IHrccte Spoorwegverbinding met GOUDA. Wlnterdlenst 1894/95. Aangevangen 1 October. TUd van Greenwich. Posterijen en Telegraphic. Bnltenlandsch Overzicht. die waren geknipt uit rekeningen van een Engelech handelshuis. Op din uitknipsels stoud gedrnkt, dat ieder, die 25 van deze strookeu kon overleggen, recht had op een photografie van de Venus van Milo, terwijl het bezit van 60 vnn die strooken recht gaf op een groote photografie in ljjst of op een portefeuille. Op .{Ie keerzjjde stoud in groote letters gedrukt Statue of Venus de Milo. In the Galleries of the Louvre, Paris.* De strooken waren gepakt in een vel papier, waarop met een kinderhand geschreven was: «Zend rajj asje blieft een portefeuille.* Daarmee was de zaak opgenelderd. De jeugdige afzender had don met/ groote letters gedrukten naam Venus de Milo* voor de firma gehouden, diedepremiën uitloofde, en daarom van mejuffrouw Venus een/portefeuille gevraagd. De persoon die zich verleden voorjaar teu kantore van de heeren G. J. en A. E. Groe- neveld te Winschoten schuldig maakte aan diefstal van f 15.000, doch daarvoor door de rechtbank niet toerekenbaar werd geacht en van vervolging ontslagen, met last tot plaatsing in een krankzinnigengesticht voor den tyd van éen jaar, is dezer dagen in het gesticht te Medemblik overleden. >(Gr. Ct.)< Het wrak der «Elbe* zal nu door duikers onderzocht worden. Deze menschen verdienen daarmee 180 mark per dag. Voor het vinden van het geld, dat tot een waarde van 360,000 mark aan boord was, wordt een premie van 10,000 mark uitgeloofd. Uit de «National Zeitnng* nemen we nog het volgende bericht over Met de tnailbóot «Ems* kwam te Norder- httm een heer aan, die by de ramp der Elbe* zjjü vrouw en drie kinderen had verloren. Op tereoek van dezen beer liet de kapitein op de plaats der schipbreuk de boot langzaam vareu, waarop de heer een grooten met lood zwaar gemaakten krans in zee wierp. Wy lezen in «Het Schoolblad» üet gemeentebestuur van Slochtereu, dat al meermalen zonderling heeft gehandeld ten op zichte van de onderwijzers, heeft by een on langs ontstane vacature van hoofd der school te Harkstede, op een jaarwedde van f 700, de sollicitanten weer noodeloos op groote kosten gejaagd. Zjj werden allen, ten getale van 42, opge- roepeu en hadden toen niets te doen dan achter eenvolgens voor Burg. en Weth. en den districts-schoolopziener te verschijnen en de gewone vragen, hoe oud za waren, gehuwd, kinderen, hoeveel enz. te beantwoorden. Er waren er uit Zaandam, Zwolle en meer afgelegen plaatsen opgekomen. Is het niet erge. ljjk dat een gemeentebestuur zoovele onder wijzers zulke onnoodige moeite en kosten kan veroorzaken, en dat het ryksschooltoezicht, in plaats van voor de onderwijzers in de bres te springen, daaraan meedoet? In tegenstelling met de Haarlemsche raads commissie, die een regeling van loon en ar beidsduur by gemeeuteworken niet wenschelyk achtte, beeft de burgemeester dier gemeente, Jhr. Boreel, bet hoog belang van dien maat regel met warmte bepleit in afzonderlijke nota door hem by den raad ingediend. Z. i. zal de sociale qnaestie door zulk een regeling een belangrijke slap verder gebracht worden. Waar het financieel bezwaar niet be staat, behoort de gemeente voor te gaan omdat zy in de eerste plaats goed werk moet en mag verwachteutweedebaodswerb mag door haar niet worden geaccepteerd en haar ambtenaren zijn er om te zorgen, dat de gemaakte bepa lingen worden nagekomen. Als voorbeelden noemt de heer B. a. de kosten van het werk znllen niet, of althans niet noemenswaard worden verhoogd. Te 's Gravenhage 1 pCt. Te Amsterdam 2.17 pCt. b. de hoedanigheid van het werk zal ver beteren c. door de invoering van een korteren werk tijd stygt de productie. Terwjjl het bovenstaande alleen belang voor de gemeente is, zjjn er meent de heer Boreel, ook voor de arbeider groote belangen ver» bonden aan den goreglementeerden arbeidsduur en welï a. van moreelen aard. De mensch leeft nu eenmaal niet uitsluitend om te werken, te eten en te slapen, doch is voor iets hoogers geschapen. Maar als de strijd om bet bestaan al zyn tyd in beslag neemt, kan hjj aan die roeping niet voldoen. b. Van physiekeu aard. Door de reglementeering vaü den arbeid zal de algemeene gezondheidstoestand der arbeiders verbeteren en zullen ziekten minder voor komen. c. Vermindering der heerschende ontevre denheid. Dat deze bestaat en steeds toeneemt, is een feit. Gemis aan samenwerking van patroon eo