I BIIRï HE. BINNENLAND. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. man^ jperstraat K. lil Omstreken. r Vrijdag 8 Februari 1895. No. 6578. e baar. FEUILLETON. tBWeröëpê N ar Middel Hoest, llorsl-en idoeiiiiigen. Extract. I 1 lel der wereld./ li&Co.l s'tGBLOEM. n 33ste Jaargang. I I Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. Jaag. gerplicht* .80 .55 .25 kman Zoon UW lê GO I IN I IE I II I HIM DOOR HUGH CONWAY. men dan nogwelke aanslag moet zijn om recht te hebben op de kie- >est gebruikt 4 ïoze* en Trommel N R en Co., NGB1T. in zittende Kat. n Trommeltjes kooper». ADVERTENTIES worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. paling. de visscherij met de gebbe om vischjes te scheppen tot aanvoer voor 1 In eene gisteren gehouden vergadering dar liberale kiesvereeniging »Vaderland en Oranje* te Oudewater is tot candidaat voor het lid maatschap der Provinciale Staten in het dis trict Gouda (vacature Van Bergen IJzendoorn) gesteld de heer R. W. Hadntjens Dekker, burgemeester dier gemeente. de baan zorgde. Zoo kon doorgaan. Er waren 14 1MDE E SCHAAPS- h^idena genees- rfcend en ge~ ld geléverd door De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs er drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF C.ENTEN. Uit Wintorawyk wordt gemeld. Verleden Zaterdag had hier een geval plaats van even seldzame als ongedachte uitredding van levensgevaar. Terwyl de treinsmid Do G. op het terrein der H. IJ. S. M. werkzaam was, naderde hem van achteren een trein die langzaam rangeerend achteruit stoomde. De G., die dit niet had opgemerkt, werd door een der buffers omvergestooten en viel tusscheiide rails, maar behield gelukkig zijne tegenwoor digheid van geest. >Ik voelde dat ik om vielheeft hg later verteld, maar ik begreep dadelyk wat er ge- beurde en ik dacht: Nou moet ik plat gaan liggenZoo rolden dan ook de waggons een voor een over hem heen, maar de locomotief, die achteraan kwam, moest wegens hare eigen aardige inrichting hem zeker vermorzelen want niemand van bet personeel had den man opgemerkt. Maar juist toen de locomotief hem genaderd was, stond de trein stil, en stoomde daarna weer even langzaam vooruit, daar hy nu juist den gezochten wissel voorby was, en De G. stond ongedeerd weder op. stille mer.sohen.” „Dank u,” zeide ik, „ik goloof, dat ik bier wel naar mijn genoegen zal zyn. Tegen zeven uur moet gij mij maar verwachten.” Ik had mijne kamer in Walpole-straat weer inge huurd. Ik ging er heen, en nadat ik het noodigo in eenon koffer gepakt had, zeide ik aan de hospita dat ik voor een week of wat uit de stad moest. Zij moest de kamers voor mij open houden. Om zeven uur was ik in Maida-vale en behoorlyk geïnstalleerd. Het was de hand van ’t noodlot, die dit zoo be schikt had wie kon dat betwijfelen? ’s Morgens op het punt om naar Turin te reizen, teneinde oen schoon meisje te zoeken. *s Avonds in Londen on der ’t zelfde dak met dat meisjs. Tem ijl ik daar in mijn leuningstoel allerlei sohoone visioenen meende te zien in de kringelende wolkjes van mijn sigaar, kon ik toch nauwelijks gelooven, dat zij zoo dicht by mij was, dat ik haar morgen overmorgen telkens, telkens zien zou I Ja, ik was smoorlijk ver liefd, ik dacht dat ik zeker des nachts er van droo- men zou, maar waarschijnlijk tengevolge van het nieuwe kwartier, had ik juist geen aangename droo- men. Den ganschen naobt namelijk droomde ik van den blinde, die in een verkeerd huis binnenging, en zulke nare dingen en geluiden te hooren kreeg. VIERDE HOOFDSTUK. Niet voor liefde of huwelijk. Er is eene week voorbijgegaan. Ik ben meer verliefd dan ooit. Ik ben er nu zeker van, dat ik ernstig ver liefd ben i dat deze liefde zal duren zoolang als mijn Om op de kiezersljjsteu te worden geplaatst moet men zyn: ie. Manuelyk, meerderjarig ingezetene. Meer derjarig is hy, die np den dag der sluiting van de lysten den leeftyd van 23 jaar heeft be reikt. 