ITAlf 1 Directe Spoorwegverbinding met GOUDA. Winterdlenst 1894/95. - Aangevangen 1 October. TUd van Greenwich. Boltenlandscta Overzicht. Kantongerecht te Gouda. A van OS, Az., lïëui's van Amsterdam™ m. Staten-Generaal. 2e. Kaxib. Zitting tui Dinsdag 19 Maart 1895. Het debat over de motie-Dobbel mann werd voortgexet. De beer Heldt betoogde dat beffing van graanrechten ten bedrage van 2.50 per hec toliter vertegenwoordigt 70 millioen verhooging van den graanprijs, wat neerkomt op t 14.77 per hoofd der bevolking, of f 73.85 per gezin per jaar. Aangenomen dat dit overdreven is, kan men stellig rekenen op f 36 per gezin per jaar, en dat ook voor de armsten. Graan rechten zullen het arbeidende volk verarmen en niet aanleiding geven tot meer vraag naar arbeidskracht. De prjjsverhooging zal ook op de zuivelbereiding terugwerken, en de zuivel producten zullen de concurrentie nog moeilijker kunnen volhouden. Ook op de industrie zullen de graanrechten met 24 millioen gulden drukken daar de arbeiders de verhooging van den broodprijs niet zullen kunnen dragen en loons- verhooging zullen vorderen, als graanrechten worden geheven. Alleen by de zekerheid, dat de boerenarbeider geld kreeg, zou spr. be scherming kunnen toestaan aan den landbouw in den vorm van toeslag voor eiken hectoliter verbouwd graan. De heer De Beaufort (Amsterdam) wjjstop de fout van algemeenheid en'onbestemdheid in de motie. Men weet niet vjfcp welke arti kelen de voorsteller hot invoerrecht wil ver- hoogen, en men kan niet voorzien welke be- laugen kunnen worden geschaad. Spreker wjjst op het verschijnsel, dat het Btreven naar protectionisme het grootst is in landen met vertegenwoordiging, en dat het neerkomt op opoffering telkens van één tak van volkswel vaart aan een anderon. In kleine landen is het protectiestelsel veel schadelijker dan in groote wegens het wegvallen van concurrentie. Het kan leiden nsar een streven tot aansluiting bjj grooter beschermd gebied, een begin van verlies van zelfstandigheid. Spreker betoogt dat graanrechten komen ten bate van grond eigenaren en zeer groot sociaal gevaar mede brengen, daar ze ten laste komen van de arbeikende klasse. De heer A. van Dedem, schoon van huis uit een vrjjhandelaar, acht graanrechten noodig omdat wij daartoe door andere Staten worden gedwongen. De heer Gremer heeft de industrie in de practjjk leeren kennen en op grond zijner ondervinding moet hjj ten stelligste bescher ming voor industrie afkeoren. Daarenboven klaagt men juist allerwegen het meest waar protectie heerscht. De hser Roesringh vindt de motie te alge meen en te vaag. De heer Zyp is tegen de motie, omdat ze een volslagen omkeering op handelsgebied be oogt en niet enkel graanrechten wil invoereo. De heer De Lange acht de achteruitgang van den landbouw de onvermijdelijke reactie op het tijdperk van ongekenden vooruitgang in 1870. Het zijn de grondeigenaars die bjj protectie belang hebben en niet de landbouwers of werklieden. Heden voortzetting. Op de aanvraag van een Engelschen con cessionaris is thans gevolgd een verzoek van den directeur-generaal der maatschappij Zee bad Scheveningenvoor den aanleg en de exploitatie van een pier in zee, uitgaande van het Kurhaus te Scheveningen. De »Zutph. Ct.i ontvangt het volgende schrijven Diakenen der hervormde gemeente verkla ren, ter logenstraffing van alle loopende ge ruchten, dat Aaltje Schurink, bjj wie Zondag- avoud jl. brand is ontstaan, geene bedeeling der diaconie ontving. Alleen werden haar, van de zoogenaamde gratis-bedeeling, slechts driemaal 2 Kgr. roggebrood en 25 turven verstrekt, hetwelk onmiddellijk na het beves tigen van baar bezit van zooveel geld is geroyeerd, c Een mineur wierp te Werkendam Mn dy- namietpatroonlje weg. hetwelk door een hond van J. d. H. werd nageloopen. Toen het dier er vlak bjj was, ontplofte de patroon, tenge volge waarvan de hond in verscheidene stuk ken werd geslagen. Aan het loket 3e klasse van een station in Friesland Reiziger Retour 3e klasse Harlingen. Hoe lang geldig, mynheer ChefVier dage®. ReizigerO, dat is mjj te lang, want ik moet morgen avond weer thuis zjjn. maar enkele reis Dan Men meldt uit Amsterdam: De chipsmakers hebben met groote meer derheid