arbeider is er de oorzaak van. Deze zal verdwijnen door het overleg tnsschen beide par tyen, als de kortbre arbeidsdag wordt ingevoerd. d. Meerdere vlijt en liefde voor den arbeid. Eerst dan als de arleider het vooruitzicht heeft na gedaneu arbeid eenige afwisseling te kunnen genieten, raag men van hem vorderen dat hy zich met hart en ziel op zyu werk zal toeleggen en daarvoor liefde zal gevoelen. e. Vermindering vnu het misbruik van sterkeudrank. De heer B. is geenszins de meening toege daan van hen, die oordeeleu, dat de arbeider zyn meerderen vryen tyd in de kroeg zal gaan doorbrengen. De praktyk men leze het werk van mr. G. M. den Tex loert dat anders. De Haagsche correspondent van de »N. Gron. Ct.heeft van een zjjde, die by eenig vertrouwen durft schenken, vernomen, dat de heer van Houten, zoo goed als gereed is met zijn ontwerp, hetwelk, hoofdzakelijk op den grondslag van bewoning van een in 't perso neel aangeslagen perceel of perceelsgedeelte rustende, een kiezerscorps van ongeveer 700,000 zou geven, een uitbreiding alzoo, die vrij dicht de grens zou nadereu van 't voorstel-Tak iets wat door den minister van binnenlandsche zaken by zyn oppositie als kamerlid steeds is voorgesteld als iuogelyk gevolg van zyn stelsel. Men acbt, schryft deze correspondent verder, het in de politieke kringen het meest waar- scbynljjk, dat de kiesrecht-voordracht in het zomerreces, kort vóór de opening van de nieuwe zitting der Kamerzal inkomen ep dat derhalve in het begin van 1897 eerst met de voorbereiding van dit onderwerp een begin zal worden gemaakt. Over eene wet, die slechts schynbaar in het belang der arbeiders zou zyu, laat een Ame rikaanse!] blad zich aldus nit De dressed-stone law*, door de laatste wetgevende vergadering van New-York aan genomen, is een van de voortreffelijkste voor beelden van arbeidswetgeving die wij iii lang gehad hebben. Zy schrijtt voor dat alle steen, gebruikt iu staat?- of gemeentolyke werken binnen den staat New-York, «bewerkt of be houwen wordt op de plaats, waar die werken worden uitgevoerd, hetzij biuneu de grenzen van den staat, hetzjj binnen de greuzen der gemeente*. Het gevolg is, dat de kosten voor alle openbare werken, "vaarby steea wordt gebruikt, van 20 tot 100 pet. vermeerdereu. Het opnieuw plaveieu van Avenue A zal, ge lijk de gemeenteambtenaren berekend hebben, 200,000 meer kostenhet werk is daarom uitgesteld. De outworpeu spoorweg onder den grond zal, wordt de wet niet ingetrokken, ge bakkeu steen moeten gebruiken. Voor som mige steenbewerkingen bestaan er in de stad geen inrichtingen daartoe moeten dus afzon derlijke werkplaatsen worden gebouwd. Het gevolg van de wet is natuurlijk, dat de lasten der arbeidersklassen verzwaard worden, aange zien de belastingen verhoogd moeten worden, en tegelykertjjd zal er niet meer maar minder werk zyn voor de steenhouwers, want de enorm boogere or.kosteu verplichten de aan nemers, van veel werk, dat zy anders ver richten zonden, af te zien. Niettegenstaande dat alles zal een voorstel to* intrekking der wet weinig steun vinden, want de vrees voor de stemmen der arbeiders is zoo groot dat niemand-de zaak flink durft aanpakken. Tenzy dus een krachtige drang op de afgevaardigden wordt geoefend zal de ongerijmde wet blyven. De «Liberaal* bevat een artikel van den heer T. Hettema, waarin deze betoogt, dat Fries land, om uit den tegen woord igen toestand van armoede te geraken, in de eerste plaats kleinere gezinnen noodig heeft. Niet dat deze provincie daaraan by uitsluiting behoefte heeft maar als landbonw-provincie heeft het dit meer noodig dan anderer De scbrjjver erkent, dat de cijfers der ge boorten in Friesland den laatsten tijd niet hoog ?jjo. Doch men vergeet z. i. hierbij lo dat wellicht nergens in sterkere méten dan in Friesland de beperkiug by de ontwikkelde klassen wordt toegepast2o dat Friesland geen hooger geboortecijfer hebben kan, wyl F ieslaud byna uitsluitend een laodbouw- provincie is, geen groot-industrie bezit en de groothandel er ook weinig beteekent. Volgens don heer Hettema heelt eene land- bouw-provincie iu den tegen woordigen tyd be perking dubbel noodig, omdat lo. de industrie iu West-Europa meer toekomst heeft dan de landbouw (veeteelt uitgezonderd), daar wy onze fabriekswaren tegen de goedkoopere en waar schijnlijk nog goedkooper wordende landbouw producten uit Rusland, Amerika, etc, in kannen ruilen; 2o. wyl men by de industrie harder en geregelder werkt dan by