TERUGGEROEPEN BINNENLAND. feuilleton. en. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, <A. d zen? Donderdag 28 Februari 1895. No. 6595. 33ste Jaargang. vail bestanden Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. Ui over de wer net in mgevangen, 2652 stemmen. lendriks. den klachten bracht, L" - Docter wering. loest. est aangetast Heer HEINR. lige flesschen t gebruik my veneens daar- Ikomen genas, waarheid. 1093 stemmen. 770 359 110 107 99 50 43 KNOBL, Landbouwer. )T»t-Honig igbaar in fles- l en a 65 cent, sule met ne- itempel, EKE lGAZIJX r beste Kalh- tynen 48 pag 2 kolommen Romans, ische Ver- erlei,Raad- enz., voor VENT per 3 at Nederland. TERREUS, s-Bosch. DOOB HUGH CONWAY. hill INIIL MI(IIA\T Aantel uitgebrachte stemmen in de verschil lende tot het district beboerende gemeenten. Aantel Kiesera. 1147 184 414 81 57 55 273 60 40 70 308 229 318 55 221 187 66 123 248 75 295 155 89 4750 j voor een Lid der Dinsdag 26 Febr. 1895. 2688 stemmen. 36 kennen en, die ie de eerde vesiiger geworden is al tegen vrou- leeft gemaakt eperking van eenvoudigste deed aange- >el te verdrin- liebaam en d wordeln en tor vreeaetike kweld. Dan on, oonnizen e eiekte. Al zenuwaiek en Uitgebracbto stemmen. 846 128 210 54 35 29 197 29 26 41 127 91 191 35 64 86 37 57 91 57 106 86 65 2688 De Staatscourant» van 27 deser berat de statuten der vereenigingen tot instandhouding van de kinderbewaarplaats, te Goods. GOUDA, 27 Februari 1895. VERGADERING van den GEMEENTERAAD op Vrijdag den 1 Maart 1895, des na middags ten één ure. Aan de orde: Installatie van den met ingang van 1 Maart 1895 benoemden Burgemeester den Heer R. L. Martens. ADVERTENTIEN worden geplaatst 15 regels A 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. igden en et, maakt Onze vroegere stadgenoot den beer E. Kan- stejn, kommies-verificataur te Zierikzee, is met den lo. Maart verplaatst naar Amsterdam. jaar geleden verkeerdelijk binnengegaan. Het was dezelfde gang, dezelfde trap, en ik zou dezelfde kamer binnengaan, die het tooneel was geweest van die vree aelijke, nog ongestrafte misdaad. Ik zou, thans met gezonde oogen, de plaats zien, waar ik, blind en hul peloos, bijna het slachtoffer geworden was van mijne roekeloosheid. Maar Pauline, wat bracht haar hier P Ja, het was zooals ik verwachtte! zooala ik er zeker van waal De trap was dezelfde, het deurkozijn op dezelfde plaats. Ik kon alles nog eens beleven wat in dien vreeselijken nacht was voorgevallen, zelfs de duis ternis ontbrak niet. Voor een oogenblik vroeg ik mij «elven af, of die drie jaren niet een droom waren ge weest, en of ik du niet blind was, en of ik werkelyk eene vrouw had Doch ik zette spoedig die hersen schimmen van mij. Waar was Pauline Toen ik goed weer bij zinnen was, begreep ik, dat wij licht moesten hebben. Ik haalde myn wasjes doosje uit den zak, streek een wasje af, en bij het licht van dat wasje ging ik de kamer, binnen, waar ik vroeger eens was binnengegaan, en toen weldra weinige hoop meer had er ooit weer levend uit te zullen komen. Mijne eerste gedachte was Pauline, het eerste waar ik naar zag. Daar stond zij midden in de kamor, met beide handen aan haar voorhoofd. De uitdrukking van haar gelaat en oogen was weinig veranderd het was gemakkelijk te zien, dat zij nog niets begreep. Maar ik voelde, dat er iets in haar worstelde, en het oogen blik, waarop dat iets vorm en samenhang zou krygen, maakte mij zeer bezorgd. Welke akelige dingen zou het mij openbaren 1 Het afbrandende was brandde my de vingers, en ik streek een tweede wa^je af. Ik zag vervolgens rond, Naar men ons mededeelt hopen aan dit jaar te bondeQ examen voor kommies- verificateur bij ’s Rijks belastingen deel te ne men de kommiezen der derde klasse, T. Neve en W. Luykenaar te Waddingsveen. irtog. a