besloten geen arbeid meer aan te ne men dan tegen het tjjdens de werkstaking vastgestelde minimum-tarief. Zjj vergaderden gisteren weder in »Plancius«, benoemden eene commissie van honderd leden om op de 50 aljjperyen van de vakgenooten der andere branches en de chipsmakers wien het minimum loon uitbetaald wordt, geld in te zamelen tot stijving der weerstandskas, en ondernamen daarna als van ouds eene wandeling om chips makers die nog beneden het loon werken, te overreden eveneens het werk neer te leggen. Bestuurderen der afd. Amsterdams: van de Ned. patroonsvereeuiging >Boazt hebben aan de Koningin-Regentes verzocht om, voor zoo ver dit niet reeds mocht geschieden, >by de keuze der produkten van nijverheid, kunst, kleeding enz., aan die van ons vaderland de voorkeur te geven en door Harer Majesteits invloed en voorbeeld zoo velen onzer hoogere standen er mede eene eer in te doen stellen, dat de Nederlandsche nijverheid, de Neder- landsche voortbrengselen worden bevoorrecht, opdat de arbeid voor onze lagere standen v r- meerderd worde. Indien wij nagaan, Mevrouwe, zeggen adressanten, hoevelen onder onze aanzien lijke standen en in navolging daarvan, helaas, ook onder onze burgerjj, de voorkeur geven aan producten van nijverheid, kleeding als anderszips, die in het buitenland worden ver vaardigd, in Frankrjjk, Engeland en Duitsch - land vooral, dan moet ons de betuiging van het hart, dat die standen mede de schuld zyn aan de minder gunstige toestanden hier, en dat zy op den duur mede de oorzaak zyn en worden, dat tengevolge van de ellende der werkloosheid de ontevredenheid onder de lagere standen toeneemt, en dat velen daardoor noo- deloos gevoerd worden in de armen van soci alisme en anarchisme, waarvoor wjj God bidden dat ons lieve vaderland bewaard blyve*. De heer C. B. Oortbuys te Katwjjk aan Zee deelt bet volgende mede De jonge man, die 11. Donderdag mijn leven bedreigde, is niet een misdadiger of wraak zuchtige. De ongelukkige is ontoerekenbaar. Wat de bladen hebben gemeld omtrent de aanleiding en de toedracht is niet overeen komstig de waarheid. Een langzaam aangrij pende krankzinnigheid is tot openbaring ge komen. Uit Ampenan ontvingen wjj van een on derofficier een breed gemotiveerde klacht over de voeding en huisvesting van den soldaat op Lombok, welke, naar nit het schryven moet opgemaakt worden, de hoofdoorzaken zjjn van den ongunstigen gezondheidstoestand. De voeding bestaat's morgens een broodje met kaas of spek en wat slappe koffie; 's middags wat rjjst en onmogelijke scjor en een stukje smakeloos vleesch 's avonds bruine boonen of groene erwten met wat spek of wat rjjst met sajor, een half ei of wat vleesch. De boonen en erwten moeten van geringe qualiteit zjju, waardoor zy vaak ongenietbaar blyken. Over het verdere gedeelte van den brief, waarin de huisvesting worde besproken zwjj- gen wjj. Het zal wel voldoende zyo er de aandacht op te vestigen, opdat in dien toe stand verbetering korae. (Bat. Hbl.) In Engeland zyn sedert eenige jaren reeds gasaatoinaten in gebruik, waaruit men door het inwerpen van een geldstuk gedurende ze ker getal ureu licht kan verkrjjgen, evenals men er reeds voor chocolade, sigaren, lucifers enz. beeft. In Liverpool zjjn thans ongeveer 15.000 van zulke toestellen op geschikte plaatsen te vinden. Thans komen zulke toe stellen ook in Duitscbland in de mode, en wel voor 1 tot 5 vlammen. Alf men een stuk van 10 pf. in de sleuf werpt, krjjgt men één vlam die 4 uur brandt, of men kan 2 vlammen krygen die 2 uren of ook vyf die drie kwartier lang licht geven. Wil men vyf vlammen gedurende 6 uren lated branden, dan moet men 8 geldstukjes offeren. Is dan bjjv. na 4 uur het licht niet meer noodig, dan kan men het uitdraaien en houdt voor een volgende keer nog gas genoeg over, voor een licht dat 8 uur brandt. De toestellen werken zoo, dat öf het enkele inwerpen gas geeft, öf nog een hefboom moet worden verschoven. Het gebruik moet zeer gemakkeljjk zyn, omdat men met geen meter of contract te doen heeft en de toestellen lusteloos en ook zonder huurbetaling geleverd ^worden. De heer Van Wyck te Renkum verdedigt in de Posts de protectie. Het slot van zyn met overtuiging geschreven artikel