t TERUGGEROEPEN BINNENLAND. £en. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. VERVERIJ FEUILLETON Az. 2IV1EB, ttterdam. 1 Expeller. Ixpeller. JNo. 6583. Donderdag 14 Februari 1895. 33ste Jaargang. TIN, ond mej a fin Bois. HIM- Keist. sherij 1 van Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. tbrieken zyn de mej. toestanden zulk eene liefde ook A de Heer n en verven van ben, alsook alle ieuw afleverbaar b in eene week. den Koning Docter Severing. P. en DOOR HUGH CONWAY. van school B is een raad der gemeente Waddingsveen gericht om verhooging hunner jaarwedde. Of zij succes zullen hebben? Wy Jicht, jnan, kartom waadsa tof en Ixpeller. Lar huiigasn .26 de leech, heken an by im. Markt A 144b sON, apotheker, GOIIMIIEEOIIIEVE 9 ende >CHE Op den Rijn nabyBodegraven is gevonden een sleutelring met 3 sleutels, blykbaar 1 van een brandkast. De eigenaar kan zich vervoegen by den Burgemeester van Bodegraven ter terngbekoming. Bij de gisteren te Woerden gehouden schoon- ryderij op schaatsen door paren waren niet minder dan 16 paren op de baan. De prys ad f 50 werd toegekend aan den beer H. van Rijn te Bodegrave en mejoffr. M. de Rooi te Nieuwkoop de premie ad f 20 aan den heer G. Verlaan te Nieuwer-Amstel en mejuffr. G. Korver, mede aldaar, terwijl nog een bronzen medaille werd toegekend aan den heer G. A. van den Berg en mejuffr. G. de Heer, beiden te Willeskop. Donderdag zal door de vereeniging Wil helmina eene harddraverij voor arrosleden op het ijs gehouden worden. ADVERTENTIES worden geplaatst 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte. de Liter 10 TIN BOIS ete Anonyms, irt in venegel* HeMchea van »ud, Tooreien it van Dr. P. T. 1L BOOS. >h f l.SO. rwkritobaar bg: WAplKUM RT,/ Oosthavea Het Gerechtshof te Amsterdam heeft gister middag bevestigd het vonnis der Rechtbank te Utrecht, waarby J. M. te Benthuizen werd vrijgesproken van de vervolging als zoude hy opzettelijk gebruik gemaakt hebben van een vervalscht lot in de verloting door de afdee- ling Woerden der Maatschappij van Landbouw onlangs gehouden. De aangekondigde Amateurs wedstryd uit geschreven door de Haastrechtsche Ijsclub had gisteren namiddag te 2 uren te Haastrecht plaats, tal van vreemdelingen woonden dezen wedstryd bij om de Amateurs van naby gaande te slaan. Ingescheven werden 9 personen op een baan van 1500 meter met keerpunten en ward afgelagd in voorwaarde voor goed kon opgelegd worden. Zoodra ik er in geslaagd was Pauline’s liefde te winnen, zou zy my zeker gaarne hare geheele geschiedenis ver tellen, ik zou haar daar niet eens naar behoeven to vra gen de vertrouwelijkheid sprak dan van zelve. Als het geheim der liefde aan *t licht gekomen was, zou den alle andere geheimen tussclien ons aan *t liobt komen. 1 Toen mijn vrouwtje daar zöo zat, geleund met haar hoofd tegen de donkere bekleoding van den coupé, zag zij er bekoorlijk uit. Haar gelaat kwam zoo gunstig uit met die fijnbtsneden trekken. Hare oogen waren neergeslagen, zij was bleek en kalm als tgewoonlijk. Het was een vrouwtje, om trotsch op te zyn, om te aan bidden en hoe heerlyk was het in mij zelven te kunnen zeggen mijn vrouwtje I De andere passagiers hielden ons echter niet, geloof ik, voor een jong getrouwd paarten minste ik zag geenerlei mines daaromtrent. De plechtigheid was dan ook zoo haastig in 't werk gegaan, dat Pauline niet eens de gewone brui'lsieradeu aan zich had. Hare kleeding, hoewel net en smaakvol, was die, waarin ik haar dikwijls gezien had. Geen van ons beiden had iets aan zich, waaraan men terstond ziet, dat het fon kelnieuw is voor een huwelijksreisje. De eenige atten tie, die wij trokken, was gewijd aan do buitengewone schoonheid van mijne echtgenoot. De coupé was bijna vol, toen wij van Londen ver trokken. Menschen, die elkander vreemd zyn, voeren □iet terstond een druk gesprekmet stilzwijgend weder- zydsch goedvinden werd or dus niet gesproken