br iiiss. Hulpvr. Comité te Gouda. TOOITEEL Directe Spoorwegverbinding met GOUDA. W Interdlenst 1S94/95. Aangevangen 1 October. TUd van Greenwich. 1894-1895. Bnitenlaadscb Overzicht. in cara bezwaarlik eene regeling ran boven ■taande atrekking kan worden gemaakt, niet geldende op de ljjnen van genoemde maat ■chappy. De bepaling behelst geen uitzondering voor den Zondag. Enkele leden betreurden dit en wensohten dat de gelegenheid om voor dien dag van het vastgestelde minimam af te wjjken worde opengesteld. Met bovenstaanden wenich werd door vele andere leden niet ingestemd. Van die zjjde werd beperking van reisgelegenheid op Zondag ongewenscht geacht, omdat die dag voor velen de eenige is waarop zjj zich verplaatsen en elders wonende bloedverwanten en vrienden bezoeken kannen. Zondagsrust behoort dan ook niet langs dien weg te worden bevorderd, doch veeleer door eene uitbreiding van perso neel, die voor den dienst op Zondag afwisseling op ruime schaal mogeljjk zal maken. Afgezien hiervau echter, werd het vry al gemeen niet verkieslyk geacht dat, waar voor den dienst op de spoorwegen de toepassing van het beginsel van Zondagsrust nog niet het onderwerp eener regeling uitmaakt, de eerste bepaling daaromtrent worde gemaakt voor den dienst op eene secundaire ljjn, gelijk bet hier geldt. De prys waarvoor de onderneming den spoorweg, zonder tuascbenkomst der Wetge vende Macht zal kunnen koopen is bepaald op een maximum van f 500.000. Men vroeg of by het stellen van die grens wel rekening is gehouden met de bepaling van art. 20 b, krachtens welke by koop door de onderneming hare in artilcel 11 der overeenkomst bedoelde vorderingen tegen de Maatschappij van rechts wege te niet gaan. Men wees er op dat, al wordt by de overname geen booger bedrag uitbetaald, niettemin de koopprys ten gevolge van het vei lies van bedoelde iuschalden feite- ljjk aanmerkelijk hooger zal kannen zjjn. Sommige leden hadden bedenking tegen de naar hun oordeel ongewono wjjze van snbsi- dieering in den vorm eener jaarljjksche uit- keeriog voor onbepaalden tijd. De beslissing der Wetgevende Macht omtrent toekenning eener bydrage uit 'a rjjks kas voor eenig werk van openbaar nnt, zoo betoogden zy, wordt natnurljjk in niet geringe mate bebeerscht door de vraag of de toestand van 's lands geldmid delen bet brengen van een geldelyk offer ge doogt. En na gaat het, meenden zy, niet uan den wetgever der toekomst aan een vasten subsidiepost op de begrooting te binden, om dat men, op die wjjze voortgaande, een budget der toekomst vast stelt. Gevraagd werd of reeds vroeger subsidiëu zyn verleend in den thans voorgesteldeu vorm. Zoo de regeering zich te dien aanzien niet op eenig precedent kan be roepen, zonden de leden bier aan het woord de voorbeur geven aan eene nitkeering voor eens, gelykstaaude met het gekapitaliseerd bi drag der jaarlyksche bydrage. Andere leden daarentegen achtten bet meer in het belang van den Staat dat by, met be houd van een kapitaal van rnim 21/* ton, slechts de jaarlyksche rente daarvan aan de Maatschappij nitkeere. Te de Wilp overleed dezer dagen eeue oude vrouw, die gedurende de laatste jaren door de diaconie onderhouden was, op voor waarde dat haar nederig huisje na haren dood aan dit armbestuur in eigendom zou over gaan. Toen echter de vrouw gestorven en be graven was, werd op zekeren nacht het hnisjo betrokken door een echtpaar uit Ureterp. dat volgens zeggen aan haar geparenteerd was. Toen dit bekend werd veroorzaakte bet een oploopje voor deze woning, en ook de armbe stuurders kwamen om bun rechten te doen gelden. Terwyl deze met de tydelyke bewoners zioh eenigen tjjd afzonderden om de zaak te bespreken, begon de menigte eenklaps bet huisje af ta breken. Denren en vensters wer den nit de hengels gelioht, het dak afgenomen kortom, toen de partyen terugkeerden was het sloopingswerk reeds zoover gevorderd dat de stolp onbewoonbaar geworden was en er niets anders overbleef verkoopen. dan alles voor afbraak te Onder een der vaste spoorwegbruggen tus< schen Breda en Langeweg, zyn gister nit het water opgehaald de lijken van twee landbou wers uit Beek nabjj Prinsenhage. Men vermoedt dat zy zonder permissie eergisteravond langs de spoorljjn zich naar huis hebben willen begeven, en onbekend zynde met de openingen voor de vaste bruggen, te water zyn geraakt en verdronken. Voor het kantongerecht te Haarlem werd