getuigt echter tegen het beginsel. De beetwortel- cultuur wordt beschermd door den accyns. Maar nu wordt by de daling der suikerprjjzen den landbouwers voor de bieten een prys ge boden, waarvoor za niet meer kunnen tellen. De Nederlandsche fabrikanten sluiten nu met het buitenland contracten voor de levering van groote hoeveelheden. De overweging, de heer v. W., welke de wetgevende macht er toe geleid heeft, om geen bezwaar te maken tegen eenige bescher ming van de suiker-industrie, wordt op die wjjze tot een hersenschim* gemaakt. Dit voorbeeld, door een protectionist zeiven aangevoerd, bewyst opnieuw hoe de bescher ming soms niet ten bate komt van hen, wie men er door bevoordeelen wilde. «(Arnh. Crt.)> Toen de AmerikaanBche millionnir James Gould den 2 Dec. 1892 gestorven was, betaal den zjjn erfgenamen f 1,440.000successierecht. Nu heeft echter de ambtenaar Mac Clure ont dekt, dat de erfgenamen zieh f 9.600.000 ver gist hebben, want de heele erfenis bedroeg f 194,243,976, en niet zooals vroeger geschat werd, ruim 9l/i millioen minder. GeorgGould, dp oudste zoon, verlangt nn de kleinigheid van ruim 14 millioen als schadevergoeding voor de persoonlijke diensten, die bjj in het belang van de minderjarige erfgenamen door het beheer van bet reuzenvermogen zegt te hebben verleend. James Gould, die meer dan honderd malen millionnair was, bad een tragisch einde. Hjj stierf van honger, doordien hjj een maagziekte bad, welke hem belette te eten. Wanneer iemand plotseling zich toornig maakt, kan dit den dood tengevolge hebben. Voorbeelden hiervan zyn niet zeldzaam. Zoo stierf de Romeinsche keizer Nero plotseling, terwjjl hy woedend was over een beleediging, hem door een zjjner hovelingen aangedaan. Een zyner opvolgers stierf hieraan ook. Deze sprak met vuur tegen een Dnitsche deputatie en verweet hen hun ondankbaarheid jegens bet Romeinsche Rjjk, toen hjj plotseling in elkaar zonk en overleed. De groote Engelsche dokter John Hunter werd eveneens het slachtoffer van den toorn. Bjj een wetenschappelyken strijd met een 7jjner collega's die niet zijn meening deelde, wond hjj zich zoo op en maakte zich zoo kwaad, dat hjj ook in eens dood bleef. Een beroemd Russisch dokter stierf ook zoo. Hjj was aan een operatie bezig en maakte zich kwaad over de onbeholpenheid van een zyner assissenteo. Gelukkig heeft niet iedere toorn den dood tengevolge maar het is ontwijfelbaar, dat het zich kwaad maken bepaald nadeelige gevolgen heeft. De invloed van den toorn op den eetlust is zeer merkbaar. Ieder onaangenaam gesprek aan tafel infiuenceert daarop. Het eten smaakt niet zoo goed als anders. De Gemeenteraad van Weststellingwerf heeft besloten niet in hooger beroep te gaaD aan gaande de begrootiog over 1895. Na eene zeer opgewekte discussie van de heeren v. d. Murts, Eièma en v. d. Zwaag met den Voorzitter, die den Raad dringend in overweging gaf, om toch de begrooting sluitend te maken, had de stemming plaats, waarvan de uitslag gisteren door ons gemeld werd. Zy die tegen hooger beroep stemden door de voorstellen van Bnr- gemeester en Wethouders aan te nemen, waren van oordeel, dat hooger beroep toch niets zon baten, omdat de Minister had verklaard aan gaande de aangevraagde subsidie geen be slissing te zullen nemen, zoolang de begroo ting door Gedeputeerde Staten niet was goed gekeurd, alsmede dat hooger beroep stagnatie in de administratie zou veroorzaken. Ook de gemeenteraad van Opsterland heeft besloten zich te voegen naar de beslissing van Ged. Staten van Friesland en dus niet in hooger beroep te gaan. Zaterdag vierde een in de Leidsche studen tenwereld zeer bekende type, Mie Dop, het voorrecht, dat zjj gedurende 50 jaren haren studenten als fruitvrouw bediend heeft. Den Ken Maart 1845 toen allerlei lastige frnit- meisjes de studenten, die buiten zaten, hinder den, joeg de commissaris van politie ze allen weg, behalve Hiltien Janneje Zitman, een meisje van 12 jaar, die door de studenten op de stoep der sociëteit werd toegelaten. Sinds bleef ze Minerva bijna dageljjks bezoeken, kent tal van geslachten, spreekt en vertelt van wat ze beleefd heeft, en ondervond Zaterdag dat ook de studenten van het tegenwoordig geslacht oude getrouwen weten te