1 3 TERUGGEROEPEN BINNENLAND. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Woensdag 37 Februari 1895. No. 6594. 33ste Jaargang. FEUILLETON. J CS *"S e-*. □e V - i i I f I I I 1 1 i I Inzending van Advertentiën tot 1 uur de» midd. M (<Hbd>) wij veruemeo 50. Vaart by Moerdyk, werd Maandag J Naar wy vernemen hebben de soldaat en •“S De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs er drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nummers V IJ F CENTEN. De 79-jariRe C. Kommers, wouende aau de Roode Vaart by Moerdijk, werd Maandag ochtend in deerniewaardigen toeetnnd door IBM hot imii i: ioi in \r DOOB HUGH CONWAY. 1 I I I jn Bdwsom in Augustus jl. gepleegd, t e. k. de arr.-recbtbank te Amsterdam behan- ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels 50 Centen* iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. 19' Zetfs terwijl ik daarmede doende was, klopte mij bet hart geweldig. Ik gevoelde, dat het oogenblik gekomen wasdat iets haar het verleden had te hintten gebracht, en dat die sterke stoot hare krach ten was te boven gegaan. Ik durfde het mij nau- wefjjks ip woorden zeggen maar mijn kwalijk gegrond vermoeden was, dat wanneer Pauline hare oogen zou opslaan, deze met een ongewonen glans zouden schit teren, met den gloed van een volkomen verhelderd ver stand. Een dwaas idee, maar ik had het mij in'l hoofd gezet. Daarom had ik niet om eenen dokter gezonden hoewel ik mijne pogingen, om haar alleen weer bij te brengen, moest opgeven. Ik besloot haar «til te laten liggen in dien kalmen, onbewusten toestand, tot zij vanelte weer tot bewustzijn zou komen. Ik vatte haren pols tusschen mijne vingers, om elke klopping te kunnen waarnemen. Ik legde hare wang teger.de om haren adem te kunnen nagaan, en zoo Wachtte ik af, dat Pauline, zooals ik vast geloofde, ipdt een helder verstand weer bij zou komen. Dal dunhie zoo een vol uur, zoodat ik ten laatsten bang begon te worden, en te bedenken, dat ik toch beter zóu doen geneeskundige hulp in te roepen. Juist toen ik daartoe wilde overgaan, bespeurde ik, dat haar pols I 9 de dienstbode, beklaagd in zake den bek^udei moord te Ëtrzr j thans een volledige bekentenis afgelegd. De zaak zal vermoedelyk 13 Maart voor ós, --- - deld worden. Het aantal getuigen bedraagt naar doen, keerden des avonds huiswaarts, loopende op den spoorweg. Toen zij bet punt genaderd waren, waar de lijn zich splitst naar de rich ting Leeuwarden en Groningen, kwam bun de trein, die te 5.48 van Meppel naar Groningen vertrekt, achterop rydeu. Zij hebben toen vermoedelyk in de meening verkeerd, dat dit de trein naar Leeuwarden was, doch het was de Groninger treinbeide zusters werden over reden en terstond gedood. De meisjes hadden naar het schynt niet be merkt, dat de wachter Poelstra op bet kritieke oogenblik door roepen en wenken bare aan dacht op het gevaar had pogen te vestigen. By aankomst van den trein te Assen be merkte het treinpersoneel dat twee dameshoe den op den bufferbalk lagen, waardoor, hoewel men niets bemerkt bad, dadelyk bet vermoeden werd gewekt, dat er een ongeluk was gebeurd. De Hooge Raad behandelde gisteren de zaak betreffende de aanranding van een heer op den Ryswykschen weg naby de Laakbrug in Oct. jl. Een der vier beklaagden (N. Leget) was in cassatie gekomen tegen zyne veroor- deeling tot 7 jaar. Het 0. M. concludeerde tot verwerping der cassatievoorziening. Uitspraak 4 Maart. GOD DA, 26 Februari 1895. By de beden gehouden verkiezing voor een lid der Provinciale Staten in het hoofdkies district Gouda, werden in de beide stembureaux uitgebracht 846 stemmen. Het aantal kiezers in het onderkiesdistrict Gouda is 1147. Het geheele aantal kiezers in het geheele district is 4750. zynen zoon gevonden. Het schynt dat de oude man by de kachel hout had gezaagd, waarby zyne kleeding met het vuur in aanraking is gekomen, en dat by toen de