ips franco TERUGGEROEPEN Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. BINNENLAND. Rxjrs baar. FEUILLETON. I r EH- eist. JN, nd met fl.90 No, 6613. Donderdag 21 Maart 1895. 33ste Jaargang. I 1 1 1 'tl ▼an Inzending van Advertentiën tot 1 uur det midd. rrrs du eu m, wapenen MAX k Zooi de Aan gegund. ide :he De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k t met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is f 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Bedankt voor het beroep te Helenaveen door Willemswaard te Krimpen aan den hooger wor* 5 0/0 franca shttn in alle 1 bezorgd. formaliteiten te vervullen, ndaal Noord In het ontwerp voor de zomerdienstregeling op de Staatsspoorwegen komen o. a. de volgende wijzigingen voor: AmsterdamRotterdam— Den Haag. De sneltrein van 9.40 v. m. van Amster dam C. S. naar Gouda, Rotterdam en Den Gisteren ia op de Beura te Rotterdam eene portefeuille met f 1620 ontvreemd, die een graanhandelaar uit Deil enkele oogenblikken onbeheerd in het schrijfkamertje had laten hggen. -1 en ammunitiegeld voor ti ling geld voor ontknopingen; geld lie de riel van een oorlog ronden voor f 9299. 6714.— 6472.— 6229.— 6130.— 6100.— 5775.— 5787.— 5698.— 5624.— EMDB hBIER DB SCHAAP8- cheidene genees- irkend en ge- eld geleverd door tman, eperstraat K. 11 Omstreken. ADVERTENTIES worden geplaatst 1—5 regels 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. uit Utrecht n. m. De trein van den Hollandachen Ijzeren Spoorweg, thans vertrekkende van Utrecht te 8.09 n. m. en binnenkomend» te Rotterdam (Maas) te 9.03 n. m. zal dan van eerstgenoemd station vertrekken te 9.23 n. m. en aankomen om 10.17 n. m. da. P. van IJsel. les vrijstond te doen, ten einde zich golven buiten gevaar te houden. Antony March was nu twee en twin tig jaren oud. Hij had vertrouwen in zijn oom j was zorgeloos en luchtig; zoolang hem het noodige geld was verschaft, had hij tot dusverre genoegen geno men met de excuses voor het uitstullun vau de reke ning en verantwoording. Of hij nu in den laatsten tyd argwaan had gekregen valt niet te zeggen maar sedert kort had hij een anderen toon aangeslagen, en had verlangd in *t bezit te worden gesteld van zyn ver mogen. Ceneri, die om zekere plannen voor een tijd naar Engeland moest, suste hem door de verzekering dat hij hem gedurende zyn verblijf te Londen alles zou openleggen Die openlegging van zaken moest nu plaats hebben, daar de laatste wissel van Antony het overschotje van zijns vaders vermogen by na tot niets gereduceerd had. Eu nu, wat had Macari daarmee te maken? Hij was jarenlang een gedienstige en trouwe handlanger van Ceneri geweest; maar zeer waarschijhlijk zonder zulke hooggaande en onbaatzuchtige bedoelingen. Het schijnt dat hij het samenzweren beschouwde als een vak, waarby wat te verdienen viel. Dat |by eens dapper had meegevochten op het slagveld, was te verklaren uit de aangeboren, woeste natuur van den man, waardoor hij vocht om den wil van het vechten. Daar hij in alle geheime aangelegenheden betrokken was, was hy gedurig by Ceneri aan buis, welk uur van den dag hot ook zijn mocht j »n by meer dan eene gelegenheid zag hij Pauline. Hij werd reeds verliefd op haar, toen zij nog een zeer jong meisje was, en deed alles om baar hart te wihnen. Jegens haar was hij zachtzinnig en vriendelyk. (JFordl 90r901fd.) WIIMIIE MANT OE-ILBUI met t, bevattend» uitgekomen lelzoen van >eren, dame* aanvraag aan BT IP JS sn katoenen en eveneens gelieve daar- ongeveer d» inlichtingen uitvoeringen naderde, zag Ceneri er meer en meer tegen op. Hij bad Antony’s karakter gadegeslagen, en wist zeker, dat, als deze de waarheid kwam te hooren, zijn eenige weusch zou zyn zich te wreken op zijn trouweloozen voogd. Ceneri voorzag, dat hij voor een tijd tot dwangarbeid zou veroordeeld worden. Zoo de Éngel- sche wetten hem wellicht niet bereiken konden, die van zijn eigen land konden tegen hem