waardeeren. Haar werd vanwege de studenten een geschenk vereerd. Te 's-Gravenland is Zaterdagnacht op de hofstede «Gooilost,» na eene korte ongesteld heid, overleden mejuffrouw M, C. J. H. Oor ver Hooft, het laatst overgebleven lid der oud- Am8terdarasche familie van dien naam. Groot is het verlies, dat de armen dier gemeente treft, want de overledene was bekend om hare groote weldadigheid, welke zjj met veel verstand en beleid uitoefende. Hoewel vry bejaard, beheerde mej. Oorver Hooft zelve bijna geheel bare uitgebreide bezittingen, waaronder vele boerderyen, elders gelegen. Het was hare gewoonte de pacht sommen nooit te verboogen, zoodat die thans nog waren als ongeveer 100 jaar geladen. Jaarljjks ging zjj op reis, om zelve hare goe deren te inspecteeren en de noodige herstel lingen te bestellen of na te gaan. Om te voorkomen, dat bjj baar overlyden de huurders van hare landgoederen plotseling zouden worden verdreven, of hunne huren verhoogd, heeft zij voor korten tjjd al de pachtcontracten op den oudeu voet voor 19 jaren verlengd. Dezer dagen zal te Haarlem weder een dier groote tentoonstellingen van bloeiende bolge wassen worden gehouden, welke steeds zoovele vreemdelingen, zoowel vakmannen als liefheb bers, niet alleen uit ons land, maar ook van over de grenzen naar de Spaarnestad lokken. Evenals bjj vroegere gelegenheden zal deze bloemententoonstelling gehouden worden in de sociëteit De Vereeniging*, die zich voor dat doel Gwada 6.80 Meordreoht. Mieuwerlrerk Oapslls Rotterdam Rotterdam Gapelle Jfieuwerkerk Meordreoht 7.- 7 8.40 9.06 9.40 10.46 7.82 8.47 H v 0 7.89 8.54 H 0 0 7.46 9.01 0 0 0 7.»» 9.10 9.25 10.— 11.06 5.— 6.02 7.26 7.47 S.10 6.13 0 0 0 8.19 8.21 0 0 0 8.26 6.29 0 0 0 8.32 6.85 7.46 8.07 8.18 10.55 11.0S 11.09 11.16 11.95 1.15 GOUDA ROTTERDAM. 19.08 9.45 10.09 12.18 12.51 1.24 8.62 4.60 5.24 5.56 7.10 8.32 8.43 9.40 11.02 11.10 0 12.58 0 0 4.57 0 6.08 0 0 0 9.47 0 t 0 1.06 0 0 6.04 0 6.10 0 0 0 9.64 0 0 0 1.1$ 0 0 5.11 0 6.17 0 0 0 10.01 0 0 12.38 1.21 1.44 4.10 5.20 5.42 6.26 7.80 8.52 9.08 10.10 11.20 11.10 KOTTIRDlU-GODDi. 9.51 10.17 11.50 12.20 1.45 2.20 2.50 8.48 4.20 4.46 6.81 7.07 1.10 9.41 10.27 0 0 1.55 0 0 0 0 4.56 0 7.17 t 9.10 0 10.34 0 0 2.02 0 0 0 0 5.02 0 7.24 0 0 10.41 0 0 2.09 0 0 0 0 5.09 0 7.81 w 0 10.11' 10.47 12.08 12.40 2.15 2.48 3.10 408 4.40 5.15 5.51 7.87 8.80 10.06 Gokdi 7.80 8.85 1.09 ».»7 10.*t ll.U 11.11 1MJ 1.17 ».H 4.45 6.87 6.89 7.18 M7 11.M11.1I Ï.T.-11.7.411.47 Bl.-Kr. 7.47 ï..fogw.7.5» 1.55 N.d-L.d.8.0» 11.01 et' t 11.10 t 1.06 1.11 1.17 1.96 4.57 8.11 v 6.16 y 6.99 6.81 t 6.86 9.58 10.10 DEN HAAG GOUDA. '•Hage 5.48 7.90 7.48 8,30 9.98 9.4610.1911.8819.15 1.88 9.15 9.45 8.43 4.15 4.49 5.17 7.- t.Ok 9.86 Voorb. 5.54 N.d-L.d5.59 0 0 0 0 0 10.18 0 1.44 0 0 0 0 4.48 0 7.06 0 0 0 0 0 0 0 0 1.49 0 0 0 0 0 7.11 0 w 0 0 w 0 0 10.80 0 0 1.68 0 0 0 0 0 7.20 0 9.11 0 0 0 0 0 10.86 0 0 2.04 0, 0 0 0 0 0 7.26 0 0 0 0 0 0 0 10.41 0 0 2.09 0 0 0 0 5.09 0 7 81 0 10— 1.15 1.40 7.51 1.0» 8.11 10.05 HU» 10.55 11.4» ».61 8.18 4.47 5.88 5.67 7.45 8.88 10.14 11.0» 8.87 5.87 7.5» 10.87 11.17 God». Oudew. 1.50 6.64 Weerde* 5.69 7.08 8.13 Utrecht Goude 6-46 Amsterdam Wp» 7.6f Ml 7.IÏI.I» 8.4*1 10,,010.51 Üm 1.80 8.08 8.1» S.l'o 5.8» 8.81 8.85 8.88 ».ll 10.11 Goud. 3.45 8.07 1.05 5.45 6.17 8.07 8.65 10.35 1.91 9.10 GOUD A-A HST 10.06 10.55 -3. 10.KK 13.19 l.— M. 9.51 8.40 4.47 1.4» 1.33 681 7.41 9.49 Gnuda 6.80 7.60 8.18 9.58 10.1610.53 13.0813.45 3.90 3.45 8.15 4.18 4.48 5.30 5.47 7.49 8.81 10.10 U T 1 E C H T-G O U D A. Utrecht 6.83 7.50 9.- 9.58 11.84 19.03 13.50 8.10 8.30 8.534.48 5.90 6.86 8.09 1.608.5910.84 Woerden 6.58 8.11 10,16 11.50 19.95 8.43 4.16 5.47 0.119.9410.11 Oudewater 7.07 8.19 10.94 4.34 y f 9.19 7.30 8.83 9.84 10.87 19.06 1.93 8.50 4.87 K.90 7.08 8.419.89 11.67 AM8T1ID AM-GOUD A. 10.14 I Amsterdam Wp 6.50 8.1» 9.»» ll.lt 11.80 S.»t 4.9» 4.8» 7.»0 10.00 Ü.1I Gouda 7 JO 9.04 10.44 19.16 11.49 1.50 1.90 l.»8 9.81 11.