ro, 154. TEBUGGEBOEPEÏÏ u BINNENLAND. .Vieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. tie s BVEBU Woensdag 27 Maart 1895. No. «018. 33ste Jaargang. FEUILLETON. A GAZIJN i Bois. later ’iNG. HEIt, rdam n Koning ▼au Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. eken zyn de cent k seren ran 10 r afleverbaar n eene week. De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. i hoesten, lemings- I fewezen. warmeJ evelens- ÏKE beste Kakh- miiinhi: (iiiKivr DOOB HUGH CONWAY. aanpassen ran alle orerledeu Printen aan de zelfde tyd maat, eene soort van zinnebeeldige toespeling op de gelijkmaking door den doods lat x 8 der Zelf- ae uitspat- niv bois ITMHMgel- Mhen tm vooralen aDr.P.I. >008. f 1.80. Ustovbgi ANKUM Oosthavon de Heer Mo n verren ran alsook alle afb. Prys verschrik- eugd lijdt lering, die d van een y het Ver markt 34, et bedrag, ten boek- m den Hofrad n Weder heeft een ooievarenpaar het nest op het Kerkdak te Berg-Ambacht betrokken. Dit was m de laatste jaren niet gebeurd. sieringeu in oprichten van ADVERTENTIEN worden geplaatst 15 regels 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte. rden naar de rfd. d of geverfd, ïzondheid en <0 Gij zoudt mij begrijpen, indien gij, evenals ik, maandenlang in de gevangenis op uw vonnis had lig gen wachten. Ais gij gezeten had in eene cel, zonder licht, zonder lucht, zonder ruimte om u te bewegen. Indian gij gevangenen naast u hadt boorea kryschen in hunne krankzinnigheid, krankzinnigheid als het ge volg van hunne eenzame opsluiting en slechte behan deling. Indien gij ook eiken morgen bij uw ontwaken tot u zelven gezegd hadt: «vóór het avond wordt, zal ik ook zoö krankzinnig zyn.” Indien men u door koude, honger en stokslagen had willen dwingen nif vrienden te verraden. Indien men u in zulk oenen toestand gebracht bad, dat u de dood wel kom zou„geweeet zijn, dan, mynheer Vaughan, zoudt gij met verlangen hebben uitgezien naar de liefe- lyke strengheid van Siberië. «Ik zweer u, myu- h»," ging hg voort met meer vuur en bezieling dan hy tot nog toe had ten toon gespreid, «dat indien de beschaafde natieën van Europa maar een tiende gedeelte wisten van de afgrijselijkheden eener Russi sche gevangenis, zij zouden zeggen«schuldig of niet gwa wezen mag op die wijze gekweld worden I en om den wil der ganache menschbeid zou, den zij dat vloekwaardig gouvernement van don aard- stond op dien drempel met uitgestrekte band, voelde ik dat. De man was een moordenaar in don volston zin des woords. Hoe geroerd ik ook was door zyn lot, ik kon niet van mij verkrijgen zijns band te vatten. Mijne weigering moge hom gegriefd hebbon, maar ik kon het niet doen. Hy zag, dat ik daar niet too komen wilde. Ken bloo van schaamte kwam over zyn gelaat. Hij boog, oo koerde zich om. De soldaat vatte hom ruw bti den arm, en duwde hem naar binnon. Toen këerdo by zich nog eene om, en zijne oogen ontmoetten de mijne met eene uitdrukking, die my dagen achtereen bybleef. Op dat oogecblik viel de zware deur dicht, en onttrok hom voor allyd aan myn gezicht. Ik ging weg in eone droefgeestige stemming, misschien uit leedwezen, dat ik zijn schande en zyn smart bad verzwaard. Ik ging naar mijn dienstvaardige» vriend, den kapitein on hij beloofde mij, op zyn woord van eer, dat hot geM, hot welk ik in zyne bandon zou achterlaten voor don gevangene, ten behoeve van deson zou worden besteed. Ik gaf hem daarop oen aanzienlijke oom, on bob allo hoop, dat althans een gedeelte daarvan zijne bestem ming bereikte. Daarna zocht ik mynen tolk op, en bestelde paar den, om terstond te vertrekken. De tarantas liet ik in middels naar buiten brengen ik wilde zonder verder toeven terugkeeren naar Engeland, en naar PaulinoI Binnen een half uur was alles goreod. Ivan on ik stapten inde jemocliik klapte met do zweep de paar den trokken epringend aan do bellen klingelden vroo- lijk, en voort gingen ^e in do duisternis op de terag> reis, die weer jionderdon by honderden uren gaans zou tellen. (For^oww^A) bodem uitwisschen I” „Doch twintig jaar in demynenrErisgeeuehoop om te ontsnappen P” «Waar zou ik heen? Kijk eeus op de kaart waar Nertohinék ligt. Zoo ik al ontsnapte, moest ik rond zwerven in 't gebergte, tot ik van gebrek omkwam, of totdat de wilde stammen my doodsloegen. Neen, mynheer Vaughan, ontsnappingen uit Siberië komen alleen voor in romans.’