worden inge roepen Het schijnt mij toe, dat hy tot dien tijd toe geener- lei misdrijf begaan had, waarvan hij zich zelven niet kon vrijspreken op grond van zijn patriotisms; m»ar van nu af aan kwam de begeerte in hem op, om elke straf te ontgaan, en hij besloot op eenigerlei wijs de gevolgen zyner verkeerde handelingen te ontwijken. Hij bad nooit een sterke genegenheid gevoeld voor de beide kinderen. Ongetwijfeld waren zij hem in den laatsten tijd voorgekomen als verongelijkte weezen, die hem zouden ter verantwoording roepen. Zy had den in hun karakter te veel van hunnen vader, om zich sterk tot hunnen oom getrokken te gevoelen. Hij mocht Antony niet lijden, om diens jolig en beuzelachtig leven, zondor plannen of ambitie, hij vergeleek het bij zijn eigen leven. Hy was oprecht van gevoelen, dat hij een goed werk deed in de wereld, dat zyn komplot- ten en samenzweringen de zaak der algemeene vrij heid zouden bevorderen. In zijne geheime bijeenkom sten was hy een man van veel gewicht. Als hij te gronde gebracht en gevangen gezet werd, dan zou men hem missen. Had bij niet het recht, om zijne eigene verhevene plannen in de waagschaal te leggen tegen het vlinderachtig bestaan van zijn neef? Op die wyze redeneerde hy en kwam tot de over tuigiug, dat hem in 't belang der jnenscbheid byna al- De Amerikaansche sergeant-detective die, zooals onlangs werd gemeld, te Woerden een Italiaan verdacht van verduistering van eenige duizenden dollars heeft aangehouden, keert morgen met zyn arrestant naar New- York terug" DOOB HUGH CONWAY. reap. 3.55 n.m. zal de eerstgenoemde stations verlaten te 3.00 n.m. resp. 3.10 n.m. en bin nenkomen te Amsterdam W. P. reap. C. S. om 4.20 n.m. resp. 4.45 n.m. De trein van 4.42 n. m. nit Den Haag en 4.46 n. m. uit Rotterdam naar Amsterdam komt met 1 Mei a. s. te vervallen. Den Haag—Rotterdam—Utrecht. De trein van den Hollandsehea Ijzeren Spoorweg welke thans van Rotterdam (Maas) naar Utrecht vertrekt te 7.47 v. m., zal dan van eerstgenoemd station gaan 6.34 v. m. en binnenloopen te Utrecht te 7.28 v. m. De trein van 10.12 v. m. uit’s-Gravenhage en 10.17 v. m. uit Rotterdam aal dan van deze stations vertrekken te 10.04 v. m. resp. 10.22 v.m. De sneltrein van 2.50 n. m. uit Rotterdam naar Utrecht zal dan ook stoppen te Woerden en wel te 3.33 n. m. De trein van 8.00 n. m. nit Rotterdam (Maas) en 8.05 n. m. nit ’s-Gravenhage naar Utrecht zal 2 minuten vroeger van deze stations vertrekken. voorgangers en vrienden, toen hij zag, dat Italië een koninkrijk zou zyn, en niet eene republiek. Een paar duizend pond, zeido ik, had hij achtergehouden. Da jongen en het meisje groeiden op, en hun oom dacht, dat zijn patriotisms hem wel veroorloofde zooveel ach ter te houden als noodig was, om hunue opvoeding te voltooien, en hen de wereld in te zenden. Pauline beloofde zoo schoon te zullen worden, dat hij zich over hare toekomst niet ongerust maakte. Een ryke echtgenoot zou alles weer in orde brengen. Maar Antony, die een wild, vurig jongmensch werd dat was iets anders. Zoudra de jongeling tot manne- lijke jaren zou komen, wilde Ceneri open kaart met hem spelenhem ronduit zeggen, waar hij hot geld aan besteed hadzijne vergiffenis daarvoor vragen, en zoo noodig de straf ondergaan voor zyne ontrouwe handeling. Maar zoolang er nog geld voorhanden was, kwam hij niet tot die openlegging. De jonge man, hoe wel geene sympathie aan den dag leggende voor de hervormende plannen, en vrijheidlievende ondernemin gen van zijn oom, wantrouwde diens eerlijkheid niet. Zich zeker wanende, dat hy, meerderjarig zynde, een schat van geld zou machtig worden, gaf hij het gold met bandenvol uit aan allerlei buitensporigheden, tot dat Ceneri zag, dat bij nagenoeg op den bode* der kist was. Zoolang er nog geld was, stelde bij den kwaden dag van bekentenissen uit. Hetzelfde idéé, dat Macari had willen uitwerken met mij te samen, om zich namelijk te wenden tot het Italiaansche gouvernement, kwam ook by Ceneri op; maar daarvoor juist moest bij zijnen neef alles zeggen, want de aanvrage moest geschieden in diens naam. Naarmate die onvarmydelyke openlegging van zaken om bet te zeggen.