— i zoo by nitatek leent. Het programma behelst 132 wedatryden, waarvan 20 voor hyacinten, 22 voor tulpen, 12 voor narcissen, terwjjl de overige betrekking hebben op die lange reeks van verschillende bol- en knolgewassen, welke jnisfc tegenwoordig meer en meer in den atpaak vallen. Ook booquetten en versieringen worden in het programma gevraagd, mits uitsluitend samengesteld nit bloemen van bol- en knolge wassen afkomstig. Onder de uitgeloofde pryzen zyn 25 gouden medailles en eenige honderden zi'ververgulde, zilveren en bronzen medailles, benevens verscheidene extra premiëo. Ieder, die zich voor onzen nationalen tuin bouw en vooral voor de zoo uitgebreide Haar- lemsche cnltnreu interesseert, verzuime niet deze tentoonstelling te bezoeken, die opnieuw zal kunnen bewjjzen, dat Haarlem en omstreken terecht een wereldvermaarden naam heeft op dit gebied, waarvan zjj haar monopolie steeds heeft weten te handhaven. De tentoonstelling zal Vrjjdag 22 Maart ten een nnr feesteljjk worden geopend en daarna tot den volgenden Dinsdag te bezichtigen zyn. De commissie van het Museum van Kuust- njjverheid te Haarlem heeft de eer U te ba- richten dat van af 20 Maart op genoemd Museum eene tentoonstel ling is geopend van kunstindustrieele ontwe»*peD, schetsen en tee- keiiingen alsook van keramieke producten vervaardigd en geschilderd door den heer A. Ie Conté oud leer aar der Polytechnische School te Delft en heeft de eer U tot een bezoek aan deze tentoonstelling uit te noodigen. Nabjj Bakoe is een nieuwe naphtabron ontdekt, die naar schatting 15000 tonnen per dag zal leveren. Alle beschikbare reservoirs zyn reed'» gevuld. Men laat het overige in de Kaspische zee loopen. De redacteur van Recht voor Allen*, C. Cornelissen, is te Haarlem gearresteerd, tot het ondergaan van de 10 dagen hech tenis, waartoe hij door het gerechtshof te Leeuwarden werd veroordeeld ter zake van het deelnemen aan eene bjj de wet verboden vereeniging. Een voormalig officier van het O. I. leger, laatstelyk winkelier te Rotterdam, verliet eenige weken geleden zijn gezin aldaar. Naar »de Maasb.* verneemt, is nn zyn lyk in Frankrjjk uit een rivier opgehaald. Op bevel des keizers mogen de militairen, zoowel officieren als manschappen, voortaan in de hootdatrateu van Berljjn niet rooken. De correspondent der »N. R. Ct.» vernam, dat dit is, omdat de militairen de honneurs voor leden van het koninklyk huis niet avor- schriftsmiissigmaakten, als zjj een sigaar in de hand hielden. Op een avond der vorige week liep een welgedaan geestelyke schuin over een plein der stad Genoa en kwam aan een plek waar drie jongelieden byeen stonden. Toen de geesteljjke in hon nabjjheid was, kwam een der jonge mannen op hem toe, strekte smeekend de hand nit en zeide Heb medelyden met me nau- weljjks waren die woorden uitgesproken, of de eerwaarde heer pakte den vrager met jjzeren greep bjj de borst en liet hem niet weer los. De beide vrienden wilden te hnlp snellen, maar thans kwamen van alle kanten politie-agenten voor deu dag, die de drie kornuiten achter ■lot brachten. Het zonderling voorval had de volgende aanleiding de geestelyke Versari bad een on- geteekeuden dreigbrief ontvangen, wiarin hem bevolen werd om, als zyn leven hem lief was een zekere som gelds op een aangewezen uur naar het plein te brengen en aan een jongen man te geven, die hem zon aanspreken met de woorden »Reb medelyden met me. De wakkere geestelyke liet zich niet bang maken, maar bracht den brief Daar het politie bureau. De hoofdcommissaris trok de boven- kleediug van deu geestelyke aan, Dam een paar stevige ondergeschikten mede en op die manier werd bet fijne klaverblad op leelyke manier in de val gelokt. Op het Alkmaarsche meer zyn onlangs in den tijd van tien dagen ongeveer 20000 pond aal en paling gevangen. Ook werd een witte aal gevangen, welke naar Artis te Amsterdam Op IJsland is het merkwaardig zacht van temperatuurgedurende de geheele maand Febr. was de barometerstand te Vardö hooger dan te Parys. De beer C. L. Bouman, mnsiens te Dor drecht heeft het plan gevormd, onder de leer lingen der lagere school een flnitcorps te vormen, 80 leden sterk, dat by versohillende gelegenheden zyn diensten zon kunnen be- wjjzen. Op de conferentie der Hongaarsche bisschop pen is besloten de twee kerkelyk-staatkundige wetsontwerpen, waarvan de tweede lezing he den te Budapest begint-, te bestrijden. Niet temin vertrouwt de regeering dat de ontwer pen zollen worden aangenomen, zjj