burg. G. Hyneknmp. Mevrouw Joniaux zal een brochure uitgeven, getiteld: >de zaak Joniaux—Ablay: een stem uit bet graf. Zy weerlegt, daarin alle beschul digingen, verklaart dat ze niet veel verwacht van de behandeling van bare zaak in cassatie en eindigt met bare kinderen en kleinkinderen te smeken zich tot den koning te wenden, hem te herinnenen aan de diensten, die haar vader den lande bewezen beeft en in naam van de groote militaire familie, waartoe zy zegt te bebooren, gratie te vragen. Gouda Haastrecht Woerden Waarder - Barwoutswaarder Rietveld Oude Water Hekendorp Papekop Lange Ruigeweide Waddingsveen Reeuwyk. t». Schoonhoven. Vlist Stolwijk Ouderkerk a/d Usel Berken wonde Gouderak Bergambacht. Ammerstol - Lekkerkerk Krimpen a/d Lek TJsel. Voor de tweede maal is gisternacht te Ub- bergen (by Nymegeu) in de vi la van de te s-pravenhage toevende familie Van der Brug- gbeu. Door aan de acbterzyde een ruit in te slaan en vervolgens de biunenbliudeu open te breken, wist men zich toegang tot het ge- bojlw te verschaffen. Onderscheidene kasten en kisten moeten zyn duorsnuffeld. Waartoe de diefstal zich heeft bepaald, zul eerst na terugkomst van de bewoners blyken. Daar men niet beeft kuuuen ontdekken wie de vorige inbraak pleegde, is het zeer waar- schynlyk dat dezelfde dader zijn bezoek heeft herhaald. dagen gevangenisstraf wegens mishandeling door een ambtenaar met gebruikmaking van eeo middel hem door zyn ambt geschonken. De Üitg-ave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Hommers VIJF CENTEN. De le luit. C. F. Maschart, van het 2e reg. inf. te Utrecht, wordt 1 Maart voor een maand te Woerden gedetacheerd, ter vervan ging van den 2e-!uit. M. J. G. Strootman, van het 5e reg. inf. die alsdan naar Utrecht terugkeert. Men schryft aan »de Loc.c De gewezen controleur van Saleier F. Wig- gers, die den dienst moest verlaten, heeft tegen zyn ontslag een bezwaarschrift ingediend of zal dat alsnog doen. De .heer Wiggers stond vroeger bekend als een uitstekend controleur, iemand, die by den tegenwoordigen gouverneur van Celebes, onder wien hij van den beginne af aan gediend heeft, steeds zeer goed rtond aan geseb re reu. Het is te betreuren, dat by in zyn verdediging niet is gehoord geworden vóór zyn ontslag. Wel is waar wordt gewoonlyk afgegaan op de rapporten van den chef, maar in dit geval bestond reden om van die gewoonte af te wyken. De gouverneur Morris toch staat bekend als buitengewoon streng en onverbiddelijk elke fout, boe verschoonbaar ook, wordt zynen ondergeschikten zwaar aangerekend. Daarom is dan ook niet ingegaan op het voorstel van den gouverneur om den secretaris voor in- landsche zaken, den heer A. J. R. F. Ferd- mana, le ontslaan, wegens redenen, die een publiek geheim zyn, maar vond de Regee- riug zelfs voldoende aanleiding om hem, als pleister op de wond, te benoemen tol waar nemend assistant-resident van Koetei. Tegen den heer Eerdmans moeten echter nieuwe van nogal ernstigea aard zyn inge- en de Gouverneur-Generaal verlangt dat hy er zich op verantwoorden zal. Uitslag der verkiezing Provinciale Staten, op r),n Uitgebracbt Van onwaarde Een groot aantal reizigers tusschen Boston en Nieuw-York, hebben de vorige weekeenige uren van angst uitgestaan. Een man sprong by het eerste station uit een waggon, stapte op de locomotief, dreef met een revolver den machinist en stoker van bun plaats en begon nu den trein met volle kracht, niet veel min der dan 100 mylen in het uur te doen rijden. De wagens slingerden hevig heen en weer, totdat eindeljjk de stoker en machinist, die in den treiu waren gesprongen, de locomotief opkwamen en ham overweldigden. De man bleek krankzinnig te wezen. Geldige Volsterkte meerderheid 1327 stemmen. Hiervan verkregen de Heeren J. M. Noothoven van