ffi TERUGGEROEPEN No. 6607. Donderdag 14 Maart 1805. 33ste Jaargang. BINNENLAND. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. diger iVEBU FELILLETOX EGEN.” nr 1895, leelisten. JPEL8. a. Extract tCo. ige. IER, lam. I >.l I van Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. 48 BLOEM* ander gevoelen Aantal uitgebrachte stemmen in de verschil - in plaats 2688 4750 i Heer oomen van i jond met Gouden ledaillea, ■Diploma e en Cer- Hygienic do Heeren: 1506 stemmen. rbaan van 'wijlen. en Co., tEN. ittende Kat. Trommeltjes ipers. (VOLFF, Gouda, echt. o.koop. Eerste temming. 846 128 210 54 35 29 197 29 26 41 127 91 191 35 64 86 37 57 91 57 106 86 65 gebruikt Trommel len of geverfd >ndheid en De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF C.ENTEN. n. If 8 uur, pryzen. 1.01 INIIt 101 HIM Dooa HDGH CONWAY. a flacons met ge ms Han- tbank te 0. C. Regt zal door eeoige dames en heeren eene operette worden gegeven. Herstem ming. 933 142 258 66 38 38 210 34 24 50 165 125 149 41 113 124 27 61 121 45 117 91 47 3019 aflererbaar eene week. litgevon- Et, het is et beste j vele en gt. Het VLIJK de borst- ruik der veldadige iet en de THE be- hare uit- ippen op Koning Z. verven van alsook alle naar de en zijn de ADVERTENTIEN worden geplaatst 15 regels 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Nog eeus de ringgits In een correspondentie uit Batavia aan de N. R. Ct. lezen wy: »Wij hebben verbazend vee’ last van Lom- GOÜDA, 13 Maart 1895. Uitslag der herstemming voor een Lid der Provinciale Staten, op Dinsdag 12 Maart 1895. Uitgebracht 3019 stemmen. Van onwaarde48 Gouda Haastrecht Woerden Waarder Barwoutswaarder Rietveld. Oudewater .Hekendorp Papekop Lange Ruige weide. Waddings veen. Ree u wijk Schoonhoven Vlist Stolwyk Ouderkerk a/d IJ. Berken woude Gouderak Bergambacht Ammerstol Lekkerkerk. Krimpen a/d Lek. TJsel. //Welnu, ga dan met mij tusscben de arme kerels rond, en zoek hem eruit. Steek een nieuwe cigarette op,” zeide hij, „die zal u wel te pas komen,” voegde hij er bij met een begrijpelijke beteekenis, Hij ging mij voor, en weldra kwamen wij aan een zware deur. Op zijn wenk kwam er een cipier, voor zien van een paar groote sleutels. De knarsende sloten werden geopend, en de deur ging los. //Volg mij nu maar,” zeide Varliraoff, met een lan gen trek aan zijne cigarette. Ik volgde, en terwijl ik nog op den drempel stond, had ik moeite om niet van mijzelven te vallen. Te oordeelen naar den stank, die mij tegen kwam uit de open deur, kon het de ingang geweest zijn tot een verpest hol, in welks diepte alle onreinheden der wereld samen lagen te rotten eu te stinken. Terwijl die walgelijke lucht langs u stroomde, voeldet gij, dat zy ziekte en dood in zich droeg. Ik herstelde mij zoo goed ik kon, en volgde mijnen leidsman in dit afschuwelijke verblyf. De deur ging achter ons dicht. Zoo ik het talent had te beschrijven wat mijne oogen zagen, nadat ik in die betrekkelyke duisternis wat be gon te onderscheiden, dan zou men mij niet willen gelooven. Die gevangenis was ruim, maar gerekend naar ’t getal gevangenen, had zij drie maal zoo groot moeten zijn. Zij was overvolgepropt met die rampza lige menschen. Zij stonden, zaten of lagen overal in *t rond. Menschen van allerlei leeftijd, en naar het scheen van allerlei naties. Sommigen echt gemeene tronies van de laagste type. Zy waren verdeeld in groepjessommigen twistten, scholden en vloekten onder elkander. Toen zij ons zagen, kwamen zy om ons heen staan, zoo dicht als zij durfden, en lachten of mompelden ia hunne onverstaanbare dialekten. Ik 1 i Ik kon die dan ook niet hebben, aangezien ik, na mijn vertrek uit Nijnei Novgorod, bepaald