TERTJ Chocolade en Cacao TRAPPISTMIER, E. CASSUTO, BSWfPBW BINN 4 pCt PANDBRIEVEN Erster Sparcassa-Verein. <m. J. nootman, Dienstbode. eene flinke Dienstbode, goed kunnende Koken en Werken. P. G. BLEEKERSSINGEL 207, Gouda. Quina Laroche agjE Anker-fato-Expeller. No. 66( ADVERTENTIÈN. WERTHEIM GOMPERTZ. FEl 1 De Uitga' met uits De prijs post Afzonderli Gebr.3; Stollwerck’s Pester Vaterlftndischer OPGERICHT IN 1840. N. KATER en Co., GRONINGEN. TANDARTS, GOUDA, MARKT 154. II. NI. van Schaik Co. gevestigd te ’s Gravenhage. O! het is vreeselijk Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen? omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen KENNISGEVING 27 Brevets als Hofleverancier, 44 Eere-Diploma’s, gouden enz. Medailles; Kraepelien en Holm's Is de meest Krachtige en Versterkende KINA-W1JN, aanbevolen door tal van binden- en buitenlandeche geneesheeren. Bekroond met BEREN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES. Verkrijgbaar in flacons b fl.90 en 1.Depót te Gouda bg den Heer A. H- TEEPE, Apotheker voorheen C. THIM Kraepelien Holm, Hofleveranciers, Zeist. =«êggAnlterfaiii£xpeller. FEANSCHE STOOMVEEVEEIJ Chemische Wisscherij VAN H. OPPENHEIMER, A. van OS, Az. 200, 1OOO, 5000 en 10,000 Kronen, voorzien van halfjaarlijksche Coupons per 1 Maart en 1 September en aflosbaar a pari door middel van halfjaarlijksche uitloting. KATHOLIEKE TUIVERSMAGAZIJN *T AMSTERDAM, Maart 1895. king Handelsmerk. H i ftoiid» Stulpend ruk tub A. Bbihkmah k Zoom. ▼oor wien een onderrichtend geschriftje gratis en franco verkrijgbaar gesteld wordt VAN DE (uitgezonderd Zondags) te consulteeren van 10 tot 5 uur. HET ALOM BEROEMDE uit de Kloosterbrouwerg »DE SCHAAPS KOOI Tilburg, door onderscheidene genees- heeren aanbevolen als versterkend en ge tond, wordt per fust en gebotteld geleverd door Westhaven B. 159 en Peperstraat K. 11 Eenig Agent voor Gouda en Omstreken. Gij die Hoest gebruikt uit de Blikken Trommel Gedeponeerd. Elk stukje heeft de vorm van een zittende Kat. Verkrijgbaar in nette Blikken Trommelde» 25 Ct.by onze bekende Verkoopers. en Genezing* angst of door droefgeestigheid, kunnen niet slapen zijn er weder andere die te kampen hebben met h en toevallen. Eindelijk lyden de ergsten onder hen deze ongelukkigen die men min of meer de slachtoffers SS) Ai kon ik hf en kon ze all niet te erger c niet gedaan; n minder lichame wet zjjn vonnii mij een gevoel «Ik heb u v ik u eerst eei geven.” «Heel gaarn toon. «Gij M njjnheer Vang stand kan geb kan bedwingei maaltijd.” Na het aana ostrog kon ik flewh, en zette kon ik hem o] Zijn lijden 1 weeg gebracht ledematen ach •ar verouderd GEVRAAGD tegen MEI a.s., Allerwege bekroond met Eere-Diploma’s, Gouden en Zilveren Medailles, benevens Eere-Diploma Gouden Medaille en Cer tificate of Award of the World’s Hygienic Exposition, Chicago 1893, is het Wereldberoemd Druiven-ltorst-Honig Extract MELIANTHE ÜIT DI Machinale Fabriek >DE HONIGBLOEM VAK Geen middel is of kan worden uitgevon den welke de Melianthe overtreft, het is ONHERROEPELIJK het beste middel ter wereld, hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt. Het verzacht en geneest ONMIDDELIJ K de strengste hoest en verouderde borst kwalen. Dadelijk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden. Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE be wezen, zjjn de overtuiging dat hare uit nemende en genezende eigenschappen op prys v/orden gesteld. De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets., 70 ets. en f 1.