ips TERUGGEROEPEN BINNENLAND. feuilleton. lie is Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Franco Woensdag 20 Februari 1895. No. 6588. ERVERIJ AGAZIJN ib Nederiud. 1TEBRKÜS, ’s-Bonen. IMER, erdam. en Koaing EUJS Inzending van Advertentiën tot 1 uur de* midd. dit, gevoegd by stadje wierpen, NS DU met muziek de Tydopnetner was de rij aioomen van ieken zyn de «MAN k Zoon (Forrff to'’-- iw afleverbaar in eene week. en Torren ran a, alsook alle hoesten, idemings- bewezen. i ëranne bevelen»- n. 5 cent d. Hfter %Z. IEKE Ier bMte K»ih- na den Hofrad en DOOM HUGH CONWAY. hoi inii I. liirnvr arden naar de erfd. nd of geverfd gezondheid en Ook de heer C. v. d. W. sal by de mu ziekuitvoering van «Euphonia* Donderdag avond in »Ona Genoegente bonden, twee aolo-nummera voor viool voordragen. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte. By kon. besluit zyn benoemd tot ontvanger der dir. belast, en ace. te Goor c. a. G. A. de Stoppelaar, ontvanger derzelfde middelen te Ouderkerk a/d. IJsel c. a. Men meldt uit Utrecht: Hoewel de ongesteldheid van prof. J. P. Van der Litb zoo goed als geweken is, beeft de bejaarde dokter toch zyn voornemen te kennen gegeven af te treden ais voorzitter van de »Vereeniging tot bevordering van het her stel van drankzuchtigen,! welke het herstel lingsoord Hooghallen bestuurt. De mede bestuurder dr. Haakma Treating, te Winschoien beeft, wegens drukke bezigheden, besloten het bestuur der’ vereeniging te verlaten. Ook in de vacature, ontstaan door het overlyden van den heer £- J. W. Koch, die afgevaardigd was in het béstuur door de sVereeniging tot afschaffing *v<n sterken drank,zal binnen kort moeten voorden voorzien. Men schryft uit Monnikendam De laatste Zondag deed den Monnikendam mers weer denken aan de beste feestdagen nit den winter van 1890 -91. Om tien uur be«on De rechtbank te 's-Gravenhage heeft vryge sproken den persoon uit Oostgeest, die 14 dagen geleden terechtstond wegens het wederrechtelijk doen baggeren in een sloot aan anderen toe- Suisse staat in brand Deze mare ging gister-middag door Amsterdam, en ds menseben stroomden naar de Kaivervtraat, om ten twee den male den ondergang van dat groot bötel- restanrant te aanschouwen. Maar by Suisse gek omeu zag men wel, dat er in de onmid- diliyke nabybeid groote beweging beersebte, de straat door een aantal politieagenten was afgezet en de brandweer druk werkzaam war, doch in Suisse kon men ongehinderd gaan zitten, f De brand, in de onmiddelyke nabybeid was echter inderdaad ernstig genoeg. Hy woedde in bet beeren-modemagazijn »Aux trois coles vermoedelyk ontstaan doordat een der buiage- nooten een brandend petroleumkacheltje had omgestooten. In een oogwenk stond alles in lichte laaie, en de bewoners moesten zich in alleryl redden. Het brandende perceel is aan de Kal verstraal smal, doch loopt wel 20 me- K-AiJM met t, bevattende uitgekomen eizoen van eren, dames anvraag aan ot a c- J8 m katoenen m eveneens felieve daar- ongeveer de inlichtingen iltvoeringen hooger n» 5 o/ofrwaee ihten in alle bezorgd. ’ormaliieiten te vervullen, adaaC Noord In het bestuur der school met den bijbel te Alfen a/d Ryn is eene scheuring o ui» taan tus*cben de Ned. hervormden, aldaar, ultra orthodox, en de gereformeerden, over dequaestie of de onderwijzers tot bet kerkgenootschap der eersten of der laststen zouden brbooren. Het staat te bezien dat de oprichting eener gerefoi meerde school er bet gevolg van zal zyn. woede. „Uwe vrouwP” gildo hg.