lede f ifflG, ITJÉ. TERUGGEROEPEN «I h reg D 25. IM BINNENLAND. tsier, HET. uda”. Ml Dames ar, lags 2 uur. o Meuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. At.< No. 6581. 1 uur. •de, FEUILLETON Dinsdag 13 Februari 1895. 33ste Jaargang. s •ate voor >aö~ Twee achaataenrgders te Vlissingen reden J. Oosterling stegen. IT'orlt vernljti.) Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs er drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. f CLdei, i f 7325,-. i perceelen en JENSDAG 13 in het voor- ten overstaan Bergambacht. f 3250,- I - 250,- - 250- I - 250,- kersluis, 95, Ier alle soorten inrde Tarlatan, Fluweel voor geschikt voor n zilver galon, 5 cent EISER, rte Tiendeweg. OOILAND te atiën omschre- est gebruikt :of m Trommel K R en Co., SGEN. n zittende Kat. a Trommeltjes coopers. De rechtbank te Rotterdam heeft uitgespro ken het faillissement van Andries ten Sande, winkelier te Gouda, rechter-commissaris mr. H. L. Lindaal Jacobs, curator mr. M. M. Schim vau der Loeff, advocaat en procureur te Gouda. gisteren in volle vaart tegen elkaar, tengevolge waarvan de óen, een onderofficier der infanterie, viel en eene hersenschudding bekwam. Men vreest voor zijn leven. In de >N. R. Ct.« van gisteren komt een advertentie voor, onderteekend door 160 inge zetenen, waaronder drie leden der Tweede Kamer en andere welbekende liberalen, die, ook al behooren zy niet tot de Takkiaansche fractie, de verkiezing der zes liberale candi date n, die in herstemming komen, aanbevelen dus ook van den wethouder mr. E. E. van Raalte. Deze demonstratie zal naar wy vertrou wen de uitwerking niet missen en er toe bijdragen dat de Rotterdamscbe liberalen bun onderling twisten ter zyde stellen en door getrouwe opkomst ter stembus mogen toonen dat hun richting te Rotterdam nog de sterkste is ook door eendracht. Door de harddra very-vereeniging Eendracht maakt macht* is tegen hedenavond een IJsfeest uitgeschreven. Het publiek kan op den Kat tensingelgracht die verlicht wordt, rijden tegen eene kleine entree. Ook het plantsoen is voor het publiek opengesteld. slechts betaald voor het graan, maar ook voor den arbeid, waardoor het bouwland elders productief werd gemaakt.» Men meldt uit Winterswyk Door de politie werd alhier in verzekerde Uwvaring gesteld .de jeugdige dienstbode van den logementhouder N., by heispoor. Volgens haar zeggen heeft zij bij dezen uit eene kast 800 mark ontvreemd on in baren koöer ver borgen vreezende echter, dat de diefstal ontdekt zou worden, werd het goudgeld door haSr op eene tafel gelegd en het pipierengeld, ter waarde ren 500 mark, in de kachel verbrand. Naar wy vernemen zyn de nommers niet bekend. (»A. Ct.<) belang in de stad moest beredderen, kon ik eerst tegen den avond aan liefdesaangelegenheden denken. Ik was verscheidene uren vanhuis geweest, en toen ik ten laatste naar Maida-vale terugkeerde, was het mij alsof ik een klap voor 't hoofd kreeg, toen de juffrouw mij zeide, dat de dames vertrokken waren. Waar zij waren gaan wonen wist de juffrouw niet. Teresa, die de beurs hield, naar ’t schijnt, had de huur betaiid, en was weggegaan met de jonge dame. Er viel niets verder van te zeggen. [k wierp mij in mijnen leuningstoel, en verwenschte die Italiaansche listigheid. Toch was ik niet geheel hopeloos, als ik dacht aan de Italiaansche geldgierig heid. Misschien zou Teresa schrijven, of bij mij komen. Ik had de begeerige blikken, die zijjpp mijn geld sloeg, niet vergeten. Maar do eene dag na den anderen verliep zonder brief of boodschap. Ik bracht die dsgen grootendoels door met door de straten te dwalen, om te zien of ik de vluchtelingen wellicht ontmoeten mocht. Eerst toen ik haar ten tweeden male uit bet oog verloren had, voelde ik de diepte van mijn hartstochtelijke liefde. Ik kan niet zeggen hoe sterk het verlangen in mij