* Bekl. ontkent ten sterkste die woorden te hebben gebezigd, hij zou direct nadat hij de kippen aan Van Vollenhoven had verkocht, zich van de Markt verwijderd hebben. De zoon van den vorigen getuige had deu bekl. die woorden ook hooren zeggen. De beklaagde glimlacht by die verklaring vergenoegd, terwijl by de schouders ophaalt blijkbaar denkt hij>ze maken najj toch niet veel Ook een derde getuige had den beklaagde die woorden hooren zeggen. De voetsporen op het erf van den bestolene komen wat vorm en lengte betreft overeen met beklaagde’s schoenen. De president mr. E. Feith vindt het erg onaannemelijk, dat beklaagde altijd van onbe kenden koopt ook eenigen tyd geleden stond bekl. terecht wegens een diefstal van schapen waarin >le grand inconnu* de grootste rol speelde. Bet O. M. waargenomen door mr. Djjck- meester, noemde beklaagde een listigen dief, die hoewel steeds door de politie op de hielen gezeten, totnogtoe door de mazen van het net der gerechtigheid is ontsnapt. Difctnaal echter meent Z.E.A. dat er genoeg termen aanwezig zyn tot veroordeeling van den beklaagde, weshalve hij eene gevangenisstraf van twee jaren requireert. De toegevoegde verdediger, mr. A. E. Baantjes, meent echter, dat de aanwyzingen dia tegen beklaagde pleiten, slechts op schijn berusten en concludeert tot vrijspraak. Over 8 dagen uitspraak. HH. MM. de Koninginnen hebben het voor nemen in de laatste helft van de maand April na het gewone bezoek aan Amsterdam, een bezoek van tien a veertien dagen te brengen aan Londen, ter bezichtiging van deze wereld stad. Hare Majesteiten zullen van deze reis weder naar de residentie terugkeeren en van daar in den namiddag van 14 Mei naar Nijmegen vertrekken tot het brengen van het bezoek aan de provincie Noord-Brabaut. GOUDA, 20 Maart 1895. Heden morgen werd in de R. 0. Leesver- eenigiug aanbesteed het vergrooten van eer. perceel op de Turfmarkt voor den heer A. J. J. Vos. Ingeschreven werd door: W. de Jong L. v. Blokland C. H. Wildenburg. J. J. Duijm C. W. deu Hoed J. H. de Wilde. A. Snelle man C. J. Koot J. E.v. Dongen Bolding D. Amesz. den laagsten inschrijver is het werk Omgekeerde richting. De trein van 9.53 v. m. uit Utrecht naar Rotterdam en Den Haag, zal eerstgenoemd station verlaten te 10.00 v. m. en in plaats 1 van, om 11.25 v. m. resp. 11.27 v. m. te 11 24 v. m. resp. 11.32 v. m. op laatstge noemde station* aankomen. De trein van 11.34 v. m. uit Utrecht naar Rotterdam en Den Haag zal ook stoppen aan het station Woerden en wel om 11.50 v.m., tevens komt deze trein één minuut later te ’s-Gravenhage aan. Eveneeas stopt de sneltrein van 6.36 n.m. -ii. aan het station Woerden ten 6.51 Geld voor r-p-"**’ vree en voor kleedi voor alles) Zy die leveren, zouden de ware bevryders zyn van hun vaderland I Waarom zou by ou aarzelen Indien zyne zuster geleefd had, zou zij hare fortuin even vrijwillig gege ven hebben als haar leven I Waren niet bare kinderen half Italiaanse!) De vryhejd lachte over de kleinig heid, die misbruik van vertrouwen heet. Op een paar duizend pond na realiseerde hy sonder bedenking het geheele vermogen der kinderen, en of ferde het op. Duizenden by duizenden telde hij in de handen, die hem werden toegestoken. Die aanzienlijke sommen werden besteed waar het noodig was en Ceneri had het bewustzijn, dat hij Italië bevrijd had door die gepaste en tijdige hulp. Misschien was dat zoo wie zal het zeggen 1 Later werden hem titels en eerbewijzen aangeboden voor deze groote, hoewel geheime, diensten. Dat hij elke belooning afsloeg, strekt hem tot eer naar tnyn gevoelen wellicht zeide hem zijn geweten, dat hij niet uit zijn eigen zak gegeven had. In alle geval, hij bleef eenvoudig dokter Ceneri, en