ips IBS TERUGGEROEPEN voor Gouda en Omstreken. BINNENLAND. idrukte en. A ugden en iet, maakt Nieuws- en Advertentieblad ranco Zaterdag 16 Februari 1895. 33ste Jaargang. No. 6585. ITZ. fEULLETOX. men, N eo Zn. Inzending van Advertentiën tot 1 uur de» midd. in Galden pectus van 19 is tot nader oe st an den UJS dikte hebben van 3 el 3, U VS DU Docter wering. De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs er drie maanden is 1.25, franco per post f 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. itgifte van de ale fonds vtn stelling ut i door midde D door DOOK HUGH CONWAY. r houders van t in do eerste De aangekondigde Soireé te Moordrecht op morgenavond gaat niet door, en L -■ uitgesteld. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels i 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. liroote letters worden berekend naar plaatsruimte. SOUMIE COURANT 57 duim tot 3 el 60 daim, wnt in de heden* daagsche maat overgezet is ongeveer 1 meter 80. Het Gerechtshof te ’sGravenhage bevestigde het vonnis der rechtbank te Rotterdam, wuarbjj de gewezen gemeente-ontvanger van Schiedam veroordeeld is tot 1 jaar en 5 maan den gevangenisstraf wegens valschheid in ge schrifte. •1) Pauline dankte mij voor elke attentie, die ik voor haar had, en dat waa ai. De reis was lang en ver* moeiend geweest zij zag er mat uit. «Gü zijt vermoeid, Pauline,” zeide ik, verlangt gij ook naar uwe kamer te gaan?” «Ik ben zeer vermoeid,” antwoordde zij op bijna klagenden toon. «Dan laat mij u goeden nacht wenschen,” zeide ik, ^morgen zult gij wel uitgerust zyn, en zullen we de leeuwen hier eens gaan zien.” Zij stond op, wij gaven elkander de hand, en wenschten elkander goeden nacht. Pauline ging naar hare kamer, en ik ging uit, om nog wat rond te dwalen iu de met gas verlichte straten, en met een bedrukt hart dacht ik na over geen er dien avond omgegaan was. Man en vrouw 1 Wat een bittere spot lag er voor mg in die woorden. Want uitgezonderd de wettelyke verbintenis, waren Pauline en ik elkander even na, als op dien dag, toen ik haar het eerst te Turin gezien had. Toch hadden we dien morgen de belofte afgelegd, dal we elkander zouden beminnen en liefhebben, tot de dood ons zou scheiden. Waarom was ik toch zoo onbedachtzaam geweest, om Cenari aan zyc woord n 188». Art. te Amster- oogon kende de reden van die onverschilligheid, die gevoelloosheid, waarvan zij blijken gaf. Het gelaat van de vrouw, die ik getrouwd had, was schoon als de morgenhaar gelaat was schoon als dat van een Grieksoh standbeeld bare stem was zacht en wellui dend maar wat aan elke bekoorlijkheid leven moet geven de ziel ontbrak er aan. Hoe zal ik haar beschrijven P Krankzinnigheid is heel iets anders onnoozelheid zou het nog minder uitdruk ken. Ik kan er geen geschikt woord voor vinden. Er ontbrak eenvoudig iets aan haar verstand, zooals er san een lichaam een lid kan ontbreken. Geheugen scheen zij niet te hebben, dan voor 't geen pas ie voren had plaats gehad. Het vermogen om te rode- neeren, te overwegen en gevolgtrekkingen te maken scheen buiten haar bereik te jiggen. Zij scheen buiten staat om te oordeelen over *t geen rondom baar plaats had. Vreugde en leed waren aandoeningen, waar zij niet vatbaar voor was. Niets scheen eenige gewaar wording by haar op te wekken. Als men hare aand/icht er niet op vestigde, nam zij geenerlei notitie van per sonen of plaatsen. Zij leefde ais bij instict zij stond op at en dronk, en ging ter ruste als iemand, die niet weet waarom. Op zoodanige vragea of opmerkin gen, die binnen den beperkten kring harer bevatting lagen, gaf zij antwoord alle andere gingen haar ongemerkt voorbij, of wel zij keek den vrager voor een poos aan, rn liet hem staan, met dien vreemden indruk, dien ik gekregen had, toen ik het eerst dien