was, om dat schoone gelaat weer te zien. Toch vreesde ik wel, dat de liefde alleen van myn kant kwam. Als Pau line maar iets voor mij gevoeld had, had zij zich niet geschikt in die heimelijke en geheimzinnige ma nier, om van mij weg te gaan. Haar hart moest ik nog winnen, en als ik dat niet won, zou geen ander vrouwenhart mij kunnen bekoren, dat wist ik. Ik zou nu naar mijne kamers in Walpole-straat terug gekeerd zijn, ware ik niet bang geweest dat, als Teresa werkelijk hare belofte vervallen mocht, zij my* alsdan tevergeefs zou zoeken. Dus bleef ik. Naar wy vernemen zijn gisterenavond door de Katholieke Kiesvereeniging tot voorloopige candidateu voor den gemeenteraad gesteld d-> hh. P. de Raadt, A. K. van der Garden, M j en E. J- van der Heiden. Vrgdag r DOOR HUGH CONWAY. Zaterdagavond trad de heer W. van Zuylen in de Sociëteit >Ons Genoegen,* voor een tamelyk bezette zaal op tot het houden van eenige voordrachten, waarvan een drietal num mers in costuum. Het opgekomen publiek amuseerde zich uitstekend; de voordrachten werden aanhoudend geapplaudiseerd en waren onverbetelyk. De heer van Zuylen heeft uit stekend slag om verschillende karakters t” vertolken en zyne voordrachten met recht te doen uitkomen. nomen in den geest van den ond-minister van financiën, Jhr. Mr. K. A. Godin de Beaufort alsdan nog een breed onderzoek ten zeerste gewen-cht zal zyn. De >Tyd«, die haar eigen standpunt wenscht te behouden, ziet in beide stukken een nieuw bewys, dat in elk geval een ernstig en onpar tijdig onderzoek aanbeveling verdient, in het midden latende de vraag of dit als parlemen taire enquête moet plaats hebben. De »Tyd« staat heden de eereplaatu af aan twee ingezonden artikelen, beide van geachte inwoners van Friesland* Het eene, waarvan de schryver zich Janus* teekent, werpt de schuld van de ontredderde financiën op het gebrek aan beleid bij de Frie- sche gemeentebesturen, die niet de tering naar de nering zettende onderwijzers te hoog be zoldigen, enz. enz Het andere, van den heer P. P. L. v. d. Hark, te Leeuwarden, betoogt, dat de nu ah wet aangenomen oplossing voor Opsterland en Weststellingwerf geen oplossing is, en dat zoo niet spoedig een belasting-voorstel, strekkende tot redding der in nood verkee rende gemeenten, wordt ingediend en aange- vau van akkerman dat duizenden door den honger omdat door verandering van bouw- in weiland werk brood hun werd ontnomen, naar du groote steden werden gevoerd, waar zy, vau ellende in de andere voortgezweept, slotte met het Socialisme oproer gingen dat mijn nichtje ongetrouwd blijve, maar uw aanzoek heeft mij dc zaak in overweging doen nemer..*' Al ware Pauline een baal katoen geweest, dan had haar oom niet koeler over hare toekomst behoeven te spreken. „In de eerste plaats,” ging hij voort, „ik hoor dat gij van goede geboorte en rijk zyt. Is dat zoo F” „Ik bon van fatsoenlijke familie, ik ben iu goede relaties en kan rijk genoemd worden.” „Wat dit laatste betreft, wensch ik wat meer zekerheid.” Ik maakte eene stijve buiging, en een rel papier nemende, schreef ik een paar regels aan mijne zaak waarnemers, hun verzoekende aan houder de meest mogelijke informaties te geven aangaande myne inkom sten. Ceneri vouwde hel briefje op, en stak bet bij zich. Misschien had hij wel gemerkt, dat zijn koop- mansachtig informatienemen mij hinderde. „Ik moet daaromtrent wat nauwgezet te werk gaan,” zeide hij, „aangezien mijn nicht niets bezit.” «Dat verlang ik ook niet.” „Zij is rijk geweest, zeer ryk, maar hare fortuin is verloren gegaan. Gij moet mij niet vragen hoe eu waardoor.” „Ik neem daarom mijn woord niet terug.” „Zeer goedik bogrjjp, dat ik geen recht heb uw aanzook af te slaan. Hoewel zij een half-Italiaansche is, zijn hare manieren en gewoonten Engelsch. Ecu Engelschman zou dus een goed echtgenoot voor haar zyn. Gij