gisteren de zaak voortgezet, aangebracht tegen P. J. van Hemert, beschuldigd, hoewel daartoe onbevoegd zynde, de artsenjjbereidkande te hebben uitgeoefend. De vorige week besliste de kantonrechter dat in deze zaak nog een getuige zoa worden gehoord, en deze legde thans een verklaring af omtrent het kistje waarin de medieynen naar het parket waren gebracht. De ambtenaar by het O. M. requireerde schuldigverklaring en veruordeeling tot twee geldboeten, ieder van f 10, sub. 3 dagen hechte- nisstraf voor iedere boete. De zilveren kampioensbeker, dien de heer Eden uit Hamar heeft -medegebracht, de prjjs van den koning van Zweden, is een prachtstuk van zilversmeedkunst. Hy is 44 cM. hoog. De voet is kenrig be werkt. De beker wordt gedragen door vier massief zilveren vrouwenbeelden, is versiert met verschillende wapens, die erin gegraveerd zyn en heeft twee opschriften»H. M. Koogeas Praemie*, waarboven de Koningskroon, en aan de andere zyde «Ved. Shaite-Kulobet i Humar 23 i 24 Februarie 1895.» Boven op do dek sel staat de faam, een krans in de hand De kaïnpioensmedaile heeft een prachtigen stempel. Ook is de idee iets vreemds, daar de eigenlyken medaille is gevat in een gouden lauwerkrans, volkomen zuiver afgewerkt. Aan het lint zit een gesp, waarop staat«Verdens Mesterskap», terwyl op di medaille in rond- flchrift is aangebracht«Hamar ider Aetsfo- rening» Staten-Ooneraal. 2e. Kamke. Zitting van Donderdag 14 Maart 1895. Het algemeen debat over de gewerenwet wead voortgezet. De minister van Oorlog, generaal Schneider, betoogde, dat de aandrang tót nieuwe geweren is gekomen van de zyde der Kamer, die her- ba.ldeljjk aandrong op bespoediging. Thans no het onderzoek is afgeloopen, is het tjjdstip voor aanschaffing gekomen. Het verdedigen vsu de voortreffelijkheid van een geweer van nog kleiner kaliber dan spreker voorstelt berust alleen op theoretische beschouwingen het is nergens aangenomen. Vrees voor het gebruik van rookzwak buskruit is volkomen ongewet tigd. De verbetering, die een werkman te Maastricht aan het Manlicher-geweer beweerde hebben aangebracht, is na een ernstig onderzoek gebleken een nadeel te zijn. De binnenlandsche industrie wil de minister gaarne bevorderen by doet dat rejeds ten aanzien van snelvnurkanonnen, stalen loodsen, rookzwak buskruit. Maar voor gewerenaanmaak is de oprichtiug van een ryksfabriek te kostbaar en er bestaat geen nitzicbt op de oprichting van een particulieren Nederlandscbe fabriek, terwyl de Maastrichtsche fabriek niet in staat is de bestelling uit te voeren en alle waarborgen mist. Ten bljjke echter hoezeer hy de binnen landsche industrie goedgezind is, verklaart de minister zich bereid om, nn de heer De Ras verzekerde dat de binnenlandsche industrie kan concurreeren, als haar zes maanden voor bereiding zal worden gegeven te wachten. Als vóór 1 Augustus een aanbieding uit het binnenland inkoict, die in alle opzichten con curreeren kan met het buitenland dan zal hg die ni t afwyzen alleen omdat dan de aanmaak maanden zon moeten worden uitgesteld hoe sterk hy overigens ook tegen een uitstel is. Verder verklaarde de minister dat de Kamer thans niets beslist omtrent de aanschaffing van bet nieowe geweer voor de achuttery en daar omtrent geheel vrij bljjft tot 1897. Wat het stuk in bet Militaire Weekbladtegen den heer De Ras betreft, de minister kan daarvoor niet in bet debat getrokken wordentrouwens dagelijks komen in de conranten aanvallen op regeeringspervonen voor. Tegenover den heer Lieftiucfc hield de minister vol, dat plaatsver vangers wel degeljjk ook zyn landskinderen die men niet met onvoldoend geweer tegenover den vyand kan zetten. Onbillijk is het ver wijt van den heer Heemskerk, dat de regeling der levende strijdkrachten nog niet is voorge dragen. De omstandigheden zyn daarvoor thans geschikt. Zooveel is zeker, dat de achut tery niet op den bovenstaanden voet zal wor den behouden. De heer De Ras bleef zyn bedenkingen volhouden. De heer Van Vljjmen geeft, ook namens eenige politieke vrienden te kennen, dat hy na de «jde vsn den minister vóór de wet zal stemmen. De heeren Heemskerk, Staalman en Lieftinck repliceeren en bljjven tegenstanders der wet. De heer Cremer motiveert zyn stem vóór; goede geweren, zyn in elk stelsel van verde diging noodig. Na replieken van de heeren Rncgers, Ker- dyk en den minister van oorlog wordt de wet met 54 tegen 31 stemmen