* «Dus slavenwerk doen, tot de dood u verlost?** «D|t hoop ik niet. Ik ben in de gelegenheid ge- weest*goed geïnformeerd te wordeh omtrent de ver oordeelden in Siberië; en, om u de waarheid te zeggen, ergerde ik mij toen eenigszins over de ver keerde opinie, die daaiomtrent algemeen beerscht. Ik heb nu alle hoop, dat mijne informaties mij de waarheid hebben leeren kennen.” «Dus is de behandeling dan zoo slecht niet?” •zy is alles behalve genoegelijk, dewijl men altijd overgeleverd is aan do genade van den een of ande ren kleinen tiran. Zonder twyfoljal ik een paar jaar in- de mijnen moeten werkenmaar als ik dien tijd doorkom, dat ook zeer wel mogelijk is van niet, dan zal ik misschien genade vinden in de oogen van den machthebbende, en verder van dat werk ontslagen worden. Misschien zelfs zal mep mij toestaan my in eene stad te vestigen, en myn eigen brood te verdie nen. Ik heb alle hoop, dat myne kennis in mijn vak mij van veel nut zal zyn dokters zyn schasrs in Azia tisch Rusland.” Hpe weinig hij *t ook verdiende, hielp myn hart hel hem tretiicbeoma»r als ik hem aauzag was ik zeker, dat er weinig kans bestond voor hem, om het werk in do mijnen ook maar één onkel jaar uit te houden. De man, die te Zeist zich door een pistool schot verwondde en in het ziekenhuis te Utrecht werd verpleegd, heeft gisteren die inrichting verlaten om zich in arrest te begeven. Te Venloo bestaat bet plan, om op den avond van den dag, waarop aan die gemeente de eer van een bezoek der koninginnen te beurt valt, niet allepn het stadbnia maar de gebeele stad te illumineeren. Ook is men voornemens, te dezer gelegen heid op de Markt een grooten en prachtigen eereboog op te richten. jnen 48 pag 1 kolommen Roman», sche Ver- rlei,Raad- en»., voor ENT per 3 Nederland ERREÜ8, •Bosch. De storm van Zondag kostte aan W. v. d. H. te Waddiogsveen byna het leven. Hy werd n. I. getroffen door een neervallend stuk schoorsteen. In bewusteloozen toestand werd hy aan een geneeskundige toevertrouwd. Ge lukkig bleek, dat de bekomen wonde niet doodelyk was. In 't »N. v. d. D.< wordt op de volgende vermakelyke wyzo een loopje genomen met bet Rotterdamache braudbluachwezon. Rotterdam heeft nog een ouderwetsch inge- riebte brandweer, misschien wel kranig optre- Omtrent het getuigen-verhoor over de Elbe <- ramp vernemen wy nog het volgende: De lichtmatroos Liebert zegt, dat hy over tuigd is, dat de vreemde stoomboot, die de >Elbe< aangevaren heeft, zyn koers niet ver anderd heeft om de aanvaring te ontgaan. Hy meent, dat de >Crathie< de »Elbe< vóór de ramp niet gezien heeft Eindelyk verklaart deze getuige nog, dat de officier tot de vreemde stoomboot (»Cratbie«) geroepen heeft Waar wilt gy toch eigenlyk heenPs Volgens getuigenis van den loods Green ham waren alle schotten gesloten en was dit door een officier aan den kapitein gerapporteerd. Zooals wy reeds meldden, beweert deze loods, dat de orde en tucht aan boord uitnemend wasde derde officier moet bovendien ook aan hem gezegd hehben, dat alle waterdichte schot ten behoorlyk gesloten waren. Terwyl uit de verklaring van juffrouw Böc ker alweer blykt, dat officieren en equipage hun plicht hebben gedaan, gaat de passagier Schlegel minder ver in zyn bewondering voor de orde sbd boord en zegt slechts: »Ik kan niet zeggen, dat er groote verwar ring of een paniek geheerscht heeft. De Haagsche correspondent van de »Arn- hemsche Ct.< schrijft »Aan het Nederlandsche Hof, heeft altoos esne groote zuinigheid op bet punt van den tyd geheerscht, die ook na den dood van Willem III in het oog gehouden schynt te zyn. Dit laatste maak ik op uit het bericht van den dezer dagen ten Hove gehouden kunstavond zooals de hoflakoi, die het be richt aan de dagbladen bracht, de receptie scbynt gedoopt te hebben, en waar een Am- aterdamsch professor en ^en Nederlandse!) no vellist de gasten seen korten tyd< hebben bezig gehouden met de voordracht van stuk ken. Als men echter in aanmerking neemt, dat de professor de hooggeplaatste hoorders over het Boedhisme onderhield, maakt deze bepaling van tyd een