‘Dat lieg je, zog ik u”. Ik stond op, even woedend als hij zelf, maar meer bedaard. «Ik heb u gezegd, mijnheer, dat ik een fat soenlijk Engelschman ben. Gij zult mij excuus vragen voor die woorden, of ik zal je de kamer uitgooien.” „Hij zocht zyne woede te boheerschen, en het ge lakte hem. a Ik vraag u excuus,” zeide bij, „ik deed verkeerd. Weet Ceneri er van vroeg hij scherp. „Zeker, hij was bij ’t huwelijk tegenwoordig.” Zyn drift scheen hem een oogenblik weer meester te worden. „Traditorel” (verrader) hoorde ik hem in zich zei sen schuifelen. „Ir.gannalore I" (bedrieger). Teen wendde bij zich met een bedaard uiterlijk tot mij. //Indien dat zoo is, heb ik nietsf aders te doen dan u geluk te wenschen, mijnbeer Vaughan. Uw lot is inderdaad benijdenswaard!#. Uw vrouw is schoon, en natuurlyk ook goedhartig. Gij zult eene aangename levensgezellin in haar hebben. Het zou mij alles waard geweest zijn te weten, waar om het vernemen van mijn huwelijk hem zoo woedend had gemaakt, maar toch zou het mij nog meer waard geweest zijn, als ik mijne bedreiging had kunnen ten uitvoar brengen, om hem de kamer uit te gooien. Aan den toon van zyn spreken kon ik booren, dat Pauline’s geestestoestand hem bekend was. Ik kon den vent nauwelyks van ’t lijf afblyvenmaar ik moest mij wel bedwingen, want zonder zyne hulp kon ijt Oenen niet vinden. „Ik dank o,” zeide ik bedaard, „en gij zult mij, hoop lik, de gevraagde informatie geven.” „Gy syt geen zeer hartolyke bruidegom, mynheer :hyoon 48 pag r 2 kolommen Romann. <rl»che Ver- terlei.Raad- ns. ons., voor CRVT per 3 ent. Zonal, reed. |bg bulletin aan onu geabon- naerden in de stad i. medegedeeld is bg Kon. besluit do heer II. L. Marten., burgemeester ran Bodegraven benoemd tot burgemeester Tan onae gemeente. De heer Martens, die eerst ambtenaar in Indië geweest i., stond betrekkelijk nog kort aan bet boofd sgner tegenwoordige gemeente. Naar wij r.rnemen, is het nrenwe hoofd san ons gemeentebestuur een welwillend en humaan man, die te Bodegraven teer geilen Hg tal de moeilijke taak om in de tegenwoordige omstandigheden een man als Van Bergen IJzendoorn te vervangen, zeker n et de beste bedoelingen aanvaardenwy wenechen hem hier veel succes op zyn werk. Moge hy tot eigen voldoening en tyn nutte der gemeente hier werkzaam zyn. Aan de medewerking van allen, die het wel meenen met de stad Gouda, zal bet zeker niet ontbreken. GOUDA, 19 Februari 1895. By de heden gehouden verkiezing van twee leden voor den gemeenteraad werden uitge- braeht 913 stemmen. Het getal kiezen bedraagt 1143. >3) De uiterste verbazing stond op zijn gelaat te lezen. „Wat hebt gy met myn nicht uit te staan vroeg hy op onbeschoften toon. „Dat gaat ons beiden aan zeg mij maar waar ik hem vinden kan.” „Hoe is uw naam vroeg hij kortaf. „Gilbert Vaughan.” „Wat zijt gij „Een fatsoenlijk Engelschman meer met Hij bleef eenige seconden in gedachten „Ik kan u bij dokter Ceneri brengen,’ zeide hy „maar eerst moet ik weten wat gy van hem wilt,en waarom gij Pauline’s naam noemt. De straat is <de plaats niet om er over te spreken laat ons er gens elders heengaan.” Ik bracht hem naar myn hotel, naar eene kamer, waar wy op ons gemak samen konden spreken. „Nu, mynheer Vaughan”, zeide hy, antwoord my eens op mijne vraag, en ik zal zien, of ik u helpen kan. Wat heeft Pauline March met de zaak te rdaken P" „Zy is myne vrouw dat is alles.” „Hy sprong overeindeen felle vloek in ’t Itali- aannek siste van zijns lippen. Hy werd bleek van De 15-jarige St. V. die te Bodegraven zyc ÏO-jarig neefje bij een worp met een hooivork zoo ongelukkig in het voorhoofd trof dat do knaap na weinige uren overleed, werd gisteren door de arrondiseements-rechtbank te Utrecht tot een half jaar gevangenis veroordeeld. De eiich was één jaar. behoorondo on het zonder machtiging doen afbreken van eene schutting te Oegstgeest. Zij ontsloeg van rechtsvervolging den knaap die op het Nassau plein te 'aGravenhage een 4-jarig meisje haar gouden oorbelletjes afnam en het kind daarna hulpelooe liet staan. Het vonnis overwoog dal de knaap gehandeld had zonder oordeel des ondorsobeids. Bij eene gisteren te Woerden