het dan ook met een kleine meerderheid. Het Engelsche officieele blad behelst een order van het departement van landbouw, waarbjj de ontscheping van vee uit bjjna alle Europeesche landen, Nederland daaronder be grepen, wordt verboden. De Potit Correspondent* spreekt ten stel ligste tegen, dat er sprake is geweest van een bijeenkomst van keizer Wilhelm, keizer Frans Josel en koning Humbert bjj de opening van bet Noord-Oostzeekanaal. Nog steeds in Duitschlond die onverkwik kelijke strjjd over de Bismarck-feeRten nog steeds aan de eene zyfie klein geharrewar over ondergeschikte punten, aan de andere zjjde een overdreven opvyzelen en ophemelen van Bismarck, dat tegenspraak moet veroorzaken. Niet ten onrechte zegt de Frankfurter* dat al dit getwist er niet toe kan bydragen om Duitschlaud's aanzien in bet buitenland te verboogen. Bismarck is een groot man*, ziedaar een stelling die wel niet bewezen hoeft te worden. Bismarck heeft Duitschland gemaakt*, een tweede stelling, die niet wel tegengesproken kan worden. Laat dus de Duitschers, die het woord vaderland* altijd in dan mond hebben, toonen dat ze werkeljjk dat vaderland liefhebben door hem te eeren, die dat vaderland maakte,'tot wat het is. A Terwjjl nu dit kleingeestige geharrewar over de Bismarck-fepsten de Duitsche pers bezig houdt, is bet hoogst merkwaardig op te trier- ken, hoe een andere Duitsche staatsman, die in de binnenlandsche politiek niet minder eenzijdig wa9 dan Bismarck, Frhr. Von Schor- lemerAlst, algemeen als een ridderlyk man geprezen wórdt. Zelfs de Kölnische.die anders toch niet van de groote vriendelijkheid, jegens het Centrum kan verdacht worden, spreekt in waardeerende woorden vbd den aristocratischen Centrum-leider, die pas gestorven is. Zou misschien ook ten opzichte van Bis- ma-ck de regel worden gevolgd, dat groote mannen slechts geëerd worden na hun dood De Zwitserscbe regeering heeft by den Bonds raad eeu Voorstel ingediend tot wjjziging van de artikelen der grondwet, die betrekking hebben op de landsverdediging. Het voorstel wil alles wat betrekking heeft op het leger eu op de verdediging* brengen onder de be voegdheid van de Bondsregeering zoodat het verschil tosschen Bonds- en kantonnale troepen vervalt. Het Bondsleger zal bestaan uit alle Zwitsersohe burgers die tot den dieast verplicht zijn. De weerplicht zal duren tot het 48ste levensjaar volbracht is. Hel Bondsleger zal samengesteld zjjn uit 96 ba taljons infanterie, 8 bataljons landweer, 34 eskadrons cavalerie, 56 batteryen veldartillerie en 9 batteryen bergartillerie. Het bevel wordt opgedragen aan officieren die door de Bond*- regeering worden benoemd, en alle militaire inrichtingen die bet eigendom zjjn der kan tons zullen overgaan aan den Bond. Men verwacht veel oppositie van de kan tonnale besturen tegen deze voorstellen. De bezorgdheid van krjjgsvaardige Engelsche afgevaardigden over de gebeurtenissen in Trans vaal is oh noodig gebleken Op de meest vredelievende wijze is bet protectoraat over Swaziland door de Zuidafrikaansche Republiek afgekondigd. Deu 9n 'Maart rukte generaal Joubert ulet een afdeeling troepen naar de grenzen van Swaziland. De proclamatie werd afgekondigd en koning Unguane opgeroepeu om zich by ds Transvaalsche commissarissen aan te njelden ten einde tot boofd kapitein van Swaziland te worden nitgeroepen. De koning kwam de commissie tot Inbobame te gemoet. Hjj onderwierp zich en voorkwam daardoor den kryg. Daarmede is een der ondste qnaesties in Zuid-Afrik» beëindigd. Transvaal beeft eeD belangrijke uitbreiding van grondgebied gekre gen, en by een verstandig bestuur zal de vrede in 5|ïuid-Afrika voor langen tijd verze kerd zyn. Omtrent de telegrapbisch gemelde ontsnap ping van den Oostenryker Slótio nit de i<e- vangenschap bjj den Mahdi te Omdnrman, wordt nader gemeld, dat de gevaarlyke tocht begon op 20 Februari eu toen met zooveel spoed werd voortgezet, dót te Metemmah twee kameelen niet meer voortjkonden. Slatin moest zich nu twee dagen iri het gebergte schuil houden, terwjjl zyn beide Arabische gidsen nieuwe kanieelen zochten, waarmede vervolgens de vlucht door de Nabische woestijn werd voortgezet ^ot Assoean, den eersten militairen post der Engelschen