FES TEHUGGEROEPEH BIER. BINNENLAND. Nieuw»- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. 33ste Jaargang. Zaterdag 9 Maart 1895. No. 6603. TBVEBU FEUILLETON. Az. AGAZIJX IMER, idnikte M en Zn. chat hing. I TUB Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. by buitengewoon boog water word*. OD erij o. ■ieken zyn de IDE de Heer •toornen van orden naar de erfd. nd of geverfd gezondheid en iw afleverbaar in eene week. en verren van n, alsook alle ir bij ERS Jz. van echtheid ia ixrk steeds voor naam der Firma IEEE der beate Kath- Sardam, len Koning GOIIISIIIE Itll K1 \T D door ooOb IMMER mi fel CAP. DOOM HUGH CONWAY. De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers V IJ F CENTEN. S SCHAAP8- sidene genees- kend en ge~ 1 geleverd door man, «erstraatK. 11 mslreken. ADVERTENTIEN worden geplaatst 1—5 regck a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte. aan ambaeb taloer liegen, wordt steeds op prys gesteld. In den afgeloopen welke by gewoon boog waterty geheel open bljjft, en I” gesloten. Men scbryft uit Alfen a/d Ryn: Het onderwys in hand- en rechtlynig teeke- nen, rekenen, vormleer en natuurkennis, dat alhier vanwege het Nutadepartement gratis of tegen eene heel kleine vergoeding wordt ge geven meer v a wintercursns werd de school, waaraan 6 onder? wyzers zyn verbonden, bezocht door 55 leer- nu het complot, waarin hij betrokken was, was ver raden, nu was zyne loopbaan, naar alle menschelyke wsarKhijnlykhtid, ten einde. N» maandenlang te heb ben geseten in de citadel 8t. Veter en 8c. Paul, stond hij terecht en werd veroordeeld tot twintig jaar dwang arbeid in Siberië, Eenige maanden geleden washy opgezonden naar de plaats tjiner bestemming en naar men my seide, was hy nogal saoht behandeld. Waar was hy nuf D«* kon merynjj met zekerheid niet zeggen. Hij kon zijn te Kara bij't goudwaaschen te Uukutsk in de goudmijnen; te Jroitsk, teNcrtsobink, Alle veroordeelden werden eerst naar Tobolsk gezon den, waar zij eerst allen bij elkander kwamen; van daar werden ty afgevoerd, naar goedvinden van den Gou verneur Generaal, naar versohillende plaatsen on wevk- zasabeaaa. Als ik dat verlangde, zou men telegrafeerèn, of schrijven, naar den Gouverneur te Tobolsk, maar daar ik toch in elk geval naar Tobolsk moes*., kou ik even goed mijns informaties nemen in persoon. Hier stemde ik gaarne ia toe, waut ik had geen hoog idee van den wpowl bij de Russische post, of den nieuw geopenden telegraaf. Ik Was gereed, om den anderen dag te ver trekken. Alsoo, na alle terecbtwdtingen on informaties te heb ban iugewonnen, die ik kon inwianen, dankte ik den hoofdamhtenaar zeer beleefd, en met mijne kostbare papieren ju den zak ging ik de verder» toebereidselen maken voor de reiseene reis, die drie honderd, of zes honderd, uur langer of gorter kon zijn, al» naar mate de Gouverneur van Tobolsk zus of zoo beschikt had oVsr den ongelukkigsn Ceneri. (Fsrdf esrve^d.) chynen 48 pag r 2 kolommen la: Horna nu, rite he Ver- 'lerlei^Raad- nz. enz., voor (JENT per 3 ent. in Nederiud. 1TEBBEÜ8, ’s-Bosch. GOD DA, 8 Maart 1895. De Hooge Raad der Nederlanden heeft, in de bekende procedure van het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Schieland tegen de Gemeente Gouda, het door de gemeente ingeateld beroep in cas satie, bij arrest van heden morgen ver worpen. De stoomboot «IJsel II» van Gouda kwam gisteren voormiddag voor het eerst weder op de gewone ligplaats te Rotterdam aan de Oos- terkade aan. Ook kwamen daar aan de «Lek- kerkerk» van Lekkerkerk en een schroefbootje van de firma van der Garden Co. met eenige passagiers van den «Kinderdijk». Al deze booten vertrokken gisteren namiddag weder, alsook de «Merwede III» van de reedery Fop Smit Co., die de reis naar Dordrecht aan vaardde. fors der Zelf- sime uitspat- i’s 27 rib. PrS« ie venchrik- ndeugd lydt leering, die end van een by hetVer- feumarkt 34, het bedrag, eiken boek- Er is geen reden om dien publiek