gehouden schoonryderij door dames, waaraan 9 mede dingsters deel namen, werd de prys f 20 be haald door mej. D. F. Otto, te Wilnis de premie f 10 door mej. A. van Veen, te Aar- dam, terwyl een extra premie van f 5 werd uitgereikt aan mej. E. S. van Vliet, te Ouds- hoorn, iw vereeniging «Werkverschaffing». Aan de schoonrydery door mannen werd door 18 mededingers deelgenomen. Prys f 20 en premie f 10 werden behaald onderscheiden lijk door de heeren K, F. Kruyt, te Bodegrave en A. Blom, te Zwammerdam. Zaterdag had op de banen van de Nieuwe Kralingsche IJsclub eene hardrydery plaats, waarvoor 14 personen zich hadden opgsgeveu. De baan was 408 M. T“’ w heer F. Netscher. De uitslag was: le prijs G. de Roodt te Kralingen, in 52*/» B«e-; 2e prys D. Lokkerbol te Rotterdam, in 57*/, sec.; 3e prys L. Hof man te Hillegersberg, in 58’/, sec., en de 4e prys D. vun Eijmeren te Rotterdam, in 1 min. l/, sec. ’s Avonds werd op dezelfde banen een avondfeest gevierd. lu een buitengewoon Politieblad bericht de officier van justitie te Groningen dat al laar den 13den dezer zyn gestolen: 1000 D.4pet. 1 hyp. Missouri Kansas eu Texas No. 27390; 1000 D. 5 pct. 1 hyp Western New-York Pensylvania No. 4331 1000 D. 5 pct. 1 hyp. Cicago Brie No. 25043 aandeelen Central Pacific a 1000 D. No. 3 D 24459, 46,754, 36234. Vau dezen diefstal wordt verdacht Ruurt Klaas de Vries, ongeveer 55 jaren, haar grys, eenigszins knal, kleine bakkebaarden, oogen grys, loopt een weinig scheef, oudaebtig niterlykgekleed met donker pak, donker bruine overjas, lagen hoed. Hy was boek hou der by den bestolene eu had toegang tot diens brandkastis 14 Februari jl. des voormiddags voor het laatst te Groningen gezien en sedert voortvluchtig. Genoemde officier van justitie verzoekt zyne opsporing en aanhouding, benevens inbeslag neming van de effecten en draadbericht. Wij herinneren er aan dat heden avond te 8 nor in de zaal Reunieeene openbare vergadering zal plaats hebben van de afdeeliog Gouda van den Nederlandscben Protestanten bond, waarin als sprekfer zal optreden de welEerw. Heer van Doorn. Reeds sinds langen tyd waren er lekken in de gasleiding, die te Tiel door de Gaitbaisstraat ligt. Het gaswrlies (200 M’ per dag) werd nu zoo groot, dat' herstelling niet langer ach terwege kon blyvflu. Nu schynt gas in het riool ontsnapt te zyn en toen dit geopend werd, is bet gas .door een vonkje uit het pikhouweel in brand gestoken. Een hevige ontploffing volgde. De werkman, die met hel openen bezig was, bleef ais door een wonder ongedeerd. Van de huizen in de nabybeid sprongen de ruiten, de steenen vlogen tot. op de daken. „het stroomen en dit, gevoegd by jovervolle trams, die telkens groote ladingen vreemdelingen binnen ons stadje wierpen, maakte dat al spoedig alle café’s tot barstens 1 toe vol waren. Om halftwaalf ging men MU ««y. -» -- --- brujlofstgasten, die mei arren van Marken ge- die dat bedrag stortte in de bus der haald werden, tegemoet en weldra zat men inn «Werkverschaffing». evenals de vorige maal weder heel gezellig en genoegelyk by elkaar boerenjongens drinkende en pypen robkende. Door het schoone weer kon de bruiloft thans in alle oprichten beter en juister uitgevoerd worden. De bruidegom de heer v. d. Horst, behaalde den eersten prys zilveren medaille by het ringsteken op de rotschbaan. Aan do hardrydery namen 12 ryders deeleen gezellig bal op bet ys besloot het feest. Gisterenavond werd in het «Café Luyben» in Den Haag een wedalryd in hel kappen gehouden. De bovenzaal van genoemd café waa herschapen in een grooten kapsalon. Op bet bepaalde uur «aten zeventien jonge schoo- nen voor den kapspiegel en een gelyk aantal jeugdige baarkunstenaars legden'op de hoofden dier dames proeven af van bedrevenheid en smaak in den haartooi, naar verschillends sty- len, vormen en modellen. De uitslag van dit exutnen ot concours, in twee categorieën ver deeld, was als volgt: le categorie(naar een bepaald model) ie prys de beer Ameling, 2e prys Elsevier, 3e prys J. Vorst, 4e prys Oberg, 5e Bosman en 6e Th. Rurup. 