aangenomen. Voor stemden de heeren Truyen, Everts, Mutoaers, Van flymen, Van den Bercb van Heemstede' Van der Scbrieck, Bastert, Van Borselea, Van Berckel, Van Bylandt (Apel doorn), Pjjnappel, Mees, Hintzen, Dobbelmann, Van Dt-inse, Van Bylandt (Gouda), Travaglioo, Drncker, Van Basten Batenburg, Michiels, Goekoop, De Braufort (Amsterdam), d'Ansem- bourg, Van der Kun, SchimmeipenDinck, Lely, Van Kerkwyk, Cremer, Conrad, Pynacker Hordyk, Boumau, Van Gennep, Harte, Van Gijn, Smits van Oyen, Hesselink, Tydemao, Royaards, Haffmans, Rutgers, Van Delden, Guyot, De Beaufort (W|jk), Kolkman, Van Limbnrg Stirum, A. Mackay, Van Karnebeek, Plate, Vos de Wael, Schaepman, Van Dedem, T. Mackay, Veegens en de voorzitter. Tegen de heeren: Hartogb, Van Alphen,E. Smidt, Roessingh, De Ras, Zyp, A. Smit, Donner, De Kauter, Meesters, Pyttersen, Knjjff, Willinge, Scbaafsms, Zjjlma, Houwing, Ker- dyk. De Ram, Staalman, Farncombe Sanders, Schepel, Lieftinck, Heemskerk, Gerritsen, Lam- brechts, Smeenge, Thooft, De Boer, Lucassen, Heldt en Borgesios, »De Volksvebtenwoobdigeb Leveau,« een stuk schandaal uit de groote wereld, een parvenu eu een adeljjke echtbreekster, die ods een stuk leven te zien gaven, zooals dat ook in de werkeljjkheid kan voorkomen en ook voorkomt. Maar dan zonder kransen en bonquetten, zooals die nu aan den held van den avond Willem van Zuylen en aan Cath. Beersmans werden aangeboden. Leveau woont al tien jaren te Parjjs, maar al die jaren hebben van zyn vrouw niets anders kunnen maken dan een eenvoudige ziel, die niet gelukkig is onder den klimmeoden roem van haren echtgenoot, wjj) diens zedelyke vermindering geljjken tred houdt met zjjn maatschappeljjken vooruitgang. Zij is er vol van en Ijjdt er onder, en zy kan er niet over zwygen op de visites die zy maakt. Mevrouw Rosimond moet het hooren en haar eigen dochter moet het hooren, en de laatste ver neemt scènes, die een dochter van haar moeder niet hooren mag. Daar was de actie van Ali Klein de dochter in haar stil terug treden voor treffelijk. Intusschen komt Levean, van wien we al niet veel goeds vernamen. Deslignières, een flinke jonge man, die eens wat scherp geweest is in de courant tegen Levean is verliefd ge worden op diens dochter, en na hy voor de vyfde maal aanzoek doet om bare hand, wordt hy voor de vyfde maal bedankt door papa Levean, een type fan God, wat een kopl Iets van Mephisto en Balthasar Gerards; te leeljjk voor een menscb. Heeft Willem znlke leelyke oogen of was het knnst? En in zijn doen een don Jnan, een echte Paris- Alexandros, die al spoedig la Marqaise de Grèges voor zich wint en haar aan zich Neen, zoo ging het niet. De Markiezin legde het toe op hém en die toeleg gelakte, dank zyn ydelheid. Toen de arme Mevr. Levean kwam vertellen, dat het Ministerie gevallen wos, werd zy row en lomp begroet. Er werd haar immers niet naar gevraagd?! Zoo was 't begin. Het vallen van het Mi nisterie, dat bjj volgens la Marquise »door zyn krachtigen wil« bewerkt bad, moest Mevr. Leveau boeten met haar laatste beetje geluk. Zij klaagde aan baar doehter, dat die Mevr. de Grèges hem behekst had, hem geheel van haar had afgenomen en de bezoeken die Mar- guérite bij de De Grèges bracht, werden door de moeder goedgekeurd, omdat ze Deslignières golden. Maar de dochter beloofde er niet weer te znllen komen. In het tweede bedrjjf viel ook bet bezoek van de Markiezin bjj Leveau. Vrouw en dochter verlaten de karfier en de utiliteits-vrienden, die elkaar van dienst kunnen zyn, raken aan het politiseeren. Ze ker, de Grèges moest gekozen worden, hjj is haar man en zij draagt zyn naam. Maar Leveau moet dan zyn naam onder het een of ander verkiezingsding zetten en dan Maar Leveau heeft ook zyn eischen. Zy moet dun trachten van haar man af te komen enKortom oen tooueel van gruwel eu schande. Als het waar is wat Cicero van de Vriendschap zeide, dan bljjven deze twee niet lang vrienden. De Markiezin vertrekt en Mevr. Leveau, die geluisterd heeft, stormt binnen. Zulk spel is meer dan spel. We zouden bjj na vragen of er in het dagboek der actrice een bladzjjde is, waarin eenzelfde too- neel voorkomt. Zoo doet iemand, die in zjjn liefde beleedigd wordt. Mevr. Leveau is een voudig, maar zy heeft haar man lief en, het koste wat het wil, zy zal baar eigendom ver dedigen tegenover een cocotte. Leveau doet haar voorstellen van scheiding. »Maak er een eind