TERUGGEROEPEN 1 BIEB, Maandag 11 Februari 1895. 33ste Jaargang. No. 6580. nen, en. A ugden en iet, maakt Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. BINNENLAND. TZ. zen? FEUILLETON. 1 L vau »n Gulden lectus van 19 bestanden over de wer De eisch was 8 jaren. De Katholieke kiesvereeniging te Gouda zal HDE '"S3 u£nmmmi houders van in de eerste tgifte van de ile fonds van stelling tot »lad ken aart >1 te WA door middel Doe ter vering. DOOR HUGH CONWAY. 6OIIB8CHE COÜBA NT S SCHAAPS- eidene genees- kend en ge- 1 geleverd door perstraat K. 11 Omstreken. 1889. Art. e Amster- De rechtbank te Zutphen heeft Roelof Kem- pink, die in den nacht van 6 December W. Paalman by de Emperbrug onder Voorst ver moordde, veroordeeld tot 6 jaren gevangenis. kennen, en, die in de oerde veatiger l geworden is el tegen vrou- ioeft gemaakt inperking van eenvoudigste iderd aange- ael te verdrio- in lichaam en 'd wordeln en oor vreeseijke ekweld. Dan gen, oorsuizen le ziekte. Al i zenuwziek en ADVERTENTIES worden geplaatst 15 regels 4 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte. Tot voorzitter van het Comité voor Ge- meenteraada-Verkiezingen is voor de openbare Vergadering, welke aanstaande Vrydag in de Sociëteit »0ns Genoegen* wordt gebonden benoemd de heer P. J. Bellaart en tot onder voorzitter de heer D. G. van Vreumingen. voelens tegenover Pauline ontdekt had, en zich had voorgenomen tusschenbeide te komen. Ik kon niet ontdekken hoever hare macht, of haar invloed, ging ten opzichte van het meisje, maar sedert eenigen tijd hield ik haar niet enkel voor eene dienstmaagd. Het bericht, dat de kamers zouden leeg komen was eene waarschuwing voor mij, dat, zoo ik myne liefde voor Pauline met succes bekroond wilde zien, ik regelrecht die onaangename oude in den arm moest nemen. Dienselfden avond, terwyl ik haar de trap hoorde afkomen, deed ik eensklaps mijne deur open, en stond vlak voor haar. „Signora Teresa,’” zeide ik, zeer beleefd, „zou het U schikken even in mijne kamer te komen; ik wenschte een woordje met u te spreken.” Zij keek mij snel, en kwaaddenkend, aan, maar vol deed toch aan mijn verzoek. Ik sloot de denr, en reikte haar een stoel. r Is uw knie weer beter?” vroeg ik deelnemend en in ’t Italiaansch. „Zij is weer beter,” antwoordde zy kortaf. //Mag ik u onderwyl een glaasje witte wijn schen ken P Ik heb het hier by de hand.” Teresa sloeg het niet af, ondanks hare vijandelyke gezindheiddus schonk ik haar een glas in, en zag dat zij het lekker vond. „Is de juffer, is Signorina March wel? ik heb haar vandaag niet gezien.” «Zij is heel wel.” hIk wilde u eens over haar spreken dat hebt gij zeker wel begrepen.” «Dat heb ik begrepen.” Terwijl zij dat zeide, wierp Teresa een knorrigen, wantrouwenden blik op my De R. K. kiesvereeniging«Recht voor Allen», hoofdkiesdistrict Gouda, zal Zondag 17 Fe bruari 1895, des namiddags te 5 uur, eene buitengewone algemeene vergadering der leden houden. Punten van behandeling Verkiezing van een caudidaat voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland. Naar wy vernemen heeft H. M. de Regentes ter beschikking van den commissaris van po litie waterschout te Scheveningen ge steld f 1200, om daaruit zeemana- en andere gezinnen, waarvan de kostwinners, door de schade aan de schepen in den nacht van 22/28 December 1894, thans tydelyk buiten ver diensten zyn, te ondersteunen waar dit blykt noodig te zyn, en f 2300 om de schade te doen herstellen, die eenige daarby aangeduide personen aan hun eigendommen leden. De ondersteuning bestaat in bons voor le vensmiddelen en brandstoffen. Geld wordt niet uitgereikt. De ondersteuning geschiedt door eene commissie bestaande uit de beeren Vernée, A. de Jong, Jacob Pronk