TERUGGEROEPEN door HUGH CONWAY. ten, ra, 8» rten BINNENLAND. feuilleton. ZN. ?iieuw»- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. EBVEBU Woensdag 20 Maart 1895. 33ste Jaargang. No. 6012. •J 4z. LGAZIJN IMER, erdam. en Koning rij van rieken zijn de uda. de Heer iw afleverbaar in eene week. jrdrecht. Iwyk. kstrecht. lewatër. rendorp, arder. Idingsveen. koop. thuizen. ermeer. vaard. averts, erd ter Boék- Uit Varik meld en verren vaa n, alsook alle R en Co., VGEN. n zittende Kat. i Trommeltje# oopers. EKE r beste Kaih- est gebruikt m Trommel mihmii i: nuitavr Bpu merlid weren wet s der »N. Gron. Ct. gen. den pen, der pryzen. lynen 48 pag 2 kolommen Romans, •ische Ver- erlei,Raad- en»., voor JRNT per 3 it. i Nederland [’ERREÜS, s-Boson. De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. stoomen van s. orden naar de erfd. nd of geverfd, gezondheid en Ministerie bij den Hoogen .1™ van den Amsterdamschen tot drie maanden veroordeeld eene som gelds toeeigende welke wisselkantoor bij vergissing te In zake eene overtreding van de Zondags- van arbeid in het openbaar paar personen te Bergen* dat de kanton rechter daaromtrent in hoogste instantie uitspraak heeft te doen, en mitsdien, door het daartegen ingesteldo cas satieberoep, gehandhaafd moet worden de^ be- niet-ontvankelyk verklaarde in zyn hooger he- roep tegen het vonnis van - te Bergen-op-Zoom, waarbij ontslag i rechtsvervolging werd uitgesproken. Uitspraak in deze beide zaken 16 April. In het beroep van een gewezen klerk ten hun twee kinderen geboren, een zoon en eene doch* ten De vader stierf echter, toen de toon pas twaalf, en de dochter tien jaar oud was. Zijne weduwe, die in Engeland weinig vriendschapsbanden bad aange* knoopt, en Engeland alleen liefhad om baars manswil, keerde weldra na»r Italië terug, en al hare oude vrienden verwelkomden haar met vreugde. Zij werd beschouwd als fabelachtig ryk. Haar echtgenoot had in een opwelling van liefde, haar alles vermaakt. Hoewel er later kinderen waren, bad hij zijn testa ment onveranderd gelaten, zoo groot was zijn ver trouwen in zijne vrouw. Geen wonder, dat Mevrouw March, mot zulk eene fortuin ter hare beschikking, algemeen geëerd en gezien was. Zij had vóór haar huwelyk altijd haren broeder boven alles lief gehad. Zij deelde zijn patriotisms, sympathi seerde met hem in zijne plannen, en luisterde naar de hersenschimmige conspiratiën, waarvan hij bet hoofd steeds vol had. Hij was eenige jaren ouder dan zy, en bij hare terugkomst in Italië vond zij hem weer als eenen uiterlijk rustig levenden, hard werken den, slecht- betaalden dokter. Zij verwonderde zich, dal die vurige, plannenmakende jonkman van vroeger zoo veranderd was. Eerst toen Ceneri zeker was, dat zyne zuster nog aan Itfelië getrouw was, liet hy haar zien, dat onder het prozaïsche uiterlijk een van de slimste on bekwaamste geesten verborgen wa», ouder al degenen, die werkten aan de vrijheid van Italië. Toen kreeg hij zyne vroegere heerschappij terug. Zij bewonderde, aanbad hem by’na. Zij ook was bereid alles op te offeren, zoodra de tijd zou gekomen zijn. Wal zij zou gedaan hebben, indien zij *t beleefd had, dat men hare hulp inriep, is moeilijk te zeggen maar zeer waarschynlyk zou sij hare fortuin, en die barer kinderen, vrijwillig geofferd hebben voor de goede zaak. Zij stierf echter lang vóór dat er iets kon onder nomen worden, en by haren dood liet zij in ’t volste v<rtrouwen alles in handen van haren broeder, als voogd over hare kinderen. De gedachte evenwel aan de bepaald Engdsche gezindheden van wylen haren echtgenoot deden haar, in hare laatste oogenblikken, haren broeder verzoeken, dat by sou beloven aan beide kinderen een Engelsohe opvoeding te zullen doen geven. Toen «loot zij voor altyd de oogeu, en de weezen werden overgelaten aan de meerdere of mindere zorgen van den voogd. Hy kwam echter zijne belofte getrouw na. Antony en Pauline werden naar Engelsohe scholen gezonden, maar zij brachten de vacanties altyd door in