aan*, zegt hjj voor den schoorsteenman tel staande. Maar zy wil niet, zy wil niet, en in zjjn bekentenis: »Je weet wel, dat ik jou van niets beschuldigen kanc reikt'hy haar de palm der eere. Maar zyn verlangen blyft, ook al voegt zy hem honderdmaal toeik beet jou vrouw, jou vrouw.Hier overtrof Catrien Beersmans zichzelve. Leveau heeft de kamer verlaten en nn denkt zy aan De Grèges, dien zy onderrichten kan over bet gedrag van zyn vroow. Zy schryft een brief, dien Leveau haar weer af neemt, en als hy haar eindeljjk stelt r het dilemmascheiden öf Margüerite trouwt niet met Deslignières, dan heeft er een actie plaats die niet beschreven kan worden. Margüerite wil zich opofferen voor hare moeder de moeder voor haar dochter, en bjj het aanschouwen van dien edelen wedstrijd hebben wjj het stuk >nen stuk van aandoening» ge noemd. Het 3e bëdrjjf bracht ons in kennis met den Markies De Grèges, die van de jacht en van zjjn landbouwmachines was terug gekeerd. Hjj kenvelt met zyn vrouw, onder het nazien van vrat papieren, over Levean. »Een goed vriend, een man van Jam mer dat zjjn huiselijk leven zoo trenrig is.« Maar Mad. la Marquise weet daar niets van. Of ze dan nog iets gehoord heeft van zyn echtscheiding Neen, zy had er niets van gehoord. Hier had Marie Vink een bouquet verdiend. Zulk een gemeene rol goed weer te geven, moet haar inspanning kosten. Maar ze deed het voortreffeljjk. Geen zweem van schuldbesef. Zy keek haar man, dien zy be droog, zoo kalmpjes aan, alsof zy bad; wadt ook voor God is znlk een schoone evenmin verlegen, als voor de Markiezin van Perth, bh 't kaartjes vragen voor 't gemaskerd bal. Eh GOUDA ROTTERDAM. Goads 1.30 Moordrecht. «r Nieuwerkerk Oapellav Botterdam 7. Botterdam Nieuwerkerk Moordrecht Gouda 7.35 7.82 7.89 7.4# 7.11 5.— S.10 5.19 5.3# 5.82 8.40 8.47 8.54 9.01 9.10 6.03 8.13 8.31 8.29 8.35 9.35 10.— 11.05 7.25 7.47 10.56 18.08 12.18 12.51 1.24 8.52 4.50 6.24 5.56 7.10 8.82 8.48 9.40 11.08 11.10 11.03 0 0 12.58 0 0 4.57 0 6.03 0 0 0 9.47 0 0 11.09 0 0 1.05 0 0 6.04 0 6.10 0 0 0 9.84 0 0 11.16 0 0 1.18 0 0 5.11 0 6.17 0 0 0 10.01 0 0 11.25 11.28 12.88 1.21 1.44 4.10 5.20 5.42 6.26 7.80 8.52 9.03 10.10 11.20 11J0 S.SB 9.45 KOTTIRDA M-G OUDA. 7.45 8.18 10.08 10.11 10.17 10.37 10.84 10.41 10.47 11.50 18.20 Gouda 7.80 8.15 9.09 9.87 10.49 Zov.-M. 7.42 8.47 11.01 Bl.-Kr. 7.47 000 Z.-Zegw.7.58 8.56 11.10 N.d-L.d.8.08 Voorb. 8.07 9.08 11.22 'sHage 1.18 9.1» 9.89 10.07 11.87 GOUDA DEN HAAt. 18.11 12.21 18.84 1.27 8.15 4.45 5.2^ 5.69 7.13 8.89 9.87 11.06 11.18 12.08 12.40 1.45 1.65 3.02 2.09 3.15 2.50 2.48 3.48 4.80 4.45 6.81 7.07 8.10 0.41 0 0 4.56 0 7.17 0 MO 0 0 5.0» 0 7.14 0 M 0 0 5.09 0 7.81 0 0 4.08 4.40 5.15 1.51 7.37 8.80 10.08 1.06 1.11 1.17 1.86 1.82 4.67 9.49 5.08 Gouda. 5.86 6.40 7.65 8.09 8.21 Oudew. 6.50 6.64 Woord ei 5.69 7.08 8.13 Utrecht f.1» 7.88 1.21 8.41 9.— Gouda «.40 1.31 10. Amsterdam Wp. 7.6f 9.10 10, 8.11 6.16 6.28 i 0 0 6.81 5.20 6.86 18.41 12.51 1.86 1.57 4.85 6.35 5.55 6.41 7.43 O OUD A-UTRECHT. 10.06 10.19 10.65 12.48 8.28 2.51 8.18 4.47 5.28 5.67 7.45 8.38 10.14 11.09 2.87 6.87 7.69 10.87 10.80 11.17 3.45 8.07 6.05 5.45 6.17 8.07 8.55 10.86 10.51 11.45 1.20 3.08 8.82 3.60 5.89 6.21 6.86 1.28 9.11 10.68 9.58 e 10.10 9 10.1611.8811.48 0 0 0 0 4.48 0 7.01 0 0 0 0 0 0 0 0 7.11 0 0 0 0 0 0 8.— 0 7.80 0 8.11 0 0 0 0 0 0 7.86 0 0 0 0 0 0 5.09 0 7 31 0 10.— GOUD A—A U 8 T M. i .06 10.56 18. 2.51 4.47 1.28 7.46 10.14 1 1.55 12.19 1*- 1.40 1.41 «J6 lil U.1S 3.10 DEN HAAG GOUDA. 5.48 7.20 7.48 8.30 9.28 9.4610.1811.8818.151.88 2.15 2.46 8.48 4.15 4.48 1.17 7—1.05 9.8B 10.18 1.44 1" 10.80 t 1.58 10.36 2.04 10.41 0 8.09 9.5810.1610.5813.0812.46 2.20 2.45 8.16 4.18 4.48 5.20 6.47 7.42 8.86 10.10 DT1EOH T-G OUDA. Utrecht 6 33 7.50 9.— 9.68 11.34 12.02 12.60 8.10 8.20 8.52 4.48 5.10 6.86 8.09 8.608.5910.84 Woerden 6.58 8.11 10.16 11.50 18.86 8.48 4.16 6.47 9.119.8410.51 Oudewater 7.07 8.19 10.24 00 001r 4.24 00 00 9,10 w Gouda 7.30 8.32 9.84 10.87 12.06 1.23 8.50 f 4.87 1.20 7.08 8.419.82 11.07 AMSTERDAM—GOUDA. Amsterdam Wp 6.60 8.15 9.55 11.25 11.80 8.51 4.85 4.81 7.10 10.00 Geuda 7J0 9.04 10.44 18.1» 11.48 MO 1.80 6.68 9.18 11.— 'sHage 5.48 7.20 Voorb. 6.54 N.d-L.d5.59 Z.-Zegw6.08 0 0 Bl.-Kr. 6.14 0 0 Zev.-M.6.19 0 0 Gouda 6.80 7.50 8.13 0* 't allerminst verlegen voor haar man, die haar lief heeft, die haar zegt »dat niet alle hawe- ljjken zoo gelakkig zyn als 't hunne. Leveaa komt binnen. Begroeting. Er moet een stak geschreven worden over de verkiezing. Levean zal dicteereo, de Markiezin schrijven.... Burgers!