nu en dan sprak ik slechte stil een woordje in *t Italiaansch tot Paulineik wachtte tot wij alleen zouden zyn. {Wordt otroolfd.) De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs er drie maanden is f 1.35, franco per post 1.70. Alzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. et stoomen van >nz. worden naar de geverfd. jomd of geverfd gezondheid en GOUDA, 13 Februari 1895. Op de gisterenavond gehouden vergadering van de Liberale Kiesvereeniging Burgerplicht* is tot definitief candidaat voor de Prov. Staten geproclameerd de heer J. M. Noothoven van Goor. Morgen heeft in de Sociëteit >0ns Genoegen* de definitieve candidaatstelling plaats van de Centrale Kiesvereeniging. Bij den landbouwer Bouwman in het Bloe- mendaal bij Gouda, zyn hedennacht 7 kippen en 8 eenden van verschillende kleuren ont vreemd. De politie doet onderzoek. Bij de ringrydery te Waddingsveen gehou den voor heeren leden met hunne dames der ysclub De Vriendschap*, werd de prijs be- haald door den heer van den Kroeg en i J van den Berg. deugden en doet, maakt 11.13’ H.18»/a z 12.30 12.53*/, 13.03 14.27 Gevallen T. De le prys Te Stolwyk werd gisteren eeue schoon-hard- rijdery voor paren gehouden. Niettegenstaande het ongunstige weder was de deelneming groot 17 paren namen aan den strijd deel. De prys van f25 werd behaald door den heer W. de Jong en mej. A. de Jong, beiden van Polsbroek de premie van f 10 door den heer C. Zuiderveld en mej. A. Verinaat, beiden van Tienhoven, en de premie van f 5 door den heer J. v. Dam van Hekendorp en mej. M. Hagoort van Papekop. een hu»1 olijk gusloten, zoo vreemd, en na korte kennismaking. Tegen den avond waren alle schikkingen gemaakt, en den volgenden morgen, om tien uur, waren Gilbert Vaughan en Pauline March man en vrouw. Twee menschen, dio alles te zomen, in hun geheele teven niet langer dan drie uren met elkander gespro ken hadden, waren voor lief en leed aan elkander verbonden, tot de dood hen zou scheiden I Ceneri vertrok terstond na de huwelijksplechtig heid, en tot mijne verwondering gaf Teresa haar voornomen to kennen, om mot hem moe te gaan. Zij vergat niet mij te herinneren aan du baar beloofde banknoten ik gaf ze haar gaarne. Mijn zielswensch was geweest Pauline tot vrouw to hebben, en door hare hulp was die wensch vervuld. Ik vertrok daarop met mijne schoono bruid naar de meren van Schot land, om daar hare liefde te winnen, die ik ten volle had moeten gewonnen hebben, voor en aleer ik den gewichtigon stap deed VIJFDE HOOFDSTUK. Voor den burgerlijken stand: niet uit liefde. Hoe gelukkig ik mij ook voelde, gezeten naast myne Pauline in deu spoorweg-coupé, die ons naar Schot land zou voeren hoe gestreeld ik ook was zulk eene schoono bruid gewonnen te hebbenhoe groot mijne liefde ook was voor het lieve meisje, dat zich nu voor altijd aan mij verbonden badCeneri’s zonderlinge voorwaarde kwam mij telkens weer in de gedachten, de man die Pauline trouwt moet haar nemen zooals zij is; moet niet verlangen iets te weten aangaande haar ver leden. Ik dacht er geen oogenblik aan, dat zulk eene gang voort, steeds den ring in ’t oog houdend om dezen zoo dikwijls mogelyk te steken, teneinde van dezen wedstryd een souvenir te bemachtigen. Deze souvenirs werden tenslotte uitgereikt aanden Hr. H. v. d. Dool en Mej. D d. Dool (Prys), den Hr. J. Burggraaf Mej. B. Kreuk (le premie) en den heer L. Timmermans en A. v. d. Broek. De pryzen bestonden uit zes voorwerpen, zoodat ieder der winners zyn deel ontving. Een woord Tan lof en dank voor de geheele regeling ven dit ysfeest aan het Bestuur van de Moordrecbtsche Ijsclub. Men schryft uit Utrecht >Een diep treurige, hoogst ernstige zaak«, zöo noemde gisteren de subst.