I l!!I RAAD HE 18» TERUGGEROEPEN Loeff, BINNENLAND. ten. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. LA. Dinsdag 19 Februari 1895. No. 6587. N." FEUILLETON. i ■i L II KogLW 3 CENT. 1 33ste Jaargang. &Co. ihage. <i 4 'h 3 19 FE- vaii ten koste van hevige brandwonden niddags 4 uur. 'EN niet!' toestanden omtrent dezen IGBLOEMc Genève, naar il dottore Ceneri I (Wordt ntw^) ,tf.v De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs er drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. S. WOLFF, kt, Gouda, rdrecht. Botkoop tater. derzoek, dief reeds buitenland, avonds het i-- -- gingen gaf echter geen redon op hen eenige verdenking te vestigen. t in flacons met ge- n ons Han- echtbank te oonsitter. iris. deze thans Jent, gekocht hebt. Docter levering. fekroond met la’s, Gouden Medailles, sre-Diploma taille en Cer- d’s Hygienic het ouig Extract MH 1NII11COÜRAIË en uitgevon- treft, het ia het beste de vele en ituigt. Het DBLIJK derde borst- jebrnik der i weldadige lebiet en de kNTBB be lt hare uit- ichappen op eugden en loet, maakt Aar de Zaterdag te Lekkerkerk gehouden hardryaerjj op een baan van 600 meter met een keerpunt namen 18 persoden deel. De le prgs van f40 werd behaald door S. D. van der Schaaf, te Groow, in 1 min. 81/, sec de 2e prys f20, door P. Smits, te Stryen, in 1 min. 94/s sec. de 3e pri s f 10, door J. Smits te Strijen, in 1 min. 138/s sec.en dn premie, f 5, door T. Zjjlstra, te Grouw, in 1 min. 14*/| sec. Aanmoedigingspremiën ten bedrage van f2.50 werden uitgereikt aan J. Anker, te Stolwyk, J. Heide, te Uselmondo en C. Speksnijder, te Ouderkerk a/d. IJsel. ADVERTENTIES worden geplaatst 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte. GOUDA, 18 Februari 1895. Naar wy vernemen is in eene gisterenavond gehouden vergadering van de Centrale R. K. Kiesvereniging tot candidaat voor de Provin ciale Staten (vacature Mr. A. A. van.Bergen IJzendoorn) gesteld de heer C. P. W. Dessing, Raadslid te Gouda. Inzending van Advertentiën tot 1 uur deg midd. DOOR HUGH CONWAY. Zy keek my tUn in stomme verlegenheid. Ik zucht te, daar ik begreep, dat al myn vragen tevergeefs was. Vinden moest ik hem echter. Ik wilde naar Genève. Afc de man dokter was, zooals bij gezegd had, moest h| daar wel bekend zijn. Als ik te Genève geen spoor van hem vinden kon, zou ik naar Turin gaan. Ik vatte Pauline by de band. tik ga voor eenige dagen van huis, Pauline. Gy bïy’ft zoolang hier. Ieder zal vriendelyk voor n syn, en Priscilla zal zorgen, dat u niets ontbreekt.” «Goed Gilbert,” hernam zij zacht: ik had haar ge leerd mij Gilbert te noemen. Na nog eenige instructies aan Priscilla gegeven te kobben, ging ik op reis. Terwy'l de vigilante wegreed, keek ik naar bovenPauline stond voor het raam vod hare kamer, en keek naar my. Myn hart sprong op van vreugde, want ik meende in hare oogen iets to bespeuren van den weemoed, dien men pleegt to hebben by 't afscheid nemen van een goed vriend. Misschien verbeeldde ik het my slechts, maar dewijl ik tot dusverre zoo iets nog niet had opgemerkt, was die uitdrukking in Pauline’s oog ten minste eenige roost voor my op myna reis. Kn nu op weg naar Klaas Boes, wegens den dubbelen moord te Schagen tot levenslange gevangenisstraf ver. oordeelt!, is daartoe naar de byzondere straf gevangenis te Leeuwarden overgebracht. Amsterdam heeft dit jaar genot van de beide ysbrekers, en ze doen hun werk uit stekend. De groots, een boot van 1000 paardekracht, breed gebouwd en met scherpen boeg, om op het ijs te loopen, en dat te verbrijzelen, houdt de geul naar IJmyden voortdurend open, zoo- dat eergisteren zelfs een zeilschip van Amster dam naar zee vertrok. Een paar malen per etmaal stoomt de Ijsbreker I« van Amster dam naar IJmuiden, en legt den weg dan af in den kortsien tyd die geoorloofd is; name lijk binnende