aan den Njjl. Slatin, die onder de Egyptische Regeering verschillende ambten in Soedan bekleedde met den rang van »Bey,« was lnatsteljjk gouver neur van de nabjj Abyssinië gelegen provincie Darfoer, evenals dr. Schuitzer of Emio-pasja gouverneur van jEqoatoria was. Terwjjl achter deze zich nog jaren wiafe staande te honden, totdat hjj zeer tegen zyn zin door Stanley gered* werd, viel Slatin-bey den Mahdi in handen, die hem elf jaar lang ge vangen hield. Negenmaal beproefde Slatin te ontvluchten, en eerst den tienden keer mocht het hem gelukken, ofschoon ook thans ongetwyfeld patrouilles in alle richtingen zyo achterna gezonden. Over de ondervonden behandeling tjjdens zyn gevangenschap heeft Slatin niet byzonder te klagenhjj mocht zelfs geregeld met zyn familie correspondeeren en de Mahdi verklaarde zelfs er niets tegen te hebben als iemand van de familie nit Oostenryk hem bijgeval zon wenscben te bezoeken Op het oogenblik bevinden zich nog twee Europeesche gevangenen in handen van deri Mahdide Duitscber Karl Neufeld en de Eerwaarde Zuster Grignoliniopdat niet op deze misschien zyn vlucht zou gewroken worden, had Slatin eeu brief aan den Mabdi achtergelaten, dezen uitdrukkeljjk verzekerende dat geen der Europeanen van zyn voorgedomen ontsnapping heeft keunjs gedragen. De mid delen voor zyn vlucht schynen hem verstrekt te zjjn door de goede zorgen van den Oos- tenrykschen consul-generaal en den Engelschen majoor Wingate. Heden wordt Slatin bey te Cairo verwacht. Het Deensche »Folkething« heeft debegroo- ting aangenomen. Vooraf had de eerste minister verklaard, dat by in de aanneming met algenieene stemmen het bewjjs zou zien, dat alle partjjen het constitutioneele ge schil als geëindigd beschouwen en dus het verleden jaar getroffen tergelijk goedkeurden. Na deze verklaring stemden slechts vier leden twee socialisten en twee radicalen tegen. De Zweedsche Rjjksraad heeft met 194 tegen 171 stemmen besloten het invoerrecht voor ongetnalen graan te verhoogen van 315 tot 370 oere per 100 kilogram. Daarentegen werd met 205 tegen 160 stemmen besloten, het invoerrecht voor gemalen graan te hand haven, gelyk het nu is. Dit invoerrecht be draagt nu 650 oere per 100 kiligram. De Amerikaanscbe bladen bljjven een hoo- gen toon aanslaan tegen Spanje wegens bet schieten van een Spaansche kruiser op de Alliance. Tot dusver is te Washington nit Madrid nog geen antwoord ontvangen op het protest, dat daar door den minister Gresham is in gediend. De bladen eiscben, dat de Ameri- kaaosche regeering eenige oorlogschepen naar Cuba sal zenden, indien de verlangde satis factie niet spoedig wordt gegeven. Vrorloopig schjjnt president Cleveland nog geen plan ts hebben, om tot dergelyke krachtige maat regelen over te gaan. Zitting van Woensdag 20 Maart 1895. De volgeude personen zijn veroordeeld wegens: Openbare dronkenschap. D. v. d. K., te Gouda, tot f 1 of 2 dagen b. Jachtovertreding. J. t. H., te Kralingen, tot f 5 of 3 dagen h.; C. H., te Waddingsveen, tot f 3 of 3 dagen h.; D. d. K., te Moercapelle, tot f 10 of 6 dagen hechV nis P. H., te Zevenhuizen, tot f 2 of 4 dagen h. Overtreding Pol.-Verordening v. Gouda. W. N. v. d. B., te Gouda, tot f 1 of 1 dag hechtenis C. M. K., te Gouda, tot f 1 of 2 dagen h. Overtreding Wa oen wet. G. V., te Zwammerdam, tot f 2 of 2 dagen h. Voor het maken van nachtelyk burengerucht. A. 8., M. J v. R., huisvr. tan A. S J. 8. en G* J. W., allen te Gouda, ieder tot f 1 of 2 dagen hechtenis. Openbare dronkenschap bjj 8ste herhaling. H. J. K., te Gouda, tot hechtenisstraf van drie weken. Openbare dronkenschap. C. d. J., thans zwertende, W. v. d. B., thans zwervende, J. d. H., te Slnipwyk, J. 8., te Amsterdam, thans zwervende, H. v. d. 8 te Gouda, M. A. W., gescheiden vrouw van G. T., te Rotterdam eu E. H., te Haastrecht, i«der tot f 1 of 2 dageD hechtenis T. G„ in 't W., thans zwervende, tot f 2 of 2 dagen hechtenis. Afloop van Openbare Verkooping van Onroerende Goederen. VEILING 18 MAART. Huis en Erf, Westhaven, B. 195, f 4400.- k. P. de Raadt, qq. Huis en Erf, Vlamingstraat, O. 373, f 460.- krs. A. J. IJsselstejjn en J. A. C. IJsselsteyn. 3 perceelen Bouwgrond, Heerenkade in de Korte Akkeren, f 600.