IBS TERUGGEROEPEN BINNENLAND. Maandag 18 Maart 1805. No. 6610. 33ste Jaargang. Inzending van Advertentien tot 1 uur de» midd. laar. n, sen? FEULLETO^. EKE LGAZIJN idrukte II en Zn. De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k s met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommer» VIJF CENTEN. [MER, srdam. on Kon ing kennen i Nederland 'EBREUS, s-Bosch. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1—5 regels 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. rij sioomen van ar leken zyn de was. lw afleverbaar in eene week. en man justitie gesteld. de Heer %Z. en verven van a, alsook alle inff r beste Kalk- D door fiOUME com NT en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. orden naar de erfd. nd of geverfd jezondheid en m, die in de eerde vettiger geworden ie d tegen vrou- leeft gemaakt eperking van eenvoudigste derd aange- iel te verdria» n lichaam en d wordeln en jor vreeseijke ikweld. Dan 'en, oorauizea e ziekte. Al zenuwziek en eiad touw toe, spoedig beiden aan en Genezing* DOOK HUGH CONWAY. man wilde, dat da. O. lynen 48 pag 2 kolommen Roman*, i*che Ver- irlei,Saad- enz., voor ?ENT per 3 it Heden is van de Werf Kromhout van H. van Vlaardingen alhier te water gelaten de Schroefstoomboot (met twee schroeven) ge naamd »Eben-Haezer< gebouwd voor rekening der hoeren Gebr. J. en L. Moraal te Zwart sluis, waarvan de machine en ketel wordt ver vaardigd aan de Machinefabriek Delftshaven Directeur de heer H. de Ridder te Rotterdam. Uit Opsterland wordt gemeld, dat er na de uitreiking der biljetten van den hoofdelgken omslag merkbare verbetering in den toestand der gemeente komt. De belasting komt veel beter binnen dan men gedacht had, en de gemeente-ontvanger moet soms tot in den racht doorwerken om al het ontvangen# te boeken. De onderwijzers hebben dadelijk hun tractement uitbetaald gekregen. Woensdag avond hieid het Mannenkoor van den Protestantenbond te Haastrecht alhier eene openbare uitvoering in het gebouw. De ver schillende nummers werden uitstekend gezon gen, zoodat men in alles kon bemerken, dat de vereeniging vooruitging. De zangnummers, voorgedragen door mej. C. P. Maller, en het pianonommer door den directeur verhoogden het genot van den avond. Een talrijke op komst toonde veel belangstelling in den avond. De honderden nieuwsgierigen, die van alle aÜden kwamen toesnellen, zagen niet veel, daar de brand in het achterhuis woedde; enkele kamers brandden geheel uit. Het huis wordt bewoond door de familie Koster. De kinderen konden nog tydig door de goede hnlp van het kindermeisje hogs de trap naar beneden vluchten, maar aan de vrouw de« huizes die nog eenige oogeoblikken boven bleef om te trachten effecten en geld te redden, werd deze uitgang versperd, daar de rook zoo dicht was, dat er niet meer aan te denken viel de kamer te verlaten. In minder dan geen tijd had de brandweer ladders tegen het huis ge plaatst om mevrouw Koster te hulp te komen. Met een reddingalyn werd zjj 'naar beneden gelaten. Op kranige wijze heeft de brandweer dit kunststuk volbracht. De beer Koster was uitstedig. Geldswaarden zijn door de vlammen niet verloren gegaan. Tegen vyf uur rukte de brandweer weder in, die door baar krachtig optreden weder ernstiger ramp heeft voorkomen. De comman dant Meier leidde de werkzaamheden. de nauwkeurigheid mijner beschrijving te betwisten. Ik wachtte tot hij zich herstellen zou. Zyue oogen stonden akeligzijn adem stokte. Ik was een oogen- blik bang, dat hij op de plaats dood zou blyven. Ik schonk hem een glas wijn inhij nam het met eene berende hand op, en drank het uit. «Zeg my zijnen naam eens,” herhaalde ik. «Wat had hij met Pauline uit te staan P” Hij kwam weer by stem. //Waarom vraagt gy dat aan mij Pauline kon u dat even goed gezegd hebben. Zy moet haar volle verstand teruggekregen hebben, anders wist gy dat alles niet.” «Pauline heeft mij niets verteld.” «Dat kan niet zijn, zy moet u alles