2e. Men moet voldoende zyn aangeslagen in de personeele belasting, en dien aanslag heb ben voldaan, en dit kunnen bewijzen door hel voldaan geteekende belastingbiljet. Onder voldoenden aanslag verstaat de wet Voor onze gemeente tegen een 1-.L van niet minder dan f 44 per jaar. Om nu te weten of ge tegen zulk een som zyt aangeslagen, vermenigvuldigt ge het aan tal guldens, dat ge in belasting voor de huur waarde betaalt met 2Ó. Bijv.: Wie f 2,50 in de huurwaarde (eerste grondslag) betaalt, kan kiesrecht hebben, want 20 X 2,50 f 50 huurwaarde. 3e. Men is ook kiezer wanneer men f 10 in de grondbelasting betaaltonverschillig waar die grond in ons land ligtook zelfs als men dien grond in gemeenschappelijk bezit heeft. Ieder die f 10 grondbelasting betaalt kan kie zer worden. En vraagt voldaan r:" EORN i en Gouden 93. ARD 1893. [edaille 1893, on, Chicago, t héilzame be- vön smaak, urgatief. me in. Mag rOLFF, Dfo- Men schryft uit Nieuw-Lekkerland dd. 2 Febr Het was vinnig koud de laatste dagen. De scherpe noordoostenwind sneed ons in 't ge zicht en deed ieder zyn stap verhaasten. Waar op sommige plaatsen nog hardrijderijen werden gehouden, was het aantal toeschouwers niet zoo heel groot. Het bestuur der ijsclub m, k Heemskerk* alhier, dat tegen Zaterdag een wedstryd had uitgeschreven, zag dan ook met angstige spanning dien dag tegemoet. Gelukkig werd Vrijdag de lucht wat milder. De nacht van Vrydag op Zaterdag bracht wel een laagje sneeuw, u™ stuur de hardrijders in commissie van c verkeerswegen de mededingers en daar de wedstryd op Zaterdag en op i werden gehouden, zag oude Teresa is er ook altijd om en by, als een echte Italiaansche duenna. Hare donkere oogen kijken tel kens achterdochtig naar mij, als ik, zooals een fat soenlijk contubernaal betaamt, in *t voorbijgaan, do dames eenon goeden morgen of ren goeden avond wensoh. Verder dan die koude beleefdheden heb ik het nog niet gebracht. Pauline encourageert my ook op guenerlei wijze. Zij beantwoordt mijnen groet met een elfen gelaat, van verre en zeer kalm. Het is mij duidelijk, dat de liefde op het eerste gezicht tusschen ons niet wederzyds is. Ik troost my mot de gedachte, dat het noodlot nog iets voor mij moet hebben weggelegd, anders zouden Pauline en ik elkander niet weer van aangezicht tot aangezicht aanschouwd hebben. Al wat ik doen kan isachter myno dikke roode gordijnen te zitten gluren bij mijn raam om het meisje te zien uit en ingaan, bewaakt door die oude kat, Teresa. Ik moet zelfs oppassen, dat deze mij niet ziet, want sedert zij mij eons gezien heeft, zie ik hare felle oogen steeds op mijn schuilhoekje gericht. Ik begin een hekel te krygen aan die Teresa. Intusschen, al ben ik nog niet ver gevorderd, ik leef in ’t zelfde huis, ik heb geduld genoeg, en kan wachten. De gelegenheid zal eindelyk wel komen. Zie hier hoe zy kwam. Een» op eenen avond hoorde ik een valgerammel van porselein, dat viel, en tevens geroep om hulp. Ik liep de kamer uit, en vond Teresa op de trap liggen, te midden van de scherven van ’t beste theeservies van de hospita, en geweldig kermende. Nu was mijn tijd gekomen I (Fontt ocroolgi.) Door het O. M. by de arrondissements-recht bank te Maastricht is tegen H. B., oud 19 jaren, glasslijper aldaar, die op heeterdaad betrapt werd bij het verbryzelen en ledigen van offerbnssen in de St Servaaskerk te Maas tricht, eene gevangenisstraf van 2 jaren ge- ëischt. Door Ged. Staten van Zuid-Holland is be paald lo. dat de uitoefening der jachten op wa leden dat het geen voorbijgaande gril is, die van zelf wel over zal gaan. Ik weet nu, dat, hetzij dit meisje myne vrouw worde of niet, ik nooit eene andere heb liefgehad of zal liefhebben. Tot nu toe heb ik weinig vorderingen gemaakt in het bereiken van het doel, waarnaar ik zoo vurig wensoh. Ik zie baar dagelijks, omdat ik haar gadesla, als zij uit- en ingaat; en telkens als ik haar