te maken. Velen in Europa geloofden aan het belangloos karakter en de edele bedoelingen van den ougelukkigen veroor deelde, zij beschouwden hem als een martelaar. Misschien was hij oprecht en edelgezind in de zaak dsr vrijheid. Waarom zou ik zjjnen aanhangers leed veroorzaken door duistere geheimen te openbaren aan gaande zyn privaat leven Laat hem Dr. Ceneri blij ven ten einde toe, voor zoover ik er in betrokken ben. Ik vernam van den zeer vriendelijken, verplichten den Russischen hoofilambtenaar van politie, dat Cvneri te St. Petersburg was gearresteerd, weinige weken na dat ik hem te Genève gesproken had Een fijn gespon nen complot, met de bedoeling om den Czaar en ver scheidene leden van *t gouvernement te vermoorden, was ontdekt geworden tengevolge van ’t verraad van een der saarogozworenen. De politie, volkomen van allee ouderricht, bad gewacht, totdat de bom zou losbarsten, en toen op eens alle saamgesworrnen inge pakt. Bijna geen enkele ontsnapte, en Ceneri, een van de aanleggers, werd zonder genade behandeld. Zeker had hij weinig aanspraak op genade. Immers bij was geen Rus, zuchtende onder den druk van een despo tisch bestuur. Hoewel hij voorgaf een Italiaan te zyn, was hij in waarheid een wereldburger; een van die rusteiooze geesten, die eiken vorm van bestuur, be halve den republikeinschen, trachten omver te werpen. Hjj had plannen beraamd en geconspireerd, zelfs ge- vochten als een man voor de Italiaansche vrijheid. Hij was oen van Garibaldi’s vertrouwelingen geweest; maar hij had zich hëftig tegen dien volksvriend gekeerd, toen hij zag, dat Itklie een koninkrijk zou worden, en niet eeoe republiek, het ideaal zyoer droomed. Laat stelijk bad hy zyuc aandacht gewyd aan Ruitend, en Langs den Hollandschen IJsel wordt sinds eenige weken propagunde gemaakt Voor een zaak, die voor de betrokken personen van groot belang is. Door de uormaliseeriug Mn de Nieuwe Maas toch komt bet water by den vloed in deu IJsel booger dan vroeger. De laatste booge vloed heelt de noodzakelijkheid van dykverboogiog helder aangetoond,» ’tgeen evenwel een zeer kostbaar en voor de betrok ken dorpen een zeer oogerieflyk w»rk zou zyn. Om dit te voorkomen, wordt het" van ver- sebeidene zyden noodzakelyk raAdzaaip, voor deel ig en van groot belang geoordeeld voor de Krimpenerwaard, Schietend, Stormpolder en voor de langs den IJsel gelegen gemeenten, dat de IJsel wordt beschut door een sluis In de spreekbeurten der laatste Huisverga dering te Ondewater werd ditmaal weder door enkele leden zelf voorzien. De heer J. Kiewiet de Jonge dtoeg voor «Op een Donderdagavond» van T. Öaverschmidt.de heer A. C. van Aelst «Oom Gpvert’s Tooneelheschouwing»de heer Dr. H. P. van Praag «Wat Grootvader dacht op St. Nieolaasavond» ran J. H. Hooyer. Deze voordrachten werden op aangename wyze afgewisseld door enkele stokken voor piano en ▼oor piano en viool van mej. A. G. Kiewiet de Jonge en de beeren H. T. Verboet on J. Posthumus. Met een woord van dank van den Voorzitter eindigde deze genotvollen avond. •Gij, Engelschen, hebt voel voor uwe vrouwen overzeer goed, mynheer Vaughan, bet zal zijn, zooals gij verlangt. De minister van Binnenlandsche zaken zal u voorzien van de volledigste paspoorten en schrifcelijke orders. Boft voyage!” Na duza woorden maakte ik eene buiging-, in mijn binnenste bad ik dat geene bureaucratische of andere moeilijk heden het uitreiken van de beloofde documenten mochten in don weg «taan. Na drie dagen ontving ik ze. De paspoort machtigde mij om te reizen tot aap het einde van des Ciaars Aziatische gewesten, zoo»-mij dat goeddacht, en was gesteld in zoodanige bewoordingen, dat ik geen nieuwe paspoort behoefde by ’l doorreizen van elk nieuw gouvernementsdistrict. Eerst toen ik begreep hoeveel last, verdriet en opouthond mij werd bespaard door dat wonderdoende reepje papier, zag ik de groote ‘fcü’nst in, die mij betoond was. Dis weinige woorden schrifls, onverstaanbaar