I rz. TERUGGEROEPEN HER, 8CHAAP8- dene genees- end en na geleverd door nan, irstraat K. 11 mslreken. I Meuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Woensdag 6 Maart 1895. No. 6600. BINNENLAND. FEUILLETON len, oor middel N, d met 1 33ste Jaargang. rin Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea tnidd. Gulden aan arbeid, tenminste in de bonw- de )r resp. national tion dei enz. eenige minuten van hou woning sollicitanten wilde men 1 DE tus van 19 rerkoop der m**t de naburige ge- Hekendorp in overleg, T’ irlcatie! eer vanj bekl. dat hy gehandeld ist. e ie IE fl.90 D00B HUGH CONWAY. ifte van de fonds van tiling tot oudura van i de eerste fiOUME UH 11 1 r. 889. Art. kinster- ADVERTENTIEN worden geplaatst 1—5 regeh a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. halve had men niet veel informaties naar hem geno men. Sudert had bet leeg gestaan, niet tooseer omdat het huis niet deugde, maar omdat de eigenaar een vasten huurprys had bepaald, die den meesten menschee te hoog toescheen. Ik gaf mijnen nnam op en mijn adres, en nam den sleutel mee. Ik besteedde den namiddag met bet huis iu al zyne hoekeu on gaten te doorsnufelen, maar mijne moeite werd niet beloond. Er was, voor zoover ik zien kon, geeno plaats te vinden, waar een lijk kon verborgen zijn on een tuin, waar bet kon begraven zijn, was er ook niet. Ik bracht den sleutel terug, en zeide dat het huis mij niet paste, Toen keerde ik huis waarts, en verkropte mijn leed, terwjjl Macari’s leugen mij aan ’t hart knaagde. En dag aan dag knaagde hij voort, invretonde en brandende, totdat men mij zeide, dat de crisis over was, dat Paulino buiten gevaar en dat zij weer dezelfde was. Dezelfde Hoe dezelfde Zooals ik haar tot dusverre gekend had, ofzooals zy was geweest voor dien noodlottigen nacht Met een kloppend hart ging ik voor haar bed sitteu. Doodzwak, uitgeput, te zwak om zich te verroeren of een woord uit te brengen, sloeg zij de oogon op, en keek naar my. Het was een blik van verwonderingzij herkende mij blijkbaar niet. Maar haar verstand was volkomen helder, dat zag men. Zooals gezegd, zij kende mij niet. Het was zooals de dokter had voorspeld. Voor die schoons oogen, die zij opsloeg, waarmede zij naar mij keek, die zy vervolgens afgemat weer liet dichtvallen, was ik een volslagen vreemdeling. Ik ging da kamer uit, terwyl de tranen mij over de wangen biggelden, en myn hart was vervuld van een gemengd gevoel van vreugde en smart, *an hoop en vrees, zooals geen woorden kunnen uitdrukken. Toen kwam Macari’s de volle waarheid uit hem krijgen I TIENDJ HOOFDSTUK. De waarheid zoekende. Europa doorreizon van 't eene einde tot bet andere, daarna half Asië en dat enkel om een onderhoud te hebben van een uur met een Russischen staatsge vangene I Het was een dolzinnig plan, maar ik had mij voorgenomen, om het ten uitroer te brengen. Zoo het plan al dol was, ik wilde ten minste de kan sen vau succes verzekeren door alle mogelijke voor zorgen te nemen bij myne toebereidselen. Ik wilde er niet wild op los gaan, en aan ’t einde van mijn reis bevinden, dat zij vruchteloos was gemaakt door de domheid of de achterdocht van den een of anderen machthebbende. Neen, ik moest op reis gaan met ge loofsbrieven, die overal zouden erkend worden. Geld, een van de gewichtigste geloofsbrieven, dht had ik, on ik wilde er niet karig mee r.ijn maar ik bad andere geloofsbrieven noodig, en myn eerste stap zou zyn, om die in handen te krijgen. Ik kon rustig en stelsel matig te werk gaan, want het zou nog dagen lang duren, voor ik van Pauline kon weggaan. Eerst wan neer alle gevaar voor goed geweken was, kon ik op reis gaan. Derhalve terwijl bet arme meisje langzaam, zeer langzaam, in beterschap toenam, en weer by krach ten kwam, bedacht ik eens welke vrienden ik had onder de hooggeplaatste personen in het land. Ik vond er een, wiens positie zoodanig was, dat hij eene gunst kon verzoeken bij een veel hooger geplaatst persoon, ea wat meer zegt, dat hij kon verwachten, dat