Italië, aangezien alle oude vrienden uit het oog verloren waren gedurende het weduwschap der moeder. Zoo groeiden zij op, Italiaansoh en Engelsoh tegelijk. Ceneri administreerde hunne fortuin met de meeste zorg, als een man van zaken, en zonder twijfel ging hij daarbij stipt eerlijk te werk. Eindelyk kwam de langgewenschte dag I De groote slag zou geslagen worden. Ceneri, die zich nooit be moeid had met die kleine samenspanningen, die in bare geboorte gesmoord werden, begreep, dat hij nu of nimmer voor zyn land moest doen wat by kon. Hy begroette met vreugde den komenden man. Hy wist dat Garibaldi de redder was van zijn verdrukt vaderland. De eerste gewaagde stap was gedaan, en met succes bekroond. De tyd en de man waren gekomen. Vrijwil ligers by duizenden meldden zich aan voor den stryd, maar de nocftlkreet was geld I geld I geld I (JFohH vtrrrlfd,) ADVERTENTIEN worden geplaatst 15 regek a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. Sprekende over de oppositie van het Ka- De Ras tegen de aanneming der ge- zegt de Haagsche Kroniekschrijver raadsleden, de heeren C. Ver voorn en Zaotwyk, dienden te dier zake de Gisterenmorgen had te Utrecht het volgende ongeval plaats. Mej. Bisdom bereed, vergezeld van haar pikeur, den heer Groeneveld, een paard, dat voor het eerst buiten kwam, na een maand in de manége geoefend te zyn. Van de Lange Nieuwstraat komende, schrikte bet paard van eene daar staande kar, sloeg door en liep tegen een lantaarnpaal. Mej. B. viel door den schok van het paard met bet hoofd op de hardsteenen banden van het hek van het paleis van justitie. De onge lukkige bleek overleden te zyn. Ook het paard had bij den val bet leven verloren. wordt ons van vryheid, wij kunnen eenen man van zijn type niet be grijpen, niet met hem sympatbiseeren. Hetzij, dat wij het gouvernement goed of slecht noemen, al naarmate wij Wighs of Tories zyn, de eene of andere party aan ’t roer zij, wij worden ten minste geregeerd door land- genooten, die door een deel van ons daartoe verko zen zijn. Maar zoo wij eens jaren achtereen overgele verd waren aan de genade van buitenlanders, dan zouden wy beter begrijpen wat patriotisms wilde zeg gen in den mond van Ceneri. Hij en zijne zuster waren de kinderen van welge stelde lieden uit de middelklasse niet adellijk, zoo* als Macari beweerde. Hij zelf had eene wetenschappe lijke opvoeding genoten, en was dokter geworden. Zijne zuster, wier buitengewone schoonheid op Pauline, was overgegaan, leefde als een gewoon Italiaansch meisje, maar toch niet zoo vroolijk als de meeste andere meisjes; in navolging van haren broeder name* lijk weigerde zij deel te nemen aan eenige publieke vermakelijkheid, zoolang de vyandelijke witrokken het land regeerden. Ongetwijfeld zou sij den rouw over haar land hebben blijven dragen, ware de liefde niet tusschenbeide gekomen. Een Engelschman, March genaamd, zag het schoone Italiaansche meisje, won haar hart, trouwde haar, en voerde haar in triomf mede naar zijn geboortegrond. Ceneri vergaf zijne zuster nooit geheel haren afval en haar weggaanmaar de uitzichten, die haar geopend werden door het huwelijk, waren zno goed, dat hij er zich niet sterk tegen verzotte. March was een zeer ryk man. Hij was eenige zoon, waaruit te verklaren is, dat Pauline, voor zoover Ceneri wist, geene na bestaanden had van vaders zijde. Verscheidene jaren leefden de jonggehuwden zeer gelukkig. Er werden Het gerechtshof te ’s-Gravenbage bevestigde het vonnis van de rechtbank te Rotterdam, waarbij de indertyd geschorste gemeente-ont- vanger van Ouderkerk a/d IJsel tot bewijs levering werd toegelaten in zake zyne vordering tot terugbetaling van by hem in beslaggenomen gelden. Voor de persoon die onder Zevenhuizen 23 Kippen had ontvreemd word 2 jaar gevan genisstraf geëischt. De toegevoegde verdediger vroeg vrijspraak. Een wetsontwerp heeft de Tweede Kamer bereikt, om wederom het uitvoerrecht op sui ker in Ned. Indië voor één jaar (te beginnen 1 Juni 1895) te schorsen, met het oog op de moeielijkheden voor de suikerindustrie op Java, door de ongekend lage prijzen. Reeds 5 fa brieken zyn gesloten en 4 zullen wellicht vol- Met het oog op het belang van duizen- ihlanders dient de suikerindustrie gehoi- voorloopig tydelyk, in de hoop op styging kantore van den ontvanger der successie te Meerssen, tegen zyne veroordeeling wegens drie verduisteringen tot tezamen 3 jaren ge vangenis, concludeerde het 0. M. tot verwer ping. Uitspraak 25 dezer. Door de arrond.