hebt haar, geloof ik, nog niet van liefde gesproken De burgemeester van 's Hage ia gedagvaard den 19en dezer, ter terechtzitting van de rechtbank, in zake eene door H. H. Flörke, stukadoor te Amsterdam, contra de gemeente 's-Gravenhage ingestelde vordering om schade vergoeding wegens door hem beweerde van de zyde der politie aldaar ondervonden mishande ling op 9 Augustus 1894, bij de begrafenis van den socialist van Veelen. ||OI INIIL COURANT a. s. zal de definitieve keuze uit genoemde heeren geschieden. Hedenmorgen omtrent 11 uur ontstond er twist tusschen eenige baanvegers op de Lazu- ruskade. Deze werd zóó hevig dat zekere B. een hevige messteek ontving over het aange zicht en in de onderbuik van den berucht' P. H. alhier. De verwonde is onmiddellyk naar het gast huis vervoerd, waar Dr. de Voogt de eerste geneeskundige hulp heeft verleend. P. H. kreeg ook een beet in de hand die eveneens zyne opname in het gasthuis nood- zakelyk maakte. 17) „Wie weet I” antwoordde zij sluw „wie weet I maar ik zeg u nogeens, zy is niet voor liefde e» huwelijk.” Niet voor liefde en huwelykl Ik lachte luid om de bespottelijke bewering van de oude, al had zij die ook nog zoo dikwijls herhaald. Als er één meisje ter wereld was, dat geschapen was voor liefde en huwelijk, dan was het mijne schoone Pauline I Ik kon maar niet be grijpen wal Teresa meende. Doch toen ik mij herin nerde met welk eene devotie zij bad in deSan-Gio- vanikerk, vermoedde ik, dat zij, ais een fijne Roomsch- Katholieke, Pauline in een klooster wilde hebben. Die gevolgtrekking helderde mij nn alles op. Nu ik Teresa omgekocht had, zag ik met verlangen uit naar ’t genoegen om zonder stoornis ofspionnee- rig met Pauline te kunnen omgaan. De oude had myn geld aangenomen, en zou zeker haar best doen, om meer te krijgen. Als ik het meisje er toe krijgen kon, om mij dagelijks eenigo uren haar gezelschap te gunnen, had ik van Teresa niets meer te vreezen. De koop was gesloten, en ofschoon ik mij innerlijk schaamde over het middel, dat ik te baat had moeten nemen, het had zyn doel niet gemist. Daar den volgenden morgen eene zaak van eenig De oud-laudbouwer J. Heemskerk, te Ha- zerswoude, heeft naar aanleiding van d- motie-Dobbelman een schrijven gericht tot de leden der Tweede Kamer, waarin hij hun O. a. aanzegt. Gy zjjt verplicht, aan den verongelykten boerenstand graanrechten te bezorgen, want daardoor zult ge een belangryke groep in de Nederlandache bevolking voor ondergang be hoeden, ja wat meer zegtvoor haar een bron van welvaart ontsluiten. Immera door den nood gedrongen, moe ten tbaus duizenden bij duizenden hektaren vruchtbaar bouwland in weiland veranderd worden. Wat dit voor de nationale welvaar' beteekent? Niet slechts dat de bouwboer beroep moet veranderen en veeboer moet worden, maar landlieden de en Het Gerechtshof te 'sGravenhage behandel de heden de zaak van den voormaligen Schie- damschen gemeente-ontvanger Boffers, (thans -in heehtenis), door de rechtbank te Rotterdam tot 1 jaar en 5 maanden gevangenisstraf ver oordeeld wegens valschheid in geschrifte, 5- maal gepleegd door een ambtenaar, die daar door zyne bijzonderen ambtsplicht schendt en waarbij hy gebruik maakte van de gelegenheid hem door zyn ambt geschonken, terwyl hij ten aanzien van een gedeelte der aanklacht werd vrijgesproken, of ontslagen van rechtsvervol ging. Van het vonnis der rechtbank waren in appèl gekomen zoo wel de veroordeelde ah de officier van justitie, die eene gevangenis straf van 2 jaren had geëischt. De behande ling der zaak werd door een aantal belang stellenden bggewoond. Het uitvoerig rapport over deze zaak door den raadsheer van Maan en uitgebraebt, duurde ruim een uur. De bekl. bleef in hoofdzaak by zyn aan de rechtbank gedane opgaven, hierop neerkomende, dat hy niet kan verklaren waar het tekort is