die gunst hem terstond zou worden toegestaan. (Ford< raree^d.) Gisterenmiddag is in het gehucht Lennis- beuvel, onder Bokstel, het bierhuis genaamd De vroolyke Nachtegaal, bewoond door Willemse, tot den grond afgebrand. Huis en inboedel waren verzekerd. GOUDA, 5 Maart 1895. In den afgeloopen nacht omstreeks 4 uur is by den heer J. IJ. op den Fluweelen Singel alhier inbraak en diefstal gepleegd. De dieven hebben alle kasten opengebroken en veel schade aangericht. Er wordt vermist een zilveren broche en twee gouden oorknoppen. De vermoedelyke daders de gebroeders B. zyn door de politie opgespoord. In verband met dezen diefstal verzoekt de Commissaris van politie alhier ken, die in den afgeloopen nacht tusschen 3 en 5 uur den Flu- weelen Singel, de Doelebrug, de Tiende wegsbrug of den Tiendeweg zyn gepasteer t zich aan zijn bureau te willen vervoegen. 85) «Zooals ik u gezegd heb, mynheer Vaughan,” zeide hy, «d>t verliezen van alle herinnering aan ’t vorledene, gedurende oenen geruimen tyd, en het weeropvatten van den draad, daar, waar die was afgebroken, is een verschijnsel, waarvan moor voorbeelden zyn. Ik zal komen, en uwe vrouw zienmaar zooals het geval nu staat, schynt het mij toe een aanval van cerebrale koorts te zijn, en er is voor den oogenbhk nog geen speciale vakman noodig. Als deze koorts is afgeloopen, moet gij *t mij laten weten, dan zal ik baar komen zien. Ik vermoed, dat zij alsdan goed bij baar verstand zal rijn, maar zy zal het leven weer opvatten van 't oogen- blik af, dat haar hoofd in de war raakte. Gy, haar echtgenoot, znlt misschien een vreemdeling voor haar rijn. Het geval is, sooala gezegd, niet zonder voor beeld, maar de omstandigheden waaronder dit geval cieh voordoet, zyn geheel eenig.” Ik ging, van den dokter komeude. naar den agent, die het huis in de Horacestraat in handen had. Ik kr«*S den sleutel, en deed eenige vragen. Ik vernam dat, in den tyd van den moord, het huis gedurende •en paar weken gemeubileerd verhuurd was geweest Mu eenen Italiaanschen heer, wiena naam men zich alet herinnerde. Hy had de huur vooruitbetaaldder- Maandagmorgen geraakte te Waddings veen een velocepèderydtr van den weg op het ys en vervolgens door het ys. Met veel moeite en hulp kreeg hy zyn gehavende machine weer op het drooge. De klompmakery van 0. Plomp en de draaiery van Arii Kleyweg te Waddingsveen, werden Maandagmorgen een prooi der vlammen. De respectieve woonhuizen bleven door het krachtig optreden der brandweef gespaard. Een molentje, dat de beweegkracht aan de draaibank gaf verbrande eveneens. De Gondsche boot >Yssel II, die gisteren te Rotterdam aankwam had tot Krimpen een tamelyk voorspoedige reis. By Stormpolder werd zulk zwaar ys ontmoet, dat de kapitein er bezwaar in vond verder te stoomen. De conducteur werd nu aan wal gezet, om, wan neer de boot in het ys beklemd mocht raken, hulp te kunnen ontbieden. Zacht aan werd nu vooruit gestoomd, en eindelyk gelukte het er door te komen. In gewone omstandigheden duurt de reis 21/, uur, thans was daarvoor 61/, uur noodig. Het totaal bedrag der door de Amsterdam- sche commissie voor het Nationaal fondstot 4 Maart 1895 ontvangen gelden bedraagt f 126,986.47. Dé nrrondissemonts-rechtbank te Utrecht, gisteren uitspraak doende in de zaak van Jan Benne die op den 21en Dec. jl., des avonds te 11 uren, Eykeleustam met een mes zoodanig verwondde dat hij daaraan overleed en Moreau eene bloedende wonde in den rechterpols toe bracht, veroordeelde den beklaagde tot eene gevangenisstraf van twee jaren. De rechtbank overwoog o a. dat niet aan nemelijk was de bewering van L ter wettige zelfverdediging zou hebben. Men scbryft aan de N. R. Ct.c Eene onverkwikkelijke bydrage tot de ge schiedenis van dén stryd tegen het openbaar onderwys levert de gemeente Langeruigeweide. Daar beslaat, als gevolg van de doleantie, sedert een jaar of vier, eene byzondere school, die de openbare een goede zestig leerlingen ontnam. Evenals vele inrichtingen van dien aard, lydt die