Nz. en A. Hoogen raad. Gisteren werd daarmede een aan vang ge maakt. Sinds Donderdag zit de Lek langs de ge- heele Krimpenerwaard vast. Bier en daar, onder anderen aan het Bergstoepsche pontveer is reeds een pad over het ys gebaand, 't welk de communicatie naar Gouda en naar Gorin- chem zeer bevordert. Door den heer O. Teekens korenmolenaar te Reeuwyk, werd besloten benevens zyn molen een stoomgemaal in het werk te stellen. Woens dag j|. werd in zooverre aan dat plan uitvoe ring gegeven dat de aanbesteding plaats had van het gebouw waarin de maaldery zal plaats hebben. De inschryving geschiedde in 2 per- ceelen, timmer- en metselwerk. Perc. 1, tim merwerk, werd ingeschreven door M. Hoogen- doorn te Reeuwyk, voor f 1351. P. Mac Daniël, idem, voor f 1325. Perc. 2, metsel werk W. v. d. Lecq te Reeuwyk, voor f 1181,60, kC. v. Wingerden idem, f 1188. Bet werk is aan de laagste inschryvers gegund. Heden is aan de ryks universiteit te Gro ningen bevorderd tot doctor in de claszieke letteren de heer R. K. Boekmeyer, leeraar aan het gymnasium alhier, met een academisch proefschrift getiteld Adnotationes criticae in oratores Atticos.< Vrijdagmiddag werd onder bijzonder gunstig weer te Moordrecht eene nationale bardrydery gehouden waaraan 16 personen deelnamen. Uit geloofd waren een prys van f 40 en twee premies van f 15 en f 5, welke prijs en premies successie velijk werden gewonnen door E. J. Ter Molen van Zwolle, A. Kreuk van Ouderkerk a/d IJsel en J. Veenstra van Grouw. De heer E. J. Ter Molen heeft de baan van 200 M. in 21 sec. afgelegd, terwijl hy den vorigen dag te Stnlwyk een 2de premie behaald heeft. Blijft de vorst aanhouden, zoo zal waarschynlyk op Dinsdag a. s. eene ringrydery plaats hebben voor paren, waarvan een van beiden in de gemeente woonachtig moet zyn. op Zondag 10 Februari 1895, des avonds te 6 uur precies, eene buitengewone vergadering houden ter verkiezing van voorloopige candi- daten voor het Lidmaatschap van den Gemeen teraad. *- -• De procureur-generaal by den Hoogen Raad concludeerde gisteren tot verwerping der cas- satie-voorziening van de gemeente Gouda tegen dykgraaf en hoogheemraden van Schieland betreffende het onderhoud van een gedeelte vau Sohielands Hoogen Zeedyk. Uitspraak 15 Maart. Wy maken onze lezers attent, dat voor ieder die gebruik wil maken vau de Tooneelvoor- stelüng te geven door de Onder-afdeeling van den R. K. Volksbond toegangskaarten te ver krijgen zyn morgen (Zondag) van 12 tot 2 uur, in de Sociëteit »0ns Genoegen.» 18) Ofschoon ik uit alles merken kon, dat Pauline eene alleszins fatsoenlijke opvoeding genoten had, moest ik mij toch verwonderen over hare onwetendheid in eeni- gerlei literatuur. Als ik een schrijver noemde, van een bekend boek sprak, nam zij er of geene notitie van, of zij keek mij verwonderd aan, of wel zy was verlegen over hare onkunde. Ofschoon ik baar nu ver scheidene malen gesproken had, was ik nog niet zeer tevreden over de vorderingen, die ik gemaakt had. Ik begreep dat ik de rechte snaar harer natuur nog niet had aangeroerd. Zoodra de oude dienstmaagd, duenna, vriendin of wat zij ook zyn mocht, weer beter was, vernam ik opeens groot nieuws. Mijne hospita vroeg my, of ik hare kamers ook soms aan een vriend kon recom- mandeeren zoo’n heer als u was zij zoo goed er by te voegen. Juffrouw March, zeide ze, ging weg, en zy had gaarne een heer in haar plaats. Ik twijfelde geenszins of dat was contramineeren van die oude heks Teresa. Zy had venijnige blikken op mij geworpen, als wij elkaar voorbijgingenzij had mij een knorrig antwoord gegeven, toen ik vroeg of zy hersteld was van haren val. Om kort te gaan, ik wist, dat zij my vyandig was; dat zy myne ge- Gok Woensdag heeft de Koningin