Goor H. M. Derckseu - C. P. W. Dessing - - Mr. J. T. C. Viruly J. J. Lazonder F. W. S. Gautier J. Bos R. W. Haentjeus Dekker of er ook hier of daar eene kaars of lamp zou staan, en tot mijne groote vreugde vond ik op den schoor steenmantel een kandelaar met een stuk kaars er op. Niet zonder vry wat moeite kreeg ik dat stoffige, half ingebrande stuk aan *t branden. Pauline stond steeds in dezelfde houding, maar haar ademhaling ging sneller dacht my. Hare vingers waren in zenuwachtige beweging rondom hare slapen, terwyl zij haar zware hoofdhaar wegstreek, en schijn baar moeite deed, om gedachten bijeen te brengen in die ledige hersenen. Ik kon niet anders doen dan wachten en al wachtende liet ik myne blikken rond gaan. We stonden in eene ruime kamer, tamelijk goed, maar niet elegant gemeubeld, in ’t algemeen als eene kamer, die op verhuren is ingericht. Het was duidelijk, dat zij in lang niet was bewoond geweestoveral lag dik stof op. Ik kon mij herinneren in welken hoek ik gezeten had, terwijl de moordenaars achter my bezig warun. Ik kon mij de plek herinneren, waar ik op het stuiptrekkende lichaam neerviel, en ik huiverde, terwyl ik onwillekeurig naar den grond keek, om te tiert, of ik ook sporen van de misdaad bespeuren zou. Maar al was ook het tapijt hetzelfde, de donkerroode kleur bewaarde goed bet geheim. Aan de eene zijde van de kamer was een dubbele deur. Van achter deze deur moest ik dat akelig weeklagen gehoord hebben. Ik stiet die deur open, en de kaan in de hoogte houdende keek ik naar binnen. De kamer was ongeveer even zoo ingericht als de andere, maar, zooals Ik verwachtte, er stond een piano, dezelfde wellicht, welker tonen in dien vreeselijken kreet van afgrijzen waren over gegaan. (Forïï wrvoJ/W.) Dinsdagmorgen bad te Waddingsveen de plechtige teraardebestelling plaats van Ds. de Jaeger, in leven predikant bij de Gereformeerde gemeente aldaar. In den korten tyd dat Z.Eerw. aldaar hei herdersambt vervulde verwierf hy zich de vriendschap en achting van velen. Op dertig- jarigen leeftijd maakte de dood een einde aan zyn nuttig en werkzaam leven. Meer dan zeventig personen vormden de lykstatie graf waarts. 80 Zy- antwoordde niet. Zij drukte met de hand tegen de dear. Ik vatte haar bij den arm, en trachtte zacht haar weg te leiden maar met meer kracht dan ik van hfcai verwachtte bood zij weerstand. Het was my dui delijk, dat, wat mijne arme vrouw ook in den zin rfófeht hebben, het alleen kon bereikt worden door iö dat huik te gaan. Ik wilde haar dus volkomen haren zin geven Nu ik zoover gegaan was, wilde ik liefst ook maar verder gaan. Haar tegen te werken mocht eens noodlottig zijn in de gegeven omstandigheden. Maar hoe zouden we de deur openkrijgen Er was boven noch beneden eenig lie&f te zien. Naar ’t uiterlyk te oordeelen was het huis onbewoond. De agent, bij wien het te bevragen was woonde, volgens het opgegeven adres, minstens een halfuur van daar. Al had ik het gewaagd Pauline alleen te laten, om hem te gaan opzoeken, op dit mo- ment zou ik den man niet hebben kunnen spreken. Terwijl ik mij stond te bedenken wat te doen helüj eene vigilante te zien machtig te Worden, om er «yn arme vrouwtje in te zetten, of wel haar te laten wachten, tot zy de onmogelijkheid zou merken, om in dat huis te gaan, en het wachten moede, vanzelve sou terugkeeren terwijl ik dat alles stond te beden- Aangaande den Vrydagavond te Amersfoort gepleegden moord meldt men ons nader, dat de 18-jarige dader, F. J. Bosman genaamd, bekend heeft den 58-jarigen H. van den Eshof, bygenaamd »het duuveltje«, met een tweetal messteken ie hebben om het leven gebracht. De dader wachtte zyn slachtoffer, met wien hy reeds een tweetal jaren in vyandschap leefde, achter een boom aan den Arnhemschen- straatweg op, bracht hem