zie, vind ik nieuwe bekoorlijkheden in haar gelaat, en nieuwe bevalligheden in hare gestalte. Kenyon had gelijk, zij heeft eene eigenaardige schoonbèid. Dat zuivere, marmerkleurig gelaat, die donkere oogen, die zoo in de verte staren, zyn niet alledaags. Daarin zal zeker de betoovering liggen, die zij over mij brengt. Hare houding is rijzig en bevallighaar gang is gelijkmatig, haar gelaat heeft steeds een eenigszins ernstigen plooi, het schynt mij toe, dat zij zelden iets zegt tot die bejaaide geleidster, of dienstmaagd, die steeds aan hare zijde is. Ik begin haar te be schouwen als een raadsel, het zal mij verwonderen, of ik ooit het raadsel zal opgelost zien. Een en ander omtrent baar heb ik vernomen. Zij heet Paulineeen lieve, fatsoenlijke naamzij heet Pauline March. Dus zij is eene Engelsche, alhoewel ik haar somtijds een paar woordea in ’t Italiaansch hoor zeggen tot de oude Teresa, hare dienstmaagd. Zy houdt kennis mot niemand, en voor zoover ik weet, weet ook niemand meer van haar dan ik weet. Ik weet ten minste, dat zij uit Turin gekomen is, en dat nisten de anderen niet eens. Ik bewoon altijd nog de kamers, wachtende op de gelegenheid Het is een harde proefte wonen in ‘t zelfde huis met een meisje dat men liefheeft, en geen gelegenheid te hebben selfs om eons eon enkel woordje te wisselen. Die GOUDA, 7 Februari 1895. In eene gisterenavond gehouden Leden-Ver- gadering der Liberale Kiesvereeniging >Bur- f i9 tot voorloopig candidaat gepro clameerd voor lid van de Provinciale Staten de heer J. 'M. Noothoven van Goor, wethouder dezer gemeente. Ged. Staten van Zuid-Holland hebben, met vernietiging van de uitspraak van den mili tieraad in het 4e district, waarby Jan Marines de Rijke uit de gemeente Zwyudrecht werd vrijgesteld, van den dienst der nationale militie, den genoemden loteling alsnog voor den dienst aangewezen en gehandhaafd de uitspraak van vwornoemden militieraad, waarby Jacob Willem van der Linden te Nieuw-Beierland tot den djenst der nationale militie is aangewezen. In het gisteren voor de arrondissements rechtbank te Arnhem voortgezet getuigenver hoor in de strafvervolging van den schoen- makersknecht J. W. B. te Deutichem, die te recht stond wegens uitlokken tot meineed, kwam weinig nienws aan het licht. De eisch, 3 jaren gevangenisstraf, werd gehand haafd. Mr. K. M. C. de Meyier meende dat vrijspraak zou moeten volgen. Uitspraak 12 Februari. Te Dordrecht heeft men ingebroken in de woning van den poelier P. Van Twist en een kistje met vier bankbiljetten ad f 25 meege nomen. Een portefeuille met geldswaardig papier werd over 't hoofd gezien. 141 Al waren die kamers eeu akelige gevangenis ge weest, in plaats van luchtige, vroolijke kamers; al waren zij kaal en ongemeubileerd, in plaats van net gemeubileerd geweestal ware de huurprys zes hon derd gulden in de maand, in plaats van een zeer billijke geweest, ik zou ze gebuurd hebben. Ik was een uiterst inschikkelijk huurder. De juffrouw van de dienstmaagd werd geroepen, en het accoord was spoedig klaar. Als dat goede mensch geweten had in welken toestand ik verkeerde, had zij van hare benedenkamers tiendubbele huur kunnen trekken. Zooals de zaken nu stonden, verlangde zij alleen van mij, dat ik zou opgeven waar zij zich nauwkeurig naar mij kon informeeren. Ik gaf haar eeuige adres sen op, en betaalde een maand vooruit, waarop ik verlof kreeg (aangezien ik juist weer in Engeland gearriveerd was, on terstond kamers moest hebben) om dien avond reeds het kwartier te betrekkken. Zoo en passant, en los weg, vroeg ik bij ’t uitgaan, teneinde mijne koffers te doen brengen; „hebt gij ook nog andere huurders toch geen kleine kinderen, hoop ik?” „Neen, mynheer,” antwoordde zij, „alleen eene dame met eene dienstmaagd, die wonen boven; zeer was gesteld en op andere plaatsen geen hardrijderijen werden gehouden, zag men by de mededingers de bekendste hardryders uit den