verteld hebben. Niemand anders zag die misdaad, dien moord, want dat was het.” «Er was nog iemand anders tegenwoordig behalve de personen, die ik genoemd heb.” Ceneri keek mij met verwondering aan. «Ja, er was nog iemand, die er by toeval bijkwam een man, die wel hooren, maar niet zien koneen man voor wiens leven ik in de bres gesprongen ben, als voor mijn eigen.” «Ik dank u, dat gy hem het levon gered hebt.” «Bedankt gij mij daarvoor? Waarom gij?” «Zoo gy iemands leven gered hebt, was hot het myne. Ik was die man.” «Waart gij die man I" Hij keek mij met bijzondere attentie aan «Ja, nu herinner ik mij die gelaats trekken. Ik heb al telkens gedacht, dat uw gelaat my soo bekend voorkwam. Ja, ik begrijp het, want ik ben dokterzyn uwe oogen geopereerd «Ja, met het beate succes.” (Fardf rsrvo^A) De heer Tideman, die, voor zyn wijnhandel reizende, zich bevond in den op 1 Mei 1894 te Barendrecbt in brand geraakten spoortrein, beeft de Maatscb. tot expl. van staatsspoor wegen gedagvaard tot bekoming van ruim f 36.000 schadeloosstelling. De beer Tideman wist destyds zyn leven te redden door uit het coupé raampje van het in brand staande rytuig te klimmen, doch bekwam daarbij ernstige brandwonden aan gelaat en banden, waaraan hjj veel moet hebben geleden. Te Moordrecht moest voor een lid der ge meenteraad herstemming plaats hebben tus- scben de heeren W. Tom Dz. en J. de Jong TJJz. De uitslag dezer herstemming op Vrydag 15 Maart 1895 is als volgt üitgebracht 106 stemmen, waarvan op zich vereenigden de heer W. Tom Dz. 50, en de heer J. de Jong IJJz. 54 stemmen, zoodat gekozen is de heer J. de Jong IJJz. Twee blanco biljetten waren ingeleverd. vonden de achterkamer in rook en vlam en een juffrouw in zwym en reeds door den rook bevangen. Ten spoedigste werd nu hulp ver schaft en werd m?j. v. fl. nog tot zichzelve gebracht. Eene matras was by de kachel in brand geraakt en by de pogingen tot blusschen had de juffrouw in bet aangezicht en aan een der armen belaugryke brandwonden bekomen. Men hoopt dat alles nog terecht zal komen. Een ongeval, dat goed afliep, had gister middag even buiten de kom der gemeente Moordrecht plaats. Een ledige vrachtwagen bespannen met één paard werd bestuurd docr een voerman, die evenals zijne twee gezellen blijkbaar te diep in ’t glaasje hadden gekeken. De voerman sloeg bet paard aanhoudend onnoodig en onverstandig met de zweep, zoo- over da war GOD DA, 16 Maart 1895. Het getal kiezers volgens de op den 15n Maart 1895 vastgestelde lysten bedraagt voor de Tweede Kamer 1136, voor de Provinciale Staten 1133 en voor den Gemeenteraad 1132. Bygekomen zyn respectievelijk 83, 82 en 85 geschrapt 97, 96 en 96. V Op de gisterenavond gehouden vergadering der Timmerlieden vereeniging Recht en plicht en het bout-en steenbewerkersgilde St. Joseph met heeren Patroons, werd voorloopig besloten tegen Augustus a. s. de loonen te verhoogen. Men meldt uit A msterdam Gisterenmiddag om 4 uur werd de hulp van de brandweer ingeroepen by een zwaren bin nenbrand, Singel by de Torensluis, vermoedelyk ontstaan door het omvallen van een petroleum kachel. Eenige stoomspuiten waren spoedig ter plaatse, en kort na ’t uitbreken van den brand gaf men water met vier slangen van de Vechtwater’eiding en een van de stoomspuit, zoodat men het vuur binnenkorten tyd meester was. Men zal zich herinneren dat in den loop van Februari een tot een andere godsdienstige gezindte toegetreden R. K. priester eene voor dracht zou houden in een der localen van den Dierentuin te 's Hage, maar dat de directie van het K. Z. B. G, inmiddels meende te moeten terugkomen op haar besluit om de zaal tot dit doeleinde voor bedoelden spreker beschik baar te stellen. Door den persoon, die zijne bemiddeling had verleend om de zaal voor gemelden voordracht te huren, werd tengevolge van de weigering van het K. Z. B. G. eene vordering tot schade vergoeding by den kantonrechter ingesteld, welke heden