brak met zyne vroegere Haag, zal dun van eerstgenoemd station ver trekken te 9.10 v. m. en aankomen te 10.14 v. m. te Gouda, 10.35 v. m. te Rotterdam en 1045 v. m. te 's-Gravenhage. De treinen No. 37 en 109, thans uit Amster dam C. S. vertrekkende te 11,10 v. m., komen te vervallen. De sneltrein van 2.40 n. m. van Amster dam C. 8. naar Gouda, Rotterdam en 's Graven- bage verlaat dan eeratgemeld station te 2.25 n. m. en arriveert te Gouda, Rotterdam »d ’s Gravenhage te 3.30 n. m., 3,50 n. m. resp. I 4.05 n. m. Trein 115 van Amsterdam C. S. vertrek kende te 4.10 naar Gouda, Rotterdam en den Haag en stoppende aan yeracbillende tuaichen- stations komt te vervallen. De trein van 4 31 n. m. van Amsterdam C. S. naar Utrecht zal één minuut vroeger van Amsterdam vertrekken. Ingelegd is een nieuwe sneltrein, direct doorgaande van Amsterdam via Gouda naar ‘s-Gravenbage, Deze trein verlaat het station Amsterdam C. 8. om 4,45 n.m. en arriveert te’s-Graven- hage ten 6.10 n.m. Nog zij opgemerkt, dat deze trein slechts loopt van 15 Juni-15 September. Eveneens wordt een trein ingelegd, stop pende aan de tusschenstations tusseben Amster dam C. 8. en Rotterdam en 's Gravenhage. Genoemde trein verlaat Amsterdam C. 8. om 6.18 D.m. en komt aan te Rotterdam resp. den Haag 8.22 resp. 8.31 n.m. Een nieuwe sneltrein is des avonds ingelegd van Amsterdam naar Rotterdam en den Haag, vertrekkende van Amsterdam C. 8. te 7.45 n.m. eu aankomende te Rotterdam en 's Gra ven hage reep, te 9.10 nm. resp. 9.20 n.m. Omgekeerde richting. Des morgens wordt een nieuwe sneltrein in gelegd van Den Haag naar Amsterdam en wel gedurende het tydvak van 15 Juni tot 15 Sept. Deze trein vertrekt van Den Haag te 9.00 v. m. en arriveert te Amsterdam W. P„ C. S., te 10.10 v.m., resp. 10.25 v.m., terwyl aan geen der tusschenstations wordt gestopt. De sneltrein van 9.28 v. m. nit Den Haag en 9,45 v. m. uit Rotterdam, zal dan deze stations verlaten te 9.30 v. m., resp. 9.40 v. m., en zal arriveeren te Amsterdam W. P., C. 8., te 10.50 v. in., reap. 11.05 r.m. De trein van 10.12 v.m. uit ’s-Gravenhage en 10.17 v.m. uit Rotterdam naar Amsterdam vervalt. De sneltrein van 11.33 v.m. uit Den Haag naar Amsterdam vertrekt 2 minuten later. De sneltrein van 2.15 n.m. uit 's-Gravenhage en 2.30 n.m. uit Rotterdam en aankomende te Amsterdam W. P. resp. 0 8. om 3 40 n.m. In de Zitting der Rotterdamsche Arrondis- sements-Rechtbank werden veroordeeld J, R. 42 jaar, koopman te Schoonhoven wegens diefstal door verbreking eener glasruit tot een jaar gevangenisstraf. B. De R. 65 jaar, koopman te Gouda, wegens diefstal van een jas, tot een jaar gevangenisstraf. Vervolgens werden P. R. 46 jaar, visscher en C. G., 39 jaar, kastelein te Berg-Ambacht wegens diefstal van vier schakels, te zamenen in vereenigiug gepleegd, vrijgesproken. Daarna stond terecht P. v. D. 56 jaar, koopman in gevogelte te Hillegersberg, beklaagd van in den nacht vau 19 op 20 December 1894 te Zevenhuizen te hebben gestolen 30 aan J. Klapwijk toebe- hoorende kippen. Beklaagde ontkent, bewe rende de kippen des morgens omstreeks 6 uur op den djjk tusschen Gouda en Moordrecht te hebben gekocht van een paar opgeschoten jongens. Deze had hy op de Markt te Gouda weder verkocht aan den poelier P. Van Vol lenhoven. Getuige J. Klapwijk verklaart, dat zyn erf wordt afgesloten van den weg door een hek, en omringd is door slooten. Des avonds van den 19 Dec. had hy de schoor, waarin het kippenhok zich bevond, met den sleutel ge slotenna zich vooraf overtuigd te hebben, dat alles in orde was. Des morgens vond hij de schuur opeu en een groot aantal kippen verdwenen. Daarop naar de Markt te Gouda gegaan zynde, zag bij den beklaagde in het bezit van zyne kippen, waarop hij naar de politie is gegaan. Toen deze zich met de zaak bemoeide, hoorde hy den beklaagde achter zich zeggen: >Ik zou je wel lekker verd

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1