08, z TERUGGEROEPEN IS. s. MM. STiTH. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. No. «592. Maandag 25 Februari 1895. ida. r FEUILLETON. IRVERIJ laat Jandi- PRO- n 26 svolen i De Verkiezing g Extract BE CUT kCo. age. MER, rdam. BINNENLAND. 33ste Jaargang. s ran r Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. Het overlijden BLOEM. Gouda. Ld. t 8toornen van twijfel verkeert. Hy (Porit wrw^A) in flacons met ge ons Han- htbank te WOLFF, Gouda. Irecht. Boskoop ter. De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. VOOR DE roond met i, Gouden Medailles, -Diploma lie en ('er- i Hygienic t DOOK HUGH CONWAY. r, bracht, en voor de wyte hare taak kweet. uitgevon* aft, het is het beste Ie vele en ligt. Het ELIJK rde borst- bruik der weldadige liet en de <THE be- hare uit- lappen op i Koning ie Heer kz. n verven van' alsook alle GOUDA, 23 Februari 1895. Te Utrecht is geslaagd voor het Examen in nuttige handwerken Mej. W. M. Boogaerdl van Gouda. ||OI INIIL ((IIIUXTT ADVERTENTIEN worden geplaatst 15 regels 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. rden naar de rfd. td of geverfd szondheid en «D Als het voor mij verschrikkelijk was, mij dien man voor te stellen aan ’t werk in de mijnen van Siberia, wat moest dat denkbeeld dan zijn voor eenen man, die in dezelfde samenzweringen betrok ken was? «Nu, mijnheer Vaughaa,” zeide deze man, «onder uw welnemen, zal ik nu maar eens over onze aange legenheden beginnen die zullen u wel verwonderen, vrees ik.” «Laat ons hoorei? wat gij hebt mee te deelen.” «Vooreerst moet ik u vragen wat Ceneri u omtrent my verteld heeft?” «Hij noemde mij uwen naam.” «Sprak hy niet over myne familie? Hij heeft u immers mijn waren naam niet genoemd, evenmin als rijn eigen? Hij heeft u immers niet gezegd, dat die March was, en dat Pauline mijne zuster was?” Ik stond versteld, toen ik dat hoorde. Met het oog op de verzekering van den dokter, dat die man op Pauline was verliefd geweest, geloofde ik van die familiebetrekking nietsmaar om hem verder uit te hooren, hernam ik eenvoudig«neen, dat heeft hij my niet gezegd.” «Goed, dan aal ik u nu myne geschiedenis in ’t kort er volstrekt geen reden, nu er een uit stekend en voor alle liberalen aannemelijk '‘•candidaat gesteld isverbrokkeling van stemmen kan worden, voorkomen, als ieder, ook in de omliggende gemeenten waar andere candidaten genoemd worden, ,zich kafvrage of dan inderdaad bet be- kleeden van een kantonrechters- of burge meestersbetrekking ten plattelande beter leerschool is voor de Prov. Staten dan bet wethouderschap van Gouda gedurende vele jaren, eene betrekking die van zelf inzicht doet krijgen in de behoeften der omliggende streek Wij hopen dan nog altijd, dat onze geestverwanten zullen inzien; dat het absoluut noodig is, de gelederen te sluiten in den strijd tegen den gemeenschappelijken vijand. Ons artikel komt natuurlijk in de eer ste plaats onder de oogen onzer stadge- nooten. Van hen verwachten wij stellig dat zij a. s. Dinsdag in grooten getale zullen opkomen om den zetel van den betreurden van Bergen IJ zendoorn voor de gemeente te behouden Ieder kent hier 1 den candidaat van de liberale kiesveree- niging en geen onzer mannen zal weige ren zijn stem uit te brengen op den heer jiwwnym, wethouder te Gouda Zondag jl trad in eene gezellige by *en komst van de afdeehng Gouda van het Algemeen Nederlandach Werklieden-verbond op de heer Anton Diamant, van Schoonhoven. Als oude bekende konden de leden verwachten, dat hy hun weder een paar genoeglijke uren zou be zorgen en die verwachting is nog verre