byzondere schooi aan periodieke jaarlykscbe tekorten, wat natuurlyk niet strekt, om de gezindheid ten opzichte van de open bare school gunstiger te stemmen. Na geviel het, dat vóór ongeveer een paar maanden het hoofd der openbare school, de heer Van Driesten, die daar vyf-en-dertig jaren was werkzaam geweest, kwam te overlijden. Dat was een uitkomst. Fluks besloot men, zoo maar voetstoots de openbare school op te heffen, niettegenstaande zij nog een 30 leer lingen teldewelk getal ook wel de norm zal blijven. Het spreekt van zelf, dat de voorstanders van de openbare school, waaronder één raads lid, met dit onrechtmatig voornemen van den Raad niet gediend waren, maar ter plaatse waar zulks behoort, bnn bezwaren indienden. Allerlei quasi klemmende argumenten wer den door den Raad, op ééne uitzondering na uit felle tegenstanders der openbare school be staande, aangevoerd, om de opheffing smake lijk te maken het mocht niet baten de voor standers bleien pal sta$. Ook trad de Raad met de naburige ge meenten Waardor en om daarheen de leerlingen, tegen zoo en zoo veel per kind, te zenden, waardoor vele kin deren een uur zouden moeten loopen om een school te bereiken, die zij in bnn eigen ge meente op ’w u— - hebben. Van oproeping van verfoeilijke leugen uit zijnen schuilhoek aansluipen, pakte mij als ’t ware bij de keelhield mij vast, wors telde met my; riep mij toe: «ik ben toch waarheid I Stoot mij maar van u, ik ben toch waarheid.” Had de schurk soms juist dezen keer waarheid gesproken Waarom zou hij anders den moord begaan hebben Iemand begaat niet licht een moord. Zelfs nu bet oogenblik gekomen was, waarnaar ik zoo bad ver langd, waar ik om gebeden had het oogenblik dat mijne geliefde weer bij haar verstand, haar volle ver stand zou zyn, werd ik bestormd, ter neer geslagen en verpletterd door dien verfoeilyken letigen, die toch waar kon zijn. «We zijn elkander vreemd zij kent mij niet eeos 1” riep ik uit. ,/Laat ik het bewijs zoeken, dat die leugen een leugen is, of laten we elkander voor altijd vreemd blyven Hoe kon ik dat bewys vindon? Kon ik bet aan Pauline vragen Eu als ik bet vroeg, hoe kon ik ver wachten, dat zij mij antwoorden zou En zoo zij al antwoordde, zou haar antwoord mij voldoen Ach, kon ik Ceneri maar spreken Hij mocht ook een schurk zijn, zoo’n doortrapte schurk als Macari was bij niet. Alzoo in mij zelven overleggende, kwam ik tot een dolzinnig besluit. Als ons leven op het spel staat, ko men we soms tot dolzinnige besluiten, en bij my stond er meer op het spel dao het leven. Het was de eer, het geluk, kortom alles en alles niet van een, maar van twee menschen I Ja, dat zou ik doen I Hoe dol het plan ook scheen, ik zou naar Siberië gaan en als geld, volharding, gunst of list, my van aangezicht tot aangezicht tegen over Ceneri kon brengen, dan zou ik de waarheid Ten ongeveer 12 uur is een driejarig jon gentje van A., in de Baanstraat, in de sloot 1 oopende achter die woning in een byt ge raakt en verdronken. Meu schrijft uit Utrecht: In de zaak van Dirk Takken, gewezen ge meenteontvanger te de Bilt (reeds veroordeeld tot drie jaar gevangenis wegens vervalsching van obligaties ten laste der gemeente) zijn gis teren voor de arrondissements-rechtbank te Utrecht 18 getuigen gehoord, onder welke de burgemeester van Zeist, Clotterhooke Patyo van Cloetinge, de burgemeester van de Bilt, De Blocq van llaersma de Wit en de wet houder van laatstgenoemde gemeente, baron Van den Boetse'aar. De publieke tribune was gevuld met een groot aantal belangstellenden. Uit bet ve>hoor bleek dat Takken zich aan verschillende misdryven bad schuldig gemaakt. Onder anderen V'rklaarde de beer A. H. I. uit Rotterdam, een ee waardig gry«aard van 81 jaar (die op de vraag van den voorzitter of bekl. familie van hem wa«, antwoordde helaas, ja) dat Takken vsn hem in den zomer van 1888 f 300 had geleend en als waarborg daarvoor bad afgegeven een aan hem geëndos seerde acceptatie van den rijtuigschilder H. v. niets weten, tot eindelyk seen zachte drang van boven af< een eind maakte aan het werk der onwilligen, eu nu, tegen onverminderde jaarwedde, oproeping van sollicitanten is ge schied. Een zestigtal meldde zich aan. Met begrypelyk ongeduld wachten de be trokken ouders de beëindiging dezer zaak, want hun kinderen loopen zonder onderwys rond. Men schryft aan het «Hblad.