ps '1 ft ES TERUGGEROEPEN BINNENLAND. kukte anco r Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. ERVERIJ Zaterdag 33 Maart 1895. No. 6615. 33ste Jaargang. FEUILLETON en Zn. HER, irdam. m Koning I rij stoomen van Inzending van Advertentiën tot 1 uur de» midd. eken zyn de da. landbouw en industrie aan IJS te paard opdsr Heldt bleven bon Verduynen, de Heer lz. in verven van i, alsook alle w afleverbaar n eene week. •drecht. rijk, trecht. water. ndorp. rder. lingsveen. oop. luizen. rmeer. aard. stoffen in i eveneens n gelieve te geven erWereld arden der en Roch elen. I en Co., GEN. zittende Kat. Trommeltjes •pers. >t gebruikt i Trommel door DOOR HUGH CONWAY. jus in de evattende raeizoen cht aan fiOüDSCHE I0IR1VI De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post ,1.70. Afzonderlijke Nommerg VU F CENTEN. rden naar de >rfd. id of geverfd, ?zondheid en Het Kaapsche blad «Ons Land< geeft eene beschouwing van het onlangs gehouden ouder- ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. De D. C.verneemt dat door den rechter- commisMaris in strafzaken bg de rechtbank te Dordrecht, op grond van bet ontstaan van meerdere gewichtige bezwaren, een bevel van voorloopige aanhouding is verleend tegen den 'neer J. A. van H., burgemeester van Slio- drecbt, tegen wien bereide op 11 Maart 11. rechtsingang met instructie is verleend ter zake van gepleegde ralschheden in geschrifte. Een der} conditiën bij de groote hontver- kooping in de bosschen vau Z. H. den vorst van Salm Salm, verleden week onder Gendrin- gen gehouden, luidde Het hout moet men vóór 1 Mei laten weg halen; wordt het in dien tijd gestolen, dan moet de kooper toch de koopsom betalen. H) Ceneri gaf aijne volmaakte onverschilligheid te ken- nen omtrent de plaats, waar de samenkomst zou plaats hebben, maar onder voorwendsel van drukke bezigheden,"stelde hij die een paar dagen uit. Toen z*ide hij aan Pauline, dal, aangezien hij den volgen den dag van huis moest tot laat in den avond, zij eene goede gelegenheid zou hebben, om eenen avond met haren broeder door te brengen, dat zij hem der halve moest laten verzoeken haar gezelschap te komen houden gedurende zijne absentiemaar daar hij Antony toch ook even wenschte to spreken, moest zij hem dan bg zich houden tot zijne terugkomst. Pauline, die niets kwaads vermoedde, schreef haren broeder, en tneldde hem dat zij tot laat in den avond alleen zou zyn, weshalve zij hem verzoohl haar te komen gezelschap houden, of haar mee te nemon naar de eene of andere avondvermakelijkheid. Zij gingen samen naar den schouwburg, en eerst om twaalf uur werd Pauline door haren broeder t’huis gebracht. Ongetwijfeld verzocht zij hem toen eenige oogenblikken binnen te komenhij deed dit, misschien tegen zgnen zin. Zoo dua de schok van ’t geen verder volgde al vreeselgk moest zijn voor het meisje, hg was net des te meer, nu haar aanhouden de oorzaak was «Zeer goed; maar daar behoeven geene vreemdeu bij te zijn.” «Dat zijn eigenlijk geene vreemden. Dat zijn mgne rrienden, die de waarheid zullen getuigen ran *t geen ik zeggen zal.” «Ik wil over mijne zaken niet gesproken hebben in tegenwoordigheid van eenen man als hy,” geide An tony, terwijl hij met verachting op Maoari wees. De beide mannen fluisterden met elkander. Mscari hoorde de woorden van Antony, en zag hoe deze oaar hem wees, maar dewijl Pauline niet rer af was, wilde hij haar niet verichrikken door hooge woorden, of eenen opkomenden twist; doch zijue oogeo schoteu vlammen van woede; en hij boog zich over naar den jongen March. «Over een paar dagen,” zeide hij tot Antony, «zult gij wel van zelt voor mij doen wat gij mij onlangs geweigerd hebt.” Ceneri merkte wel op dat de rechterhand van den sprekende voor in zijnen rok verborgen was, maar dewijl dat eene gewone houding van hem was, had hy geen kwaad vermoeden. Antony verwaardigde zich niet te antwoorden. Hij wendde zich af van