1 TERUGGEROEPEN BINNENLAND. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. f y No. 6598. I. TZ. en? FEUILLETON. 3 AP. oen, Maandag 4 Maart J895. 33ste Jaargang. Inzending van Advertentiën tot 1 uur de» midd. o Hulden improvisatie •ver de wer gaarne weten, of (Fordl rer*ft|pA) post 1.70. Afzónderlijke Nommer» VIJF CENTEN. De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijk met uitzondering van Zon- en Feestdagen. •ctus van 19 Verkoop der 1889. Art. Amster- Gisterenavond trad in de openbarervergadering in bet Nnte-departement te Haastrecht op de deer J. G. Van den Berg uit Heerenveen. in de kwam JU DE MMEB fER door middel by: 1RS Jz. an echtheid is rk steeds voor naam der Firma B. en Co., GEN. zittende Kat. Trommeltjes opera. ;m*n k Zoom. t gebruikt i Trommel t DOOR t HUGH CONWAY. -gifte van de le fonds van telling tut houders van in de eerste Mil INI IL CO (RAM. n Genezings kennen n, die in de erde vestiger geworden is tegen vrou- •eft gemaakt perking van •envoudigste erd aange- 1 te verdrin- i lichaam en wordeln en >r vreeseijke :weld. Dan •n, oorsuizen ziekte. Al zenuwziek en Op eenigen afstand plaats 1 door w schoten uit de lucht op het dier neer een bg. niets der konden den kraaien hun prooi te ontrukken. NEGENDE HOOFDSTUK. Een onbeschaamde Leugen. Nadat ik het arme meisje aan Priscilla's moederlijke zorg had toevertrouwd, haalde ik den besten dokter, <Heh ik kende, en er werden terstond middelen aan- glwend om haar tot bewustzijn te brengen. Het duurde lang, eer zij weer teekenen van leven gaf, maar ein delijk ontwaakte zij toch. Behoef ik te zeggen welk een gewichtig moment dat voor mij was? De bijzon derheden van dien terugkeer tot bet leven zal ik niet beschrijven. Het was, wel beschouwd, slechts een hatve terugkeer, en hy bracht nieuwe verschrikkingen mede. Toen de morgen aanbrak, vond ik Pauline in eenen toestand, dien ik hoopte slechts een ijlende koorts te zullen zijn. De dokter zeide mij, dat die toestand zeer bedenke lijk was. Er was wel hoop, maar geenszins sekerheid, dat xy er het leven zou afbrengen. Gedurende die angstige dagen voelde ik hoe dierbaar het ongelukkige meisje mg was; hoe dankbaar ik zou zijn, zoo zij mij teruggegeven werd, zelfs zooals ik haar altgd gekend had. Hare wilde, koorstaohtige woorden sneden mg door Donr da politie te Breda zijn een heer en eene dame in arrest genomen, op wie zware vermoedens roeten, dat zij valscb geld in om loop hebben gebracht. Eenige winkeliers wa ren reeds de dupe geworden van de valache munters. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. te betonden nl, door het geren van ja.rlijk.che en tweejaarlijksche verhooging, doch hij maant tot voorzichtigheid. Door den heer v. A., die twee kinderen beeft, te benoemen, zou men de armoede in de gemeente halen 1 Te Zevenaar is zekere Bieneman dood te bed gevonden. Reeds spoedig nadat dit bericht bekend was geworden, liepen er geruchten, dat de man zyn natuurlijken dood niet gestorven is; het lyk moet verschillende sporen van mishandeling dragen. Vanwege de Stoombootmaatschappij »Cars- jens,< wier booten tusschen Leiden en Amster dam varen, is het jjs in de vaart van Leiden tot Aalsmeer gebroken. Heden hoopt de maat schappij met het gedeelte tusschen Aalsmeer en Amsterdam gereed te komen. De ijsbrekers van de firma van der Garden en Co. zyn gisteren begonnen de vaart van Rotterdam en Amsterdam open te maken. De ysbJeker van Rotterdam kwam gisteren reeds hier aan, die van Amsterdam is nog niet ge arriveerd. De stoomboot Volharding* is heden morgen van wal gegaan, de Gouwe langs en hoopt zgn dienst te kunnen volhouden. Het Berliner Tageblatt< blyft volhouden, dat keizer Wilhelm voornemens is in Juli a. s. Nederland te bezo°ken. De