bin: TERU E. CASSUTO, GOUDA, MARKT 154. GENEVER TRAPPISTENBIER, Visitekaarten, OSDEBTROÜWKAARTEN, Rouwkaarten OPENBARE 7ERE00PING te GOUDA, No. 6( advertentie». G. J, Heet man, I Patent-H-Stollen WEILAND, liggende in de Ou4e Gouwe te Gouda, ka dastraal bekend in sectie A no. 1183, 1193, 468, 1177, 1179, 388 en 2613, te samen groot FEl ECHT Oberlahnstein Overal verkrijgbaar. Gouda Snelpersdruk tm A. Bmxmuun k Zoon TANDARTS, van Blommestein’s Inkt is proefondervindelijk de BESTE en volkomen ONSCHADELIJK APELDOORN-HOLLANO. p'^l few' A. BRINKMAN ZN. M. PEETERS Jz. KATHOLIEKE TUIVERSMAGAZIJiX Goedkoopste maandschrift van Nederland T^T'OOZbTH’CTIS, Een ware Schat voor de ongelukkige slachtoffers der Zelf bevlekking (Onanie) en geheime uitspat tingen is het beroemde werk Vf Dr. Retau’s ZjELFBEVWBIXG. Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen? KENNISGEVING aftreding, 55. Ver- de wsr Genetinga (■cbutanarka) H JL«t voora.1 op de Maatschappij tot Exploitatie iter Victoria Bron, gevestigd te Botterdam. '/.uidblaak S. PaMBeetrenintr met roode Jetterv. 2.20 2.50 3.18 3.46 4.17 4.53 GOU Gisteren her schillende sti< bezocht ZEd. Meisjes, hoofd De prijs post Afzonde: De üitj met u (uitgezonderd Zondags) te consulteeren van 10 i t 5 uur. PUIKE OUDE SCHIEDAMMER Merkt NIGHTCA P. HET ALOM BEROEMDE uit de Kloosterbronwerj) »DE SCHAAPS KOOI», Tilburg, door onderscheidene genees- heeren aanbevolen als versterkend en ge zond, wordt per fust en gebotteld geleverd door 5.55 6.25 6.53 7.21 7.52 8 28 m. By ronnis der arrondissements-rechtbank te Rotterdam d.d. 15 October 1894 is het huwe- ]yk bestaande tusschen Mevrouw M.ARLON CARRUTHERS, leerares, en den Heer JAN ESSER, ambtenaar by de Staatsspoor wegen, beiden wonende te Rotterdam, ten ver zoeke van eerstgenoemde door ecMtChei» ding ontbonden verklaard. De Procureur van Eischeres, Mr. 0. P. ZAAIJER. volgens rooster, van aftreding, volgens rooster van aftreding, Westhaven B. 159 en Peperstraat K. 11 Eeuiij Agent voor Gouda en Omstreken. SCHIEPAM,[ --S; CjE2 voor wien gratis en 5.40 6.10 6.40 7.07 7.36 8.09 Onze kiesv ryken tijd Ie aanstaanden zi der Provincial de gemeentera aftreding, verl Wat de 1 merkte de >1 11 Maart j. Zuid-Holland >Men wat doen te hand! breiden. In de groot die districten, staan, zal mt doen, dan de A en daar die st welke voor on In die distr len kans va alle kracht ge Een zooda laatste verkiez winning niet te behooren afloop der stei en ingelicht wenscht te worden over met bijpassende Couverts, worden net en spoedig afgeleverd ter Boek en Courant-Drukkerjj van OHtlCrtUR DlltVICTOItlABRON.OeiRLAHNSTeiH. 41) Hij hief reedt ten gevolge van gelaten, mij op het staal af, e oogen, en verkil was geen tijd v- nsaar hij zwoer gaan worden. Petrbff viel h wel .toegeven, o] sou gedaan wor Hadden zij h souden zy mij daar dit niet zo dis niets wist uit om het te 1 inmiddels voor» en zoo was ik verder deden. Waarom maak Waarom werd 1 medeplichtige vi Ier wm dan hjj voor de gevolge Naar wy v Zaal «Kunstm optreden Mevr in de meeste grootste sncceï voordrachten zal voordragen medaille bekr gaarne de g dame te gaan By den Boe heden >8chul houden 10 alhier en uitget bach v. d. S voordeele kom len wij niet o aanschaffen, voor zeker voc Verkrijgbaar by: N B. Als bewijs van echtheid is I cachet en kurk steeds voor zien van den naam der Firma F. HOPPE. Zondag 24 Maandag 25 Dinsdag 26 Woensdag 27 Donderdag 28 Vrydag 