onverhoeds een snede over het aangezicht toe en da&rna een steek in den rug, waarbjj de longen zoo vreeselyk wAden geraakt, dat 4e dood door verbloeding nagenoeg terstond volgde. B. bevindt zich thans te Utrecht in de cellulaire gevangenis. Vroeger is gemeld dat in den Nieuwjaars nacht eenige heeren in het Voorhout te’s-Gra- venhage in een vechtpartij door militairen met een sabel waren gewond. De krygsraad aldaar heeft een dier militairen, den korporaal van het 2e reg. veld-artillerie L. J. C. 8., vrijge sproken, den korporaal van genoemd regiment H H. J. B. R., veroordeeld tot betaling eener geldboete van acht gulden of twee dagen hech tenis en den artillerist W. A. M., eveneens van genoemd regiment, veroordeeld tot veertien ken, kreeg ik een plotselingen inval. Mijne huissleu tel had vroeger eens eene vreemde deur geopend, het was niet zoo geheel ondenkbaar, dat zoo iets nog eens kon gebeuren. Onbewoonde huizen sluit men boven dien, hetzy uit minder zorg, hetzij om ’t gemak, zel den op het nachtslot. Het was een dwaze inval, maar in elk geval er was geen kwaad bij, om de proef eens te nemen. Ik haalde mijnen sleutel voor den dag, een dubbelganger van den vorigen, en stak hem in het sleutelgat, hoewel met weinig hoop op succes, en ziet I taen ik even omdraaide, ging de deur open, een soort van schrik sloeg my in de leden, want nu zich dit alles zoo toedroeg, voelde ik, dat hier meer dan een voudig loeval in ’t spel was. Toen de deur open was, ging Pauline terstond bin nen, zonder een woord van verwondering of een toe ken van verrassing, zonder iets dat deed vermoeden, dat zij nu begreep, dat ik bij haar wss. Ik ging daarop ook binnen, en deed de deur dicht. Daar het binnen volkomen donker was, kon ik alleen aan haren lichten, snellen tred hoeren, dat zij mij vooruitging, de trap op, en dat zij eene deur opendeed. Toen, toen eerst kreeg ik weer tegenwoordigheid van geest genoeg, om mijne knikkende knieën te dwingen my ook de trap op te brengen, en haar achterna mijne ledematen waren verstijfd, eene yskoude rilling overviel my, de haren rezen my te berge, terwijl ik steeds in don ker verder de gang inging en de trap op. Ik vond den weg zonder moeite, hoewel in ’t stik donker. Geen wonder! ik was er meer geweest: een- naai ook in donker, en menigmaal in myne droo- men. Ah een plotselinge openbaring kwam de waar heid tot mij. Zij kwam eigenlyk reeds, toen ik den sleu tel in ’t sleutelgat stak. In datzelfde huis was ik drie In de gemeente Scheemda, het hartje van het Oldambt, is, sedert het invallen van de dooi, eenige werkloosheid. Zoolang het vroor, konden de werklieden op de banen van het door schaatsenrijders zeer druk bezochte Win- schoterdiep of met het vervoeren van goederen per slede een goed dagloon maken, maar op dit oogenblik, nu de groud nog niet geheel is ontdooid en derhalve met den veldarbeid nog voor In de laatste dagen is een 70-tal arbeiders een maal of drie in f-1--*-4 meester, den heer De Beer gegaan, om werk te vragen. Het aantal werkvragers schijnt grooter te worden, naarmate het meer bekend wordt, dat de voorraad keien op de fliuten- kloppery, de werkverschaffing is uitgeput. Op den laatsten dag is eene bedoeling ge houden. De marechaussee vertoont zich dagelijks in het dorp. Zoodat herstemming moet plaat» hebben tusschen de Heeren J. M. NOOTHOVEN van GOOR en H. M. DERCK8EN. Voorts verkregen de Heeren A. A. van Walsum 7, L. L. van Dorst 2, M. Boogaerdt, E. J. van der Heyden, A. Tysterman, N. Konihgs, J. J. van der Sanden, F. J, Sparnaay, Jaap Eden, D. Meurs, N. Torré, F. T. Jorink en Mr. J. K. van Weel ieder 1 stem. niet kau worden aangevangen, valt er de losse arbeiders weinig te verstryken. optocht naar den burge- s

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1