den landbouw, wat bij toeuemende bevolking noodzakelijk is en de ver- deeliug van arbeid daarbjj meer in toepassing kan worden gebracht. De heer Heltema komt dan ook tot de con clusie, dat Friesland zjjn redding alleen zal heb ben te zoeken in de industrie ten deele wellicht in de veeteelt, als 't mogelijk is met stal voede ring, zooals reeds hier en daar geschiedt; en in meer wetenschappelyken landbouw of, als bet de productie niet kan vermeerderen, in ver mindering oer bevolking, die volstrekt niet altyd a's schade mag worden beschouwd. Iu den geringen aanwas der Friesche bevol king, zelfs in de vermindering tusschen de jaren 1889—92, ziel de heer Hettema geen ongunstig teeken. De ooizaak daarvan ligt in de te geringe productiviteit der provincie maar wat helpt het deze te verbeteren, als de bevolking daarmee gelijken tred houdt? Als meu bet eerste aan beveelt, moet men, om consequent te zyn, bet laatste laken. En zoolang de productie iu Fries land niet toeueemt, is het een verblijdend ver schijnsel, dat de bevolking ten minste eenigszins zich daarnaar richt. Het ware te wenschen, dat dit in veel meerdere mate geschiedde, en vooral dat net geschiedde by die lagen der bevolking, die het 't meest noodig hebben, t. w. bij de lagere klasse en den boerenstand. «Dat verder de emigratie voor een groot deel de vermindering van den aauwas teweeg brengt heeft ook hare goede zyde.* Desniettemin, vervolgt de schrijver, zal Friesl and in uitbreiding rau productie en be perking vnn deu bevolkiugs-aanwas zyu red ding hebben te zoeken. De verbetering der Friesche toestanden behoort van de Frie- zelven uit te gaan de maatregelen die noodig jjn, moeten door benzelven genomen worden. Een laste wil, om de teriDg naar de nering te zetten zal daar voor noodig zyn Vooial de spaarzaamheid en de beperking der gezinnen by den boerenstand liet veel te wenschen over, en het tegenwoor dige geslacht plukt hiervan de wrange vruchten. Er is overal gebrek aan bedrijfskapitaal. Zuinigheid en overleg, verbonden met kleine gezinnen, kunuen dit herstellen, maar men prjjze niet tegelyk verbetering van de productie aan en jam mere tevens over den stilstand van bevolking. Verschenen is het 6e jaarverslag van het fonds «Reisbelasting*, dat zich ten doel stel aan minvermogenden, die voor herstel van ge zondheid. volgens attest van hun geneesheer, bosch- of zeelucht noodig hebben, deze gedu rende eenigen tyd te bezorgen. Vooral van hen, die zelve op reis gaan, worden giften gevraagd. Sub-comité's vau dit fonds bestaan te Amers foort, Arnhem, Deventer, Groningen, Haarlem, Leeuwarden, Leiden, Middelburg, Nymegen, Rotterdam, Vlissiugen, Zutfen eo 's Gravenhage. Het comité te Arasterdam bestaat oit de dames Beelo—Vau Lennep, Van Rossom-— Dudok vau Heel, Hogerzeil Voorhoeve, De king Dina-Knhn, Van 't Hooft Graafland v. d. Voort en AvisValk. Deze comité's belasten zich niet alleen met het verzamelen van geld, doch ook met het doen van onderzoek naar de personen, die zicb uit de verschillende plaatsen by de dames aan- me.den, watirduor iuoci w&uibuigati oiüti«ul het doelmatig gebruik der toevertrouwde gelden wordt verkregeu. Aan verschillende stations van de staatsspoor werden bussen geplaatst, zoomede in enkele hotels. Op hoogen prjjs werd gesteld de hulp, onder vonden vau de directrices der verschil lende her stellingsoorden, zoomede van vele doctoren. Aau giften werd over het afgeloopen jaar ontvangen eeu bedrag van f 4 450.50 gevoegd by bet vorig batig saldo ud f 248.57 uitma kende f 4.699.07, zynde f 1.529.66 meer dan over 1893. Voor dit geld werdeD geholpen 96 personen 14 maunen en 82 vrouwen, tegen 70 in 1893. Iu den regel duurde het verblyf buiten 4 weken. Er waren echter 6 personeu die 5, 14 die 6, 6 die 8, 4 die 7 en 4 die 10 we ken uitbleven. Uitvoerig vermeldt het verslag de verkregen resultaten, die op eene enkele uitzondering na alle gunstig luiden. Aan het slot wordt mede uit nanm der zwakken door de dames A. Valeton Voorhoeve, J. P. Wesselinkv. Ros som en A. G. ElinkSchuurman, allen te Utrecht, bartelyk dank gebracht aan allen die haar in dezen arbeid steunden. Ook voor het volgende jaar bevelen zy haren arbeid bij alle menscblievendeu aan. Dreyfus is te Saint-Martin-de-Ré ingescheept om naar zyn verb inningsoord gebracht te worden. Naar men zegt, heeft de familie tot op het laatste oogenblik nog alles in het werk gestold om uitstel te verkrijgen, onder voorgeven dat men spoedig de bewyzen