twee uren. De kleinere ijsbreker, een boot van 350 paardekracht, zorgt dat de kaden en dokken voor de stad open worden gehouden en ver leent, waar noodig, zyu diensten tot breken van het ijs, zoodat de groote scheepvaart, door de gezamenlijke Werking der buide ijsbrekers, niet veel last heelt van den winterbloei, die andeis baast overal rivieren en stroomen be kneld houdt. Rotterdam is er nog beter aan toe. Daar ondervindt de scheepvaart al zeer weinig last van bet ijs. Voor de Maasbrug is het gaan vastzitten, en nu heeft man van daar tot aan zee zoo goed als blank water. Er liggen zelfs vele schepen op stroom, aan de boeien ge meerd, bun ladingen in Rynschepen te lossen! De beide groote havens van ons land syn dus zonder bezwaar toegankelijk voor de sche pen die nit zee komen; iets dat niets ge zegd kan worden van de twee andere groote havens op het Europeesch vasteland Hamburg en Antwerpen. Met veel moeite wisten krach tige booten zich totdosver op de Elbe nog door het zware dryfys heen te slaanmaar voor Antwerpen hadden ze heel wat meer moeite en gebeurde het dikwyls, dat uitvarende sche lpen terug moesten keereu of een bal ven dag in bet ys bleven vastzitten, om te wachten tol de vloed wat ruimte maakte. Ondanks het gure weder was er veel be langstelling, waartoe de prachtige baan op d" rivier de Lek het bare bydroeg. By de uitvoering van de Muziekve.eeDiging »Eophonia< zal zich doen, booren als Solist voor Piano de heer Jacob F. van Zutph'pn. benevens in bet Trio van Beethoven als Violon cellist, alsmede de hh. Spaanderman, Piano en M. A. van Zutphen, viool. Op nitnoodiging van het bestunr der Hard- dravery-vereeniging «Eendracht maakt macht had Zondag een Sledevaart plaats. Te een om verliet men Gouda om even buiten de stad over het ys Bodegraven te bereiken. Onderweg sloten zich nog enkelen by het gezelschap aan zoodat de Stoet tot 26 bespanningen aan groeide. Van Bodegraven ging men naar Nienwerbrng bet was op de Ryn een prachtig gezicht die 26 arren waaronder er vier mei 2 paarden bespannen over bet ys te zien gaan. Eere aan H.H. stalhouders te Gouda die zoo flink medewerkten om deel nemers en toeschouwers genoegen te verschaffen. Te Haarlem is gisternacht te l’/4 uur eene hevige brand uitgebroken bij den winkelier in schoenen en laarzen J. H. wan Deunen, aan de Zijlstraat, hoek Zoeteatraat No. 53, boven bewoond door den heer M. 0. de Kanter wethouder dier gemeente. In den tyd van eenige minuten stoud het perceel in lichte laaie, zoodat de bewoners zoowel beneden als boven zich slechts met moeite hebben kunnen redden. De heer De Kanter heeft zich aan beide voeten gebrand en is ter verpleging naar bet St. Elizabeths-gasthuis overgebraebt. Het geheele perceel is uitgebrand, de beien dende xyn behouden, maar hebben veel water schade bekomen. Ruim 3 hot was alle gevaar voor uitbrei ding geweken. De brand is ontstaan in het kantoor achter den winkel. Vele zaken van waarde, het eigendom van den heer De Kan ter en van de gemeente, zyn verbrand alleen heeft de eigenaar eenige geldswanrdige papie ren gered. Van andere zyde wordt ons brand gemeld: Nadat de wethouder De Kanter en zyn beide dienstboden zich met levensgevaar langs de trappen hadden weten te redden, keerde de eerste nog eena in het brandende gebouw te rug, om een kistje te redden. Dit gelukte. had maar noen, ik had toch gelijk. Hoewel hij thans anders gekleed wai, herkende ik hem toch, teen ik naderbij kwam. Het was de man met wien Kenyon woorden gehad had, voor de deur van de San Gio- veoi kerk de man, die ons kwalijk genomen had, dat we onze bewondering uitspraken over Pauline's schoon heid, de man, die arm in arm mot Ceneri was heen gegaan. De kane was te schoon, om die te laten voorbij gaan. Hij zou althans wel weten waar de dokter te vinden was. Ik veronderstelde, dat rijn