opvallenden, zoekenden blik had opgemerkt. Tech was zij niet krankzinnig. Wie haar ergens in gezelschap ontmoette, zou na uren met haar te hebben doorgebracht geen erger indruk omtrent haar gekregen hebben, dan dat zy sohuw en teruggetrokken was. GOUDA, 15 Februari 1895. Gisterenavond heeft de Katholieke Kiesver- f eeniging de hh. P. de Raadt en E. J. van der Heijden candidaat gesteld voor den Raad. De heer M. J. Oosterling had, evenals de heer A. K. van der Garden, voor een candi- datuur bedankt. De 3e premie'door E. Verboom, Haastrecht, Het weder was prachtig en de baan flink in orde, vele vreemdelingen waren tegenwoor dig. Na afloop had een optocht met het vaandel en muziek door het dorp plaats. Een woord v»n lof voor de geheele rege ling van dit IJsfeest aan het Bestuur van de Haastrechtsche IJsclnb. Het IJsfeest liep na ieders genoegen af. De rechtbank te Utrecht kamer van bur gerlijke zaken, heeft eergisteren vonnis gewe zen in de vordering van D. W„ thans wo nende te Amsterdam, tegen de Centraal Spoorwegmaatschappij, tot schadevergoeding wegens een op 24 Maurt 1893 aan ham als passagier in den trein Zwolle—Kampen over komen ongeluk. Met voorbygang van bet door de gedaagde Maatschappij gedane bewys- aanbod is de eischer toegelaten om te bewjj- zen, dat toen de treiu het station Kampen voorbyreed, hjj ging met gelijke snelheid als vroeger, en dat bet portier dichtsloeg tan ge- vo ge van een daar staauden paal, waardoor hij met zjjn rechterarm er tusschen beklemd geraakte. Als zij eeu enkelen keer sprak, sprak zij als esno vrouw, die volkomen bij baar verstand is; maar zy liet hare stem niet hooren dan als de gewone plicht plegingen het vereiscbteD, of als haar iets eenvoudigs gèvraazd werd. MiMohien zou het niet geheel buiten de waarheid zijn, indien ik hare verstandelyko vermo gens vergeleek bij die van oen kind maar belaas I Het was een kinderverstand in 't lichaam van een volwas sen vrouw, en die vrouw was mijne vrouw Het leven had voor baar, voor zoover ik kon nagaan, noch geestelyk genot noch geestelijk leedgevoel. Physisch beschouwd merkte ik dat zij meer gevoelig was voor warmte en koude dan voor iets anders. De zon lokte haar gewoonlijk naar buiten, een koude wind dieef baar naarhinuen. Ongelukkig gevoelde zij zich geens zins. Zij scheen 't in 't geheel niet onaangenaam te vinden naast mij te zitten, of uren lang met mij te wandelen, of om te toeren in een rijtuig, maar zy sprak niet. Haar geheele leven was negatief. En tij was Hof en inschikkelük; zy stemde toe in al wat ik voorsloeg; elk plan was haar wel; zij was altijd gereed om hier of daar met mij heen te gaan; maar hare instemming was die van none slavin jogenaeenen nieuwen meeat er. Het scheen mij toe, dat zij haar leren lang gewoon was geweest iemand te gehoorzamen. Die hebbelijkheid had mij zoo op het dwaalspoor ge bracht; had er' mij bijna toe gebracht te denken, dat Pauline my beminde; dat zij anders niet zou hebben toegestemd in zulk een overhaast huwelijk. Nu'wist ik dat bare bereidwilligheid, om hare oom te gehoor zamen, inderdaad moest geweten worden aan de on vatbaarheid van haren geest, om weerstand te bieden, en om de ware beteekenis te begrijpen van den stap, dien zy deed. (Prdt wrwfcA) Niettegenstaande om bet water algemeen bekend ie maken, 12.000 fletse ben gratis aan geneeskundigen in binnen- en buitenland Wer den geleverd, gaf de Staal water bron te Haar lem in 1894 toch aan hare aandeelhouder* reeds 3 pCt. winst. Op het Geneeskundig congres te Rome ver wierf het water een zilveren en op de ten toonstelling ie Antwerpen een gouden medaille en dientengevolge had de exploitatie in Italië en België met a^nvankelyk succes plaats. Ook naar West-IndiS had een uitzending plaats. In ’t geheel werd voor 123.562 aan water