behandeld en toegelicht werd door mr. Quintus, die f 90 voor directe en f 100 voor indirecte schade vorderde. Als directe schade tengevolge van de geljjk pl. bet noemde eenzijdige en ontydige contractbreak, noemde pleiter de gemaakte advertentiekosten, de circulaires waarbjj de lezing als vervallen werd aangekoudigd, en., terwyl indirecte schade zou zyn geleden omdat het plotseling verbreken van een contract door een zoo ge accrediteerd genootschap als het K. Z. B. G. onwillekeurig terug moest slaan op de moraliteit van den huurder der zaal. Mr. Barnett Lyon bestreed namens den directenr van den Dierentuin de vordering o. a. op grond dat de huurder, blykens geplaatste advertentien, zyn woord niet had gehouden dat zyn voor waarden wae ronder bet K. Z. B. G. zyn zalen slecht» beschikbaar stelt. Buitendien was de directeur door den eischer niet wette- lyk in gebreke gesteld, zoodat reeds op dien grond de uitspraak niet ontvankelyk kon heeten. Uitspraak beden over 8 dagen. 86) Ceneri lachte bitter. «Nu wordt my alles duide lijk,” zeide hij. «Hij verried eene samenzwering, die wellicht een gouvernement zou omvergeworpen hebben, en dat enkel om mij uit den weg te krygen. Die laaghartige venll Waarom niet mij alleen ver moord? Waarom anderen mede in ’t ongeluk gesleept? Antony March 1 mijn Godwat een schurk I” «Zijt gy seker dat Macari u verried?” «Zeker? ja! De man, die naast mij in de cel zat, tikte het mij op den muur. Hij was er achter ge komen.” «Ik begrijp u niet.” «Gevangenen kunnen soms met elkander spreken door op den tusschenmuur te tikken. De man, die in de oei naast my zat, was een van ons. Lang vóór dat hjj volslagen krankzinnig werd door maandenlange een zame opsluiting, tikte hy voortdurend op den muur: «verraden door Macari.” Ik geloofde hem. Hy was een te eerlijk man, dan dat hij eene beschuldiging zou doen zonder bewijs. Maar tot nu toe kon ik het doel van ’t verraad niet gissen.” Het gemakkelijkste gedeelte van mijne taak was vol bracht. Met Maoari’s gewaande bloedverwantschap was het uit. Nu moest ik vorder gewaar worden, Door den Raad der gemeente Reeuwyk zyn de jaarwedden van het te benoemen onder wijspersoneel als volgt vastgesteld Aanvangsalaris f 525 met eene jaarlyksche verhooging van f 25 voor elk vol jaar dienst by het openbaar lager onderwys in de gemeente tot een maximum van f 600. Ook de reeds in functie zynde onderwijzers en onderwyzeressen deel en, voor zooverre zij bet maximum traktement nog niet bereikt hebben, in deze verhooging. dat alles zou de mate gevuld hebben van 't geen het meest wraakgierig gemoed zou hebben kunnen Wenschen. Ik verlangde geene vergelding. Aan alles kon men zien, dat hij waarheid sprak, toen hij mij verzekerde, dat Pauline nooit bemind had. Maoari’s leugen vrua te niet gedaan, zooals ik wel dacht, toen ik de laatste maal haar schoon gelaat had aangestaard. Pauline was onschuldig als een engel. Maar nu moest ik nog we ten wie de man was, wiens dood haar een tijd in hare vermogens gekrenkt bad. Ceneri sloeg een ontroerenden blik op my. Giste hij wellicht wat ik hem nu zou vragen «Zeg my nu eens”, zeide ik, «den naam van den jongen man, die door Macari te Londen is vermoord in tegen woordigheid van Pauline; zeg mij eens, waarom is die vermoord Zijn gelaat werd aschgrauw. Hij scheen ineen te zul len zinken, zonder taal of teeken te kunnen geven, zonder de oogen van mij af te kunnen houden. «Zog mij eens,” hefhaalde ik. «Wacht, ik zal u alles goed herinneren, dan weet gy, dat ik goed ben ingelicht. Hier staat de tafelhier staat Macari achter den man, dien hij met zijnen dolk vermoord beefthier Zit gij, en achter u staal nog een man met een littee- ken over de wang. In de achterkamer, voor de piano, zit Pauline. Zij zingt, maar houdt plotseling op, toen de vermoorde neervalt. Is de beschrijving getrouw Ik had levendig gesproken, in woorden en gebaren. Ceneri’s ooren hadden elke syllabe opgevangen zyne