-officier van justitie mr. E. A. Smit, by het nemen van zijn requisitoir, het geval dat te voren voor de arrondissements-rechtbank te Utrecht een km der werp van langdurig en nauwkeurig onder zoek had nitgemaakt. Het betrof den 15- jarigen knaap St. V., zoon Tan een welgesteld landbouwer te Bodegrave, die op den 2en Ja- nuari jl. om een nietige aanleiding by was eerst met eenige andere jongens aan het sneeuw ballengooien geweest zijn tienjarig neefje Willem Kok zoodanig met een hooivork had geworpen dat eene punt daarvau den knaap door het voorhoofd in de hersenen was ge drongen, en zijnen dood na eenige uren had veroorzaakt. Als deskundigen werden geboord prof. O Ver beek de Meyer en prof, bpronek, die beiden de wond hadden onderzocht en verklaarden dat, ofschoon het niet waarschyulyk was, de mogelijkheid toch niet was uitgesloten dat, zooals beklaagde beweerde, by uit den hooi berg waar hjj op eene hoogte van 5 meter stond, de vork naar zyn slachtoffer bad ge worpen met den houten steel vooruit. In de vaart zou dan die met groote kracht gewor pen vork kunnen zyn omgedraaid en met een der punten in het hoofd van den jongen zyn terechtgekomen. De substiuut-offieier van ju stitie vond dit echter op grond van verklarin gen van getuigen, onder welke zich twee knaapjes van acht en ne’en jaar bevonden, (1® „Da heer Vaughan,” ging Ceneri voort, „doet ons de eer aan om uwe hand te vragen.” Ik kon niet toelaton, dat mijn aanzoek zoo bij vol macht gedaan werd, ik naderde, en vatte bare hand. „Pauline,” zeide ik zacht, „ik bemin u; ik heb u „bemind van ’t eerste oogenblik af, dat ik u gezien „hebwilt gij mijne vrouw worden P” „Ja, als gij ’t verlangt,” hernam zij zacht, maar zonder zelfs eenigszins van kleur te veranderen. „Gij kunt mij nujnog niet liefhebben, engel, maar dat zal wel komen, niet waar Zij gaf mij daarop geen antwoord, maar toch, zij stiet mü niet af, en liet geduldig|hare hand in de mijne; zy bleef kalm en stribbelde niet tegen. Ik sloeg myn arm om haar midden in ’t bijzijn van Ceneri, en kuste haar vurig. Eerat toen myne lippen de hare drukten, zag ik, dat er een blosje kwam op hare wangen, en dat ar iets in haar omging. Zy maakte zich los uit myn arm, keek haren oom aan, die daar even koud stond, alsof hij niet getuige ware geweest van iets bijzonders, en zij snelde de kamer nit. »H«t is misschien beter, dat gy nu niet langer blyft,” wide Ceneri. «Ik zal alles nu wel in orde 3.08 Min. door J. M. N. Vrouwes van Haarlem. G. Deetman van Amsterdam. N. Verkaik van Onderyn. T. Termolen van Zwolle. C. van Kekem van Gouda. P. Brakel van Gouda. J. W. Kalb van Niewer Amstel. J. Goudkade van Boskoop. A. Hooft van Haastrecht, prys een verguld zilveren medaille volstrekt onaannemelijk en meende dat door de getuigenis van een volwassen broeder van den gedooden knaap - welke broeder den beklaagde had zien mikken* met de hooivork voldoende was bewezen dat de bekl. zich had schuldig gemaakt aan opzettelijke mishandeling die doodelykeo afloop had ten gevolge gehad. Zijn eiscbéén jaar gevangenisstraf werd be streden door mr. A. Pitt, die van oordeel was dat uit het getuigenverhoor omtrent beklaag- des beweerd vabch karakter niets gebleken was on dat dit ongunstig oordeel ten slotte alleen scheen gebaseerd te zyn op de mode kleur van beklaagde* hoofdhaar. Meende de rechtbank, in strijd met pleiters oordeel, straf t? moeten toepassen, dan verwachtte Z.E Gestr. toch dat die eene veel geringer zou ryn dan door den geachten ambtenaar van het Open* baar Ministerie werd geëi-cht. In het getuigenverhoor was nog merkwaar dig de verklaring van den ryksveldwachter, die alleen opheldering kon geven omtrent de inbeslagname van de hooivork ten huize van den vader des beklaagden. »Hoe weet g|j, vroeg den voorzitter, dat de in beslag geno men vork die was waarmede de knaap gedood werd?