over troffen. Inzonderheid met »Myn lezing te Boswyk* van Justus van Maurik, het »Dito« van de Controleur en Massa matten* van denzelfden schryver, behaalde hy buitengewoon veel succes, wat dan ook den leider van die byeenkomst aanleiding gaf den heer Diamant zyn hartelyken dank te betuigen en hem een tot wederziens in den volgenden winter toe te roepen, waarmede de aanwezigen door een daverend applaus hunne instemming te kennen gaven. (Schoonh. Ct.) In de gemeente Berg-Ambacht hebben zich 3 personen aangemeld, om als lodgers op de kiezerslijsten gebracht te worden.* Het overlijden van den heer Mr. Van Bergen IJzendoorn heeft ook eene vaca ture doen ontstaan in de Prov. Staten. Hij behoorde sedert 4 Juli 1865 tot de zes leden, die voor het hoofdkiesdistrict Gouda zitting hebben. Ook in dat college zal men noode een man missen, die door zijn medeleden algemeen werd geacht zoozeer zelfs dat zjj gaarne gezien hadden, dat hij zitting nam in de Ged. Staten. Grooter is echter het verlies voor het district zelf; ieder weet hoezeer hij de belangen van stad en omstreken, waar mede hij geheel vertrouwd was door zijn locale kennis, behartigde waar bet pas gaf. Hij was een man van invloed in d? Staten, omdat elk overtuigd was van zijne kunde en rechtschapenheid. De kiezers, die tegen a.s. Dinsdag zijn opgeroepen om een opvolger te kiezen voor het betreurde lid te Gouda, hebben zeker niet te klagen over gebrek aan candida ten, die van verschillende zijden worden aanbevolen. Het gewone verschijnsel doet zich weder voor; als er een nieuw man moet worden afgevaardigd, wenscht elk hoekje van het district, dat er iemand worde gekozen uit zijn midden. Vooral van liberale zijde heeft men te groo ten overvloed van candidaten. De anti revolutionairen zullen zich wel vereenigen op den heer Dercksen, de katholieken op den heer Deseingmaar de anderen zullen denkelijk hun stemmen versnipperen op den kantonrechter te Schoonhoven, de burgemeesters van Oudewater, Gouderak en Haastrecht, die naast den Goudschen wethouder Van Goor genoemd worden. Zoodoende loopt men groot gevaar, dat geen der onzen het tot eene herstemming brengt, maar dat de strijd ten slotte zal worden uitgevochten door de anti-revolu- tionaircn en de katholieken. Onverstan diger tactiek dan thans wordt gevolgd, nu het esprit du clocher den boven toom voert, terwijl integendeel alle liberalen hun vertellen. Buitenaf ben ik bekend onder verschillende namen, maar mijn ware naam ie Anthony Maroh. Onze moeder was eene zuster van Dr. Ceneri. Vader stierf jong, en liet zijn aanzienlyke fortuin na aan iijne vrouw. Na eenigen tyd stierf ook rij, en liet toen alles in handen van oom Ceneri, als voogd over Pauline en mijen weet gij wat er met dat geld gebeurd is, mijnheer Vaughan «Dr Ceneri heeft het mij gezegd,” hernam ik, ondanks mijzelven meegesleept door de korte en bon dige wijze, waarop hij de feiten meedeelde. «Ja, het werd besteed aan do belangen van Italië. Het heeft gediend tot onderhoud van menigen echten Italiaan, van menigen rood hemd. Onze geheele fortuin ging er mee heen, maar ik heb er mijn oom niet om veracht. Toen ik vernam waar het geld gebleven was, vergaf ik hem alles.” «Dan laat ons er niet meer over spreken.” «Zoo meen ik het niet. Victor Emanuel’s gouver* nement is nu voor goed gevestigdItalië is vrij, en zal jaar op jaar rijker worden. Welnu, mynheer Vaughan, nu is dit myn ideeik geloof, dat, indien de feiten den koning voorgelegd worden, er iets kan gedaan worden. Ik geloof, dat, indien ik, en gij ten behoeve uwer vrouw, ter kennisse van den koning