verkocht. de Jagermuziek speelde kommandant en een waren tegenwoordig. De rechtbank te Amsterdam heeft de jonge dame wegens diefstal van eene binocle en een presse papier by Rim mei in de Kal ver straal aldaar, veroordeeld tot 2 maanden ge vangenisstraf. Uit Tiel meldt men, dat het ijs in de rivier aldaar reeds een gemiddelde dikte heeft ver kregen van 3 voet, d. i. ongeveer 1 meter. Op de Waal, onder Hcrwynen en op de Merwede voor Gorinchem moet op sommige plaatsen het ijs eene dikte hebben van 3 el Als een bewijs van den achteruitgang van den prys van den grond iu den tegenwoordigen tjjd kan gelden, dat eene boerderij met 16 H.A. land in het N.O. deel van Noord-Hoi- land, voor ettelyke jaren gekocht, voor de som van f 60,000, nu voor ongeveer f 11,000 is verkocht. Naar wij vernemen zal morgenmiddag ten 2 uur eene bardrydery plaats hebben voor zoons van leden der Ijsclub Gouda aan Stol- wykersluis, en wel van 14 tot 18 jaar. Uitgeloofd worden 3 Medailles. Gisteren namiddag had de Hardrijderij met tikkers, uitgeschreven door de Haastrechtsche Usclub op de Haastrechtschen Boezem plaats om Kunstvoorwerpen, waaraan 9 personen deel namen, als: den Heer G. van Honweningen, van Gouda, N. Zjjderlaan, van Stolwyk, K. de Jong, van Bergambacht, E. Verboom, van Haastrecnt, A. van den Heuvel, van Berg- Ambacht, C. Eif, van Driebrug, P. Boef, van Cabauw, K. van Leeuwen, van Driebrug, C. Verborg, van Waarder. De prys werd behaald door G. van Hou- weningen, van Gouda. De le premie door N. Zyderlaan, van Stolwyk. De 2e premie door K. de Jong, Berg- Ambacht. E ALUI met bevattend* uitgekomen sizoen van >ren, dames in vraag aai jt acto v 18 n katoenen n eveneens elieve daar in ge veer de inlichtingen itvoeringen hooger Wor- 5 o/o fnnot titan in alle baiorgd. irmaliceiten vervullen. idaal Noord In het >Nbl. v. d. Boekh deelt de heer J. C. Nijgh zjjne bevinding mede omtrept de nieuwe zetmachine, uitgevonden door den Do minicaner Calendoli, te Parijs, eu door >le Figaro* aangekondigd als zullende een om wenteling brengen in de drukkunst. De bevinding, gegrond op een persoonljjk bezoek, is teleurstellend. >Ik was» - zegt de heer Nijgh »raet verschillende deskun digen in de werkplaats aanwezig, en wy waren het er allen over eens, dat de eerwaarde vader nog nooit een zetmachine moet gezien hebben, van drukken niet het minste begrip heeft on zyn tijd heel wat beter bad kunnen besteden. Voor het kantongerecht te Zwolle heeft te recht gestaan K. Visscher te Zwartsluis. Ge noemde Visscher heeft nl. by de ramp van het tjalkschip vun Hendrik Jaspers, schipper te Zwartsluis, dat in den nacht van 22 op 23 December, zooals men zich nog wel herinne ren zal, nabjj Schokland omsloeg, waarby Jaspers zyn vader, vrouw en kind verloor, geen hulp verleend. Bekl. had dit gemakke- lyk kunnen doen, daar hy den in nood ver keerenden Jaspers op 40 M. afstand* voorby zeiL e. De ambtenaar van bet O. M. hield een uit- geb.eid requisitoir, waarin hy het schandelijke van de handelwyze van beklaagde in bet liobt stelde. De kantonrechter wees dadelyk vonnis eu veroordeelde den beklaagde tot eene hechtenis van zes weken. te houden Waarom heb ik geen geduld gehad, totdat ik zeker was, dat het meisje mij kon liefhebben, of ten minste tot ik zeker was, dat het haar over 't geheel niet ont brak aau 't vermogen om Hef te hebben De volko men onverschilligheid en gevoelloosheid, waarvan zij blijken gaf, vielen mij als een koude steen op het hart. Ik had eene dwaasheid begaan eene dwaas heid, die niet ongedaan kon gemaakt worden. Ik moest de gevolgen dragen. Toch had ik alle hoop nog niet opgegeven, vooral met het oog op den dag van morgen. Ik wandelde nog lang rond, nadenkende over mijne vreemde positie. Toen keerde ik naar ’t hotel terug, en zocht mijne eigen kamer