2e categorie1 prys Dslboy, 2e prys Kloeg, 3e prys Knapen. De le prijs was een diploma, de overigs bestonden iu nikkelen kapbenuodigcjheden ens. Na het concours dat geopend we/d met een hartelyk welkomstwoord van don heer Vont, directeur van den cursus waaraan de jongelie den, die in wodsiryd kwamen, hadden deelge nomen, on na ds uitreiking der belooningen allo «hoofdprijzen», hield een gezellig samon- zjjn de leden van het *s*GnwnbMgsche kap- persgiide met hunne geëxperimenteerde dames nog eenige uurtjes gezellig byoen. gebracht near een klein huis buiten de stad. Torn ik in de kamer gelaten wm, zag ik den dokter zitten aan eene tafel, bedekt met nieuwspapieren en brieven. Hij stond op, gaf mij de band, en verzocht mij plaats te nemen. „Gjj xijt naar Genève gekomen, mijnbeer Vaaghan, om mij te spreken”. „Ja ik ,wenschto u oen en ander te vragen aan gaande mijne vrouw”. „Ik zal beantwoorden wat ik kan, maar gy kont vele, vragen doen, waarop ik a zeker het antwoord weigeren ral. Gij weet welke voorwoorden ik ge steld heb.” „Ja, moor waarom hebt gij my niets gezegd omtrent den eigeaaardigon zielstoestand van myne vrouw F’ „Gij badt baar zelf verscheidene malen gesproken. Hoor toestand was dewlfdo, ulo toen zy het eerst zooveel iodruk op a maakte. Hot spijt mij, zoo gij u teleurgesteld gevoelt,” „Waarom hebt gij mij niet olies gezegd, dan hadde ik niemaud iets to verwijten.” „Ik had er versoheidene redenen toe, mynheer Vaug han Pauline was oeno groote verantwoprdeljjkheid op mtfno sohoudeVs, kostbaar tevensen ik ben een arme vent. Intusschen, is do zaak zoo erg? Zy is mooi, goed en beminnelijk. Zij zal oen lieve vrouw voor u zyn.” „Dus gy wenschtet haar slechte kwyt te zyn F” „Dat nu juist niet. Er zyn omstandigheden, ik kso alles zoo niet zegges, maar die maakten, dat ik blyde was, dat zij oenen Engelschman trouwde, die iv oen goede z positie’ was.” De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs er drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN. Vaughan," zeide de vent op een spotteuden toou. „Indien Ceneri hij ’t huwelyk is geweest, moet het slechts een dag of wat geleden hebben plaats gehad. Het moet óen gewichtige aangelegenheid zijn, die u zoo spoedig van uwen bruid wegvoert.” „Het is oen gewichtige aangelegenheid” „Dan, vrees ik, dat zy nog een dag of wat zal moeten worden uitgesteld. Ceneri is niet te Genóve. Maar ik heb reden te gelooven, dat hij met eene week hier terug zal zyn. Ik zal hem opzoeken, en hem zeg gen, dat gij hier zijl.” „Zeg mij lieve? waar ik bem vinden kan, dan zal ik zelf naar hem toegaan. Ik mbet bom 'spreken” „Ik denk, dat het er van af zal hangen, of de dok tor dat verkiest. Ik kan bom alleen uw verlangen te kennen geven”. Hij boog en vertrok. Ik begreep, dat het nu zelfs onzeker was, of ik er in slagen zou een onderhoud te verkrijgen met dien gubeimzinnigen dokter. Het hing er geheel van af, of hij het verkoos. Hij kon te Geuéve terugkomen, en weer heengaan, zonder dat ik hei gewaar werd, zoo hy zelf, of zyn vriend, er mjj geen kennis van gaf. Ik bracht eene week lang mynen lijd zoek, zoo goed ik kontoen begon ik te vreezen, dat Ceneri zich had voorgenomen zióh verborgen te bonden. Maar dat was toch niet hel geval I Op een morgen kreeg ik een brief. Hij bevatte slechts een paar re gels. „Gij wenscht mij te spreken eon rijtuig zal n om elf uur afhalen. M. C.” Om elf uur kwam er een gewoon huurrijtuig voor ’t hotel. De koetster vroeg naar den heer Vaaghan. Ik stapte in, wader sen woord te zspgen, mi werd

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1