van de onschuld van den veroordeelde zou kunuen leveren; maar daaraan heeft de Regeering geen geloof ge ren. James G. Fair, ex-bondssenator van Nevada een der rykste mannen van de Unie, is in San-Francisco, 63 jaren oud, aan een asthma- lyden overleden. Van Ierland kwam hy in 1843 geheel onbemiddeld naar de Vereenigde Staten. Toen kort daarna in Californië de goudkoorts uitbrak, sloot hij zich bij de goud zoekers aan. De fortuin was hem gnnstig; ook kwam hem zijne keunis in aanleggen van mijnwerken te stade en hy verwierf zich reus achtige rijkdommen. In 1870, toen zyn ver mogen op 50 millioen dollars werd geschat, ging by met drie anderen, evenals hy avontuur lijke kinderen der fortnin, een vennootschap aan, die weldra als de Bonanzafirma* wjjd zyd bekend was. Die vennootschap bezat de rijkste goud- en zilvermijnen in Californië Nevada, die tjjdens haar bestaan eene reus achtige opbrengst, ter waarde van 200 mil- lioen dollars, leverden. Het Stokbolmer «Dagblad* deelt nadere bij zonderheden mede omtrent het reisplan van den n n ii n i DnnnvnBni u OUDA ROTTERDAM. Gouda 6.80 7.95 8.40 9.06 9.40 10.46 10.65 19.08 Moordrscht. 7.88 8.47 0 0 0 11.09 0 Nieuwerkerk 0 7.89 8.54 0 0 0 11.09 0 Oapelle 0 7.46 9.01 0 0 0 11.16 0 Rotterdam 7.— 7.55 9.10 9.95 10.— 11.05 11.95 19.98 Rotterdam 5.— 6.09 7.95 7.47 8.— 8.85 9.45 Oapelle 5.10 6.18 0 0 0 0 0 Jfieuwerkerk 5.19 6.91 0 0 0 0 0 Moordrecht 5.96 6.99 0 0 0 0 0 temda j 8.89 6.85 7.46 8.07 8.18 0 10.08 GO UDA- DEN HAAG. 11.88 12.61 12.68 1.06 1.12 1.21 1.24 3.52 ROTTERDAM- 9.51 10.11 10.17 10.27 10.84 10.41 10.47 1.44 -GOUD A 11.50 4.10 11.20 12.0, 12.40 Gouda 7.80 8.15 9.09 9.87 10.49 11.01 Zov.-M. 7.42 8.47 Bl.-Kr. 7.47 Z.-Eegw.7.681.56 11.10 N.d-L.d.8.02 Voorb. 8.072.08 11.22 '•Hago 8.12 9.18-9.89 10.07 11.27 Ckmda. 5.86 6.40 7.55 8.09 8.21 Oldcw. 6.60 6.54 Woord» 5.82 7.08 8.12 Vtr»ht 2.12 7.28 8.21 8.41 9.- Gouda 4.40 8.21 10.06 Aaatofdam Wp. 7.5f 9.10 10.66 GOUDA DEN HAAG. 12.11 12.21 12.64 1.27 8.65 4.45 6.27 5.59 7.18 8.29 9.87 11.05 11.18 1-06 y 4.67 «.G 9-49 111- - R 1 ft - 4.50 4.57 5.04 5.11 5.20 1 45 1.55 2.02 2.09 2.15 6.24 6.42 5.56 6.03 6.10 6.17 6.26 2.50 7.10 0 7.30 8.32 8.43 8.52 9.03 9.40 9.47 9.54 10.01 10.10 11.02 lug 11.20 11.10 2.48 1.11 1.17 1.26 6.16 6.22 6.81 6.86 9.58 10."l0 y y 1.82 y 5.20 6.36 y 10.10 12.41 12.51 1.86 1.57 4.25 5.25 5.55 6.41 7.48 9 10.1611.88 11.43 G O T D A-U T1ECH T. ),06 10.19 10.55 12.48 2.23 2.61 8.18 4.47 6.28 5.67 7.45 8.38 10.14 y 11.09 2.87 k v 5.87 7.59 10.27 i«n 1117 9 ik S ni KOR fi.46 6.17 8.07 8.55 10.86 8.10 DEN 4.08 tl A A G - 4.20 4.40 3 O U D 4.45 4.55 5.02 6.09 5.15 5.81 5.51 7.07 7.17 7.14 7.81 7.87 f.41 t 9.80 f 8.8 8.80 10.88 1» N tl AAU II U 11 U 1, 'sllage 5.48 7.20 7.48 8.30 9.28 9.4610.12 11.88 12.15 1.38 2.15 2.45 8.48 4.15 4.42 6.17 7.— 8.05 9.80 Voorb. 5.64 10.18 1.44 t 4.48 f 7.08 - N.d-L.d5.69 y H t t nu* 1.49 y f 7.11 Z.-Zegw6.08 y y y y y 10.80 y y 1.68 y, y y 6.— y 7.20 y ».U Bl.-Kr. 6.14 y y y y y 10.86. y y 2.04 H y y y y y 7.26 y y Zev.-M.6.19 y y 10.41 2.09 y y y y 5.09 7 81 10.— Gouda 6.80 7.50 8.18 9.68 10.20 y 11.17 y 2.45 8.07 y 6.05 5.46 6.17 8.07 8.55 10.86 10.51 11.45 1.20 8.08 3.82 8.60 6.29 6.21 6.85 8.28 9.11 10.68 GOUD AA M s T M. 10.15 .2. 2.51 4.47 6.28 7.46 10.14 11.19 l.— 8.40 K.4K 6 85 9.42 11.18 n h ii f tt rr tf y i «j. y xV.— 9.58 10.16 10.52 12.03 12.46 2.20 2.45 8.15 4.18 4.48 5.20 5.4? 7.42 8.81 10 10 UTRKCH T-G OUDA. 9.53 11.84 12.02 12.60 3 10 8.20 8.52 4.48 5.20 6.86 8.09 1.608.89 11 Ié 10.16 11.50 12.26 3.42 4.16 6.47 9.119.2410.81 v 9.19 7.08 8.41 9.81 Utrecht 6.83 7.60 9 Woerden 6.58 8.11 üudewater 7.07 8.19 10.24 4.24 Gouda 7.20 8.82 9.84 10.87 12.06 1.22 3.60 4.87 6.20 AMSTERDA M-G OUDA. Amsterdam Wp 6.50 8.16 9.86 11.25 11.80 2.55 4.25 Gouda 7.90 9.04 10.44 12.16 11.48 8.80 6.20 i 11.87 4.85 6.18 7.80 9.18 10.08 11.