de post steeds voorbij gebleven was. Op de terugreis noopte ik onderweg brieven te vinden liggen. Nadat ik gedurende twee dagen te Irkutsk had rondgeloopen, kreeg ik de welkome tijding, dat kapitein Varlómoff met zijn troep dien namiddag om vier uur in den ostrog was aangekomen. Ik stond van tafel op, en spoedde my naar de gevangenis. Een man in eenvoudige burgerkleeding, die vroeg om toegelaten te worden in de tegenwoordigheid van eenen Russischen kapitein, die juist van een langen marsch was aangekomen, scheen voor de schildwachts te dwaas, om er niet, op soldaten-manier, om te glim lachen. Zij vroegen Ivan met een strak, dom gezicht, of „dat vadertje” gek was. Er was veel volbouden, achter redeneeren, en eene goede fooi, noodig (welke laatste eene behoorlyke hoeveelheid „vokka” vertegen woordigde, en bijgevolg verscheidene genoegelijke slokjes) vóór my werd veroorloofd, het hek in te gaan, achter de hooge palissaden; en met niet weinig wantrou wen tegenover mijnen gids, werd ik vervolgens ge bracht in de tegenwoordigheid van den kapitein. Hy Was een forschuitziend, jong soldaat, die het my blyk- Geldige 2971 stemmen. Uitgebracht waren op de P J. M. Noothoven van Goor. en H. M. Dercksen1465 Zoodat gekozen is de heer J. M. Noothoven van Goor. Door de Arrondissements-Rechtbank te Rot terdam werd gisteren het volgende vonnis gewezen W. v. D., schippersknecht te Stolwyk, wegens mishandeling werd vrijgesproken. In de eerste plaats stond daarna terecht J. R., 42 jaar, koopman te Schoonhoven, be klaagd van in de nacht van den 21sten op 22sten Januari jl. te Gouda, de hierna te noemen goederen onder zyn bereik te hebben gebracht door verbreking van een glasruit te hebben weggenomen 6 pijpen, 2 opschrijf boekjes en 22 potlopden, alles toebehoorende aan M. C. Cujjpers, wed. van H. Houtman. Beklaagde kan zich het hem ten la^te ge- De feestavond van het Leesgezelschap te Wad'dingsveen ter viering van het 75-jarig bestaan is thans positief vastgesteld op 20 Maart. Behalve een feestrede van den heer lende tot het district behoorende gemeenten. Aantal Kiezers. 1147 184 414 81 57 55 273 60 40 70 308 229 318 55 221 187 66 123 248 75 295 155 89 baar niet vriendelyk afnam, dat ik hem in zijne rust kwam storen. Want dewijl mij aangeraden was de Russische kleeding aan te nemen, en deze op reis vuil en kaal was geworden, was er aau mij niets te zien waarom ik geen gewoon Russisch burger zou zijn, dien iedere soldaat naar hartelust een schop kon geven. Het was verrukkelijk te zien welke verandering het doorlezen van mijnen brief teweeg bracht op het ge laat van den kapitein. Hij stond op, en met de grootste beleefdheid bood hij mij een stoel aan, terwijl hy mij in ’t Fransch vroeg of ik Fransch sprak. Ik zeide hom van ja, en daar ik nu Ivan’s diensten kon missen, verzocht ik dezen buiten de kamer op mij te wachten. Varlamoff liet eerst wijn en cigarettes brengen, vóór wij tot de zaak kwamen; toen zeide hij, dat hij my in alles van dienst wilde zyn. Ik deelde hem mede wat ik verlangde. „Om een der veroordeelden alleen te mogen spre ken? zeker, deze brief beschikt over mij te uwen behoeve; maar welken veroordeelde?” Ik gaf hem den waren naam op. Hij schudde het hoofd. „Ik ken er geen vau dien naam. De meeste namen der staatsgevangenen zijn valsohmaar dat maakt niets uit, want als ik ze overgeef, worden ze enkel nommers.’ Ik noemde den naam Ceneri. Hy schudde weder het hoofd. „Ik weet dat de man, dien ik zoek, bij uwe groep is,” zeide ik, //hoe zal ik hem nu vinden?” „Kent gij hem van aanzien?” „Ja heel goed 1” Onlangs bezocht de schoolopziener eene school. De onderwijzer, natuurlyk in de meening verkeerende dat hij in school niet rooken m~cht, moffelde zyn pijpje weg. Hy droeg een broek van tamelijk onderwetsch fatsoen, en in plaats van de |>yp in zyn zak te steken, kwam zy terecht in de broekspijp. Toen hij dit bemerkte, liet hy ze langs zyn been door de br^ekspyp glyden, het been vooruitstekende onder een bank zoodat het pijpje onder de bank terecht kwam. Een ge dienstige schooljongen meenende een plasdankje te verdienen, raapte de pijp op en gaf haar den meester, terwyl deze met den schoolop ziener stond te spreken, met deze woorden >My?ter ier is ouwe piepe, rook maergauw want ie is nog wel an. onbezoldigd veldwachter te zyn en ze te moeten opmeten, en overgegeven aan diens mede bekl. die er mede wegging. Deze ver klaring werd door een tweeden getuige be vestigd. Het O. M., beider schuld aannemende, vor derde voor ieder drie maanden gevangenisstraf. 15 cent heeft verkocht op schromelijke wyze misbruik van de gastvrijheid die hij ge en reeds meermalen met den rechter in aanraking is geweest, werd zyn veroordeeling gevorderd tot een jaar gevange nisstraf. De toegevoegde verdediger mr. H. H. C. Castendijk wees op het feit dat bekl. dezen diefstal heeft gepleegd in groote armoede en verzoekt daarom dezen man eene clemente straf op te leggen. Vervolgens stonden terecht P. R., 46 jaar, visseber, en 0. G., 39 jaar, kastelein en land bouwer te Bergambacht, zouden den 23 Janu ari jl. te Bergambacht te zamen en in ver- eeniging vier aan J. van Buren toebehoorende schakels hebben weggenomen. De le beklaagde is niet aanwezig. De 2e beweert de schakels voor diens me- debeklaagde gedragen te hebben, doch ontkent den diefstal. De eigenaar verklaart gezien te hebben dat iedere bekl. één schakel uit bet water ophaalde, waarop die gevoegd werden by twee andere die op den kant lagen. Alle vier waren toen door dsn len bekl. opgenomen, die zeide Men leest in de «Standaard In Gouda is herstemming tu-schen een an tirevolutionair en een liberaal voor de Pro vinciale Staten. Candiaat onzerzijds is de heer Dercksen, lid van Gouda’s gemeenteraad, een geacht fabrie- kant daar te stede, en sinds jaren steed» ge mengd in alle politieke actie, die de stille wateren van de Gouwe in golving bracht. Eens, men herinnert het zich, wierp het gespuis zyn glazen in. Tegenover hem staat de heer Noothoven van Goor, ingelyks fabrikant en gemeente raadslid, een volbloed liberaal, lid der Loge, in de kerk zoo goed als nooit gezien. En hoe wordt nu deze liberale candidaat aanbevolen O.m. op deze wyze coo >Is de heer Noothoven van Goor dus toegerust met uitgebreide kennis op maat schappelijk gebied ook op kerkelyk gebied is de heer van Goor geen onbekende, aan gezien bij sinds vele jareu de betrekking eerst als notabel, nu «die van secretaris kerkvoogd der Ned. Herv. kerk» te Gouda met eere vervult, eu waarin zijne adviezen steeds op hoogen prys worden gesteld.* Dus weer het oude iiedeke 1 Aanbevolen voor een politieke verkiezing, omdat hy tot de groote kerk« behoort. Zyn ze dan toch niet sonverbeterlijkonze goede Liberalisten Immers, deze aanbeveling gaat uit, niet van enkele particulieren, maar van niet minder dan >zev«o,« zegge zeven besturen van kies- vereenigingenvoluit onderteekend. Ja, ouder zulk een advertentie staat ook de naam van den beer T. G. G. Valette. Zegt het voort Onder de verscheidenheden in Eigen Haard komt deze week een aardige mededeeling voor waaruit blijkt dat er nog weer een gebied is ontdekt, waarop Nederland elk ander land slaat. In ons land namelyk is het kleinste com plete gebonden boekje gemaakt, dat de harts- tochtelyke curiositeiten-verzamelaar Gaston Tessandier in zyne collectie kleine uitgaven