-rechtbank te Utrecht werd gisteren ochtend vonnis gewezen in de navol gende zaak en veroordeeld D Takken, gewezen ontvanger Van de gem. de Bilt, thaos te Utrecht in verzekerde bewa ring, beklaagd van een aantal verduisteringen van geld en valschbeden in geschrifte met ge bruikmaking telkens van die valsche geschriften tusschen 1888 en 1894 gepleegd, tot gevang, van 1 jaar. >De oppositie van den heer De Ras, die door de meerderheid zyner partygenooten in den steek werd gelaten, beeft algemeen een minder aangenamen indruk gemaakt, omdat het te duidelyk was, dat deze oppositie niets anders beoogde dan propaganda te maken voor een verbeterd» geweer van een Neder- landscb werkman, die zyn vinding voor een appel en een ei verkocht aan iemand, die, zeer toevallig, by de verkiezing van den heer De Ras tot lid der Kamer, zich ontzaglyk veel moeite beeft gegeven om den tegenwoordigen afgevaardigde voor Maastricht zyn zetel te verschaffen. En wat bleek nu van de kwaliteiten van dat verbeterde* geweer? M-n had het in een sectiekamer ter bezichtiging gesteld en door een der boden, een oud-gediende, zon ’t eens in zyn uitstekend mechanisme, aan de leden, die er nieuwsgierig naar waren, worden vertoond, vooral met *t oog op de zooveel betere repetitie-werking. Maar ongelukkiger wijze ging, nadat een der hulzen was afge schoten de tweede niet eruithoe de man ook zyn best deed, *t repetitiesebot weigerde en toen ’t na lang talmen gelukte, sprongen al de reeerve-hulzen er uitIs het wonder dat de clubgenooten van den beer De Ras na dit fiasco niet meer op zyn kompas durf den meeseilen? Zoo redde de oppositie de voordracht dus.* Vry’dag kwam in den gemeenteraad van Herwijnen de reeds aangestipte politie-quaestie ter sprake. Twee M. van volgende motie in De Raad der gemeente Herwjjnen acht bet zeer in het belang der openbare orde en persoonlijke vryheid, dat aan den gemeente veldwachter Versteegh/ zyn ontslag wordt ge geven, en dat hiervan kennis wordt gegeven aan Z.Exc. den Commissaris der Koningin, met beleefd verzoek, dat het Zyne Excellentie behagen moge aan den wensch van den Raad gevolg te geven.* Zooals men zich herinnert, wordt bedoelde ryksveld wachter van oneerlijke verklaringen beschuldigd een beschuldiging, o. a. gesteund door een adres van. 145 ingezetenen, waarby den Raad verzocht werd bovenvermelde motie aan te nemen. By de stemming verklaarden zich drie leden vóór en drie tegen de motie. De voorzitter gaf, op grond van art. 50 der gemeentewet, aan deze beslissing de beteekenis eener ver werping, doch de heer Vervoorn bleef daar tegenover zyn meaning handhaven, dat in de Wat moet men doen met leden van een gemeenteraad, die de orde in de raadsverga dering verstoren Sluit of schors de vergadering, antwoordt de Gemeentestem*. >Maar dat helpt alleen voor het moment,* klaagt een burgemeester. Als een raadslid telkens sluiting der vergadering kan provo- ceeren, kunnen we geen afdoening van zaken krygen. Geef dus een afdoend middel.» Maakt bet optreden van eenig raadslid de toepassing van gestrenge middelen noodig, antwoordt nu de Gemeentestem dan zouden wy er geen bezwaar in zien, in het regl. v. orde te bepalen, dat wanneer een raadslid, door den voorzitter tot de orde geroepen, desniettegenstaande voortgaat op eenige wyze de orde te verstoren, hem de verdere by wo ning der vergadering door den voorzitter kan wordeq verboden en hy desnoods met den sterken arm uit de vergadering kan verwij derd worden. Het O. M. by de rechtbank te ’s Hage