* Neen, geen burgers! Kiezers!* Overeenkomstig onze beweringen van..-« De politici hebben kunnen genieten »on naar aanleiding van.... zoodat er een eind zal komen aan alle geknoei, alle leugen, alle zwendel. Hebt a »zwendel«, mevrouw De jonge Deslignières komt binnen by den Markies en ontmoet er Leveaa, de vader van Margaérite, met wie hjj verloofd is, dank zjj het offer van Mevr. Leveau. Deslignières vraagt waarom Leveaa niet naar zyn vrouw en kind vraagt. »Ocb, dat is passé. Deslignières moraliseert en Leveau slingert hemjy met je zndepree- kenU in 't gezicht. Maar Deslignières zal zeggen, wat hy te zeggen heeft, n.I. »dat de Markiezin hem exploiteert, omdat zy hem noo dig heeft; maar dat hy niet op loon moet hopen, want dat hjj straks, als niet meer dienstig, weggezonden zal worden. Zy weet alleen van ontvangen en aannemen, maar 't geven is baar vreemd gebleveo tot op dezen dag. Ze is gewetenloos en breekt even gemak kelijk haar woord, als zy overspel pleegt. Vriendschap en liefde bestaan voor haar niet, dat zult ge ondervinden.* De Markies en zyn vrouw komen weer bin nen. Deslignières neemt afscheid eu de Mar kies wordt de dear uitgestommeld door zyn vroaw, die iets met Leveau bespreken moet. Alleen zijnde komt Leveau de voldoening eischen der vroeger gedane beloften haar scheiding van De Grèges. Maar zy begrypt er niets van. Zjj heeft nooit aan zooiets ge dacht. Ze heeft het niet «kunnen* beloven. Ze weet van geen afspraak. Totdat Leveau met forsche woorden haar zegt, dat ze 't liegt; dat ze met hem speelt, dat zjj hem alles, tlles heeft doen opofferen en dat haar bezoldiging leugen en woordbreuk zjju. Hjj schreeawt het uit, dat Deslignières geljjk heeft, dat zi] een levende leugen is, een De Markies komt binnen en overhandigt Leveaa een telegram, waarin hem wordt be richt, dat zyn tegen-candidaat in zyn district gekozen is. Dit maakt een eind aan zjju lydeljjke bedaardheid, veroorzaakt door het binnentreden van der Markies. Hy tiert weer als een bezetene, hjj brult weer als eeu wild dier. Hy spreekt van zich te zullen wreken, wrekon, op het volk en ook op haar, die hem vermoord heeft, zooals hjj haar vermoordde, die hem zoo innig lief had. De brief, die zyn vronw aan De Grèges schreef, is nog in zjjn bezit; dit zal zyn wapen zyn. Het vierde bedrjjf behoefde als slotcène niet lang te zyn. Een kamer bjj Leveau. Mad. la Marquise komt hem volgens afspraak be zoeken. Hg eischt haar echtscheiding. Kiezen tu8schen hem en my. Ik walg van die ver houding met ons drieën. Gjj waart nooit jaloersch op my, omdat ge me nooit hebt lief gehad. Maar gjj eischt toch alles en geeft niets. Intnsschen heeft de Markies den brief ont vangen, die Mevr. Leveaa eens schreef, en die hem na door Leveaa gezonden is. De Markies komt naar aanleiding van dien brief bjj Leveaa en vindt er zyn vroaw. De afloop was wat schielyk. Madame De Grèges werd door den Markies op vrjje voeten gezet en zjj berustte er in. Waarom zou zjj niet Het eenige wat zy er bjj verspeelde was haar adeljjke titel. Zij kon immers altjjd nog Mevr. Leveau worden Welzeker Jules Lemaitre heeft met dit stuk te schrjj- vsn, zyn naam als karakter-auteur konueD vestigen. Behalve »De Villemer* en De Eer* zagen wy dit jaar zoo'n stak niet. We gaan naar de comedie voor nog iets anders dan om glossen te hooren en den avond te passeeren en dkt is door Lemaitre begrepen. Dat laatste woord van Mad. de Grèges: Welaan, dan miar Mevr. Leveauhadden wjj gewenscht niet te hooren. Maar 't is natanrlyk, en de kunst van heden eischt het, Tragedie is tra gedie, en een andere ontknooping mocht voor ons gevoel aangenamer geweest zyn, de inner lijke waarde van het stok zon er onder geleden hebban, zooals de Jobeïde leed onder de toe voeging van het laatste tooneel. Over de actenrs en actrices kannen wy niet anders spreken dan met lof. Willem was som wijlen wel wat row en laid, maar zoo vat hjj zjjn rol op. Gath. Beersmans deed ons bjj enkele poses denken aan Eleonore Duse, die joist door haar naïveteit zulk een wondere bekoring in haar actie weet te leggen. Van de andere personen trsd Marie Vink als la Marquise De Grèges het meest op den voor grond, en al hadden wjj haar ook gaarne in een ander karakter zien optreden, haar