den man met eenen blik van ver achting, eenen blik, die Maoari ongetwgfeld by na buiten zich zelven bracht van woode. «Vóór wij over iets anders spreken,” zeide Antony daarop tot zynen oom, «moet ik er op aandringen, dat Pauline, van nu af aan, onder myn toezicht ge plaatst worde. Zij. noch bare fortuin, mag de prooi wor den van eenen lagen en gemeenen Italiaanschen avon turier, zooals die vriend van n." Dat waren de laatste woorden, die de jonkman in rijn leven meer sprak, Maoari dood otno schrede blik is, en wg e... verledene moet worden teruggezien. Een woord vair bartelgken dank bracht de spreker aan den Nestor der Vergadering het bestuurslid de beer G. Sprayt Sr. Dezen achtenswaardigen en yverigen grysaard was het gegeven voor de 3de maal mee feest te vieren, het 25, hel 50 en thans het 75 jarig bestaan. Door den heer Veenstra werd eene prachtige en toe passelijke bydrage gegeven. Eenige dames en heeren speelden een tooneelstukje dat ieder deed schudden van *t lachen en ten slotte besloot een geanimeerd bal dezen aangenamen avond. nader, maar gaf door woorden of vloeken geen lucht aan zijne woede, waardoor zyn slachtoffer had kun nen gewaarschuwd worden. Hy haalde den langen scherpen dolk uit tijae schuilplaats, en toen Antony, dit ziende, zich achterover wierp in zynen at<«l, om den dolk te ontwijken, trof ham do nederwaartscho steek met al de kracht van dien sterken arm midden in het hart. Antony March was voor allyd tot zwijgen gebracht. Toen hy viel, hield Pauline eensklaps op, en haar gil van schrik klonk door de kamer, vso hare plaats voor de piano kon zy zien wat er gebeurde. Is hot wonder, dat zij er half zinneloos van word F Maoari stond over zijn slachtoffer gebogen. Ceneri stond ont steld over de misdaad, die in één oogenblik het uit voeren van al zijne plannen onnoodig maakte. Do eenige persoon, die bedaard bleef, was Petróff. Hot wu rohlroht noodukelyk, dat Pauline niet gilde; daar door zouden de buren gewekt worden. Hy liep naar haar toe, wierp een tafelkleed over haar hoofd, drong haar naar de sofa, en hield haar daar vaat. Op dat oogenblik kwam ik zoo onverwacht do kamer in, blind en hulpeloos, maar toch voor hen schijnbaar als een bode der vergelding. Zelfs do woeste Mscari schrikte van my. Hot was echter Ceneri, die, uit instinct tot zelfbehoud, oon pistool greep, on de haan overhaaldemaar hij was het ook, die mijn jammerend beweren van blindheid onderzocht, voor waar verklaarde, en my hot levon redde. Toen Maoari van zijnen schrik bekomen was, drong hjj er op aan, dat met my sou gedaan worden als mot Antony March. (JTsrit oww^j geworden van zynen dood Broeder en zuster zaten eenige oogenblikken bijeen, toen Ceneri en zijne beide vrienden binnenkwamen. Antony scheen met die ont moeting niet ingeaomen te zyn, maar schikte zich, en groette zijn oom zeer beleefd. Maoari evenwel keerde hij eenvoudig den rug toe. Ceneri wilde niet dat er iets van het plan zou uit gevoerd worden in tegenwoordigheid van Pauline. Wat er gedaan moest worden, zou eerst gedaan worden, als Antony op het punt nas van het huis uit te gaan. Dan zou hij aangepakt en in den kelder gebracht wor den desnoods zou men hem den mond dichtstoppen. Pauline moest er niets van gewaarworden. Er waren schikkingen gemaakt, dat zij den anderen morgen naar kennissen van haren oom zou gaan, om daar eenigen tijd te vertoeven, onkundig van de aangelegenheid, die onverwacht de samenspanners naar 't buitenland zou doen vertrekken. «Pauline,” zeide Ceneri, «ga liever naar bed. An tony en ik hebben samen over zaken te spreken." «Ik zal wachten, tot Antony heengaat, maar als gy ergens over spreken moet met hem, dan zal ik wei in de andere kamer gaan.” Terwyl zij dit zeide, ging zij naar de piano in de andere kamer, en begon te zingen, en zich te accom- pagneeren tot haar eigen amusement. «Het is te laat om nu over zaken te spreken,” zeide Antony, terwjjl