TERUGGEROEPEN i I0PING BINNENLAND. BIER. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, Dinsdag 5 Maart 1895. No. 6599. 33ste Jaargang. <T i FEU1LLETO ft. .dagr I 31. RIJ. Loten l f Inzending van Advertentiën tot 1 uur deg midd. EVER, 15, des mor tis >Hahmo- *an ran den srkt A 144b apotheker, fOONHÜIS, ■eagstraat te bij de week ERVEN in m twee met A. Nrs. 78, bij de week ▼oor ƒ3.75, ikomen ten ^ORTUIJN heres, JOBSON. De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN. NDAG 11 i Collecteur, SIJN. DOOK HUGH CONWAY. -Rechtbank 895 is ten a Jacoba Rotterdam, 'ieter van i van het J Rotterdam ntbonden ten daaraan Bn ERVEN da, wyk G. le week no. >n, elk voor pa Jioht, i, kwtom peller. identecen peller. huisgezin peller. de ImoL •n en by n W00N- iderlyk BO- rceel aan de 42a en 43. Benedenhuis renhuis voor Bn ERVEN Ük M. nrs. uurd by de 2.—, nr. 1.90 en no. GOIDSCHE <01 HIM 34) Een oogenblik dacht ik, dat hij mij te lijf wilde, naar ik merkte spoedig, dat hij mij slechts zeer nauw lettend in 't gezicht wilde zien. Ik liet mij bedaard bekijken, want ik dacht, dat hij mij misschien toch niet herkennen zou blindheid brengt zulk een ver andering te weeg. Maar hij herkende mij. Hij liet mijnen arm los, en stampte met den voet op den grond van woede. •Domkoppen 1 idioten I” siste hij. „Waarom lieten M mij niet alleen begaan I Hij stapte een paar maal op en neer door de kamer, en bleef toen bedaard voor mij staan. i»Gij hebt toen uw rol meesterlijk gespeeld, mijn heer Vaughan”, zeide hy, met eene koelheid en on- venchilligheid, die mij deden ontstellen. „Gij hebt mij misleid en ik ben niet gemakkelijk te foppen”. /<Gy erkent dus zelf uwe misdaad infame schurk Hij baalde de schouders op. Waarom zou ik die aiet erkennen tegenover eenen ooggetuige? Tegen over anderen zal ik die sterk genoeg ontkennen, maar tegenover u is er geen reden toe; gij zijt er in betrokken,” •Ik er in betrokken.” •Zeker; nu gjj mijne zuster getrouwd hebtI Myn ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. daar echter minder mede ingeno- en om van ben af te komen ging hy naar van Try ritje Decter, quasi baar man le spreken. Doch bet noodlot :..z - -Bgefj, zyn begeleiders een sigaar offreerde en toen GOD DA, 4 Maart 1895. De Katholieke Kiesverenigingen hebben gisterenavond besloten bij de herstemming voor de Provinciale Staten den candidoat der anti revolutionairen te steunen. Ceneri in de Siberische mijnen, of ergens levend be graven. Zelfs als ik dacht aan de woorden van die oude Italiaausche, dan begon de laster van Macari zijne veoyuige pijlen op mij af te schieten. Die mysteneuse woorden: „niet voor liefde of huwelijk” konden eene andere, eene onteerende beteekeuis hebben. En andere dingen gingen mij door 't hoofdde haast die Ceneri maakte met het huwelijk zyn verlangen om van haar af te zijn. Zulk soort van gedachten beslopen mijn ge moed, en maakten mij soms half krankzinnig. Ik kon het niet langer uithouden zoo voor Pauline's bed te zitten. Ik ging de open lucht in, en zwierf doelloos rond, tot dat twee ideeën in mij opkwamen. Het eerste was, dat ik nog eens zou gaan naar de hoogste auto riteit in zielsziekten en hersenkwalen, en dat die mij zeggen zou of er hoop was op herstel voor Pauline. Het andere idee was, dat ik naar de Horace-straat zou gaan, en bij daglicht dat huis van onderen tot boven nauwkeurig zou bezichtigen. Ik ging het eerst naar den professor. Ik verhaalde hem alles, behalve natuurlijk den infa- men leugen van Macari. Ik moest overigens alles mee deden, om den man in staat te stellen teoordeelen. Het wekte in booge mate zijne belangstelling. Hy had Pauline reeds vroeger gezien, en begreep haren toe stand volkomen. Ik geloof dat hij, evenals vele ande ren, niets betwijfelde 'van 't geen ik hem meedeelde dan juist dat éöne zonderlinge verschijnsel. Hij laohte er evenwel niet om, gewend als bij was, om vreemde verbeeldingssoheppingen aan te hooren. Hij schreef het aan dergelijke oorzaken toe, hetgeen ook niet meer dan natuurlyk was. En nu, welken troost, welke hoop kon hij