— f lnobtreisiger Andrée. die in een luchtballon naar de Noordpool wil gaan. Het plan beeft veel overeenkomst met dat van den Poolvaar- der Nansen, die zich met het ys van Siberië wilde laten meedrijven en zoo over de Pool heen weder in Groenland terechtkomen De heer Andrée wil van Spitsbergen met zyn ballon vertrekken en, na de Pool gepasseerd te zyn, door de zuidelijke winden teruggevoerd worden naar den oostelyken pntit van Siberië. De ballon zou van gewone constructie zyu, docb de heer Andrée schynt haar zoodanig te willen besturen, dat zy op 250 meter blijft drjjven. De reis van Spitsbergen naar de Pool zon in 3 a 4 dagen gedaan worden en de poolreiziger meent een maand lang teknn- neu blyven boven de Noordpoolstreken, om waarnemingen te doen. In verband met den doodslag te Vaasrade- Nuth is de landbouwer W. C. aldaar aange houden 5 De Japanscbn maarschalk Yaroagata moet n de helft van Januari den volgenden verma- kelyken brief hebl>e;i ontvangen: «Aan de hooggeachte excellentie, maarschalk Yamagata Generaal, ik ben een gewone schooljongen en pas acht jaar oud. Ik woon in Bern. Zwit serland is op den atlas kleiner dan Japan. Het doét me erg veel pleizier, dat o net zoo optreedt tegen de Chineezen als myn voorva deren tegen hun vijanden, en dat de dappere generaal altijd maar overwonnen heeft. Het is te hopen, dat u het groote Chineesehe rjjk zult onderwerpen, en dat u deu muur, die er omheen staat, omver zult halen. Want ik ge loof, dat die muur schuld is, dat ik nog geon een Chineeschen postzegel in myn album heb. Ik houd het er voor, dat u erg vrieudelylr bent. Zoudt u nn niet zoo goed willen zijn, my eenige van de Chineesehe postzegels te zenden, die u nu zeker by hoopen onder den krijgsbuit zult vinden?* De maarschalk moet zich kostelijk met dezen brief vermaakt hebben, en onmiddellijk gelast hebben den schrijver eenige postzegels te sturen. In decHamb. Corr.»komt een belangwekkende studie voor over bet groeten der dioreu, waar aan het volgende b treffende dien groet by de apen ontleend is. Het schijnt, dat de apen een volledig stelsel van groeten en beleefdheden onder elkander bezitten. Zelfs de kus bestaat by de apen en heeft dezelfde beteek en is bjj hen als by den mensch. Verder scbyneu be paalde bewegingen van de lippen te dienen als een soort van signalen, met behulp waar van de dieren een soort gesprek kunnen voeren. Brehm vertelt daarvan merkwaardige dingen. Een bavianen-wyfje had kleintjes gekre gen en het mannetje kwam haar bezoeken. Later kwamen ook uit andere kooien een aantal andere apen van dezelfde soort der kraamvrouw een bezoek brengen, waarbij met de lippen een vol ledig gesprek Werd gehouden, waaraan de jonge gastvrouw ijverig deelnam. Toen werd de kraamvrouw door alle aanwezigen gekust en daarna nam het gesprek weder een aanvang. Volgens Finter bestaat de grootste beleefd heid by de apen hierin, dat zy den aap wien zy hunne hoogachting willen betuigen, het achterdeel toekeeren, waarop de gegroete om zich niet aan een groote lompheid schuldig te maken, onmiddellijk het lichaam van zyn vriend krabt. Indien dit werd nagelaten, zou dat als eeu groote beleediging wordeu be ■chouwd, ongeveer zooala bjj menschen, wan neer iemand zyn hand terugtrekt als hem een hand wordt toegestoken. Bjj sommige aapsoorten, zooals de Macacus cynomolgns en de Macacus rhesus, is deze beleefdheid nog wat verfijnd. De groetende aap hangt zich bjj deze soorten met den kop naar beneden op, om deu ge- groeten rasgenoot niet te vermoeien bjj zijn krabbende tegpnbeleefdheid. Het schynt, dat moeder Natuur deze be leefdheden zoodanig beeft ingericht, dat de apen, welke doorgaan» in oerwouden, vol ste kels, doornen, insecten en allerlei parasieten leven, elkander een weldaad bewyzen door hunne betooning van eerbied. Of het is omge keerd, en de apen hebben hunne beleefdheden zoodanig ingesteld, dat zy er te geljjker tyd van profiteeren. Een bezoek aan de apenkooi in een dierentuin kan iedereen bewyzen, dat de bewoners daarvan elkander voortdurend betastenen elkander dus voortdurend be leefdheden bewjjzen. De beroemde kiudefferts Canini te Livorno die dezer dagen gestorven is, beeft zijn geheele rermogen van 2.300.000 lire bestemd voor een kinder-bospitaal, waar arme kinderen die aan diphteritis ljjden, kosteloos met serum sullen behandeld worden. De bekende Weener weerprofeet Falb, die het in zijne voorspellingen voor dezen winter tot dasver niet zoo geheel mis hneft gehad heeft al» algemeen kenteeken voor Maart het Tolgende De eerste helft van de maand is warmer en rjjker van neerslag dan de tweede. Zware sneeawbnien zyn slechts omstreeks den twintig9ten en in de laatste dagen te verwach ten. Over bet algemeen kan de maand, wanneer wy het kritische tijdperk van den lOden tot den 12den uitsluiten, als betrekkelyk zonder sneeuw worden aangeduid. De temperatuur bljjft tot in het laatste deel der maand gelyk en zacht. Voor de laat'te week van Februari voorspelt Falp Hooge luchtdruk en taraeljjk koud weer. Het hlyft droog. Slecht om bjj de 24steu (kritweben