keizer zal, na de feestelyke opening van het Noord-Oost- zee-kauaal, zich naar Engeland begeven en dan tevens onze Koninginnen te Amsterdam een bezoek brengen. Van den 17-jarigen J. v. d. M., die een paar weken geleden op een namiddag met zjjue schaatsen de ouderlyke woning te Loos- duinen verliet en sedert is verdwenen, vermoedt men na blykeoa een bericht van den bur gemeester dier gemeente dat bg sioh, den kelijk onder een valschen naam, heeft inge scheept naar de Transvaal. In den gemeenteraad van Hazerswoude was de benoeming van een onderwijzer aan de orde. Het lid van den raad, de heer W. B. Wes seling, vraagt, of het niet beter ware, den heer v. A. te benoemen, omdat deze gehuwd is en een gehuwd onderwyzer wellicht langer voor het onderwijs in de gemeente behouden blijft dan een ongehuwde. De heer v. d. Akker zegt wel een middel te kennen, om bet onderwijzend personeel lang de ziel. Somtijds in 't Eugelsch, somtijds zacht in Italiaansch, noemde zij iemand bij zijnen naam, en sprak woorden van teedere liefde en van smart, gaf lucht aan haar hart in gevoelvolle uitdrukkingen. Daar op volgden weer kreten van smart, en het scheen alsof er tussebenbeide rillingen van vrees over haar gingen. Voor mij geen woord, geen blik, waaruit ik kon opmaken dat zij mij kende. En toch zou ik alle* ter wejeld hebben willen geven, om mijn naam slechts eenmaal met liefde door haar te hooren noemen in haren ydelen toestand. Ik zat als een vreemde aan haar bed. Om wien riep zij Over wien klaagde zij Wie was die man, dien zy en ik hadden zien vermoorden Ik vernam het weldraen als mijn zegsman de waarheid sprak, had hij mij daardoor eenen slag toe gebracht, Baarvan ik nooit herstellen zou. Het was Macari, die mij dien slag toebracht. Hij kwam mij bezoeken den dag, nadat Paulino en ik in dat huis waren geweest. Ik wilde hem toen niet zien. Ik had nog geen plannen gemaakt. Voor den oogen- blik kou ik aan niets denken dan aan den brdenkelij- ken toestand mijner vrouw. Maar twee dagen later, toen hg weer werd aangediend, liet ik hem binnen komen. Ik nlde toen ik hem de hand gaf. hetgeen ik nog niet durfde nalaten, ofschoon ik in m(jn ziel over tuigd was, dat ik de hand vatte van eenen moorde naar; misschien dezelfde hand, die mij eens de keel had toegedrukt. Toch twijfelde ik, of ik, niettegen staande alles wat ik wist, hem aan 't gerecht zou kunnen overleveren Tenzij Pauline herstelde, kon ik geene afdoende bewijzen bgbrengen. Dan naam van ‘t slachtoffer l van de Centrale Werk te Zwolle werd voor een paar dagen eenige 'braaien een baasbespétfrd. Zij oogwenk waren er een dertigtal andere In korten tijd was er van den langoor meer te bespeuren. Eenige werklieden werkplaats, die het geval gezien hadden i er niet spoedig genoeg by komen om De Utrechtsche rechtbank heeft uitspraak gedaan in de zaak van een curator van een in staat van kennelyk onvermogen verklaarde, die den griffier der rechtbank heeft gedagvaard tot afgifte van een bedrag vau f 1753.15, zynde de opbrengst v> n den executorialen verkoop, door een deurwaarder gehouden, voor dat eischers curandus was verklaard in staat van kennelyk onvermogen. De rechtbank heeft den eischer q. q. ontvankelyk verklaard in zyne vordering, maar hem die ontzegd omdat, voor zoover de verkoop der goederen, waarop beslag was gelegd heeft plaats gehad vóór het vonnis, waarby de staat van kennelyk onver mogen werd uitgesproken, er van staking van het gelegde beslag geen sprake kan zijn. Dat deel van bet beslag was geëindigd, en de grif fier was verplicht aan deu beslaglegger den koopschat uit te betalen, voor zoover diens vordering strekt en heeft dus terecht de af gifte aan den eischer q.q. geweigerd. De wachtmeester Jorna, van het 