voor n»y, waren een toover staf, wolks macht niemand durfde weerstaan. Maar nu? Reizen mocht ik, maar waar moest ik heenreizen Om dit .uit te maken, werd ik gebracht bij een van de hoofden dor politie. Hem legde ik mijn geval uit. Ik beschreef Ceneri, gaf hem, voor zoover ik dat kon, den datum op van zijne misdaad en ver- oordeeling, en verzopbt om informaiiën aangaan de de beste middelen, die ik moest aanwenden, om hem te vinden op de plaats zyner ballingschap. Ik werd zeer beleefd behand-ld. Inderdaad wat wel levendheid betreft, doet de Russische lieambte voor niemand onder, indien, men goede, en hoogafkomende aanbevelingen beeft. Ceneri werd terstond opgespoord, en zyn ware naam en geheim* -fceaohirdenis, my op- gcgsvsB. Ik bttksnds dien naam terstond. 88) Lord X noemde mijnen naam, en stelde mij voor, en na eene buiging wachtte ik do bevelen af vsn den Czaar. Hij keek mij een oogenblik aan van zyne ontzagge lijke hoogte; daarna sprak hy my aan in *t Fransch, vloeiend en zonder veel vreemd accent. fIk hoor gij wenscht naar Siberië te reizen.” „Met goedgunstig verlof van Uwe Majesteit.” «Om oenen staatsgevangene op te zoeken. Is dat zoo?” Ik antwoordde bevestigend. »Het is een lang* reis voor dat doel." >Myne aangelegenheid is voor my van ’t uiterste gewicht.” •Van familiebelang, hoor ik van lord X.” Hy sprak vlug en kortaf, waaruit men kon op maken, dat hy geene uitvluchten toeliet. Ik haastte ■y hem te verzekereo van de zuiver private bedoe lingen bij myn verlangd onderhoud mot den staats gevangene. •Is hij een dierbaar vriend van U •Eerder oeu vijand, Majesteit; maar ’tgeluk van my on van myne vrouw er mee gemoeid.” Hy glimlachte by myne verklaring. Iu de »Amh. Ct.« lezen we: »Men klaagt over ootvolkiug van de mili taire cursnsoen by de infanterie. »Dat was te •oonieo. De eiseben zyn zoo- voel zwaarder en mouilyker geworden. sMaar dit is niet de eenige reden, Hoogere eiachen brengen met zich hoo- gere uitgaven voor de leerlingen aan boeken, ut laasen, instrumenten enz. De boeken reke ningen loopeu tegenwoordig by de honderd. »Eo nu zyn jnlst de leerlingen van onze cursussen en den hoofdcursua de eenige van alle leerlingen, die aan onze militaire inrich tingen tot officier worden opgeleid, dio de leermiddelen zelf moeten bekostigen. overigen, nl. cadettenscholieren, jonkers van de K. M. A., sergeanten van Militaire School en Artiberie Cursus, ontvangen de leermiddelen gratis. Waarom toch dit meten met twee maten? kWy zetten bet den scherpzinnigste nnzer le zers voor, deze vreemde regeling één houd baar motief op te geven. Vroeger wezen wy ook reeds op die on billijkheid en al schijnt men »an boogrr band te hebben ingezieu. dat dit oietywel ging, tot beden kwam er geen besluit om deze ongelijkheid effen te tm-ken. Ieder voelt, dunkt ons, dat hier iets ha pert. Daarom s. v. p. ras: eenheid van sys teem Ook in ander opzicht worden de cursuideerlingen achtergesteld. Dit mag en moet niet.« Op de algemeene begraafplaats te Rotter dam werd het •toffelyk overschot ter aarde besteld van den machinist der Staatsspoorwe gen C. Kal, die jl. Zaterdag tussebeu de stations Vleuten en Harmelen op zoo droevige wyze om het léven kwam., Op bet kerkhof waren aanwezig de heeren Achenbach, ingenieur der Tractie, Beuken* kamp, opzichter van den locomotief- en trein dienst, uit Utrecht, en Tweedy, opzichter- machinist te Rotterdam, benevens verschei dene collega’s vso Kal, die daznonr oit verscliilleuue plaatsen waren saamgekomen. Twee prachtige kransen vbd de machinisten en verschillende andere beambten te Rotter dam en Utrecht werden achter het lyk aan gedragen d* or den oudsten dienstdoenden machinist en den leerling machinist, die met den overledene op dezelfde machina dienst deden. By het graf gekomen werd bet woord genomen door den heer Achenbach, die in warme bewoordingen de trouwe en nauw gezette plicbtvervulling van den ontslapene séhetste en Kal tot voorbeeld