spel wns eenig; zy wekte tegenzin. Aan alle overige spelers onzen dank voor ■pel. Met verlangen zien wjj in een seizoen hun terugkomst tegemoet. Het Bestuur van het Hulpvr. Comité »het Roode Kruis* te Gouda geeft aan de leden en belangstellenden gaarne het verslag van de werkzaamheden en verrichtingen loopendeover het twee eu twintigste dienstjaar. Beleefdel jjk verzoekende, dat ook niet-leden daarvan inzage willen nemen, de stenn van velen is zóó noodig, zal kannen voortgegaan worden met bedeeling van zieken, wier getal steeds groot bljjft. De ware belangstelling van vele leden vooral ook die der leden buiten de stad wordt zeer gewaardeert, en dubbel welkom waren de giften die mochten ontvangen worden, zonder die ware het niet mogulyk geweest te kunnen bljjven bedeelen. Met welgemeenden dank wordt gaarne mel ding gemaakt van de volgende ontvangen giften, als vorige jaren met opgave van plaats, tyd eu bedrag. In April 1893 van de Dames leeskring alhier f 6.25. In Maart 1894 uit Gouda f 1.50 en f 2.50, uit Beetqumermolen f 1.50, van Mej. E. G. alhier een ruststoel met matras. Iu April uit G. f 1, nit Gouda f 2, uit Amsterdam f 10, van N. N. f 2.60. 19 Juni mochten wij van Mej. E. de B. te Goes eene net gewerkte Sprei ontvangen ter verloting, gaarue brengen wjj hiervoor nog openljjk onzen dank aan de milde Geefster, alsmede aan alle belangstellenden door wier welwillende deelname 150 loten werden ge plaatst en alzoo de gift tot het belangrijk cjjfsr van f 75 komen kon. In October ontvangen van Mej. M. H. een zeer welkomen voorraad liimengoed In November uit G. f 1, uit Leiden f 5, van N. N. f 1.50, 28 November van Mevr de H. de R. twee nieuwe wollen Dekens. In December van Mevr. K. B. v. O. alhier eene Spoepli'st. In Januari 1895 van Mevr. S. Z. v. d. D. alhier de belangryke gift a f 200 en van een belangstellend Lid f 25 Gaarne brengen wjj openlyk onzen bizon deren dank aan allen, die door hunne ge waardeerde welwillende gaven ons gesteund hebben, om te kunnen bljjven bedeelen de vele en dikwerf langdurige zieken. Op aanvrage van HH. Geneeskundigen werden 185 zieken bedeeld. Aan hen werden uitgereikt Aan Vleesch voor f 108.83^. Liter melk 567.86. Eieren 86.09}. 8 Soepljjiten 24.—. Brood 9.56. Steenkolen 5.58}. Materieel 6.10. De ziekenstoelen, windkassen vooral de ring- kussens, dekens enz. worden door Bestuurde ressen waar noodig in gebruik gegeven, van de dekens wordt een goed gebruik gemaakt, ook de soep, kolen,- en broodkaartjes worden gaarne in de gezinnen der zieken ontvangen. De rekening is Dagpzien en goedgekeurd door: WelEd. Heer Mr. D. J.van Heusde en Mevrouw wed. van Bergen IJzendoornEve- kink Busgers. Door het Hoofd-Comitié der Nederlandsche Yereeniging ontvingen wjj de gewone berichten en verslagen. Wy bevelen ons tot elke gift hetzjj ingeld, oudlinnen, neteldoek of gebruikt beddengoed beleefdelijk aan Met vertrouwen en aanbeveling meenen wij ons verslag over het twee en twintigste dienst jaar te kunnen eindigen met de herinnering aan de zóó laag mogelyk gestelde contributie (jaarljjks minstens a f 1,—voor het lid maatschap. •Het Bestnor Mevr. TEN BOSCH—Scholtens, Presidente. Mej. G. W. de JONG, Penningmeesteresae. Mej. C. SaLTZER, Secretaresse. Mej. C. M. E. DUTILH, Bestuurslid. Mej. J. M. SaLTZER, Bestuurslid. Mej. N. J. SCHELLING, Bestuurslid. Mej. D. BR A AT, Bestuurslid. De Reicbsanzeiger* deelt het volgende mede omtrent hetgeen er gisteren en eergisteren in den Raad van State is verhandold. Aangenomen is het voorstel van den Rap porteur tot verbetering van den suikerprys. De lagere stand is het gevolg van overpro ductie; langs internationale weg is de prys niet te verbeteren, in Duitsrhland is dat alleen mogelyk door verhoogiug van de uitroerpremie. De middelen hiervoor moéten gevonden worden door verhooging van de verbruiksbelasting en misschien door eene belasting op het bedrjjf die stjjgt met den omvang van het bedrijf. Te geljjker tyd zijn bepalingen noodig tot beperking van de productie en om te verhoeden dat de rijks financiën te zeer worden aangetast. Voorts is aangenomen het voorstel van den rapporteur, waarbjj de grondbeginselen van het nog niet openhaar gemaakte brandewyn- belasting-ontwerp worden aanbevolen tot ver betering van den spiretusprys door beperking der proknetie en aanmoediging van den uit voer. Deze grondbginselen zijn«Kontingen- tirnng» (aanwijzing