—, k. H. de Hoog. 3 perceelen Bouwgrond, aldaar, f 600.—, k. J. Vergeer. Een tuin in de Korte Akkeren, groot 8 aren, f 660.k. A. van Kekem. Huis en Erf Lange Tiendeweg, D. 43, f 1875.-, k. E. Wientjes. Huis en Erf, Spieringstraat, F. 19, f 1675. k. F. C. Bik. 2 Hnizen en Erven met Bovenwoningen, Pe perstraat, K. 268, 268a, 269 en 269a, f 2210.—, k. Dr. F. H. G. van Itarson. Da onverdeelde helft in een Pakhuis met Bo venwoning, Jernzalemstraat, F. 4» f800.—, Ir P T U aaqoaIq Huis en Erf, Ztt, L. 288, f 750.-, k. C. Rietveld. Huis, Schuur, Erf en Boomgaard, Haastrecht- schen Djjk, to Haastrecht, f 1400.—, krs. B. Beszelzen en A. van Veen. 3 Huizen eu Erven, in de 4e Kade, R. 420, 421 en 424, f 1680.-, k. wed. Alb. La- Huis en Erf, aldasr, R. 423, f 510.— k. G. M. Peei era. Idem, aldaar, R. 425, f 460.-, k. B. W. van de Pavoordt. Idem, aldaar, R. 426, f 460.k. L. Nienwveld. 2 Idem, aldaar, R. 427 en 428, f 820.-^, krs. P. A. Lafeber en A. F. Lafeber. Kleiweg E 7373», Goud». 1» MAAIT. Vor.krs. Midi*UlMD. Cert. Ned.W. 8. 3Vs dito dito dito 8 dito dito dito 8Vt Üonqak. Obl. Goudl. 1881-88 4 Italië. Inschrijving 1862-81 6 Oosten*. Obl. in pspior 1868 5 dito in silver 1868 5 Portugal. Oblig. met tiokst 8 dito dito 8 ttusLAND. Obl. Oost. 2e Serie 6 dito Geoons. 1110 4 dito bjj Roths.1889 4 dito bjj Hope 1889-90 4 dito in goud. leen. 1883 6 dito dito dito 1884 5 Spanje. Perpet. sohuld 1881 4 Toekeij. Gepr.Conv. leen. 1890 4 Gee. leeuing serie D. Geo. leening serie 0. mjid-Ap*.IIef. Ree. v.obl. 1191 5 Mexico. Obl. Buit. Sch. 1890 I Venezuela. Obl. 4 onbep. 1881 Amstebdam. Oblig*tien 1861 S'/i Rotterdam. Sted. leen. 1886 3'/^ Ned. N. Afr. Hacdelsv. aand. A'endsb. T»b.-Mjj. Certificaten Dtui-Maatsoheppjj dito Arnh. Hypotheekb. pandbr. 4 Cult.-Mij. der Vorstenl. aand. 'e Gr. Hynotheekb. pandbr. 4 Nederlanasche bank aa*d. Ned. Handelmaatsch. dito N.-W. k Pac. Hyp. b. pandbr. Rott. Hypotheekb. pandbr. 4 Utr. Hypotheekb. dito 4 Oostenr. Oost-Hong. benk aand. Rusl. Hypotheekbank pandb. 41/ Amerika. Equit. hypoth. pandb. 6 Maxw. L. G. Pr. Lien eert. 6 Ned. Holl.IJ.-8poorw.-Mjj. aand. Mij. tot Expl. v. St. Spw. aand. Ned. Ind. Spoorwegm. aand. Ned. Zuid Afrik. 8pm. eend. 6 dito dito dito 1891 dito» [TALiE.Spoorwl. 1887/89 A-Eobl.8 Zuid-ltal. Spwmjj. A-H. obl. 3 Polen. Warsohau Weenen aand.4 Rubl. Gr. Russ. 8pw-Mij. aand. K Baltisohe dito aand. Faatewa dito aand. 8 Iwang. Dombr. dito aand. 5 K*rsk Ch.Azow-Sp. kap.aand. 6 Loaowo Sewast. Sp. Mij. oblig. 5 Orsl Vitebsk, dito oblig. K Zuid-West dito aana. 6 dito dito oblig. 4 Amerika.Cent. Pao. Sp. Mij obl. 8 Chic. k North. W.pr. C. v. aand. dito dito Win. St. Peter. obl. 7 Denver k Rio Gr. Spm. eert. v.*. Illinois Central obl. in goud Louisv. k NashvilleCert.v. aand. Mexico. N. 8pw. Mjj. lehyp. o. 6 Miss. Kansas v. 4 pot. pref. tand. N.-York Ontario k West. aand. dito Penns. Ohio oblig. 6 Oregon. Calif. Ie hyp. in goud 6 St. Paul. Minn, k Manit. obl. 7 Un. Pao. Hoofdlijn oblig. 6 dito dito Lino. Col. le hyp. O 6 Canada. Can. South.Cert.v. aand. Vin. C. Rail w. k Nav. Is h. d. c. O Amsterd. Omnibus Mjj. aand. Rotterd. Tramweg-Maats. aand. Ned. Stad Amsterdam aand. 8 Stad Rotterdam aand. 3 Belsie. Stad Antwerpenl887 91/» Stad Brusael 1886 24/s Hons. Theiss Regullr Gesellech. 4 OosTENR. Staataleening 1860 K. K. Oost. B. Cr. 1180 8 Spanje. Stad Madrid 8 1868 Var. Nbd.Bsz. Hyp. 8pobl eert. 4 101' 101»/,, 108 8 «V, 88'/. 88'/, 86'V.. 86 87>V« 108*/l. U 88 a no T»V. 48 100'/,, 783 680 101'/. «1 108'/, 81» 188'/. 76 108»/. 101»/, 146 V, 100 6» 93 100 »b 187'/, 188 106 tVl, 1»J ■lotkou. 98 101'/, 10»'/, 84V. 81'/. 8» /i. 3»"/l. 648 64»/,. 149'/, 98 »/M 08'/. 90'/, 106 10»'/. 98'/, 99./. 100 188 181 11'/. 100»/, 47 oiy. 1}V,. 106'/. 74'/, 119 10'Vl. 87 40'/. u'V» 886 190 108,/, 110 104 108'/, 184'/, 198 97 |8 66 0 »0'/, 11V. 40V, 10,V. 8V. 7»y, 101'/. 18 48'/. II»'/, 48'/, WATERGETIJDEN TE GODDA. 1895. 's morgens. Donderdag 21 Maart 3.29 11.54 Vrydag 22 4.22 12.47 Zaterdag 23 Zondag 24 Maandag 2j Dinsdag Woeasdag27 5 06 1.81 5.40 2.15 6.10 2.35 6.40 3.05 7.07 3.32 's avonds Hoog. Lama 3.55 12.20 4.44 1.09 5.23 1.48 5.55 2.20 6.25 2.50 6.53 3.18 7.21 3.46

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 2