stelde voor zyn collega’s en ook voor zijn kinderen, die in hem een trouw en liefhebbend rader moe ten missen. pen zyn opgeslagen in drie ineenloopondo, houten loodsen, terwyl het terrein aan drie zyden door lage woonhuizen is om.ingd. Een jaar of drie geleden bad in dit magatyn een brandje uewoed, en naar aanleiding daarvan had de firma een nachtwaker aangesteld, wiens taak bet was, het tamelyk uitgestrakte terrein gedurende den nacht te bewaken, «o naar do buren verzekerden, was do man altyd trouw op zyn pest. Hoe bot komt dat de brand eergisteravond niet eerder werd ontdekt, is niet opgebelderd. Omstreeks half een werd do hoor Veerman gewaarschuwd, dat zijn pakhuis in brand stond. Het vuur woedde in het voorste gedeelte, dat geheel gevu'd was met lompen; door de reten der planken zag mea daarbinnen alles glooien, erwyl een dichte rookwolk uit hot dak op steeg. In de dicht bewoonde straat veroor zaakte het geval een geweldige drukte, en de politie had veel moeite om de straat te ont ruimen. Voor de bewoners der omliggende huizen bestond echter geen gevaar, en toon men dit had begrepen, koorde do rust spoedig terug. De brandweer was met een groote mscht aangerukt en toog onder leiding van den commandant, den beer Meier mot de gewone voortvarendheid aan het werk. Op de Mar» kerbrng werden vier stoomspuiten opgesteld, en op al de brandkranen in do bnurt werden sl/iogen bevestigd. Do slsngen werden door do gangen en tusscbencelegon pereeolon ge legd, en too word do braudeode ]nods van af.e zyden aan getest. Het duurde echter ge- ruimeu tyd, eer het water tot bet binnenste van do gloeiende stapels lompen was dóórge drongen. Tot 2 nor werd SMohoudond water geg»*en, ma«r toon was men het vuur dan ook meester. De opslag, dio gedeoltelyk aan de Gebr. Boas bshorrt, «as niet verzekerd; voor hal gedeulto dat het eigendom is der firma Veer man, was de assurantie juist oenigo weken gcUdon afgeloopen en niet vernieuwd. De lompen waren op beurspolis verzekerd voordo helft van het risico. (Hbl.) Men meldt aan de »N. R. Cl De om zyne anarchistische gevoelens ont slagen ondorwyzer A. Dykstra, van Menal- dumadeel, zal binnenkort in aanraking konen net den strafrftfehtar. Althans «r is tegen hem en zijn broeder «ene aanklacht wegens mishandeling in gediend, on dat wel door zyn eigen vader. De broeders hebben don ouden man eene wonde aan de achterzyde van bet b<»ofl toegebracht en deze heeft gemeend van dat feit de justitie in kennis te moeten stelloo. Volgens een mededeeling aan de Akadetnie van Wetenschappen te Parys, is sedert 1740 geen Februarimaaud zoo koud geweest ah dit jaar. De gemiddelde temperatuur wm in die ro,<and «an beide jareu juist e»en laag Het cyfer van 38 voor mistic Frankrijk was «edeit 1753 niet bereikt. De tuiniers eu bloemi-ten by Parys hebben ODtzaglyke schade geleden. Retro 500 hectaren artisj kkeu zyn geheel bevroren en eischen drie jaren om te her stellen. By een bloemist zijn 40.000 rozenstammen alle, op 2000 na, doodgevroren. Vooral de sierplanten hebben veel geledeu. Gisterenavond zijn door de politie alhier aangehouden H. J- M., die nog 40 dagen, en 0. B., die nog 8 dagen, jhechtenisitraf moes ten ondergaan. Zy zyn hedenmorgen naar het huis tan bewaring overgebracht. Hogen uit Alfen, Aarlauderveen en Oudaboorn, ja zelfs door een paar nit Woobrugge. De openbare les eu tentoonstelling in het Nuta- geboow toonden hoe nuttig de jongens in de avonduren zyn bezig geweest Te Amsterdam ontatond gisternacht brand in de Valkenburger-traat. Daar bevindt zich, ia om-hen de KoebonwersRaug en de Hartj«ftgang bet groote lompenpakbuis van de firma J. G. Veerman Zn., Jodenbreestraat 71. De Inm- De rechtbank te Amsterdam heeft gisteren Bloemstua en Masker, wegens diefstal »*n f 2100 ten nadeele van den heer Cadeues, Spuistraat 291, in den nacht van 15 October veroordeeld tot reep. 6 eu 5 jaren gevangenis.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1