2e reg. huzaren te Venloo, beeft, toen hy met het lijk zijner vermoorde beminde werd geconfron teerd, zyne onschuld volgebouden en den moord afschowelyk genoemd. Maar J. is als kom- mandant van de politiewacht gedeserteerd, na, daar zijn eigen revolver in reparatie was, de kist van een kameraad opengebroken en daar uit diens revolver in reparatie was, de kist van een kameraad opongebroken en daaruit diens revolver met de patronen ontvreemd te hebben, welke revolver te Tienray met ver van het lyk is gevonden, dat met het gezicht in de handen voorover aan den weg lag. Voor en na de pauze sprak hy over Napoleon* en schetste zijn gehoor dien geweldigen ver overaar uit het het begin dezer eeuw in al zyn deugden en zwakheden op heldere en bier en daar inderdaad aangrijpende wyze. Is het waar dat sommigen liever een novelle hooren, nu en dan zyn lezingen als die van den heer Van der Berg in een Nuts-departement zeker niet minder goed op haar plaats, V'oral als men het talent van dezen spreker bezit om zyn gehoor een geheelen avond over een der- gelyk onderwerp bij wyze van bezig te houden. de briefkaart is niet te zien dat zjj -reizen heeft g maakt. Het poststempel uit Dordrecht draagt de dagteekeöing van 7 Augustus 1885 dat uit Rotterdam is, wat de dagtpekening betreft, onleesbaar. Uitwendig vurraadt de kaart dus niet wat er met haar in dre circa tien jaren, dat zy onderweg was, is gebeurd. van morgen des morgens gaan. Ter men 1 De voormalige luitenant van de mariniers wiens gedwongen ontslag uit den militaire? zeedienst in verband met het weigeren eener uitdaging tot een tweegevecht, destyda Volksvertegenwooordiging ter sprake en afkeuring vond, beeft, nadat bg, ingevolge toezegging van den vorigen minister van ma rine Jansen, verleden jaar tydelyk in een ryksbetrekkiug bg het betonniugswezen was geplaatst, thans van den tegenwoordige^ mi nister jhr. Van der Wgck, een vaste aanstel ling in 's Ryks dienst gekregen. Op kleinen afstand van het beschot, dat te Breda de raadzaal scheidt van het politiebureau is een tweede beschot gemaakt en de tusseben- ruimte aangevuld met houtkrullen. Daardoor wordt voorkomen dat de raadsleden in hun geheime vergaderingen, afgeluisterd kunnen worden. Als Breda’s vroede heeren eens een cel in gebruik namen van de paraplu,» de cellulaire* gevaiigenis aldaar, die ook nog al grootsch is ingericht kende ik niet eens. Vóór dat de beschuldiging rechts ingang kon krygen, moest het lijk gevonden en her kend zijn. Er viel niet aan te denken den moorde naar te straffen, nu er reeds drie jaren verloopen waren na de misdaad. Daarenboven was hij Pauline's broeder? Broeder of niet, ik wilde hem ontmaskeren. Ik wilde hen dat zeggen in do hoop, dat hem de vrees over vallen zou voor eene rechtmatige vergelding. Ik wist den naam van de straat, waar Pauline mij gebracht had. Ik had er op gelet, toen wy naar huis redon een paar avonden te voren, en de reden van de vergissing van mijn beschonken leidsman was dui delijk. Het was de Horace-straat Horace en Walpole, dikwijls in éénon adem genoemd, hadden in 't bene velde brein van mijnen geleider bij die gelegenheid natuurlijk krijgertje gespeeld. Aan welk een fijn draadje hangt soms een menscheu leven I Macari had gehoord van Pauline's ongesteldheid en ijlende koorts. Hij was zoo bezorgd bij zijne informaties als een broeder maar zyn kon. Mijne antwoorden waren koud en kort Broeder of niet, hg was voor alles aansprakelijk. Onderwijl stapte hij over tot een ander onder werp. «Ik durf u haast niet lastig vallen in dezo omstan digheid", zeide hy, »maar ik zou gij genegen zyt met mij samen oen memorie in te dienen aan Victor Emanuel?” vIk ben daar nog niet toe genegen. Ér zijn ver schillende dingen, die