deur heeft trach ten te bereiken: Daar vond men hem met brandwonden overdekt. De ongelukkige stierf kort daarna. Te Bergen-op-Zoom is door de curatoren, belast m°t het verevenen der zaken der spaar bank, die in het vorige jaar hare betalingen staakte rn dientengevolge van hare reebtsper- soon’ykheid vervallen werd verklaard, eene oproeping gedaan tot alle belanghebbenden, ten einde rekening en verantwoording te doen van het gevoerde beheer en vervolgens uitbet saldo der kas de ingelegde gelden zooveel mogelyk terug te betalen. Deze oproeping beeft groote blijdschap ver wekt by talryke mingegoede ingezetenen der stad en omliggeede gemeenten, die in genoemde spaarbank hunne spaarpenningen hadden be legd. Omtrent de vreeselyke ramp te Meppel worden nog de volgende bijzonderheden ge meld De eenige dochters van de wegwerkers Se vers, 21 en 27 jaar oud, die Vrydugmiddag de ouderlyke woniug aan den wachtpost hadden verlaten om te Meppel eenige inkoopen te gaan in ééue richting. Eensklaps stond zij op, en voor ik het verhinderen kon ,was zij uit de kamer. Ik ging haar na. Zij ging snel de tfap af, en ik zag dat zij naar de voordeur wilde. Hare hand was reeds aan de kruk, toen ik by haar kwam, ca haar bij haren naam noemde. Ik ver zocht haar, zelfs beval haar terug te keeren. Het ge luid mijner stem scheen haar niet te bereiken. In dien kritieken toestand, want ik begreep, dat het dit was, durfde ik haar niet met geweld tegenhouden. Het was beter, dacht mij, haar te laten begaan, en haar slechts na te gaan, om te zd^gen, dat haar geenorlei leed overkwam. Ik greep mijnen hoed en mynon mantel, die bij de deur hingen, en sloeg haar den mantel om, terwyl zij voortging, trachtende vervolgens haar de kap zooveel mogelijk over ’t hoofd te doen. Zij liet dit toe zij liet zelfs door geen enkel woord blijken, dat zy er iets van morkte, en ging haars weegs, terwyl ik naast haar meeging. Zij liep met een vluggeh geregeiden tred, als iemand, die een bepaald doel heeft. Zij richtte hare oogen noch links, noch rechts, nog omlaag uoch omhoog. Al den tijd, dat zij voortliep, zag ik er zelfs niet de minste beweging in, en ofschoon ik rakelings naast haar ging, had zij geenorlei bewustzijn, dat ik bij haar was. Ik deed ook geene poging om haar tot stilstaan te brengen. Zij had een doel, waarom zij uitgegaan was. Er was iets, dat haar deed loopen, al wist ik ook niet wat het was Ondanks de stoornis in bare verstande lijke vermogens, wist zy blijkbaar waar zy heen wilde, en wilde die plaats zoo spoedig mogelyk bereiken. Haar daarin tegengaan durfde ik niet om de gevolgen. Al was het ook slechts een geval van buitengewoon Zaterdag kwam eeu man leunende op twee stokken, bedelen te Schermer (N. Holl.). In éene herberg gebruikte hy zooveel sterken drank, dat hy op den weg bleef liggen. Een oogenblik later miste de herbergier drie biljartballen, en bij onderzoek werden die gevonden in de zakken van den inmiddels aangehouden beschonken bedelaar. Naar de gevangenis te Alkmaar overgebracht bleek bet, dat hy dienzelfden ochtend uit die inrichting was ontslagen en volstrekt niet ge brekkig was. Onder de brieven voor de Parysche musea werd onlangs een uit Engeland gezonden brief gevonden, die was geadresseerd aan «Mejuffrouw Venus van Milo». De vraag wie den brief moest openen, werd na rijp overleg in dien zin beslist, dat den directeur van het Louvre museum, waar de Venus van Milo haar wet tig domicilie heeft, die taak toekwam. Deze dignitaris vond in den brief geen liefdesver klaring, maar een pakje rose pspierstrookeu Men schryft uit Utrecht: Bij het requisitoir dat de substituut officier van justitie mr. E. A. Smidt voor de arron dissementsrechtbank alhier nam in de zaak van een viertal jongens van twaalf-, dertien-, zes tien- en vijftienjarigen leeftyd, die zich in hunne woonplaats, Baarn, op 25 December jl. hadden schuldig