* uit Hilver sum Gebrek vakken, hebben onze werklieden dezen winter niet gekend. Voor het grootste deel, zoo niet geheel, komt daarvoor de eer toe aan de Gooische Bouwmaatschappij* (wier directie t« Amsterdam zetelt ten kant re van den notaris P. W. Schreuder op het Frederiksplein). Een twaalftal villa's is verrezen naast het hotel Wilhelmina,* en hoewel nog niet geheel glas en waterdicht, zyn er reeds eenige van ver huurd. Een verbetering mag genoemd worden de aanleg Van een 8 meter breeden straatweg, die in de plaats is getreden van een onooge- lyk pad. Op het programma staan nog drie groote villa's nan de Van der Lindenlaan, en het 20- tal bouwterreinen, dat daaromheen is gelegen, hoopt men eveneens spoedig aan de bestem ming te doen beantwoorden. Het hotel Wilhelmina* ondergaat met het oog op den a. s. zomer eenige verbeteringen, die het comfort niet weinig zullen verhoogen. De Uitgave deter Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs er drie maanden is 1.25, franco per post ‘f 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. d. K., die van het bestaan dezer acceptatie geheel onkundig was, zynde zyue handteekening door Takken zelfgeschreven. Van despaarbank te Zei-t bad de gemeente de Bilt in het jaar 1887 f 5000 geleend tegen afgifte van eene schuldbekentenis, geteekend door den burge meester en den secretaris van die gemeente. Als een bewys hoe huisbondelyk het nog in sommige plattelandsgemeenten toegaat, kan strekken dat van die f 5000 zyn terugbetaald f 2000, en dat de burgemeester van de Bilt zoowel ale de penningmeester van de spaarbank te Zeist stellig verklaarden dat die terugbeta ling in April 1890 had plaats gehad. Takken zelf verklaarde echter dat hy dit leeds in den aanvang van 1888 bad gedaan en de officier van justitie, de beer E. A. Smidt, toonde aau dat deze laatste verklaring meer aannemelijk wa? dan die van den burgemeester en den penningmeester, omdat niet alleen de voldane schuldbekentenis van 1887 by de re kening van dat jaar der gemeente de Bilt was overgelegd, maar vooral ook omdat de rente van het geleende kapitaal over 1888 was uit getrokken eu betaald met f 120, zynde de overeengekomen 4 pct. van slechte f 3000. De secretaris van de spaarbank wist zich zoo weinig van de geheele zaak te herinneren en was zoo verward in zyne antwoorden, dat de officier «an justitie na afloop van diens verboor op de vraag, of hy vertrekken kon, maar al te gereedelyk toestemmend antwoordde. De burgemeester van de Bilt meende nog een brief van den toenmaligen president van de spaarbank, den beer Costerman, ontvangen te hebben, waarby hy aan de terugbetaling der f 3000 herinnerd werd, maar of dat in 189U was geweest kon hy niet met de noodige ze kerheid verklaren. Alleen herinnerde hy zich na de ontvangst van dien brief met Takken er over te hebben gesproken, en van dezen de verzekering te hebben gekregen dat hy met het bestuur der spaarbank was overeengeko men, het geld nog eenigen tyd te sullen be houden. Vau eenig officieel schryven van het ge meentebestuur te de Bilt waarby aan de spaar bank geld te leen werd gevraagd, is niets gebleken. Dat bestuur nam eenvoudig genoegen met de schuldbekentenis van f 3000 die Tak ken jaar op jaar vernieuwde en die hij val- schelyk geheel in den vorm (met aanhaling van een besluit van den gemeenteraad) op ril aak te en onderteekende met de namen van den burgemeester en den secretaris. De Sticbtscbe Bank te Utrecht bad hy ook □og voor f 1000 opgelicbt door op eene door hem zelven opgemaakte schuldbekentenis tot dit bedrag der firma Takken en Boegborn

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1