29 SPRINGTIJ Abonneert U op het onder Redactie der beste Kath- Letterkundigen. Maandelyks verschenen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als: Romann, Novellen, Historische Ver halen, Po'èxia, Allerlei, Raad sels, Logogrlef, Rebus, en». en»., voor den zeer lagen prgs van 65 CENT per 3 maanden, franco per post 80 cent P. 8TOKVI8WATERREUS, PlTOgVBB, '8-BoSCH. stets «kart! Dit tinflfl Prav Ironeatrltt tiiche für jhut luBollcli! hlrtihiu. Der grosse Erfolg, aen (jfjGIÏtllïlQun»era Patent-H- Stollen -errungen, hst Anlau iu rsr- achledenen werthlosen Nachahmungen gtgtben Man kauft daher untert stets scharfen H - Stollen nur ren unt direct, odtr In selchen Eiunhandlungtn, In danen uaiarPlakat (wie nebanatehand/ auagahkngt lat PreUUsten und Zeugnisse gratia wed franco. ten overstaan van den Notaris G. C. FORTÜIJN DROOGLEEVER, op Woentdag 99 Maart 1895, des morgens te elf nren, in het Gebouw der R- K. Leesvereeniging aan de Westhaven, van No. 1. HUIS, Gouwe, wordt niet geveild, No. 2. Een HÜI8 en ERF in een gang in de Boelekade te Gouda, wyk R no. huurd by de week voor f 1.25. No. 8. Twee HUIZEN, WAGENMAKERIJ, 8CHÜÜR en ERVEN aan het Draafpad in Bloemendaal te Gouda, wyk 8 no. 61 en 62, te samen groot 6 Aren, 60 Centiaren. Ver huurd by de week no. 61 voor f 1.25 en no. 62 voor f 2.— No. 4. Drie HUIZEN met KOEST ALLING 2 SCHUREN, HOOIBERG, ERVEN, grooten TUIN en WATERING, uitkomende door de laan naast het vorige perceel aan het Draaf pad te Gouda, wyk 3 no. 64, 65 en 66 te samen groot 20 aren, 17 centiaren. Verhuurd by de week no. 65 voor f 1.no. 66, voor f 0.90 en no. 64 met den Stal, de Hooiberg en den Tuin zyn terstond te aanvaarden. No. 5. Een HUIS, SCHUUR, HOOIBERG en ERVEN, naast het vorige perceel, wyk 8 no. 63, te samen groot 11 Aren, 91 Centiaren. De schuur is terstond te aanvaarden ’t ver dere is verhuurd voor f 1.25 per week. Na afzonderlijke veiling en afslag worden de perceelen no. 3, 4 en 5 gecombineerd. No. 6. Een TUIN in de 4e of Bagjjnen- kade te Gouda, kadastraal bekend in sectie A no. 2814, groot 3 Aren, 75 Centiaren. Ter stond te aanvaarden. No. 7 tot 9. Drie perceelen best 3 Hectaren, 84 Aren, 50 Centiaren. Terstond te aanvaarden. Na afzonderlijke veiling en afslag worden de perceelen no: 7 tot 9 gecombineerd. No* 10. Een aangenaam gelegen ERF en TUINTJE aan den Flnweelen Singel te Gouda, wjjk R no. 556. Verhuurd tot 1 Mei 1896, voor f 4per week. Het Hui. bevat 4 Kamers, Keuken, Zolder en velerlei gemakken. En No. 11. Een HUIS en EB1’ in de Nobel straat, achter den Raam, te Gouda, Wijle O. No. 238. Verhuurd bij de week, beneden voor 90 cents, en boven voor 80 cents. De perceelen zyn de 3 laatste werkdagen vóór den dag der veiling van 11 tot 3 uren en op den verkoopdag ran 9 tot 11 uren te bezichtigen. Nadere inlichtingen geeft voornoemde No taris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda. 2.15 2.35 3.05 3.32 4.01 4.84 den 27en Maart 's Hollandsche uitgave, met 27 afb. Prgs 2 gulden, leder, die aan de verschrik kelijke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen de oprechte leering, die het geeft, redt jaarlgks duizend van een zekeren dood. Te verkrijgen bjj hetVer- lags-Magazin te Leipzig, Neumarkt 34, franco tegen inzending van het bedrag, (ook in postzegels), en in eiken boek handel in Holland. omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Hut is niet zelden, dat genezing aanbrengende