vorderde gisteren voor een behanger, die in een huis waar hy werkte, een door hem ge vonden portemonnaie verstopte en zich verder verschillende goederen toeëigende, hem door zyn patroon tot verwerken gegeven, 6 maan den, en voor twee werklieden uit Delft, die aldaar hadden afgesproken, om aan een waker van de »Gist- en Spiritusfabriek* een pak slaag te geven, en daartoe de roef van het schuitje, waarin die waker verblyf hield, open braken, bij welke gelegenheid een der aan vallers een schot hagel in de borst kreeg, door den waker gelost, voor den een 1 jaar en voor den ander 3 maanden gevangenis. Het bericht als zouden er ernstige onregel matigheden ontdekt zyn in de administratie van de Decama, Kuijk- en Foijtsvenen* Com pagnie is op zyn zachtst uitgedrukt, in hooge mate overdreven. Van onee lykheid of zelfs nalatigheid is geen sprake. De zaak scbyut hierop neder te komen. Het aantal recht hebbenden der compagnie is ontzaglyk groot en niet alleen over het geheele land, doch zelfs tot diep in Duitschland verbreid. Van die rechthebbenden zijn er enkele niet te vinden. Hun aandeel in de opbrengsten der companie, in den regel een kleinigheid, wordt tot een fonds gebracht, dat thans ongeveer f 3500 moet bedragen. Dit fonds is steeds aanwezig geweest en komt voor zoowel op de door deu Overleden, ontvanger opgemaakte staten als op den iuventari* van diens nalatenschap. Over het bedrag echter scbynt eenig verschil van 88) ,De moordenaar is in geenerlei opzicht te veront schuldigen maar wat mij betreft, God weet, dat ik den flinken jongen gaarne het leven gegund had. Hij had wel is waar zijn vaderland verlaten en vergeten, Blaar dat vergaf ik hem.” irZijn vaderland I zijn vaders land was Engeland I” „Zijn moeders land was Italië 1” hernam Ceneri woest. fHij had ons bloed in zijne aderen. Zijne moeder was eene echte Italiaansche. Zy zou hare fortuin, haar leven ja, hare eer voor Italië ge geven hebben.” „Om ’teven. Verhaal mij de geheele, verschrik kelijke geschiedenis.” Hij verhaalde ze mij. Om aan een berouwhebbend en boetedoend man recht te laten wedervaren, herhaal ik ze hier niet in zijn eigen woorden. Zonder het eigenaardige van zijnen toon en uitdrukking, zouden zij kond en onverschillig hebben kunnen schijnen. Mis dadig was by, maar niet zoo gruwelijk als mijne ver beelding hem mij geteekend had. Zijn groote fout was, dat in zijn oog voor de zaak der vryheid elk wapen geoorloofd was, misdaden niet uitgesloten. Wy Engel- schen, wier denkbeeld van tirannie en onderdrukking is» dat men belemmerd wordt in de voorrechten der GOUDA, 19 Maart 1895. Naar wij vernemen is de gewezen gemeente veldwachter van Waddinxveen, verdacht van onzedelijke handelingen, door de Arr. Recht bank te Rotterdam hedenmorgen vrijgesproken. 16 Maart ge- Hedenavond tegen halfelf bad alhier een muord plaats. Een zekere J. U., herbergier, kreeg ten huize van v. B. twist met een der meds-aanwezigen. Verwytingen weder yds moeten vooralgegaan zyn, waarop, naar meo tegt, J. V. het mes trok en genoemden J. U. een doodelyke snede in den bals toebracht. gevoelen te bestaan tusschen de compagnons en de erven van deu overleden ontvanger. De Hooge Raad verwierp gisteren de cassa tieberoepen van: den landbouwer te Herwjjnen, veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf we gens opruiing» en van eene vrouw uit Rotter dam, eveneens tot drie jaar veroordeeld wegens diefstal van verschillende gelden tot een aan- zienlyk bedrag ten nadeele van eene buurvrouw voor wier dochtertje zij voor een deel van het gestolen geld geschenken kocht. Het Openbaar Raad concludeerde gisteren tot verwerping het cassatieberoep kantoorknecht, omdat hy zich hem op een veel was uitbetaald. Uitspraak 16 April. K ‘"J:-4“ wet, het verrichten op Zondag, door een t op-Zoom, betoogde het O. M., heeft verwerping van slissing der rechtbank te Breda, die het O. M. den kantonrechter Bergen-op-Zoom, waarbij ontslag van Uitspraak

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1