zijne zuster de kamer verliet. «Maar ik moet morgen uit Engeland vertrekken; dus is het beter, dat wy van deze gelegenheid gebruik maken.” Daarop ging Antony weer zittenhy wilde toch eerst gaarne eene openlegging van zijnen oom aan- hooren. der Scbrieck, Van Dedem, Van der Kan, Smite van Oyen, Kolkman, Lucasee, Vos da Wael, Heemskerk, Van den Bergh van Heem stede, Truyen, T. Mackay, De Ras, Bablmann, Mutsaers, Zglma, Van Vlymen, De Ram, Vao Basten Batenburg, Van Berckel, Tydens.d’An- sembourg, Everts, Haffmans en Donner. Tegen de hoeren Zjjp, Van Dei nee, Drucker, Van Alphen, Van Bylandt (Gouda), Houwing, Goekoop, Bonman, Lely, Guyot, Bastert, Van Ggn, Tydeman, De Beaufort Wgk), Besteling, Conrad, Kerdyk, Lieftinek, Hertog, Van Delden, De Kanter, Royaards, Van Stirum, Gerritsen, Rutgers, A. Mackay, Van Karnebeek, Veegens, Borgcsius, Heldt, Schaepman, Smeeoge, Roes- singh, De Beaufort (Amsterdam), Van Gennep, Pynakker Hordyk, Willinge, De Boer, E. Smidt, Knyff, Cremer, Schaafama, Schepel, Rink, A. Smit, Pynappel, Hintten, Pyttersen, Plate, Meesters. Mees en de voorzitter. By de behandeling Tan het wetsontwerp, houdende aanvulling der militiewet heelt de Kamer bet voorstel van den beer Heldt, om de verplichting tot het deelnemen aan de her halingsoefeningen eerst in te voeren voor de lichting van 1896, met 49 tegen 23 stemmen verworpen en vervolgens hot wetsontwerp aangenomen. GODDA, 22 Maart 1895. By het examen voor surnumerair bij de staatsspoorwegen, gehouden te Utrecht den 19en en den 20en JMaart jl. slaagden o. a. de jongelingen C. van Ee en G. van Ee te Zevenhuizen. Beiden waren leerlingen van de Tweede Burgerschool voor Jongens alhier. (Hoofd de heer Leopold.) Eenigen tydJgeledenHegdeG. J. Roggeveen, leerling dierzelfde school metjgoed gevolg het examen af voor leerling-telegrafist by de H. IJ. S. M. Het wandelhoofd in zee te Scheveningen, waarvoor de beer H. Homans te Londen we der concessie beeft aangevraagd, is ontworpen op eene breedte van 20 M. aan ’t begin, verder 10 M. en 38 M. aan den kop, by een lengte van 238 M. en de kop 90 M. Hy vraagt daarby bet recht tot oprichting van een aanlegplaats voor stoom booten met een diepgang van 1.30 M. bg laagwater, tot eene lengte van 120 M. De goheele lengte van de duinen af, zal daardoor 445 M. bedragen. Aan den kop van het wandelhoofd wil de heer H. een trap maken voor het aanleggen vau kleine booten en baden, ten allen tgde toegankelijk. Aan het strand zal msn de pier door kunnen rijden. Naar aanleiding van de dynamiet-ontploffiug by Lobitb, wordt onze aandacht gevestigd op een artikel, voorkomende in het weekblad sScbuttevaêr* van 2 Maart jl., waariu gewezen wordt op de lichtzinnigheid, waarmede in Duitschland by het vervoer van licht ontvlam bare stoffen wordt gehandeld. In de eerste plaats wordt herinnerd, dat wgders-examen in de Kaapkolonie, waarvan de uitslag was als volgt: Circa 200 candidaten passeerden het eind- exaiben en daarvan kregen maar 29 «Dutch* achter hun naam dus 1 uit elke 7. De Hugenoten school te Wellington leverde 29 onderwijzeressen, met precies 3 in het Hollandsch dat is dus een uit elke 10. De Normaal-achool leverde 25 onderwijzers waarvan 7 in het Hollandsch. Aun dat resultaat voegt het J>lad de vol gende hartelyk gemeende woorden toe Zoo is de zakeutoestand met betrekking tot bet onderwys m de moedertaal En dan boorden we Taal-Bondcongressen en Afrikaner- Bondcongreasan, «n wordt er in het Parlement en op de synodale vergadering door welmee- nende Afrikaners voor de rechten der moeder taal gepleit Alles nonsens, zoolang we die menschen, die het hoogste wuord op schoolgebied voeren niet eerst tot hun plicht brengen. Maar daartoe zyn wy Afrikaners. zeg maar te bang. Wy laten ons liever voor onze oogen bedotten. Van j*ar tot jaar gaan wy achteruit en onze taal-vijanden spotten met ons. Men schryft uiflWaddingsveen Voor een uitgezocht