een tochtje op schaatsen gemaakt. Men schryft daarom trent uit Nootdorp: Woensdag deed de jeugdige Koningin in allen eenvoud door deze gemeente een toertje per schaats. Ingezelschap van eenige dames en heeren kwam H. M. van Voorburg af ryden, aan den Veenweg de schaatschen afoin- dende. Toen te voet naar het dorp, alwaar opnieuw aangebonden werd, en zoo per schaats op de Nootdorpervasrt tot den Bieelandschen polder. Hier werd de terugweg aanvaard, om langs denzelfden weg op Voorburg aan te ryden. Het leverde een treffenden aanblik op de Koningin te midden van het volk zoo on gedwongen te zien schaatsenryden. De aangekondigde hardrydery te tiekkerkerk bad Woensdagmiddag onder begunstiging van schoon weder plaats. Tal van vreemdelingen woonden dezen wedstryd by, om de beroep- ryders van nabjj gade te slaan. Ingeschreven werden 8 personen. De baan was 600 meter met een keerpunt en werd afgelegd in 1.264/, min. door: 8. R. Elzinga te Goes, 1.14’/, min. L. van der Enden te ’s Gravenzande 1.121/! min. P. Smits te Stryen 1.20 min. C. Snoek te Nieuwerkerk a/d IJsel l.UP/j min. J. van der Ende te 's Gravenzande 1.191/» min. P. C. Rijkaard te Ouderkerk a/d IJsel; 1.131/, min. J. Smits teStryen; 1.10’/# min. S. D. van der Schaaf te Grouw (Fries land.) 1ste prys, f 60, Van der Schaaf; 2de prys f 25, P. Smits; 3de prys, f 10, J. Smits premie, f 5, L. van der Enden. By aanhoudende vorst zal de volgende wedstryd binnen eenige dagen gehouden wor den op de rivier de Lek, die zich hier uitmun tend daarvoor leent. «Ja,ging ik voort, u»e waakzame, getrouwe oogen hebben gezien wat ik ook niet heb willen ver bergen. Ik beu verliefd op Signorina Pauline.” «Zij ia niet om verliefd op te wezen,” zeide Teresa gemelyk. «Zulk een schoon meisje moet bemind worden. Ik bemin haar, en wil haar trouwen.” «Zy is niet om te trouwen.” «Luister eens, Teresa. Ik zeg ik wil haar trouwen. Ik ben een ryk heer. Ik heb vijftig duizend lire te verteren jaarlyks.” Het bedrag van mijn inkomen, dat zeer aanzienlyk klonk in Italiaansche munt uitgedrukt, miste zyn effect niet Zoo hare oogen ook nog niet vriendelyk keken, terwijl zij mij aanstaarden, hare verwondering en klimmend respekt voor zooveel geld zeiden my, dat ik haar teere punt getroffen had: de hebzucht. //Zeg mij nu eens waarom ik de Signorina niet trouwen zou Zeg mij nu eens by wie moet ik my vervoegen om haar ten huwelijk te vragen «Zy is niet voor het huwelijk.” Dit was al wat ik uit de oude kon uitkrijgen. Zy wilde my niets meedeelen aangaande Pauline’s familie of vrienden. Zij zeide slechts herhaaldelijk„Zij is niet voor liefde en huwelijk I” Nu schoot my nog slechts één weg over. De be- geerige blik van Teresa, by ’t hooren van ’t bedrag van mijn inkomen, viel my op. Ik moest das komen tot de minder eervolle handeling van direct omkoo- penhet doel moest het middel dan maar wettigen. Daar ik veel op reis was, bad ik gewoonlyk een aanmerkelijke som gelds bij my. Ik haalde myne portefeuille voor den dag, en legde twaalf honderd gulden aan bankpapier op de tafel in splinternieuwe Tot tydelyk |onderwyzer aan de Kostelooze Godsdienstschool te Rotterdam is benoemd de heer O. Sanders te Gouda. De Harddravery-Vereeniging «Eendracht maakt Macht* zal, ten voordeele der armen, op Zondag 10 Februari eene Ringrydery met paard en alede houden op den Kattensingel- gracht alhier. De pryzen bestaan uit Kunst voorwerpen.’ Daar de entree in het plantsoen (mede ten voordeele der armen) slechts 10 cent bedraagt, hopen wydat velen gebruik van deze gelegen heid zullen maken, ten einde wel te doen. Het Bestuur der Harddravery-Vereeniging verdient dan 'ook den steun van allen, daar zy het aangename gepaard laat gaan met een beroep op de weldadigheid. Mogen velen zich genoopt gevoelen de entrée te betalen om in het plantsoen, eene standplaats te verkrygen. banknoten. Teresa keek er naar met begeerige oogen. „Weet gij hoeveel geld daar ligt?” vroeg ik. Zy knikte. Ik schoof haar twee banknoten toe. Haar tanige band begon te krieuwelen, om er naar te grijpen. „Als gy my zegt waar ik juffrouw March ten huwelijk kan vragen, krygt gy deze twee bankno ten, en op den dag van ons huwelijk krygt gy de overigen.” De oude vrouw zat een poos, zonder een woord te zeggen, maar ik zag dat de verzoeking haar bekroop. Eerst hoorde ik haar prevelen„vijftig duizend lire jaarlyks I” Het toovermiddel werkte. Eindelijk stond zij op. „Bekooren u de banknoten niet?” vroeg ik. „Ik kan niet. Ik durf niet. Ik mag nietmaar „Wat maar?” „Ik zal schrijven. Wat gy gezegd hebt, zal ik schrij ven aan il dottorel" „Wie is die doctor?” Ik kan hem zelf ook wel schryven, of hem gaan opzoeken." „Zeide ik il dottore? Dat is mij ontvallen. Neen, gy moet niet schryven. Ik zal het hem vragen, en hy moet beslissen.” „Zult gij dan terstond schrijven „Terstond.” Na nog een blik op de banknoten te hebben geslagen, keerde zy zich om, om heen te gaan. „Neem dan toch die twee banknoten maar,” zeide ik, terwyl ik ze haar in de haud drukte. Met blyde verrukking borg zy ze voor in haar kleed. «Zeg my eens, Teresa,” zeide ik vleiend, „zeg my eene zoudt gy denken, dat Signorina Pauline niet onverschillig omtrent mij is?” De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs er drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Aan de Woensdagmiddag gehouden hardry dery met hindernissen te Moordrecht werd door 22 mannen boven 16 jaar in de gemeente woonachtig deelgenomen. De prys van f 12 werd behaald door J. Bongers de le premie van f 8 door L. Spek- syder en de 2e premie van f 4 door J. Swieb. Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. '.v I By kon. besluit zyn, met ingang van 15 dezer benoemd: tot burgemeester der gemeente Alfen, P. van Onteren, met toekenning van eervol ontslag als burgemeester van Heerjans- dam, en tot burgemeester der gemeente Aar- landerveen, J. W. van der Lee. Aan den gister van wege de ijsclub te Onderkerk a/d IJsel aldaar gehouden wedstrijd, opgeluisterd met muziek, namen 8 paren deel. De prys werd behaald door Johannes en Mag dalena Speksnijder, de late premie door Cor nells en Teuntje Speksnyder, en de 2e premie door Pieter Centen en Cornelia Rykaart, allen Ouderkerkers. Het waren spannende ritten en er was veel belangstelling. By den Maandag aldaar te houden grooten wedstrijd zyn de Friezen uitgenoodigd. In den nacht van Woensdag op Donderdag is een in zeer behoeftige omstandigheden ver- koerende bejaarde man te Scheveningen op een zolder onder de dakpannen an eene schamele legerstede, bestaande uit wat stroo, dood ge vonden. Do man had tot dekking een versleten jwje. GOUDA, 9 Februari 1895. VERGADERING van den GEMEENTERAAD op Dinsdag den 12 Februari 1895, des na middags ten één ure. Aan de orde: Het voorstel om tegemoet te komen aan de bedenkingen van de Regeering tegen de ge wijzigde Verordening op de heffing van school geld op de lagere scholen der Gemeente. De Ontwerp-Verordening op de heffing van rechten voor het gebruik of genot van openbare gemeentewerken, bezittingen of in richtingen of voor door of van wege het Ge meentebestuur verstrekte diensten. De benoeming van eenen Voorzitter en vier leden en hunne plaatsvervangers in de Stembureaux voor de verkiezing van twee Leden voor den Gemeenteraad. De benoeming van eenen Voorzitter en vier leden en hunne plaatsvervangers in de Stembureaux voor de verkiezing van één Lid h voor de Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1