mij geven (ForA eeree^i.) beste jongen I mijn gelukkige echtgenoot I mijn lieve zwager I Ik zal u eens vertellen waarom ik dien man om 't leven heb gebracht, en wat ik meende met die woorden, die ik te Genève u toevoegde.” Zijne houding van bitteren, kwaadaardigen spot, terwijl hij die woorden sprak, maakte mij bang voor 't geen komen zou, en de handen jeukten my, om hem beet te pakken en uit de kamer te smijten. •Die man,” begon hij, „ik zal u om begrijpelijke redenen zijnen naam niet noemen, was Pauline’s minnaar. Wilt gij mij goed begrijpen, dan moet gij minnaar hier vertalen door 't Italiaansche woord drudo. Nu, van moederszijde hebben wij adellijk bloed in onze aderen, dat geen beleedigingen ver draagt. Ik zeg nog eens hij maakte Pauline, uwe tegenwoordige vrouw, tot zijne byzit; hij was niet van plan haar te trouwen, en daarom hebben Ceneri en ik hem vermoord, in Londen, in haar byzyn. Het is altijd goed, mijnheer Vaughan, eene vrouw te trouwen, die zich 't verledene niet kan herinneren ik heb u dat al eens eer gezegd.” Ik antwoordde niets. Zulk eene afschuwelijke be wering verdiende geen woord. Ik stond eenvoudig op en ging naar hem toe. Hij zag op myn gezicht geschreven wat ik voorhad. „Niet hier,” zeide hij haastig en van mij terugwijkende: „waartoe zou dat dienen? een alledaagsche vechtparty tusseben een paar heeren. Neen, op het vasteland wacht ik u, waar gij maar wilt, en ik zal u toonen hoe zeer ik u haat.” Hij had gelyk, de schurk, die zichzelven zoo goed meester was I Waartoe zou dat dienen Een on fatsoenlijke vechtparty, waarin ik bezwaarlijk hopen kon, dat ik hem onachadelyk zou makenen Paulino SN en ER- •a, waarvan 63, 64, 65 54/56 voor h85, en no. lea. werkdagen tot 3 uren tot 11 uren Op den 22en Januari was de landbouwer Albert Beets uit Workum te Purmerend om rekeningen te betalen. Hy bad hier en daar eens opgestoken en verkeerde daardoor in een gemoedelyke stem ming, toen hy werd aangesproken door twee personen, Jan Assems en Nicolaas Klok, die hem vroegen bun te tracteeren. Beets deed dit, door ze by den slager Bak- kenis te reguleeren op sausyzeoroodjes en worst en de beide jonge mannen sch^On dit zoo goed te zyn bevallen dat ze in Beets gezelschap wilden blyven. Deze was men den sigarenwinkel om trof, dat deze niet thuis was, waarop ---- - zeide naar huis te gaan. Maar Assems en Klok lieten hem zoo maar niet gaan, doch gingen mede en vroegen op den weg ieder om een kwartje, waarop Beets hun ieder een dubbeltje gaf en toen wegliep, den Neckerweg op. Toen hy een honderd meter of wat dien weg op was, boorde by voetstappen achter zich en, denkende dat het personen waren, die ook naar Work urn moesten, riep hy of zij met hem meeliepen, waarop hy ten antwoord kreeg even te zuilen wachten. Beets deed dit en zag Het hoofdbestuur van de Hollaudsche Maat schappij van landbouw beeft ter bespreking door het Ned. landbouwcomité ingezonden de vol gende vragen lo. Is het wenschelijk voor den landbouw in het algemeen, dat beschermende rechten voor landbouwproducten worden geheven 2o. Wat kau er gedaan worden om, hetzij van rykswege of anderszins, tegemoet te ko men aan den tegenwoordigen ongunstigen toe stand van den land- en tuinbouw? 3o. Is het weoachelyk dat van rykswege financieels steun wordt verstrekt, voor bevor dering en instandhouding van den uitmunten den veestapel in Nederland? Uit Brussel is een inspecteur van politie naar Amsterdam vertrokken ter opsporing van geld en waarden, gestolen door een bende waarvan de leden de vorige week in de »Cave de Bruxelles« werden aangehouden. Niet minder dun 154 sollicitanten hebben «iöh aangemeld voor de betrekking van veer baas te Nymegen, onder wie vele kapiteins van booten. De jaarwedde bedraagt f 775 benevens vrye woning. Men scbryft uit Bodegraven Onze openbare Nutsvergadering van Donder dagavond was zoo flink en dicht bezet, dat we ons niet kunnen herinneren er ooit eene te hebben bygewoond, zoo tairyk en eivol. In ruime mate verspreid, hebben de programma's en "t ongewone in den heerschenden vorm onzer