herinnering» vermogen aangaande menschel ij lee gezichten niet zoo sterk was als bet myne, dat hij mij niet herkennen zou als te zijn een van do beide heeren, die hem toon minder aangenaam bejegend hadden. Ik ging op hem toe, en den hoed afnemonde, verzocht ik hem mij evan te woord te staan. Ik sprak in ’t Engelsch. Hij wierp een snellen, scher pen blik op my, toen mijnen groet beantwoordende, zeide hij ia 't Engelsch, dat hij lot mijnen dienst was. «Ik tracht het adres te vinden vso eenen heer, die hier woont, geloof ^k. Misschien zoudt gy mij kun nen helpen.” Hij lachte. «Als ik kan, heel gaarne, maar daar ik ook een Engelschraan ben, en hier reinig mentchen ken, vrees ik, dat ik u niet van dienst kan zyn.” «Ik zou zeer gaarne bet adres weten van zekeren dokter Ceneri.” De plotseling beweging, die hij maakte, toen hij den naam hoorde, de oogopslag bijna ran rrees, dien hy mij wierp, deden mij duidelyk zien, dat bij den j.Min kende. Maar aanstonds herstelde hij zich. «Ik kan mij dien naam niet herinneren. Hetspyt oqfc naar ik kan a niet balpen.” Men scbryft uit Amsterdam By den heer Bottenbeim, wonende aan de Heerengracbt, is gisterennacht een bedrag van f 8000 aan bankpapier en f 300 aan specie uit de brandkast op het kantoor gt stelen. De dief heeft zich waarschynlyk in den vooravond toegang tot de woning verschaft, daar noch Mn de buitendeur, noch aan den achtergevel van het buis iets byzonders was te bespeureu Op de deur van de brandkast waren enkele krassen merkbaar en op den grond werd een ijzeren haakje gevonden. De justitie doet on- maar heeft reden te gelooven dat de de wyk heeft genomen naar het Het bleek dat de dienstbode de« bezoek van haren vryer had gehad; verhoor dat deze beide personen onder- iageroepen. Van bovengenoemde middelen kan slechts sprake zyn, als bet lichte brandwonden betreft, zooals in elk gezin wel eene voorkomen. Eigen Haarde geeft een artikel van mr. J. A. Levy over mr. Johan George Gleichman. Na »in vogel vlocht overzien te hebben wat de heer Gleichman als minister van financiën in het Kabinet Kappeyne is geweest, beschouwt de schryver meer uitvoerig ’s heeren Gleicb- man's verdiensten als voorzitter der Kamer. Aan welke eigenschappen dankt do heer Gleichman het algemeene vertrouwen in zyn beleid gesteld? Men wjjte my niet ozibeschei denheid, zoo ilyéene poging doe om de vraag «Maar,” widé ik teen iu *t Italiaansoh, «ik heb ti in zijn gezelschap gezien.” Hij gluurde boosaardig. «Ik ken niemand van dien naam, goeden morgen I” Hij lichtte zijnen hoed, en ging hoon. Maar zoo wilde ik hem niet uit het oog verliezen. Ik verhaastte mijnen tred, en ging naast hem voort. «Ik moet u veraoeken mij te «eggen, waar ik hem vinden kan. Ik rroet hem spreken over eene belang rijke zaak. Het helpt u niet te zeggen, dat gy hem niet kent.” Hij liep wat langzamer, en bleef vervolgens staan. «Mijnheer, gy zijt zeer lastig, wat voor redon hebt gij, om te zeggen, dat ik den mnn ken, dien gij soekt f* «Ik zag n gearmd met hem gaan.” ,Waar, mag ik vragen?” «Ik Turin verleden voorjaar voor de San-Gio- vanikerk.” Hy keek mij oplettend aan. «Ja, ik herinner mij nu uw gezicht. Gy waart een ran die twee jongelieden, die eene dame beleedigden, en die ik zwoer te zullen straffen.” «Er werd niets kwaads mee gemeend, maar al ware dat zoo geweest, daar zoudt gy nu overheen kunnen stappen.” «Niets kwaads! ik heb er wol esns een liet licht uitgeblazen om minder dan wat uw vriend mij toe voegde f «Woes zoo goed u te herinneren, dat ik niets zeido. Maar dat doet niets ter zake. Het is in 't belang r<0 zijne nicht, Paulino, dat ik Dr. Ceneri wonsebt te spreken.” Door de politie alhier is opgevangen een tygerkleurige hond (bastMrd hazewind) reu, witte punt aan den steart, bles voor den kop en witte borst. Hy was voorzien van een lederen