gemaakt aan diefstal in een krnidenierswinkel van kaas, tabak, bisenit en andere voorwerpen, stelde Z.E.A in het licht, dat, zooals aan hem en Ook aan de rechtbank bekend was, tegenwoordig gansch andere denk beelden gelden dan tot dusver, waar het de bestraffing van jeugdige kinderen betrof. Ook sterker en sneller werd, en hare ademhaling dieper; ik zag op baar gelaat eenen zweem van terugkeurend leven, en in ademlooze spanning wachtte ik. En Pauline, myoe vrouw, keerde terug tol het leven. Zij ging overeind zitten in bed, en keerde haar gelaat naar my toe, en in hare oogen zag ik, wat ik, door Gods goedheid, nooit weer hoop te aanschouwen. Z.E.A meeuing dat in de daarvoor thans geldende regelen zoodra mogelyk drin gend wyziging noodig was, doch zich stellende op het standpunt der wet, kon mr. Smidt niet anders doen dan gevangenisstraf tegen deze knapen eischen. Die straf stelde bij echter niet hooger dan twee en vyf dagen. Gedurende het verhoor van getuigen had de voorzitter van de vaders van twee der jeugdige beklaagden vernomen dat dezen de opzending hunner kin deren naar een ryksopvoedingsgesticht niet verkieslijk zouden achten omdat zy meenden zelven wel in staat te zullen zyn de jongens tot nuttige leden der maatschappij op te kwee- keu. De moeder van de twee andere beklaag den, die zich in denzelfden geest uitliet, moest eohter van het openbaar ministerie het verwyt hooren dat, ofschoon bare beide zoontjes met een halven trommel vol biscuits waren tehuis gekomen, zij hunne bewering dat zy dezen ge vonden hadden maar voetstoots bad aange nomen, hoe onwaarschijnlijk die ook was. De rechtbank zal in de volgende week uitspraak doen. De loopknecht van een banketbakker, die op 9 Januari mei een aantal quitanties door zynen patroon ter incasseerin^was uitgezonden, had zich met bet voor een deel daarvan ontvangen geld, ten bedrage van f 42.60, naar Den Haag begeven en dit geld daar verleerd. Achttien getuigen, hooflzakelyk om te bevestigen de bekentenis van beklaagde dat zy aan hem het bedrag der quitantioe hadden betaald, waren gedagvaard. Met het oog op eene m 1886 ondergane gevangenisstraf van ééne maand wegens misbruik van vertrouwen, werd do^r het O. M., ofschoon van slecht gedrag na dien tijd niets was gebleken, voor dit misdryf van verduistering eene gevangenisstraf van drie maanden geëischi. ACHTSTE HOOFDSTUK. Teruggeroepen. Dit hoofdstuk schrijf ik met grooten weerzin. In dien ik mijn verhaal volledig en samonhangend kon maken zonder dit hoofdstuk, dan zou ik do dingen, die het bevatten moet, liever verzwijgen. Zoo mijne bevindingen soms zonderling zijn geweest, zij waren ton minste te verklaren, maar deze zijn niet te ver klaren en zullen mij nooit volkomen helder worden. Pauline ontwaakte, en, toen ik hare oogen zag, rilde ik er van, alsof een verstijvende windvlaag over my heen was gegaan. Het was wel geen krankzin nigheid wat ik in dio oogen las, maar ’t was ook geen verstand. Zij stonden wyd geopend en volko me! strak, toch sag rij niets, dat bemerkte ik duide lijk; de gezichtszenuwen deelden niets mede aan het brein. Al mijne dwaze verwachtingen, dat bij ’t op houden barer bezwijming haar verstand zou'terugge keerd zyn, «aren in rook vervlogen. Het bleek my, dat zij in veel erger toestand was geraakt dan zij ge weest was. Ik sprak haar toe; noemde haar bij haien naam; maar zij had er geen weet van. Zij scheen zelfs niet een» bewast te zijn van myne tegenwoordig heid Zy keek altijd met zonderling strakke oogen, Overeenkomstig de bepalingen van de Arbeids wet heeft de politie te ’s-Gravenhage Zoudag avond het verder optreden belet van een 11- jarigen knaap, die in het «Gebouw voor Kun sten en Wetenschappen» gevaarlyke toeren verrichtte. Door wylen den heer K. Ensink te Noord- Barge is gelegateerd aan de Gereformeerde ge meente te Emmen f 4000, aan die te Nieuw- Dordrecht f 