Nutsbyeenkomsten er zeker toe geleid, dat men van alle zyden kwam aanstroomen. En die moeite heeft zich, voor zooverre we hebben kunnen nagaan, niemand beklaagd. De ryke verscheidenheid by de bonte afwisse ling in de voordrachten en 't geven van frag menten uit blyspelen door Mevr. Anna Rós singSablairolles en den heer Jan Malherbe ▼an Amsterdam, waren wel geschikt om te werken op 't gevoel, om den zin voor 't goede en schoone te strelen en den lachlust op te wekken. We kunnen ons natuurlyk niet be palen tot eene beschouwing van elk der 13 nummers, die ten gehoora werden gebracht. We doen daarom slechts eene greep en noemen Zaterdagavond is onder Vleuten een machi nist der Staatsspoorwegen verdronken, en wel onder de navolgende omstandigheden. In de sneltrein van 11 uur naar 's Hage namen te Utrecht plaats in een coupé een heer en nog een viertal andere personen, waaronder een koopman in knoopen enz. Toen de trein in beweging was, moest de koopman aan zyne behoefte voldoen, hij deed dit in de conpé. Een dér personen maakte hem hierop eene be merking, zoodat er eene woordenwisseling ontstond, de koopman trok zyn dolkmes en wilde dien heer te lijf; deze op zelfbehoud bedacht trok aan den noodrem, de trein stond onmiddelyk stil. De machinist, zich willende overtuigen wat er aan haperde en niet bemer kende dat de trein juist op een brng stond, zakte naast de rails te water en verdronk. Dadelijk heeft men de politie alhier er van in kennis gesteld, die bij aankomst der trein, die l/a uur te laat aankwam, den koopman heeft gearresteerd. Gisteren is tegen hem proces-verbaal opgemaakt en kon hy weder huiswaarts gaan tot nadere oproeping. Door den Min. Van Binnen). Zaken zijn benoemd in de commissie, in hit voorjaar van 1895 belast met bet afnemen der examens ter verkrijging van de akte van bekwaamhpid in: Zuid-Holland e. tot lid en voorzitter i de schoolopziener in het district Gravenhage b. tot leden de schoolopzieners o de arron dissementen Delft, Woerden, Gouda en Dord recht c. tot leden-plaatsvervangers de school opzieners in de districten Rotterdam en Dord recht en de arrondissementen 's Gravenhage, Rotterdam (Noordelyk), Rotterdam (Zuidelijk), Vlaardingen en Sommelsdyk. onderwyl misschien aan den rand van 't graf I „Ga maar, moordenaar I lafaard I” riep ik uit. „Elk woord, dat gij gesproken hebt, is een leugen geweest, en omdat gy mij baat, hebt gij mij nu den onbesebaamd- sten leugen opgedischtga heeu, en ontloop de galg Hy keek my aan met een air van boosaardige vol doening en ging heen. Het was alsof de lucht in de kamer zuiverder werd, toen hij er niet langer ver toefde. Toen ging ik naar de kamer van Pauline, en terwijl ik voor haar bed zat, hoorde ik haar, met brandend heete en drooge lippen, onophoudelijk, nu eens in 't Engelsch, dan weer in ’t Italiaansch, iemand noemen, dien zij liefhad. Ik hoorde, dat zij hem smeekte en waarschuwde, en ik begreep, dat hare ijlende woor den gericht waren tot den man, dien Macari, volgens zyn zeggen, vermoord had, omdat die man zijne zus ter, thans mijne vrouw, niet wilde trouwen De schurk loog I Ik wist dat hy Iqog. Telkens op nieuw zeide ik tot myzelven, dat het een schaodelyke, laaghartige leugen was dat Pauline rein was als een engel. Maar terwijl ik mij trachtte te troosten met deze verzekeringen aan mijzelf en, roeide ik toch, dat zoo lang het bewijs niet open en bloot voor mij lag, de leugen mij op het hart^zou branden; mij altijd ergeren zou, alsof het eene waarheid was; mij geen rust zou laten dat ik ten laatste den dag zou verwenschen, waarop Kenyon mij in die oude kerk gebracht had, om „het schoonste te zien wat er te zien was.” Hoe kon ik het bewijs leveren, dat het een leugen was Er waren slechts twee andere personen op de wereld, die Pauline's geschiedenis kenden Ceneri en de ouda Tarasa. Teresa was spoorloos verdwenra, «n toen, wat hy liever niet had gewild, zyn twee gasten van moeren, waarvan een hem beet- greep en op den grond wierp en in zyn zakken taste. Wie van de twee dat was, wist hy niet. Het achynt dat Beets