dag vau de tweede orde) kan een toeneming van den neerslag plaats hebben. Het carnaval te 's-Hertogeubosch Het is niet zoo druk als verleden jaar in onze stad, doch dit neeent niet weg, dat het er toch nog druk genoeg is. Z. K. H. Prins Amadero Ricosto di Carua- vallo, ridder van het Reksara, heer en meester van Oeteldonk en omliggende watervrjje moe rassen en zaudwoestynen, is niet, gelijk ten vorigen jareu het geval was, naar zyn geliefd Oeteldonk (Den Bosch) en zjjn beminde Oetel- donkers getogen en deze omstandigheid ODt- noudt aan de carnavalfeesten liet eigenaardige cachet. De hoofdpersoon iü de feestvreugde is thans Peer Van den Muggenheuvel, de Burgervaojer vaan Oeteldonkdie, vergezold van Knillis Vy verberg, «zunne Assester.c en gevolgd door «Driek Pakaon, den geminte-veldwachter zich overal vertoont, waar vermaak gezocht en gevonden wordt bij zang en dans en gi s. In het Casino, de Liedertafel en de Unie zijn bals gearrangeerd en ook de verschillende café's trekken druk bezoek van gemaskerden. Overal klinkt de muziek u tegen. Op straat wordt bet gehoor gestreeld door de melodi euze touen aan mirletons en koehoorns ont lokt, en in een café vindt men toch altyd nog een draaiorgel om u te verkondigen, dat wij Bosschenaren zoo niet de muzikaalste dan toch erg muzikale Nederlanders zjjn. De «pekskes» der gemaskerden geven na tuurlijk tal »an var-aties en al is het ook zeker dat geen mingegoedê zich de weelde zal veroorloven in het kostbaar pak van een markies, burggraaf of dergelijk personage te verschijnen, bet omgakeerde, dat de aanzicn- lyksten uit de stad zich hullen in het pak van den Noordbrabantscheu boer i9 geen uit- zonderiug doch regel. Het is een gezellige tjjd, die carnavulstyd, gezellig ook omdat het een qnaestie is van 56 uur en dus niet te lang duurt. 'Als des Zondags de klok van vieren koud is, begint de grap en als het middernnchtelyk uur slaat en den Dinsdag sluit, eindigt zy om over te gaan in strenge devotie en kerkbezoek. Met klokke twaalf tocli gaat de vis ten tyd iu en de «asselewoensdag» vormt al dadelyk een scherp contrast met de daaraan onmiddellijk voorafgegane dagen van dolle vroolykheid en moeieljjk te beschrijven pret. De «Oeteldonk«che club,» die machtige fac tor in de carnavalsfeesten, heeft zich voor dit jaar bepaald tot het uitschrijven van een wed- strjjd voor gecostumeerde groepen, uit minstens 5 personen bestaande, bjj welken wedstryd prjjzen zjjn te behalen van: 100, 60, 40, 25, 15 en 10 gulden en waarvoor 7ich een aan- zieulyk getal mededingers heett aangemeld. Gisteren namiddag zouden de wedstrjjders een optocht bonden door de stad en heden op het zelfde uur, volgt een gecostumeerde rjjtoer, die veel belooft. De bals Zondag in de Liedettafel en elders gehouden, waren buitengewoon druk bezocht en de geest, die alom heerscht, laat aan fess- teljjkbeid niets te wenschen over. In eeu deel van de Haarlemmermeer wordt in de laatste weken nog al tamelyk ingebroken. Men zoekt er naar de daders van niet minder dan 10 diefstallen, met zooveel overleg ge pleegd, dat de bedryvers wel geheel en al op de hoogte schijnen van de uren waarop er politie in de buurt is, Ieder vreest voor de roorera, visschers, die hun netten niet durven uitzettenboeren, die alles wat kan naar binnen halen. Men hoopt dat de politie, wier waakzaamheid verdubbeld is van daag of morgen de roovers in handen krjjgt. Byna de geheele stad Hot Springs in Ar kansas eene bekende badplaats is ver brand. Vrijdagochtend te 4 uur werd de brand ontdekt en tot 2 uur 's middags duurde bet. Meer dan de helft van de stad is verwoest en daaronder alle voorname gebouwen. De brand ontstond in een hotel, waaruit de gas ten nog joist den tyd hadden in hnnne nacht- kleeren te ontkomen. Elders werden de gasten te laat gewaarschuwd en zyn menschen ver brand. Men heeft *jjf menschen, die voor een venster op hulp wachtten, in de vlanjmeo zien stortten. Misschien zal weldra in de lithographic het alumiuium den steen vervangen. Eenige Duit- sche steendrukkers hebben met dat metaal op han persen proeven genomen, die oitnemend geslaagd zyn. In verband met eene wjjziging in de vaart van de paketbooten der «Norddentsche Lloyd* van Bremerhaven naar New York, zal de ver zending van brieven en andere stokken naar Noord-Araerika en naar Cura9ao, in de eerst volgende maanden, plaats rindeu als volgt 26 Februari, 5, 9, 12, 19, 23 en 26 Maart, 2, 9, 16, 20, 23 en 30 April. 