brachten, dat ons geheele vermogen door Ceneri was besteed aan vaderlandlievende doeleinden, en wij daar door arm waren geworden, een groot deel van het geld, zoo niet alles, ons zonder bedenken zou worden teruggegeven. Gij moet in Engeland wel vrienden hebben die u in dezen van dienst kunnen zijn by Victor Emanuel. Ik heb vrienden in Italië. Garibaldi, by voorbeeld, zou eene verklaring kuunen afleggen om trent het bedrag, dat hem door Dr. Ceneri is ter hand Dinsdag 11. hield de yacluh «Vooruitgang» te Ammerstol eene hardnjdery voor paren. 13 paren namen hieraan deel. De uitslag was dat de prys behaald werd door den heer Arie Stuurman Jz. met mej. E. de Jong Hd. en de pramiën achtereenvolgens door den heer H. J. Scholten met mej. Kr. Oaweueel, den beer C. de Jong Lz. met mej. Hendr. de Jong Ld. qn den heer C. de Jong Dz. met mej. Antje Dubbeldam. Een woord van lof komt toe aan het be stuur der y-club voor hetgeen zy in dezen winter tot stand bracht, waarop zy zich van L-.w De Vereeuiging Werkverschaffing* te Berg-Ambacht, heeft dezen winter ruim 30 Werkloozen bezig gehouden met steenkloppen, zanden eu bepuinen van wegen, enz. Nadat er reeds voor f 262,64* verwerkt was, is men genoodzaakt geworden eene collecte te houden, teneinde in de aanhoudende behoeften te kun- voorzien. Deze collecte bracht 240.32* op. verschillen moesten vergeten om kans te krijgen op eene overwinning, is niet denk baar. Het is te hopen, dat het gezond verstand vele kiezers vóór de stemming zal doen bedenken, dat alleen eepdrachtige samenwerking tot eenig resultaat kan leiden. Het komt ons voor, dat de candidatuur van den heer Noothoven van Goor, ge steld door de centrale liberale kiesveree- niging, door allen verdient gesteund te worden. In de eerste plaats, omdat wij het billijk vinden dat Gouda zijn tweeden vertegenwoordiger behoude. Sedert jaren is men gewoon bij de verdeeling der zes zetels rekening te houden met de wen- schen van de verschillende deelen van het districtsteeds is daarbij erkend dat de hoofdplaats aanspraak mag maken op het bezetten van twee zetels door ingeze tenen. Nu weten wij wel, dat dergelijke usance geen wet is, maar als er een uit nemend candidaat hier gevonden wordt, dan zien wij niet in waarom men thans van den regel zou afwijken. In de tweede plaats gelooven wij, dat do heer Noothoven van Goor op zich zelf een zeer gewenscht candidaat is. Als lid van den gemeente raad en wethouder alhier is hij vertrouwd geworden met de belangen en behoeften van onzo stad en de omstreken. Wij kennen hem als strijder voor onze begin selen, zoodat het zeer natuurlijk is, dat op hem dadelijk de aandacht is gevallen, toen aan onze gemeente een der beide leden van de Staten ontviel. Door zijn veeljarige werkzaamheid in het belang der gemeente en zijn toewijding aan de openbare zaak in allerlei opzicht betoond, was hij de aangewezen persoon voor deze vacature. Wij sporen de liberale kiezers van al lerlei nuance aan deze candidatuur met kracht te steunen. Verschil van meening over sommige vraagstukken van den dag behoeft thans geen beletsel te zijn voor eendrachtige samenwerking, waar het geldt het belang van de gemeente, van het gewest en eene geede keuze voor de leden der Eerste Kamer. Men bedenke wel wij zeiden het reeds onthouding of stem verbrokkeling komt alleen ten goede aan de tegenpartij. Voor onthouding is »Elk wat wils*. Zoo dacht het bestuur der ijsclub te Nieuwerkerk a/d IJsel er ook over. Tot nu toe had het wedstrijden uitgeschre ven voor hard- en schoonryders, soodat de jeugd was uitgesloten. Doch den 