heeft. Het is een boekje, in 1674 in ons land gedrukt: het bedrukte deel van iedere bladzyde is 10 mM. hoog en 6 breed. De randen meêgerekend zyn die afmetingen reep. 17 en 8 milimeters. Het boekje telt 49 blad- zyden, is keurig gebonden in kalfsleer met verguld op sneê, met vergulden rug en dek stukken, en er zit een stevig gouden slot aan in filigraan werk. Het maakt een dwaas effect dit boekje op de afbeelding te zien ge legd op een postzegel, waarvan het een klein hoekje beslaat. Het boekje heet Bloem-bofje door C. van L. Op bet titelblad staat nog Gedruckt by B. Smidt. De heer Tessandier merkt in zijn artikeltje over dit boekje op, dat wij dus naar de tegenwoordige gebruikte uitdrukking le record du format minimum in handen hebben. was in een hel, een walgelijke, verpestende hel, eu dis bel was gemaakt door menschen voor hunne mede- menschen. Vuil 1 men zag niets dan vuiligheid. Vuil op den grond, vuil tegen de wanden, vuil op de riggels langs den wand, en zelfs boven tegen de balken. Vuil, ronddryvende in die heete, stikkende en stinkende lucht. Elk van die menschen scheen een bewegelijke massa vuiligheid. Zola zou zich vergast hebben bij de minutieuso beschrijving van die afschuwelijke plaats,.maar ik moet het overlaten aan de verbeelding van den lezer, hoewel ik niet geloof, dat iemands verbeelding die werkelijkheid naby kan komen. Hat eenige, waaraan ik denken kon was ditwaarom spanden deze menschen niet samen om de wachters te overrompelen en te ontvluchten uit dat akelig hol? Ik deed die vraag aan den kapitein. „Op marsch zynde trachten zij nooit te ontvluch ten,” zeide hij„dat is een punt van eer onder henwant zij weten, dat indien er één ontsnapt, de andered met des te meer strengheid behandeld worden.” „Ontsnapt er nooit een „Ja wel, dikwijlsals zij naar *t werk gezonden worden, maar het helpt hun niet veelzij moeten steden passeeren, anders komen zij tooh van gebrek om, en in die steden worden zij altijd opgevangen en teruggezonden.” Inmiddels keek ik rond, om den man te vinden, dien ik zocht. Sommigen keken mij brutaal aan, anderen wantrouwig of onverschillig. (Wordt utruolfd.) Men schryft uit Waddingsveen Als een bewijs hoe slecht het ijs in de bin nenwateren opschiet moge dienen, dat men Dinsdagmorgen nog met een geladen slede over de ijsvlakte heentrok. legde niet herinneren, daar hy de geheele week in de war was geweest, omdat zyn ’r<mw er van door was gegaan.Uit het ge tuigen verhoor blykt dat de gestolen voor werpen door hem op verschillende plaatsen waren verkocht. Tegen beklaagde, die reeds tal van von nissen ten zijnen laste beeft, eischte het O. M. een jaar en zes maanden gevangenisstraf. De toegevoegde verdediger mr. A. van der Hoeven trachtte aan te toonen, dat in deze wel vast stond dat' de in judicio aanwezige voorwerpen op een niet eerlyke manier in bekl.’s bezit zyn gekomen, doch dat bij ze te Gouda zou hebben ontvreemd was z. i. niet bewezen. Mocht de rechtbank een zyn toegedaan, zoo verzocht pleiter met bet oog op bekl.’s berouw eene aanzienlyke ver mindering van straf. Te verantwoorden had zich daarna B. de R., 65 jaar, koopman, gedomicilieerd te Gouda. Hem werd ten laste gelegd in den nacht van 28 op 29 Januari jl. te Gouda een aan P. M. Holthnizen toebehoorenden jas te hebben weggenomen. Beklaagde, die in bedoelden nacbt op diens verzoek, omdat het zoo sneeuwde, een onder komen had gekregen ten huize van den be stolene, nam in den ochtend van laatstge- melden dag, by hev verlaten van dien» hnis «•eti dezen toebehoorenden jas mede, die hij daarna voor K Daar bekl. heeft gemaakt noten heeft

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1