7, 11, 14,18, 21 en 28 Mei, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25 en 29 Jnni, 2, 6, 9, 13 en 15 Juli, langs den weg van Southampton per Duitsche paketboot 22 Februari, 1, 15 en 29 Maart, 5, 12 en 26 April, 3, 24 en 31 Mei, langs den weg ven Queenstown per Britsche paketboot. Dienonverminderd znllen de brieven, enz., bestemd voor Noord-Amerika, welke van eene daartoe strekkende aanwijzing zyn voorzien, bij voortduring per eerstvolgende gelegenheid langs den weg van Queenstown per Britsche paketboot verzonden kunnen wordeu. Benoemd 1 Maart. Tot klerk .der posteryen eD tele graphic 2de klasse M. G. van der Noorda te Uithuizon. 1 April. Tot brievengaarster te Roou mejuf frouw C. de Zeeuw. Verplaatst 1 Maart. De commies der telegraphie 3d« klasse L. M. van Hengelaar van het bijkan toor aau de Boompjes naar dat in de van der Takstraat te Rotterdamde commiezen der posteryen 2de klasse R. L. Honwink van Maastricht naar het Bureel vau den In specteur der posteryen te Breda (tydelyk), en A. G. J. Geysen van Leeuwarden naar Maastrichtde telegrafist D. van den Berg van het hoofd telegraafkantoor te Rotterdam naar het bijkantoor aan de Boompjes aldaar ds klerken der posteryen en telegraphie 2de klasse J. H. A. Vooren van Pnrmerend naar Hilversum (postkantoor) en mejuffrouw H. R. Bange van Amsterdam (telegraafkantoor) naar Purmerend. Verlof verleend, wegens ziekte 16 Febr. Aan den commies der posterijen 2de klasse C. F. S. van der Ven te Maas tricht tot 15 April a. s. Verlof verleend wegens militiedienst 1 Maart. Aan den klerk der posterjjen en telegraphie 2de klasse B. F. de Hosson te Hilversum (postkantoor). Eervol ontslagen 1 April. De brievengaarder J. Koopmans te Oosterhesselen. In het Engelsche Lngerhois verzocht Asqnith dat men zou overgaan tot de tweede lezing van het wetsontwerp betreffende de scheid ug van kerk en staat in Wales. Dit ontwprp, verklaarde hij, is bijna geheel gelyk aan dat hetwelk verleden jaar werd ingediend. Het wetsontwerp werd bestreden door Hioks Beach. Italië maakt zich gereed een nieuwe Kamer te verkiezen. Terwjjl de regeeriog liaar maat regelen neemt om den uitslag zooveel mogelijk in haar voordeel te doen zjjn, rust de oppositie zich vooral in het Noorden tot eeu verbitterden stryd toe. Te Turjjn werd een vergadering gehouden der Piëmouteesche afgevaardigden, waariu het besluit werd geuomen, eiken candidaat te steunen, tot welke fractie hjj ook beboert, mits bjj zich by de oppositie aansluit. Ten eiude versnippering van stemmen te voorko men, znllen de verschillende partyen der op positie zooveel mogeljjk overeenkomen ia do verschillende districten slechts één candidaat te stellen. Met de kiezers in Lombardye zal getracht worden een verbintenis aan te gaan voor het zelfde doel. De stryd tegen Crispi zal du» fel syn. Maar als het der oppositie gelukt een meer derheid in de Kamer te krjjgeu, wat dan Dan treedt Crispi afmaar wie zal worden aangewezen zyu plaats in te nemen? En zal de heterogene oppositie, alleen bijeeugehoudi n door haar haat tegen signor Francesco, in staat zyn een werkzame regeeringsmeerderheid te vormen Dat zyn vragen, die bij de be sluiten der oppositie wel wat uit het oog worden verloren De begrootingscommi8sie van den Duitscheu Iljjksdag heeft Zaterdag den post van 42 millioen mark toegestaan voor de, door Keizer en Marine zoo vurig verlangde, vier nieuwe gepantserde krüiiers. De chef der Admiraliteit en de secretaris van Buiteulandsche Zaken hadden er in het byzondor op gewezen, dat deze versterking der vloot niet zoo zeer tot vermeerdering der weerbuarhej^ in geval van oorlog strekt als wel voor de bescherming van den handel op zee en in vreemde havens van Centraal-Amerika, Zuid-Amerika, China, Japan en Zaid-Afrika, waar (dus voegde de minister er vertrouwelijk by) het b. v. hoog t jjd wordt dat de Duitsche vlag zich iu de Delagoabaai vertoont oiu kracht bjj te zetteu aan de ei'chen van Transvaal, ten einde de Doitscbe handelsbetrekkingen met de Znid-Afrikaanscbe Republiek te beschermen. Toen nu con servatieven en Centrum met de Regeeering meegingen, maakte Richter de opmerking, dat de agrariërs enkel zoo gul met hun booten zyu op hoop van landbouw-protectie. over eenkomstig het vooratel-Kanitz, want juist den vorigen avond nog was, volgens hem op een vergadering van conservatieven door den afgev. Von Werdeck als wachtwoord gegeven «Ohne Kanitz keine Kalme!