—, met ge- bro iksaanwjjzing voorzien van ons Han delsmerk, gedeponeerd a/d Rechtbank te Grüviiuiüyi. MF* Verkrijgbaar by F.H. A. WOLFF, Drogist, Markt, Gouda. A. BOUMAN, Moordrecht. J. C. RATELAND, Boskoop. B. v. WIJK, Oudewater. Gebruik alleen PHARMACEOTIEK’B KIESPIJNMIDDEL, het eenigste dat de he vigste pijnen binnen eenige minuten doet ver- dwjjnen\' Zendt postwissel a 75 cent aan het Pharmaceutiek Bureau Rotterdam, en men ontvangt franco thuis een Boos Pharmaceutiek1 s Kiespijnmiddelen met Gebruiksaanwijzing. •e* Namens de Weduwe wordt bekend gemaakt, dat te Parijs is overleden den Weled. Gestr. fleer W. B. S. REEDE, in leven gep. Ie Luitenant. Rotterdam, Maart 1895. Eenige en algemeene Kennisgeving. Abonneert V op het s i seis, Logogrlef, Rebus, enx. enx., voor van GS CENT per 3 maanden, franco per post 80 cent. Goedkoopste maandschrift van Nederland. P. STOKVIS-WATERREUB, Uitgbvkr, ’s-Bosch. Het is niet zelden, dat genezing aanbrengende middelen, toevallig ontdekt worden, die in de handen van een bekwaam geneesheer een goed succes hebben. Was niet Priesnitz, de geleerde vestiger eer waterkuur methode, wiens woonplaats een bedevaartsoord voor do lydende menschheid geworden is den eenvoudige boer F Heeft niet een Zweedsch majoor, Thure Brand genaamd, een middel tegen vrou wenziekten aan de hand gedaaff, die het lancet der chirurgen reeds minder noodaakelyk heeft gemaakt en thans gemeengoed van allo geneesheeren begint te worden Ook op het gebied ter beperking van zenuwziekten begint er licht te komen, en ook hier is een weg geopend geworden, die op de eenvoudigste en natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel in staat zjjn de sedert jaren onveranderd aange wende geneeskundige hulpmiddelen zoo als, bijvoorb.: Bromium, Y?er, Arsenicum, enz. geheel te verdrin gen. Er zijn vele menschen die noch ziek noch gezond zijn en toch klagen dat zij zich in lichaam en ziel alles behalve wel gevoelen, het geringste niet velen kunnen, eo zelfs door een vlieg getergd wordeln en zoo zich zei ven en anderen tot last zijn zonder het te willen. Vele worden geplaagd of door vreeseijke angst of door droefgeestigheid, kunneu niet slapen en worden door benauwde droomen gekweld. Dan hoofdpjjn, congestie, zwakheid van geheugen, oorsuizen L-J aan verlamming, vitusdans en vallende ziekte. Al op eiken leeftijd, onder elk geslacht en eiken stand vindt zijn zenuwziek en der leefwyze van onzen tijd. Wie tot eene dezer categoriën van lijders behoort en ingelioht wenscht te worden over de wer eener nieuwe methode adresseere zich aan Amsterdam: M. CLEBAN Co. Heiligeweg 42. Rotterdam :JF. E. van SANTENKOLFF, Korte Hoofdsteeg l. UtrechtLOBRY PORTON, Oudegracht bij de Gaardbrug F. 22. over Zenuwziekten en Beroerte (Voorkoming De BURGEMEESTER van GOUDA,brengt bij deze ter kennis van de belanghebbenden, dat door den Heer Directeur der Directe Be lastingen enz. te Rotterdam op den 6h Maart 1895 executoir zijn verklaardde Kohieren voor de belasting op het Personeel Nrs. 10, 11 en 12 (dienst 1894/5). Dat voormelde Kohieren ter invordering zjjn gesteld in handen van den beer Ont vanger, dat ieder die daarop voorkomt ver plicht is zyoen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen, en dat heden ingaat de termijn van drie maanden binnen welken de reclames behooren te worden inge diend. Gouda, den 14 Maart 1895. De Burgemeester yoornoemd, R. L. MARTENS. Doelmatige, door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied, verbeterde fabricatie en uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen, garandeerei len verbruiker van Stollwerck’s Chocolade en Cacao een aanbevelenswaardig fabrikaat, nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp. Etiketten. De Firma behaalde: een bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat Reeds 1874 schreef de Accademie national de Paria: Nous vous déoernons une Medaille d’er première classe en consideration de votre excellente fabrication de Chocolat, bonbons varies etc. etc. Stollwerck’s fabrikaat ie verkrijgbaar bij H. H. Confiseura, Banketbakkers enz. enz. Generaal vertegenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt. Amsterdam, Kalverstraat 103 GOD Dj Het afdeelings' wetsontwerp hou overeenkomst