zeer aan het leven gehecht is en op dat oogenblik hallucinaties heeft gehad, althans hy haalde uit eigen vryen wil zyn portefeuille met f 285 te voorscbyn en zei: >Hier heb je myn boekje, laat meals je blieft toch leven,en toen het tweetal zeide dat er geen geld in het boekje was, had hy de goedheid te vertellen in welk zakje er geld was en koos toen het hazenpad. Luide >moord< schreeuwende kwam hy daarop by den landbouwer Pais met wien hy naar Purmerend terugkeerdo en de politie van het gebeurde kennis gaf. Klok was toen spoedig geknipt, doch met Assems ging dat niet zoo eenvoudig. Niette genstaande de burgemeester, de politie-inspec- teur en een agent hem aanmaanden van den zolder te komen waarop hy sliep, deed hy dit niet alleen niet, doch sloeg het drietal met een ladder door elkaar, waarop >krygsraad< werd gehouden of n en de arrestatie door middel van een -chietgeweerzou bewerkstelligen, doch daar het nacht en donker was en Assems de toezegging deed den volgenden ochtend te 10 uur bij den burgemeester te zullen komen, zag men daarvan af. Voorloopig in hechtenis te Haarlem hadden zy zich Zaterdagmiddag in eene buitengewone zitting van de rechtbank aldaar te verant woorden ter zake van samen en in vereenigiög plegen van diefstal, met geweld en op den openbaren weg, zynde het geweld gepleegd om den diefstal mogeiyk en gemakkelyk te maken. Wat het tracteeren en het krygen van het dubbeltje aangsat, erkenden beiden de juistheid daarvan, doch van bet overige was volgens ''Assems niets aan, terwyl Klok verklaarde dat Beets hem de portefeulle had gegeven, doch dat hy haar bad weggeworpen. Werkelyk werd zy dan ok den volgenden morgen op den weg gevonden. De officier van justitie, mr. Van Onteren, oordeelde het ten laste gelegde bewezen, en requireerde wegens het misdryf omschreven in art. 312 2e lid van het W. v. 8., voor ieder een jaar gevangenisstraf. Vo’gens mr. A. J. van Thiel, den verdediger van Assems was, wat zyn dient aanging niets bewezen, waarom hy coucludeerde tot vryspraak en ononddellyke in vrijheidstelling. Mr. L. C. Kronenberg voerde aan dat van diefstal dopjr Klok gepleegd geen sprake kan wezen, daar Beets hem de portefeuille zelf had gegeven, waarom hy dan ook vryspraak con cludeerde. zonder iets af te dingen op ’t weergeven der overige stukken Als je 't maar weet, Meneer’s Zomers buiten. De kinderstem. Lezen. Drie vrien dinnetjes. Komen en gaan. Lacbbekje. Mijn ossenhaas. Deze pakten bpvenmate, zoowel door hun nen inhoud als doOr de wyze, waarop ze wer den voorgedragen. Inzonderheid was dit 't geval met «myn ossenhaas» dat de lachlust der hoorders tot boven 't gewone peil opvoerde. Over 't geheel genomen is deze Nutsbyeen- komst uitstekend geslaagd en kunnen we ter afwisseling van populair wetenschappelijke bespiegelingen op openbare vergaderingen in platteUnds-departemeuten deze door verschei denheid zich onderscheidende, soortgelijke bij eenkomsten ten zeerste aanbevelen. («W. v. W.») Do kantonrechter te Woerden schijnt met kracht de hand te willen houden aan de toe passing der boterwet. Hy wees althans tegen eene overtreedster een vonnis, dat niet mis is. De beklaagde G. A., wed. van W. EL, wonende te Ondewater, werd beklaagd van bet in een winkel voorhanden hebben van surrogaat vau boter, zonder dat op de verpakking of op de waar zelve het woord margarine of het woord surrogaat in duidelyke letters voorkomt. Zy werd daaraan schuldig verklaard en bij verstek veroordeeld tot betaling van eene geldboete van f 100, bij niet-betaling binnen dqn voor geschreven termyn te vervangen door hechtenis van 30 dagen, met last tot openbaarmaking van een uittreksel van dat vonnis in het Nieuws-, Week- en Advertentieblad voor 8tad en Land, verschijnende te Utrecht, en tot aan plakking aan bet gebouw van het kantonge recht te Woerden. G. A., weduwe van W. H., wonende te Ondewater, komt in verzet tegen het vonnis van den kantonrechter te Woerden, waarby zij by verstek wegens overtreding der boterwet veroordeeld is. 1

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1