auditorium sprak de heer C. C. Regt Woensdagavond de feestrede, ter herinnering aan bet 75 jarig beslaan van ons Leesgezelschap uit. Men verwachtte veel en men werd niet^teleurgesteld. In eene keurig bewerkte leziug liet de'spreker al bet belang- ryke dat in 75 jaren tyds was voorgevallen de revue^passeereu, hjj“liet ons zien wat het Leesgezelschap was en wat het op 't oogen- uui. s,, helaas te bejammeren vond hy hel met hem dat met jaloerschbeid op het Het verschenen zestiende jaarverslag van de Unie >Een school met den Bybel*, bevat be halve bet verslag der algemeene vergadering van verladen jaar Maart, ook het bekende Unie «-rapport. Uit een vergelijkenden staat over de 16 jaren, waarin door de >Unie« collecte is gehouden, bljjkt dat in het geheel sedert 1879 door doze collecten is bijeenge bracht de som van 1.406,983,63j plus een bedrag van 66,500 aan extra-giften. Als bydragen aan de Unie-kas is van dit bedrag gestort de som van 149,509 57. Er zijn 591 locale comités, waarvan 117 bezig zyn een deel der Augustus-collecte te beleggen tot vorming vau een fonds tot schoolstichting. Het aantal scholen met den bybel werd ver meerder^ met 12 zoodat bet totaal thans be draagt 5(0 met 92,987 leerlingen. Dejaarlyksche kosten van onderhout) en in standhouding dezer scholen worden begroot op 1,860.000. Hiervoor wordt aan ryks-subsidie, berekend tegen ƒ5 per leerling, vergoed on geveer ƒ465,000. Staten-Genera&l. 2e. Kam». Zitting van Donderdag 21 Maart 1895. Do Motie-Dobbel man n is nader door den voorsteller verdedigd tegen de verschillende bestrijders. Hg bleef volhoaden dat de brood prijzen door graanrechten niet hooger zullen worden en dat bescherming in andere lander goed werkt. Akte nemende van de verklaring van den minister dat het tarief herziening eisebt, vertrouwt hy dat die op ruime schaal zal geschieden en beveelt hy nogmaals ernstig de belangen van landbouw en industrie aan de regeering aan. De heer Zylma ontkent tegenover den heer De Boer dat in alle zuivelstreken de welvaart grooter is dan in de boowstrekeu. De heer De Boer houdt zyn beschouwin gen vol. De beer Lieftink verklaart dat hy en andere Friescbe leden tegen de motie zullen stemmen wegens barj onbepaaldheid, de onzekerheid waartoe zy zal leiden eu of zy economisch voordeel zal verschaffen. Ook de heeren Cremer en beschouwingen volhonden. De heer Donner verklaarde zich voor de motie. De minister Roëll repliceerde. De motie wordt verworpen met 52 tegen 33 stemmen. Voor de heerenMichiels Travaglino, Harte, Van Kerkwijk, Dobbelman, Bofre Staalman, Lambrechts, ‘t Hooft, Van omstreeks 20 Jan. te Lobith 2 vaartuigen aankwamen, beladen met 7500 kisten dynamiet bestemd voor den doorvoer naar België. Het vervoer van ontplofbare stoffen is in Holland zoowel als in Duitschland aan ver ordeningen en reglementen onderworpen. Amb tenaren te Lobith weigerden dit trans port oj) grond dier verordeningen en v rlangden overlading der stoffen in zeven vaartuigen, alvorens zy tot den doorvoer konden worden toegelaten. De Nederlandsche autoriteiten handelden in dezen correct, doch van Duitsche zyde valt te constateeren verontachtzaming van de ver ordeningen op het vervoer van ontplofbare stoffen, waardoor honderde menschenlevens iu gevaar werden gebracht. De redactie wyst verder op het onheil, dat uit het vervoer van zoon groote hoeveelheid dynamiet h^d hunnen voorkomen, indien de schepen voor het invallen van den winter nog een veilige haven, byv. Nymegen of Tiel hadden kunnen bereiken in dergelyke vglk ryke buurt zou de ramp oneindig grooter zijn. Zy vraagt dan ook, of het geen zaak zou wezen, dat de inspectie op de Rynvaart op het gebeurde de aandacht onzer regeering vestigde en deze langs diplomatieken weg by de Duit sche regeering op eerbiediging van de veror dening op het vervoer vau ontplofbare stoffen aandrang. 1

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1