middelen, toevallig ontdekt worden, die in de banden van een bekwaam geneesheer een goed succes hebben. Was niet Priesnilz, de geleerde veatiger eer waterkuur methode, wiens woonplaats een bedevaartsoord voor do Ijjdende menschheid geworden is den eenvoudige boer? Heeft niet een Zweedsch majoor, Thure Brand genaamd, een middel tegen vrou wenziekten aan de haud gedaan, die het lancet der chirurgen reeds minder noodaakelyk heeft gemaakt en thans gemeengoed van alle geneesheereu begint te worden Ook op het gebied ter beperking van zenuwziekten begint er licht te komen, en ook bier ia een weg geopend geworden, die op de eenvoudigste en natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel in staat zijn de sudert jaren onveranderd aange wende geneeskundige hulpmiddelen zoo als, bijvoorb.: Bromium, Yzer, Arsenicum, enz. geheel te verdrin gen. Er zijn vele mensebou die noch ziek noch gezond zijn eu toch klagen dat zij zich in lichaam en ziel alles behalve wol gevoelen, het geringste niet velen kuunen, en zelfs door een vlieg getergd wordeln en zoo zich zelvcn en anderen tot last zyn zonder het te willen. Vele worden geplaagd of door vreeseijke angst ot door droefgeestigheid, kunnen niet slapen en worden door benauwde droom en gekweld. Dan zijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpyn, congestie, zwakheid van geheugen, oorsuizea en toevallen. Eindelijk lijden de ergsteu onder hen aau verlamming, vitusdans en vallende ziekte. Al deze ongelukkigen die men op eiken leeftijd, onder elk geslacht en eiken stand vindt zyn zenuwziek en min of meer de slachtoffers der leefwijze van onzen tyd. Wie tot eene dezer categoriën van lijders behoort king eener nieuwe methode adresseere zich aan Amsterdam t M. CLEBAN Co. Heiligeweg 42. Rotterdam: F. E. van SANTENKOLFF, Korte Hoofdsteeg 1. UtrechtLOURI PORTOD, Oudegracht bij de Gaardbrug F. 22. een onderrichtend geschriftje over Zenuwziekten en Beroerte (Voorkoming en franco verkrijgbaar gesteld wordt DIJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN vanSCHIE- LAND doen te weten Dat, in voldoening aan art. 31 van het Reglement van Sc hieland, de verkiezing van HOOFDINGELANDEN en HOOFDIN- GELANDENPLAATSVERVANGERS voorde districten als hieronder nader vermeld, zal plaats hebben op Donderdag den 4 April 1895, van de» voormiddag» ten 9 tot de» namiddag» ten 2 ure, in de hoofdplaatsen der kiesdistricten, als bij art. 25 van meergenoemd reglement zijn aangewezen, te wetenvoor het 1» kiesdistrict te Overschie in de Uitspanning de Vergulde Koet»- wagen, voor het 2» kiesdistrict te Bleiswijk in het Gemeentehui», voor het 3» kiesdistrict te Nieumerkerk a’d Y»sel in het Gemeen tehui», en voor het 4. kiesdistrict te Moordrecht mede in het Gemeentehui», en wel: In het l»te District, Voor den Heer J. RUIS, Hoofdingeland, i volgens rooster* P. IN ’t HOUT, Hoofdingel.-Plaatavervanger,\n8,u aftreding, In het 2de District, Voor den Heer H. BREUGEM, Hoofdingeland, A. VISSER, Hoofdingel.-Plaat8vervanger,\ In het ^de District, Voorden HeerE. HOOGENDIJK VAN LANGE, Hoofdingeland, i D. P. VAN CA8PELLEN. Hoofdingel.-Plaatevervanget, In het 4de District Voor den Heer A, C. SNEL, Hoofdingeland, I volgens rooster, P. VRIJ LANDT Hoojdingel.-Plaattvervanger^Nwa. aftreding, Dijkgraaf en Hoogheemraden van Schieland. De Secretari»-Rentmee»ter, De Dijkgraaf C. J. VAILLANT. P. D KLEIJ.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 3