van de hoeveelheid die iedere fabriekant mag produceeren) gedurende een periode van vjjf jaar, en daarbij het maxi mum te stellen op 80.000 liter; tegengaan van eene vermeerdering der productie van spi ritus uit melasse invoering van een progres sieve bedrijfsbelasting, onder vrjj'tellmg van de kleinere branderyen, de opbrengst dezer belasting aan te wenden tot vermeerdering van den uitvoer. Wenschelyk zou het zjjn, deu tyd voor het inwerking treden der wette stellen op 1 Juli. Over de Oostenrjjkscheu belastinghervorming waarvan de behandeling in het Huis van Afgevaardigden door een groote rede van den Minister van Finaaciën, Von P/ener, werd ingeleid, wordt meegedeeld, dat deze in hoofd zaak strekt tot invoering van een progressieve inkomstenbelasting, in den trant van de Pruisische en de Saksische. Voor Oostenrjjk is dat een zeer belangrjjke hervorming, omdat het inkomen uit roerend vermogen daar feiteljjk geheel onbelast is. Thans wordt voorgesteld de inkomens beneden 600 gulden vry te laten die van 1000 met 1 pCt. te belasten, die van 3000 met 2 pCt., van 9l)00 met 3 pCt., van 44.000 met 4 pCt., van 500.000 met 5 pCt.; de daartusschen liggende inkomens met even redige percentage. De Minister verwacht van deze belasting een opbrengst van ten minste 16 en ten hoogste 24 millioen /y zal «trekken tot verlaging van de belastingeu op bedrijf, grond en gebouwen. Daar bjj wordt voorgesteld de bedrijfsbelasting progressief te verlagen, zoo dat de groote industrieelen weinig oi niet ontlast worden, de kleinere met 14, 21 en 28 pCt. Voor de verlaging van de belasting op de gebouwde en de ongebouwde eigen dommen daarentegen is geen onderscheid gemaakt tusschen kleine en groote eigenaren Koningin Victoria van Engeland is wed r een achterkleinkind rjjker geworden de groot hertogin van Hessen, dochter van Victoria's zoon Alfred (hertog van Saksen-Coburg-Gotha), heeft nameljjk een dochtertje. De Londensche Graafschapsraad heeft met 66 stemmen tegen 57 tot zyn voorzitter ge kozen den liberaal Arthor Arnold. Bjj onder linge overeenkomst beeft ieder der partjjen vier aldermen* benoemd, en is de benoeming van dnn negenden alderman overgelaten aan den hertog vrn Norfolk en sir John Stutton. De bonze dezer heeren is gevallen op Sir God frey L^shington. In zake berichten over de «Armeuische gruwelen* is de «Daily Telegraph* over het algemeen raeds niet zeer vertrouwbaar op een leeljjk feit betrapt. Den 27n Febr. had het een telegram van den 23n uit Moegj, waar de Commissie van Enquête zich bevond. Maar sir Ellis Ashmead-Bartlet vertrouwde de znak niet, daar een telegram uit Moesj alleen voor de overbrengiug naar Kers reeds minstens tien dagen zou noodig hebben. Hjj heeft nu bet blad gesommeerd om het orgineele telegram te vertoonen of bjj de Telegraaf-Maatschappij te laten lichten. Daily Telegraph* is echter doof aan dat oor De gouverneur van Newfoundland heeft den eersten minister van Canada medegedeeld dat Newfoundland afgezanten naar Ottawa zal zenden om te confereeien over een vereeuigiag met Canada, Met de Congo-plannen vlot het slecht. Er is thans weder een nieuwe phase in deze qnaestfe aangebroken. Sprak men acht dagen geleden vnn een mioisterieele crisis, zelf van de mogeljjkheid eener dynastieke crisis, we gens deze netetelijie zaak, thans is er meer ontspanning gekomen in de opgewonden ge moederen. Sehjjnbaar met goeden grond wordt beweerd, dat een schikking is gevonden, die allen zal tevreden stellen, d. w, z. den koning de ministers en de clericale meerderheid. Over de principieele tegenstanders der koloniale politiek in 't algemeen bekommert men zich minder. Hoe die overeenkomst er uitziet, weet nog niemand aan de nieuwsgierige menigte te vertellen, doch zjj komt volgens katholieke berichtgevers, hierop neer, dat, wanneer voor de naasting geen meerderheid i» te vinden, het ministerie toch een middel beeft bedacht om den koning de flnanciëele hulp van België aan te bieden. En daar de dabbeltjet<quae*tie bjj den Congo, toch de hoofdzaak is, zon das het land neen, de koning zyn gered. Een der gestelde conditiën is dat het mi nisterie van financiën rechtstreeks en voort- dnrend toezicht zal uitoefenen op het Congo- leesch bestuur, en er elk jaar aan da kamer rekening en verantwoording van zal geven. Weldra zal de commissie van XXI bjjeen- komen en met de ministers over de ontworpen schikkingen