omtrek. De wedstryd was bepaald interessant. Verscheidene mooie ritten kreeg men te zien. Na een vinnigen kamp werd de 1ste prys, f 25, behaald door A. Hoogendyk te Haastrecht; de 2de prys f 10, door A. Kreuk te Ouderkerk a/d IJsel en de 3de prys, f 5, door J. Smits te Stryen. Honderden toeschouwers bewogen zich op en om de baan. Het weer droeg er ook veel toe bij om de feestvreugde te verhoogen. Tegen den middag klaarde de lucht op en tijdens den wedstrijd bescheen een vriéndelijk zon netje de met vlaggen versierde ijsbaan. In de opgewektste stemming en in de beste orde liep dit volksfeest af. doch dit was minder. Het be- der ijsclub had spoedig de baan voor Ij orde gebracht, terwyl de de werkverschaffing voor de naar wedstryd dus terwild wordt gesloten op Zaterdag den 13en April a.s. 2o. dat de uitoefening van het welspel met kwartalen, met steekgaren of vliegnet is toe gelaten van den 25en April a.s. tot en met den 4en Juli d. a. v., doch dat het vliegnet in geen geval tot het tirasseeren van kwarta len mag worden gebruikt 3o. dat de visschery in de binnenwateren, waaronder ook worden verstaan rivieren, door sluizen afgesloten, zal zyn gesloten van den 15en Maart a. s. tot en met den 31 en Mei d. a. v., met uitzondering a. van de visschery door middel van fuiken, aalscharen, aalkorven, dobbers en door peuren naar aal en b. van kleine i dobbers 4o. dat het visschen met kuilnetten, waar onder ook behooren ankerkuilen en staalboo- men, van den len April a. s. tot den 15en Juni d. a. v. is verboden 5o. dat de kooilieden hunne kooieenden in dit jaar moeten opsluiten of ophokken van den 2en Juli tot de opening der jacht op waterwild. zerslyst te worden geplaatst dan luidt het antwoord. De wet zegtde aanslag over het laatst ver- loopen dienstjaar. Nu loopt het dienstjaar der personeele belasting van 1 Mei tot 30 April. Het dienstjaar der grondbelasting loopt tot 31 December. Om dus voor deze kiezerslijst in aanmerking te komen, moet het aanslagbiljet voor de per soneele belasting voldaan zyn, dat lonpt van 1 Mei 1893 tot 30 April 1894dat is het laatstverloopen dienstjaar het dienstjaar 94/95 is Dog niet verloopen. Voor de grondbelasting moet het in 1894 ontvangen biljet, dat tot 31 Dec. 1894 loopt, voldaan zyn. Zyn deze belastingen misschien nog niet betaald, dan kan meu dat nu nog doen. Wie verhuisde naar een andere gemeente, kan kiezer worden, zoo hij afschrift van het voldaan geteekende aanslagbiljet over het dienstjaar 1893/94 bij den Burgemeester zijner woonplaats inzendt. Wie in dezelfde gemeente bleef wonen, maar alleen een andere wouing betrok, wordt even eens kiezer, wanneer zyt) aanslag over 1893/94 daartoe recht geeft en voldaan is. In dit laatste geval behoeft men zich echter niet aan te geven, want dan zorgt men op het Raadhuis, dat du kiezer op de lijst wordt gebracht. 4e. Men kan kiezer worden, wanneer men zolder zelf personeele belasting te betalen, toch sedert minstens 9 maanden een gedeelte eener woning bewoont, die in haar geheel het dubbele der huur haalt, voor de verschil lende gemeenten aangegeven. Dan moet men echter een biljet voor kamerbewoners van de secretarie halen, dat biljet invullen en terug bezorgen. Daarna wordt de woning geschat, zonder kosten, en maakt de uitkomsten van die schatting iemand kiezer, of weert hem ue wei i i huurwaarde T°“rlooP« v““ ds 'D’*'. k Gevangenen zy wien het kiesrecht door een rechterlyk vonnis ontnomen is, bedeelden en zy, die onder curateelestaan, zyn uitgesloten. De man woidt geacht in de grondbelasting te betalen den aanslag zyner vrouw, de vader dien zyner kinderen, enz. Krygslieden worden gehouden voor inwo ners der gemeente, waar zy in bezetting liggen. Niemand verzuime dus aangifte te doen voor 15 februari a. s. en men wekka ieder, die dusver, om welke reden dan ook, achter bleef, tot deelneming op.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1