* 't Is nu ech ter de vraag, of ook de Rijksdag in pleno er zóó over zal denken. Evenals vorige malen bracht ook gisteren h^t jaarlyksch diner van den Brandenburgschen landdag den keizer in een openhartige stem ming. Ditmaal moesten de agreriërs het ont gelden. Wel beloofde do keizer alles te znllen doen wat in zijn macht wa9, om deu land bouwers ter wille te zyn, «maar te veel mo gen zjj niet verwachteu en zeker mogen zjj niet hopen op de verwezenlijking van otopiën. Geen stand kau verlangen op kosten van andere standen bevoordeeld te worden. Het is de plicht van den vorst, de belangeu vau alle standen te wegen en met elkaar in even wicht te brengen.* Is bet voorstel-Kanitz dus door de regee- indertijd plechtig «begraven*, deze rede des keizers is wel geschikt om allen telenr te stellen, die geloofden dat het voorstel slechts schijndood was. Bjj dit alles komt uu nog, dat de Ryks- kanselier in een particulier gesprek verklaard heeft, persoouljjk een tegenstander van dit voorstel-Kanitz te zjjn. Varder moet hy ge zegd hebben, niet te zullen dulden, dat men den gouden standaard zon verlaten. Natuurljjk verwekken deze uitlatingen algemeeuo woede hjj de agrarische conservatieven. Tegen Ho- hen lohe wordt door het «Vojk», het orgaan van don bekenden Stöcker, storm geblazen 't eenige middel in den nood is het voorstel- Kanitz. Verwerpt Hohenlohe dit, dan moeten wij de regeering eens zeggen waar het op staat*. Dezer .dagen is nu ook bekend gewordeu, dat de keizer tegen von Ploetz, den voorzitter van den Dnitscben landbouwersbond, moet ge zegd hebben, dat hjj dan toestand in andere landen had laten onderzoeken en dat hem o. ra. gebleken was. dat men in Frnukrjjk, waar een hoog invoerrecht op koren bestaat, even ontevreden was als de Duitsche landbouwers tegenwoordig. Hat is dus wel te begrjjpen, dat de agrariërs bevreesd beginnen te worden dat ze ondanks al hun agiteeren hun zin niet zullen krygen. De bladen der linkerzjjde scbyneu intusschen aau uitingen, als die van den Rijkskanselier, niet veel te hechten. Zou zegt de «Frank furter,* dat het de vraag bljjft of Hohenlohe nu ook kracht eu macht genoeg zal hebben om zyn meening tot die der regeering te maken. Men herinnert zicb, dat de toenemende werkloosheid ditmaal uiet zonder eenig resul taat in het Britsche Lagerhuis is ter sprake gebracht. Reeds meermalen, en wel voorna melijk door den socialistischeu werkuian-afge- vanrdi'.'.de Keir Ilardie, werd het vraagstuk der werkloosheid aldaar aau de orde gesteld, maar steeds had de regeeriug de aauvraag om mid- deleu tegen de werkloosheid te beramen, óók de benoeming van eeu commissie van onder zoek, afgewezen. Dit laatste was nog in 1893 door Gladsloue in vrjj krasse bewoordingen gedaan de «grand old mnu* verklaarde toen dat het vraagstuk der werkloosheid buiten het gebied der regeeringsbemoeiïngen gelegen was. Thans heeft de Regeering beloofd een com missie te benoemen, die genoemd vraagstuk zal onderzoeken. De miuister stelde voor dit onderzoek te bepalen tot lo. de dilgestrektbeid der armoede, voort spruitende uit werkloosheid 2e. de macht die plnatseljjke autoriteiten thans bezitten, om in zulke gevallen te voorzien en 3e. welke «Up- peu alsnog, hetzjj door Wetgeving, hetzjj door verandering in administratie, konden gedaan worden, om dat doel te bereiken. 't Is te hopen, dat deze commissie haar taak met eenigen spoed zal ter band nemen, want in geen industrieel rjjk heeft het kwaad der we kloosheid een zoo ruimen omvang verkre gen als juist in Engeland, waar de industrie het hoogste peil heeft bereikt. Iu de vorige maand waren er vau ongeveer 1.250.000 leden van vakvereenigingeu, 86.000 werkloos, dus 7.5 pCt. Buiten deze aaneengeslo'en werklieden zjjn er 11 millioen niet georganiseerd, en in dezen kring is het aantal der werkloozen altyd grooter dan in dien dor georganiseerde werk lieden. Voor hen kan zonder overdrjjving 9 pCt. als we;kloos worden aangenomen, waar door een cjjfer van ongeveer een millioen werk loozen bjj de 86 000 der vakvereenigingen wordt bereikt. In het Londenfiche district West-Ham. met een arbeidersbevolking van 44,690, waren slechts 28 393 min of meer geregeld aan het werk, 6176 kregen thans gelegenheid om te werken; terwyl 10.131 geheel buiten werk waren, waar van waarschijnlijk 25 pCt. gedurende 18 maan den of 2 jaren niets te doen vioden Burgerlijk eD Stand. GEBOREN i 23 Febr. Gerarda Cornelia, ouders J. Nieuwenhuizen en M. Jongbloed.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 2