19den dezer werd er gereden door kinderen van 8 tot 12 jaar, wonende in de gemeente. Groot was de deelnemingniet minder dan 38 jongens meldden zich aan. Vermakelyk was het te zien, hoe er gekampt werd om het eerst aan het eind der baan te zyn. En dan die ton en dat kleed Deze voorwerpen waren voor enkelen oorzaak, dat zij het tegen hun weder party moesten afleggen, en dus van de t 10, die het bestuur liet verrijden, niets kregen. Zoo is dan het werk van het bestuur der ysclub door den invalleuden dooi voor dezen winter weder geëindigd, en kan het uitrusten van de moeilyke taak, die het vrijwillig op zich nam om den liefhebbers van het ys me nigen gezelligen middag te bezorgen. In een volgenden winter hopen wy bet weer op zyn post te vinden. gesteld.” Zijn verhaal was niet onaannemelijk, en wel be schouwd, was zijn plan niet zoo geheel onzinnig. Ik begon over te hellen tot de gedachte, dat hy werkelijk myn zwager kon zijn, en dat Ceneri, om de eene of andere reden, die familiebetrekking kon ver zwegen hebben. «Maar ik heb dat geld niet noodig, ik heb geld ge noeg,” zeide ik. «Maar ik wel, ik bezit niets,” hernam by met een open lach«my dunkt om uws vrouws wil moest gij mij niet alleen laten handelen.” «Ik moet er eerst eens rijpelijk over denken.” «Zeker ik heb ook geen haast. Ik zal inmid dels myne papieren en mijn rekwest in orde bren gen. En mag ik nu mijne zuster ook eeus spreken «Zij komt aanstonds binnen, zoo gij nog een oogenblik tijd hebt.” »ls zij nat beter, mijnheer Vaughan?” Ik schudde droevig het hoofd. «Armo meid I dan vrees ik, dat zij mij niet herken nen zal. Sedert onze kindsheid zijv wij niet dikwijls bij elkander geweest. Ik ben veel ouder dan zy na tuurlijk, en sedert mijn achttiende jaar heb ik altoos gevochten en geconspireerd. Onder zulke omstandig heden denkt men niet veel aan familiebetrekkingen.” Ik vertrouwde den man nog geenszins, bovendien moest ik rekening houden met zijne woorden by eene vroegere gelegenheid gesproken. «Mijnheer Macari” zeide ik. «Excuseer March is myn naam.” «Mijnheer Maroh dan, ik moet u verzoeken my nu de bijzonderheden eens mee te deelen aangaande den schok, die myne vrouw gedeeltelyk van haar verstand beroofde”. «Daar kan ik nu niet over spreken, dat zal ik later wel een* doen.” «Wilt gij mij dan ten minkte uwe woorden eens nader verklaren van toen wy te Genève van elkander gingen?” «Ik moet u verzoeken mij die woorden niet kwalyk te nemen ik vraag er verschooning voorik weet, dat ik toen haastig en ondoordacht gesproken heb maar ik weet niet meer wat, en kan dat dus natuur- lyk ook niet nader verklaren.” Ik antwoordde niet, want ik wist niet zeker, of hij mij al of niet op een slimme wijze misleiden wilde. «Ik weet nog, dat ik woedend was,” ging hij voort, «toen ik hoorde, dat Pauline getrouwd was. Dat had Ceneri nooit moeten toestaan bij haren zielstoestand en dan, mynheer Vaughan, ik had mij in ’t hoofd gezet, dat zy eenen Italiaan moest trouwen. Hare schoonheid, dacht mij, zou haar, zoodra zij hersteld was, eenen echtgenoot doen vinden van den aanzien- lyksten stand." Pauline’s binnenkomen belette mij hier op te antwoorden. Ik was uiterst benieuwd te zien wolk effect de tegenwoordigheid van dien zoogenaam- den broeder op haar hebben zou. Macari stond op, en ging naar haar toe. «Pauline,” zeide hij, «kent gij mij niet meer?” Zy kook hem aan met groote oogen, maar sohudde haar hoofd, als iemand die in twyfel verkeert. Hy vatte hare hand. Ik merkte toen op, dat zy instinkt- matig van hem terugweok.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1