2000, aan die te Koevorden f 1000 en aan die te Laar (Pruisen) f 500, een en ander onder bezwaar van levenslang vrucht gebruik door de weduwe. Bovendien schonk de ovei ledene eenige dagen vóór zyn dood- aan de Gereformeerde kerk te Nieuw-Dordrecht f 2200. Te Rnhrort heeft zich een anti-verzekerings- bond gevormd van Nederlandscbe en Belgische schippers, die een kundig advocaat zal aaune- men om tegen bet «Reichs-Versicherungs-Amt» te Berlyn te procedeeren. Tegen het aangaan der scholen geraakte gisterenmiddag op de Mauritskade te ’s-Graven hage door eigen onvoorzichtigheid een kleine jongen te water. Zonder zich te bedenken, sprong de sergeant Amorissou in de gracht; hy had het geluk den kleine te vatten, doch ouder het naar den kant zwemmen geraakte bet kind onder een ijsschots en kon de redder het zonder levensgevaar niet langer houden. Nu begaf zich ook de tamboer Nyssen te water, doch door de sterke strooming zonder gnnstigeo uitslag. Inmiddels wareu stokken, ladders en dreggen op de plaats van het onheil gebracht, en na tien min aten zoekeu werd de kleine opgehaald eu bij dr. Rosenburg, tegenover wiens woning het ongeluk plaats had, ingé bracht, wien het echter niet is mogen geluk ken de levensgeesten weder op te wekken. De overwinning Zaterdag door Jaap Eden Op 500 M. in 48x/s sec. behaald, was niet be slissend. Zoudag moest, gelijk op de 1500 M., de beslissingskamp plaats hebben. Aan het »Hbl.« werd gisteren geseind: Heden worden de wedstryden over 500 en 1500 meter herhaald, en vervolgens bad de wedstryd over 5000 meter plaats. Het weder was zeer fraai en het ys uitmuntend. Baan vau 500 meter. Eerst aankomende: Frederiksen iu 48% sec. Tweede aankomende: Jaap Eden in 48%sec. De tyd van Mauseth en Sinnerud was 48% seo. Baan van 1500 meter. Eerst aankomendeJaap Eden in 2 min. 25*/» sec- (dezelfde tyd als gisteren), tweede aankomende Manseth in 2 min 35% sec., derde aankomende Frederiksen in 2 min. 361/# sec. Baan van 5000 meter. Eerste, aankomendeJaap Eden in 8 min. 41 sec. (het wereldrecord van Eden is 8 min. 37% 8ec-)’ tweede aankomende Larsen in 9 min. 131/» WCm derde aankomende Petersen in 9 min. 161/» 8ec- Jaap Eden is dus amateur-wereldkampioen voor 1895, eu won de gouden meesterschaps- medaille en den eereprys van koning Oscar. slaapwandelen, zou hut toch onverstandig zijn, daoht mij, haar te willen doen ontwaken, ’t Was veel beter haar te volgen, en het einde van dal verschijnsel af te wachten. f Zij liep Walpole-straat ten einde, en zónder de minste aarzeling ging zij den hoek om, vervolgens die straat af, toen weer eenen hoek om, en nadat wij samen ongeveer een kwartier lang waren voortgegaan, bleef zy midden in eene straat, vlak voor een huis, stilstaan. Het was een gewoon huis van drie verdiepingen; het onderscheidde zich van (luizende andere huizen alleen daardoor, dat het er wat verwaarloosd en ver veloos uitzag. Bij *t licht van den straatlantaarn kon ik dat zien. De ruiten waren vuil, en achter een van de ruiten was een papier geplakt, waar opstond, dat het huis te huur was, en wei gemeubileerd. Ik kon maar niet begrijpen wat Pauline er toe ge bracht kon hebben naar dit onbewoonde huis te gaan. Had daar wellicht iemand gewoond, dién zn gekend had In dat geval was het wellicht een veelbelovend teeken, dot een ontwaakte herinnering hare schreden instinktmatig geleid had naar eene plaats, die in be trekking stond lot haar vroeger leven. Zeer gespannen wachtte ik af wat zy nu doen zou. Zij ging regelrecht naar de deur, en stak hare hand uit, alsof zij verwachtte, dat die deur zou opengaan. Toen echter gaf zij voor *t eerst een teeken van aar zeling en verlegenheid. „Lieve Pauline,” teide ik, //laat one nu terugkeeren Het is donker, en te laat, om or nu binnen te gaan morgen als gij wilt, zullen wij er weer heengaan.” (Fer*

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1