oogen hadden elke beweging gevolgd. Toen ik wees naar de veronderstelde positie van Pauline, keek hij met een snellen, ontstelden blik, alsof hy verwachtte, dat zy op oens zou binnenkomen. Hy trachtte niet dat bet aan ‘t bollen ging, doch al apoedig zijwaarts van den dyk in do heg gemakte, waardoor het zyn gang kwyt was en stil hield. Toen bet paard uitgespannen was, bleek het, dat de wagen veel schade bad bekomen Men liet den wagen in den steek en zette de reis met het paard te voet verder voort. Persooolyke ongelukken kwamen er niet by voor, terwyl de beschadigde wagen later op den middag aan een ander voertuig gebonden werd weggebaald. wie het slachtoffer was van die misdaad, nu reeds jaren geleden begaan, en wat de reden was van die afschuwelyke daad. Ik moest vernemen, dat Macari’s verklaring volkomen valscb was, en ingeblazen door boosaardigheidanders zou ik bij mijne lange reis niet gewonnen hebben, la het wonder, dat mij de lippen beelden, toen ik dat onderwerp aanroerde? «Nu, Dr. Ceneri,” zeide ik, «nu heb ik een ge wichtige vraag te doen. Had Pauline een minnaar, vóór ik haar trouwde?” Hij trok de wenkbrauwen op. «Gy zijt immers niet hier gekomen met die vraag, om van een aanval van minnenijd te genezen?” «Neen,” zeide ik, «gij zult myne bedoeling later hoorenantwoord mij maar eens eerst.” «Zij had een minnaar, want Macari deed zich als zoodanig op, en zwoer, dat zij zijne vrouw zou wor den. Maar ik kan u ten stelligste verzekeren, dat zij zijne liefde nooit beantwoord heeft.” «Heeft zij ook nooit iemand anders bemind?” «Niet, dat ik weet, maar ik begrijp u niet recht. Waarom vraagt gy dat? Misschien heb ik niet goed gehandeld jegens u, mijnheer Vaughan, maar uitge zonderd haar geestvermogens, was Pauline eene vol komen goede vrouw voor u.” «Gy hebt verkeerd gehandeld jegens mijdat weet gy. Welk recht had gij, my eene vrouw te laten trou wen, wier verstandelijke vermogens gekrenkt waren Dat was omtrent ons beiden slecht gehandeld.” Ik was eenigszins ontstemd, en sprak dienovereen komstig. Ceneri was niet op zijn gemak. Als ik vergel ding gewenscht had, zij was hierhet zien van dien ongelukkigen, in lompen gehulden, uitgeleerden man, met de wetenschap van 'tgean hem verder wachtte Te Katwyk a/Z. is een aanslag gepleegd op het leven van dn. 0. De dader, iemand Tan 23 jaar, had reeds sedert lang verondersteld, dat ds. O. hem bedoelde, toen deze in de ca techisatie, hem aanziende, had gezegdGod ziet en hoort alles; een gek woord kan wel eens goed vallen. De i- ham verzekerde dat hy niet de bedoelde persoon De beer O. gaf hem die verzekering, doch hiermede niet tevreden, ging hy tobben meende hy zich te moeten wreken. De is ter beschikking van den officier van Te Goes beeft het ijs by na nog een slacht offer geëischt. Een knaap, v. Z. genaamd, was roekeloos tot middenop de Vest geloopen, toen hy eensklaps door het brooze ys zakte Hy wist zich aan het ys vast te houden, ter wyl men van den kant hem een ladder toestak. Deze was echter te kort, waarop het jongere broertje van den drenkeling zich een touw liet ombinden en moedig over het ys voortstapte. Ook hy zakte er door vóór hij zyn broedei bereiken kon, maar fluks wierp hy hem een touw toe, dat deze greep, waarna ze wal werden getrokken. Men meldt nit Harlingen Voorbijgangers bemerkten gisteren, hoe een huis op de Voorstraat vol rook wr,s, en daar het binnengaan door de gang niet mogelyk bleek, dronueti ze door de achterdeur binnen, De gebr. Diamant uit Schoonhoven en den Haag zullen op den avond van Dinsdag 19 Maart 1895 by de Wed. den Braberte Moor drecht optreden en het publiek vergasten, op voordrachten en mnziek. De naam Diamant is te goed bekend, waardoor het onnoodig is ieder op te wekken tot bijwoning van dezen avond. De entrée pryzen van f 0.50 eerste rang en f 0,25 tweede rang maken het mogelyk dat velen er gebruik van kunnen maken.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1