* Omdatwas het antwootd: >die hooivork toen ik er den volgenden morgen kwam »in het vet stond* en de vader my vertelde dat volgens de volksovertuiging een stalen vork waarmede een wond is toegebracht onmiddel- lyk met vet besmeerd moet worden, waardoor dan voorkomen wordt dat de wond gaat zweren. Over acht dagen zal de rechtbank uitspraak doen. Het was een aandoenlyk gezicht dat de vader van den beklaagde, die de terechtzitting by woonde, na den strengen eisch van her openbaar' ministerie, gedurende de pleidooien telkens snikkend in tranen uitbantte en zyn gelaat in de zakdoek verborg. De oud-ministerTak vin Poortvliet is lydende geweest aan bronchitis, en gaut eerst daags voor vier weken naar Cannes. Men meldt In de woning van wylen den fleer H. I. ten Burg te Sandpoort is in den afgeloopen nscht op zeer brutale wyze ingebroken. De boedel zou morgen worden verkocht, en ter bewaking waren een man en een vrouw in buis. Door zeep, zeker wel een K.G., op de rui ten te smeren en deze daarna in te drukken hebben de dieven zich zonder gedruisch te maken toegang verschaft. Behalve een glazen uitstalkast, waarin zich verschillende voorwerpen zyn bevonden, zyn ontvreemd Aan eene der openbare scholen in de ge meente Bokstel werden giaterenoebtend de leerlingen naar huis gezonden, omdat men niet gezorgd had de noodige brandstoffen voorhanden te hebben. Aan de gistermiddag te Moordrecht gehouden ringrydery om kunstvoorwerpen, namen 31 paren deel. De vele sneeuwbuien in aanmer king nemende, kan dit getal groot genoemd worden, zoodat men wel mag aannemen, dat deze wedstryd zeer in dan geest viel van liefhebbers van ijsvermaak. De paren reden in hunne met sneeuw bedekte hoeden, mantels en jassen toch opgewekt en in eeu flinken maken met Pauline. Van uwen kant moet gij nu maar zorgen het noodige te doen voor overmorgen”. „Het is toch wel wat spoedig”, zeide ik. „Dat is het ook; maar het kan niet anders. Ik kan niet langer weg. Maak er dus terstond werk van, e> kom morgen hier terng." Ik ging heen, het hoofd duizelde mijwat zou ik doen De verzoeking van Pauline zoo spoedig de myne te zullen noemen was groot; maar ik kon mij zelven niet opdringen, dat zij iets ter wereld om mij gaf. Maar, zooals Ceneri gezegd had, ik kon hare liefde winnen, als wij getrouwd waren. Toch aarzelde ik. Die geweldige haast was zoo vreemd. Hoe vurig ik Pau- line tot vrouw wenschte, ik wenschte toch eerst hare liefde gewonnen te hebben. Was het toch niet beter, dat baar oom haar meenam, en dat ik haar volgde, om te zien of zij my lief zou krygen Tegen dien ver- standigen weg stond de dreigende mogelijkheid over, waarvan Ceneri gesproken had, dat in zoodanig geval zijne inzichten veranderden en ik was zoo verbalend verliefd! Het mocht dan alleen om hare schoonheid zijn, ik was zoo verbazend verliefd I Het lot had ons bij eengebracht. Tweemaal bad ik haar uit het gezicht ver loren; nu ik haar voor'de derde maal weer zag, werd zij mij onbelemmerd in de armen gevoerd ik was bij- geloovig genoeg om te denken, dat als ik nu niet terstond biet geschenk aanvaardde, h t mij nooit weer zou worden voorgehouden. Neen, er mag van komen wat wil binnen tiree dagen zal Pauline myne Vrouw zijn 1 Den volgenden dag ging ik tot haar, maar sprak haar nooit alleen. Ceneri was altijd in de kamer. Pau line was lief, stil, wat verlegen, wat kwijnend; ik had het drukmoMt voor alles zorgen. Er was zaker nooit 3.118/s> 3.13 3.20 3.21»/,» 3.43»/,» 3.461/, 4.48 5.04 De le u door J. M. N. Vrouwes. 2e prijs een zilveren medaille door G. Deetman. 3e prijs bronzen medaille door N. Verkaik. Op de afstand van 5000 Motets namen 8 personen deel en werd afgelegd in 10.57*/, min. door J. M. N. Vrouwes v. Haarlem G. Deetman van Amsterdam. N. Verkaik van Ouderyn. P. Brakel van Gouda. C. van Kekem van Gouda. J. W. Kalb v. Nieuwer Amstel J. Goudkade van Boskoop. Termolen van Zwolle. een Gooden medaille door J. M. N. Vrouwens. 2e prijs een Zilveren medaille door G. Deetman. 3e prys een Bronzen me daille door N. Verkaik. Door het personeel verzoekschrift aan den Waddingsveen gericht betwyfelen het ten zeerste.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1