me tatie van Staatss penerwaard-apooi den locaal-spoon In éen afdeel met groote volt nomen van het standpunt in aanleg van local ring uit ’s ry schouwde men e ting, en men s] weg worde vo waardeering de plaatse! ijke bes offers met de dr rekening zal mu In alle afdeel van aansluiting het Nederlandse bet isolement di Krimpenerwaard Jjopiker- en A worden gemaal het denkbeeld kenning van men van zoodai ken, algemeene Omtrent de behoefte aan aa wei verschil die aan den tusschen Schoi als bedoeld in richt adres der Oodermeulen, financieel oog| daaraan verbo merkelgk gerini ken van een volgo zal daarv nen worden v welk thans wo de uitvoering worpen plan, ryks scbatkii noodigd zjjn, voor den aank vertegenwoordi f225,000, zal voorwaarden voor het ryk 7986 9364 14862 16728 19584 7987 9304 14907 16921 20419 8214 10220 14987 17122 20480 8801 10660 14995 17156 20502 8309 10945 15195 17853 20597 8358 11081 15265 18005 20939 8781 11068 15740 18385 20969 8797 1050 866b 6189 1185 8706 6548 1197 3926 6570 1807 3976 6578 1404 4109 708% 1447 4727 7812 1466 5072 7367 2059 5180 7384 8e Lijst le Klasse No. 1189 m/z. 11189. itaal fl. 5.000.000, waarvan gefourneerd fl. 4,446,400. 4,001,980.87 u 9,396,350.55 - 1D8R7S1K re zamen fl. 18,547,107.07 Bovendien is de beurswaarde der Effecten, welke de Instelling bezit, ongeveer 2 Millioen Gulden hooger dan het bedrag, waarvoor zij op de balans staan uitgetrokken. Volgons de wet van 1876, is op de gezamenlijke verpande hypotheken prioriteit der houders van Pandbrieven ingeschreven, waardoor hun het recht op de hypothecaire schuldvorderingen in de eerste plaats is gewaarborgd. De ondergeteekenden, verwijzende naar bovenstaande punten, ontleend aan hun Prospectus van 19 Janaari 1.1. en het Jaarverslag der Instelling over 1894, berichten, dat zij voortgaan met den Verkoop der 4 pCt. Pandbrieven van de Pöster Vaterlandiseller Erster Sparcassa-Verein, tot den koers van den dag. Wat knMkeilntniimuatewe^ento<ea Waï Mwdi in MNi hui^nin R» W sM, K «Bt sa ƒ1.25 de leeeh. Twabsata ia de auarts Apetheta, aa bij T. Ad. MAtar k O», ie Bottsrim. Te Gouda bg A. WOLFE, Markt A 144b en DE LAAT en VAN BON, apotheker, Markt. BN 19 Kruiskade Rotterdam. Gebreveteerd door Z. M. den Koning der Belgen. Hoofddepót voor GOUDA de Heer Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeren- en Damesgarderoben, alsook alle Kindergoederen. Speciale inrichting voor het stoomen van pluche-mantels, veeren, bont enz. Gordijnen, tafelkleeden enz. worden naar de nieuwste en laatste méthode geverfd. Alle goederen, hetzy gestoomd of geverfd worden onschadelijk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt. Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de pryzen 25% gedaald. Te stoomen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen; te verven goederen in eene week. Bovengenoemde Pandbrieven zijn nominaal' groot De Coupons zijn thans en ook in de toekomst vrjj van belasting, volgens de Wet van 1889. Art. 80 10 zij zijn, evenals de Uitgelote Pandbrieven, betaalbaar te Budapest, Weenen en te Amster dam, ton Kantore van ondergeteekenden, tot den koers van den dag. Behalve de hypothecair verzekerde vorderingen, die ten grondslag liggen aan de uitgifte van de Pandbrieven en behalve het tot meerdere zekerheid van alle Pandbrieven gevormde speciale fonds van fl. 1,500,000. strekt, volgens 9> der statuten, het geheels vermogen der Instelling tot hun waarborg. Volgens de Balans per 31 December 1894 bedroeg: het Maatschappelijk Kapit""1 nnn Ann het gewone Reservefonds het buitengewone Reservefonds Te zamen onder Redactie der beste Kaih- Letterkundigen. Maandelyks verschynen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als: Romans, Novellen, Historische Ver halen, Poëzie, Allerlei,Raad den zeer lagen prijs maanden, franco per post 80 cent.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 3