halsband en stalen ketting. Terug te bekomen tegen betaling der voe dingskosten. ZESDE HOOFDSTUK. Onvoldoende antwoorden. Ik reisde zoo snel als do stoom mij voeren kon naar Genève. Daar aangekomen begon ik mij terstond te informeeren naar dokter Ceneri. Ik had gehoopt, dat hij gemakkelyk te vinden zou syn. Uit zyne woorden had ik opgemaakt dat hy praktiseerend geneesheer was ia die stad. Indien dat het geval was, moesten vele menschen hem kennen. Maar of hij had my misleid, of ik had hem verkeerd verstaan. Verscheidene dagen lang informeerde ik mij links en rechtsvroeg overal rondmaar niemand ter wereld kende den man. Ik vervoegde mij bij alle dokten van de plaatsmaar geen van allen wist iets van zulk eenen collega. Ten laatste begreep ik, dat hy een gefingeerde^ naam had opgegeven, of dat Genève niet zijne woonplaats was. Hoe onbekend een dokter ergens mag zyn, sommige van zijne beroeps- genooteu in dezelfde plaats kennen hem toch wel. Ik besloot naar Turin te gaan, en daar mijn geluk te beproeven. Het was op den avond dat ik mij voorgenomen had te vertrekken. Ik faalde nog wat rond met een be klemd hart, mijzelven opdringende, dat ik te Turin meer succes zou hebbeu, ^en ik een man aau de ovenyde van de straat tag vooAjjgaan. Daar mij syn geheele voorkomen bekend voorkwaW, stapte ik de straat over, om hem meer van naby te zib&. waa gekleed in 't gewoon ooetuum van een Eqgplfei- man op reisik daeht dus eerst dat ik my vergist d$ch ten koste van hevige brandwonden Mn dq beide bennen en het gelaat. Om de beenen to. kannen verbinden moesten de schoenen van de voeten worden gesneden. Een schat van aanteekeningen omtrent ge meentezaken, door den heer De K. sedert ja ren met groote moeite verzameld, een schat die hem door zyn mederaadsleden vaak werd b«yd en waaruit door hen menigmaal werd geput, ging verloren. Zyn toestand is of het oogenblik vry be- v|edigend. {Uit een perceel op den anderen hoek van da Zoetestraat gelegen, dat door den brand wérd aangetast, moesten drie kinderen en twee vrouwen door de ramen worden gered De vrouw was door den schrik verbysterd en wilde zich laten verbranden. De heer K. moest baar met geweld losrukken van het bed, waaraan zy zich had vastgeklampt. Opdat hij zelf niet verbrandde, moest hy voortdurend worden natgespoten. De perceelon aan de voorzyde in de Zijl straat hadden het zwaar to verantwoorden. Van Eigen Hulp,« pas gebouwd sprongen aWe spiegelruiten. Van «ie secretarie der ge meente Houtryk en Polaoen vatten zelfs de gordyneu vlam. Gisterochtend werden onder toezicht van den gemeente-architect eenige muren omver gehaald. In deze dagen van koude, nu de kachels gloeiend moeten staan om groote kamers te verwarmen en aanhoudend stoken de boodschap is, mag zeker een middel tegen brandwonden geacht wordan te voorzien in seen gevoelde behoefte.* Wy vonden in een der bladen hel volgende voorschrift vermeld Het eerste wat men by brandwonden te doen heeft, i« dit, dat men do verbrande buid togen invloed van de Incbt beschermt, Ncoit evenwel mag men omslagen van koud water aanwenden dit zou de pyn slechts erger doen worden, in plaats van ze tot bedaren te bren gen. De buid moot terstond met vet of olie bedekt worden. In iedere huishouding is al tijd wel olie (lamp-, sla- of wonderolie) of vet reuzel of boter by de hand. Wanneer men de verbrande plek flink met een van genoemde stoffen beatrykt, zal de pyn spoedig bedaren. Ook kan men de pynlyke plek met meel, stijfsel of dubbel koolzure natron (zuiveringzout niet te verwarren met zuringzout) bepoederen, Watten waarvan men eerst de glimmende laag beeft afgetrokken, kunnen ook met goed ge volg worden aangewend, om de wond te be dekken, ’t Spreekt vanzelf, dat by ernstig*1 brandwonden geneeskundige hulp moet worden

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1