gebleven, maar dat hy de onregelmatigheden toesebrijft aan de z. i. schandelijke wyze, waarop de ge meen te-adminiatvatie werd gevoerd en aan de bemoeielyking door hem in de uitoefening zgner taak van de zyde van het gemeentebestuur ondervonden, terwyl hy ook volhield zyne be wering dat er een tekort in zyne kas was toen De heer A. J. Heestermans te Moordrecht heeft ontslag genomen als lid van den ge meenteraad. De Commissie voor de plaatselyke wér ken te 's Hage heeft, na advies van den direc teur der Gemeentewerken, voorgesteld, tusschen de Kerkwerf en het Noorderslag weder een weg aan te leggen ter breedte van 15 M.. met een beloop van 5 op 1, het beloop te verdedigen door eene kleioekleeding van 0.50 Meter dikte. De kosten werden geraamd op f 87.500. De meerderheid van B. en W. gaf de voor keur er aan, na enkele zaadstorting, den straatweg te herstellen tot eene breedte van 12 Meter en overigens ongeveer tot het oude profiel, en stellen nu voor, hun voor de uit voering van dat werk te verleenen een krediet van f 28.500. Ter beveiliging van den Gedenknaald wordt f 10.500 aangevraagd. GOUDA, 11 Februari 1895. De ringrydery met Paard en Slede, gisteren door de Harddraverij-Vereeniging Eendracht maakt Macht* uitgesebreven, slaagde uitstekend; vooral werkte het prachtige weder mede en het was een aardig gezicht die 17 tikkers met hunne beryders en dames, langs de baan te zien arren. 17 Deelneemsters dongen naar de vyf uitgeloofde pryzen. De 1ste prijs werd behaald door Mej. de Graaf, de 2de prys door Mej. de Vos, de 3de prys door Mej. Blom, de 4de prys door Mej. Cats en de 5de pry- door Mej. v. d. Straaten. Aan entré werd voor de armen ontvangen f 36.30. Een massa publiek was op den Kattennngel tegenwoordig om eveneens getuige te zyn van dit ijsvermaak. De pryzen werden aan de dames onder ge paste toespraak van den voorzitter uitgerejkt. De Harddravery-Vereeniging Eendracht maakt Macht» verdient een woord vau hulde voor hetgeen zy in dezen winter weder heeft gedaan. Tieu lange dagen waren er reeds verloopen, toen er, juist terwyl ik begon te wanhopen, een brief kwam. Hij was geschreven in keurigen, pittigen, I tal i aan- schen styl, en geteeke ’d Manuel Ceneri. Er stond eenvoudig in, dat de briefschrijver dien dag de eer zou hebben tegen den middag bij mij aan te komen. Aangaande het doel van 't bezoek werd niets gezegd, maar ik twijfelde niet of het zou in verband staan met de wenschen van myn hart. Teresa had my dus niet bedrogen. Pauline zou de mijne worden. Ik wachtte met koortsachtig ongeduld, dat die on bekende Manuel Ceneri zou komen opdagen. Een paar minuten over twaalf werd hij aangediend on binnengelaten. Ik herkende hum terstond. Het was die heer, die by de kerk van San-Giovani te Turin met Teresa had staan praten. Zonder twijfel was hij „il dottore”, van wien de oude gesproken had, als van den beschikker over het lot van Pauline. Hy maakte eene beleefde buiging, toen hij binaen- trad, nam my met een oogopslag op, en ging zitten op een stoel, dien ik hem aanbood. „Ik maak geene verontschuldigingen, dat ik bij u kom,” zeide hy, „gy begrypt zeker waarover ik u kom sprekon.” Hij sprak goed Engelsch, maar mot oen sterk uitkomend vreemd accent. „Ik hoop dat ik het begrijp”, antwoordde ik. „Ik ben Manuel Ceneri. Ik ben dokter van beroep. Mijne zuster was de moeder van juffrouw March. Ik bon om uwentwil uit Genève hier gekomen.” „Gij weet dus wat de wensch, de grootste wensch van mijn leven is „Ja, dat weet ik gij wilt mijne nicht trouwen. Nu, mynheer Vaughan, ik heb redenen om te wensckM, de eene ten maken. >Werd dertig jaren geleden voor 2ï/i mil- lioen gulden graan van het buitenland ge kocht, thans is dit byua tot 11 millioen ge- -l-Die 11 millioen gulden wordt niet ADVERTENTIES worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1