op Ik had twee kamers afgehuurd naast elkander. Ik zette alle hoop en rrees van mij af tot aan den morgen, en vermoeid van den dag, sliep ik eiudelyk in. Mijne bruid en ik brachten geen bezoek aan de leeuwen, zooals ik voornemen waa geweest. In twee dagen tijds bad ik de volle waarheid leeren inzien leeren inzien al wat ik ooit aangaande Pauline van haar zelve zou te weten komen. De beteekenis van de woorden, die de oude Teresa herbaalde malen gezegd had, «zy is niet voor liefde en huwelyk”, waren mij nu duidelijk. De reden, «aarom dokter Cenori tot voorwaarde gesteld bad, dat Pauline's echtgenoot zich tevreden moest stellen met haar te nemen, zonder naar haar vroeger leven te vragen, was mij nu duide lijk. Pauline mijn vrouw die ik liefhad had geen verleden. Ten minste geen bewustiyn van dat verleden. Langzaam eerst, daarna met snelle schreden kwam die waarheid tot my. Nu kon ik mij dien zon- derlingsn, starenden blik verklaren in die sohoone Woensdagmiddag was de heer v. B. te Waddingsveen met een jong paard aan het «arren* op de Putte. Het jeugdige diertje aan de ongewone drukte eu bet «geringkiug» der bellen op zyn tuig niet gewend, werd schrikachtig en kou slechts met moeite in be dwang gehouden worden. Het mocht den eigenaar echter niet gelukken per slede huis waarts te keeren, voor het angstige dier tot staan gebracht werd, had het boom en lemoen stuk geslagen. Persoonlijke ongelukken vielen niet te betreuren. Het proces van den »Nordd. Lloydcontra de eigenaars van het es. >Crathie,« in zake de bekende aanvaring met de »Elbe«, zal te Rotterdam worden gevoerd. Als advocaat voor den >Nordd. Lloydtreedt op mr. E. E. van Raalte, terwjjl de door deze maat schappij benoemde experts, zynde de heeren A. de Bruijne, inspecteur van het loodswezen, D. Croll, directeur der Nederlandsche Stoom bootmaatschappij en E. Deddes, reeds door de rechtbank zyn beëedigd. Voor de eigenaars der >Crathie« zal pleiten mr. W. M. Reep maker. Met muziek trokken gisterenochtend 9 uur de schaatsenrijdende manschappen van het regiment grenadiers en jagers naar het Ver- verschmgskanaal, tusschen de binnen- en de zeesluis, voor een wedstrijd in hard- en schoon- ryden. De baan was mei vlaggen veisierd en "j er by. De kolonel- aantal andere officieren Omstreeks half 12 kwamen de Koninginnen op het terrein, HH. MM. in een arreslede en het gevolg in rytuigen. Zij namen plaats in een in der haast opge slagen tentje van rood, wit en blauw doek, terwjjl de kapel der Grenadiers, die inmiddels op de baan was aangetreden, het «Wilhelmus» ^peelde. Hare Majesteiten lieten zich verscheiden hoofdofficieren voorstellen. Vooral een Fries, die op sokken reed, trok de aandacht van Koningin Wilhelmina. Door de manschappen werd ten slotte voor HH. MM. een défilé op schaatsen uitgovoerd, waarna Kouiugin Wilhelmina meteauige vrien- deljjke woorden, aan ieder der drie ie-prjjs- wioners een zilveren horloge met ketting uit reikte. Op de achterzjjde van de horloges is het Nederhndsche wapen met kroon gegraveerd. Omstre ks 1 uur verlieten Hare Majesteiten het terrein. De le prjjswinners waren de fourier Tie- mersma, korporaal Brunet de Rochebrune en de milicien Jelle Toussaint, bovenbedoelde Fries, die van H. M. een extra-gelukwensch 'kreeg. De volledige uitslag van den wedstryd was hardryden (gewapend): a. voor onderofficie ren, prijs fourier Tiemerama, premie sergeant Gansb. voor korporaals, prys Brunet de Rochebrune, premie de Haanc. voor minde ren, prys Jelle Touseaint, premie Venema; schoonrjjdenprijs sergeant-majoor Lage- maat, premie milicien Stulze hardryden (ongewapend): fourier Tieniersraa, korporaal Boersma en milicien Toussaint. Beroepen te Krimpen aan de Lek ds. W. H. Dekking te Bergambacht.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1