beraadslagen. Hoewel men nog tegenstand verwacht van de vrienden der regeering op sommige ponten twijfelt men toch niet, of ten slotte zal over eenstemming over het nieuwe plan worden ver- zeker is men zelfs van welslagen, dat vurige Congoleezen reeds spreken over een grootsche betooging*, die ter eere van den koning zal worden gehouden door alle kamers van koophandel des lauds, zoodra de kamer bet nieuwe Congo-ontwerp heeft aangenomen. Het idee voor deze manifestatie moet nitgaan van Antwerpsche handelskringen. De Belgische handel en nyverheid zonden aldus aan Leo pold II dank betuigen voor de vaderlandsche en belangelooze pogingen, door hem aange wend, ten ganste van de daarstelling der CoDgoleeache kolonie. Als in dat geval dan maar de anti-Congo- leezen geen contra-betooging honden 1 Zoo nu en dan wordt ook de vrsag bespro ken, niet of bet China meenens is met de vredesonderhandelingen, maar. of metterdaad de Japauneezeu wel geneigd zyn om den stryd te beëindigen vóór zjj hun tegenstanders, door de inneming van Peking, den nekslag hebben toegebracht. Aan de goede bedoelingen van den Mikado die te Simonoseki met Li Hang Chang gaat onderhandelen, wil^ men niet twyfelen, doch de Mikad") moet rekenen met de sterke oor logsparty, die na overwinning op overwinning volgde, er alles voor over heeft om China geheel te vernederen. Een EngeUchman, na lang verbljjf in Peking dezer dagen in het moederland teruggekeerd, werd over deze zaak geïnterviewd door een agent van Reuter, en zeide overtuigd te zjjn dat de Japanueezon naar Peking zullen op trekken. De val van de stad zou bun een verbazend prestige in Azië geven, oneindig uieer dan een o irlogsschatting of zelfs een af stand van grondgebied. Dan, de Japann* hebben, als zjj op Peking aanrukken langs Shan-hai-Kwam, niets te vreezen, tenzy de Chineezen daar stand houden. De groote Munr verkeert in bouwvalligen toestand, en al ware dit niet zoo, dan zouden de troepen van den Mikado den muur nog gemakkelyk kannen passeeren door de opening waardoor de spoor weg loopt. Het is dus, of de Japanneezen maar de band hebben uit te steken, om zich van de schoonate vrucht meester te makeu, die heel de oorlog kon opleveren, 't Zoo zoo'n wonder niet zyn als de verzoeking hun te sterk werd, wanneer er, bjj het toeren der onderhandelingen, ook maar de kleinste kink in den kabel kwam. Te Petersburg blyft men in politieke krin gen van raeening, dut, al wordt de vrede ge sloten, hjj in ieder geval kort van daar zal zyn. Japan, zoo heet het, kent zyn krachten en zal spoedig een nieuwen aanval onderne men. En dit voorziende, is men niet erg gesticht over het beleid der regeering. die de Japanneozen in vroeger jaren maar heeft laten begaao, zonder zelfs op de hoogte te zyn van wat zy in het schild voerden. Russland is door de gebeurtenissen als 't ware overvallen; eerst door de oorlogsverklaring, daarna door de uitstekende organisatie van de Japansche strjjdmacht en door het bewonderenswaardige »élan« der troepen. En wat kan men daar tegenover stellen Niets dan wat schepen om de Raisische be langen te verdedigen, want een krachtig leger is er in Oost-Azië niet, en het daarheen te brengen is een halve onmogelykheid aoolang de Siberische spoorweg niet klaar is. Oetegd wordt dan ook, dat de nieuwe Russische mi nister van buitenl. zaken, prins Lohanoff, vol strekt niet tevreden in over de positie van Rpsland in Oost-Azië. Maar wat er aan te doen, nn Japan tot ontplooiing van zyn kracht gekomen is Voor zoover bekend, beeft Li-Hnng-Chang van den Chineeschen keizer eene volledige volmacht ontvangen, ten einde, zoo het noodig mocht wezen, alle eischen der Japanneezen in te willigen. Is dit zoo, dan is de mogelykbeid niet uitgesloten, volgens den bovengenoemden EugeLcbman, dat »Li«in de onderhandelingen slaagt. In ieder geval begrypt Li-B nng-Chang beter dan een der hooge ambtenaren de waarde der Europeesche beschaving, en als iemand in staat is den vrede tot stand te brengen, dan ia hy bet. WATERGETIJDEN TE GOUDA. 1895. 's morgens. 's avonds Iloog. Laag. Hoog. Laag Zaterdag 16 Maart 10.16 6.41 10.45 7.10 Zondag 17 545. 2.10 6.07 2.32 Maandag 18 6.30 2.25 6.51 3.319 Dinsdag 19 12.59 9.24 1.40 10.05 Woensdag 20 7.55 4.20 8.17 4.42 Donderdag 21 3.29 11.54 3.55 12.20 Vry dag 22 4.22 12.47 4.44 1.09 SPRINGTIJ den 27en Maart m.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 2