mij eerst opgehelderd moeten worden.” Hij boog beleefdelyk, maar ik zag, dat hij daarby zyne lippen sterk op elkander kneep. GOD DA, 2 Maart 1895. Gisteren middag is zekere J.’H. K., werk zaam in de bierbrouwer^ van de firma Koek, doordien hy van een trap viel, onmiddellijk dood gebleven. Men vermoedt dat hy een aanval van beroerte heeft («kregen toen hy boven op de trap stond. Wy herinneren onze lezers dat met ingang (Zondag) de melkverkoopers alleen met melk langs de huizen rond- voorkoming van teleurstelling is hierop bedacht. Voor de verkiezing van een lid der Provin ciale Staten heerschte te Stolwijk deze week al zeer weinig opgewektheid slechts 68 van de 221 stemgerechtigden hebben hunne stem uitgebracht, ’t Was dan ook eene hopelooze verwarring. Wat al namen van candidaten dansten ons voor de oogen. En hier vroeg men zich af: Moeten we Gautier hebben, wiens naam in deze streek zulk een’ goeden klank heeft, of Noothoven van Goor Men wist het niet en zoo zal het in andere plaatsen ook wel geweest zyn. 't Was nu eene kwestie van personen,* niet van «beginselen.* Straks by de herstemming, zal /dat ander* zyn en dan zal zeker geen enkele liberale kiezer verzuimen op zgn post te zijn. Onze gemeente is weder een magazijn in Dames Mode-Artikelen, Naaisters- en Kleer makers fournituren en wat verder er bij behoort rijker geworden. Door verbouwing heeft het inwendige van het pand A. 144 op de Markt een geheel nieuw aanzien gekregen. Wy hopen dat de firma Werning en Co. deze zaak nog lang met goed succes zullen dryven. By de verkiezing voor een lid van den ge meenteraad te Moordrechts in de plaats van den heer A. J. Heestermans, moet herstemming plaats hebben tusschen de hh. W. Tom Dz. met 41 en J. de Jong IJ.Jz. 33 stemmen, Z C. Bouwman verkreeg 17 st. en twee van onwaarde. Ik ben geheel tot uw dienst,” reide hij. «Zeer goed. In de eerste plaat» moet ik volko men overtuigd zijn, dat gij de broêi zyt mijner vrouw.” Hij trok zyne zware, donkere wenkbrauwen op, en trachtte te glimlachen. «Dat is gemakkelijk genoeg. Ware Ceneri hier, hij zou 't bevestigen.” „Maar hij zeide juist iets anders.” j,Ach, daar had hij zyne redenen voor. Om 'teren, ik kan genoeg andere getuigen inroepen." «In do tweede plaats,” reide ik, terwy'l ik zeer langraam sprak, en hem vlak in 't gezicht koek, «in de tweede plaats moet ik weten waarom gij iemand vermoord hebt, drie jaar geleden in een huis in de Horace-straat Wat de vent beving, vrees of woede, weet ik niet, maar de uitdrukking van zyn gelaat was die van de uiterste verbazingniet de verbazing van onschuld, dat zag ik wel, maar van verwondering dat de mis daad bekend was; een cogenblik stond hij met open mond, en gaapte mij zwijgend aan. Toen herstelde hij zich. «Zyt gij dol, mijnheer Vaughan?” riep hij uit. «Op den SOsten Augustus 186-No.-in de Horace- straat hebt gij een jongmensch, die daar aan de tafel zat, eenen dolk in het hart gostooten. Dr. Ceneri was ook in de kamer, en nog iemand met een litteeken over 't gezicht I” Hij zocht geen uitvlucht. Hij sprong overeind met een gelaat, stuiptrekkende van woede. Hy greep my by den arm. De rechtbank te Amsterdam heeft gister Rozenstraten, die beschuldigd was van ver duistering van f 8.45 uit de kas der werk- stakende werklieden der Waskaarsenfabriek, van die beschuldiging vrygesproken, als zynde het feit niet wettig en overtuigend bewezen. Op 7 Augustus 1885 verzond een firma te Dordrecht aan eene firma te. Rotter dam eene briefkaart, om eene bestelling te doen,'jwelke per omgaande moest warden uitgevoerd, Deze briefkaart werd, 1 Maart 1895, aan de bedoelde Rotterdam scha firma door£de post bezorgd. Aan - - - verre i

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1