eenisgszins vreemden in druk, en gaat men allicht vragen of een ander onderwerp zich niet beter naar de korte spanne tyds zou gevoegd hebben. Ik zal niemand met opzet laag taxeeren, en kan dat allerminst ten opzichte van de gasten, die gemeenlijk de soirées ten Hove bewonen, maar,-allen be- oordeelende near my zelf, durf ik wel wedden dat de hoorders de traditioneele tien minoten Hek bekende buitengoed »Endegeest< by Leiden zal verkocht worden. De bezitting was eigendom der familie Gevers van Endegeest; de eigenaar bevindt zich thans in Indië. Het buis zal voor afbraak worden geveildde boomen zullen gerooid worden en, tenzy er een kooper mocht opdagen voor het geheele buitengoed, zal een der fraaiste wandelingen om Leiden verdwijnen om plaats te maken voor weiland. De Hooge Raad verwierp gisteren de cassa- tie-beroepen van een koopman'te Amsterdam, tot 3 maanden gevangenisstraf veroordeeld wegens het ter verspreiding in voorraaj heb ben van zedekwetsetide afbeeldingen in vlie gende blaadjes; den gewezen klerk ten kantore van den ontvanger van registratie en successie te Meersen veroordeeld wegens valsch- heid in eene authentieke akte en verduistering tot 3 jaar gevangenisstraf. In zake de onlang vermelde vordering van eene verzekering-maatschappy tegen een schip per van Leiden 'óp .Rotterdam tot schadever goeding, heeft het.gevéchtshof te *s Graven hage gisteren, met vernietiging van bet vonnis der Haagsche rechtbank, beslist dat, hoewel de schipper niet persoonlyk de goederen die ver ongelukten beeft vervoerd, hy <och terecht krachtens art. 91 Wetb. v. Kooph. als schip- Het >Dagbl. van Zuid.H.c deelt mede, dat de Minister Sprenger van I£yk in beginsel be sloten heeft tot de conversie van 350 millioen gplden 3*/s pCt. oblig. der Staatsschuld 3 pCt’s fonds. GOUDA, 26 Maart 1895. By Kon. besluit is aan den heer A. Nor- tier op zyn verzoek, eervol ontslag verleend als kapt, bij de dienstdoende Schutterij met vergunning om de uniform der scbuttery, met de onderscheidingteekenen aan zyn rang ver bonden, te blyven dragen. De deur ging open, en de kapitein slak bet hoofd naar binnen. Hy werd ongeduldig. Ik had geen reden om liet gesprek nog te willen rekkenik zeide bem dus, dat ik zoo aanstonds gereed was. Hy knikte met het hoofd, en ging weg. «Als er nog iets is, dat ik voor u doen kan, dan zeg het my”, zeide Ceneri. «Niets meer ja toch, nog één ding: Macari, dia booswicht, zal vroeg of laat ook wel zyn verdiende loon krjjgen, evenals ik. Als dat gebeurt, wilt gij dan trachten het mij te doen weien Het zal niet gemak- kehjk gaan, en ik heb geen recht, om die gunst te vragen maar gij hebt er ook belang bij,"en gij zobdt het my misschien kunnen doen welen. Als ik dan niet reeds dood ben, zal het my goed doen.** 4 Zonder op bet antwoord te wachten, ging hij haas tig naar de deur en met den schil Iwacht naast zich werd hij weggebracht naar de gevangenis. Ik ging mede. Toen het zware slot open gedraaid werd, zeide hij «Vaarwel, mynheer Vaughan, «als ik iets tegen u mis dreven heb, vraag ik u vergiffenis. WSj zullen elkan der nimmer weerzien.” «Voor zoover my betreft, vergeef ik u gaarne.” Hij talmde nog een oogenblik, en stak toen zijne rechterhand uit. De deur WM nu °Peo k°D dieo drom van akelige gezichten zien. Ik kon het gemom pel van nieuwsgierigheid en verwondering hooien. Ik ving den stank op vao dien vuilon boop menscheu. Eu onder dat volk, en op die plaats was een man van ópvoeding, beschaving en verfijnden smaak gedoemd zijn laatste levensdagen te slyten. Het was eén ont zettende straf! Toch was zy welverdiend. Toen hy daar voor mjj Het sHandelablad van Antwerpen geeft by zyn nummer van 22 Maart als bijvoegsel Mn fuc-eimilé van het eerste nummer van dit blad, dat den 3en December 1844 verscbMn. Het >zHandelsbladwerd vyftigjaar geleden voor eigen rekening opgerichl door de uitge vers de heeren J. P. van Dieren Co. en be«ft zich in de vyftig jaren van zyn bestaan zeer uitgebreid. Oorspronkelijk was hot Mn Vlaamsch katholiek blad en nooit is het on trouw geworden aan zyne beginselen. Zoo is bet geworden wat hot nu is: het blad der Vlamingen en der katholieken niet alleen ió de provincie Antwerpen, maar in geheel Vlaamsch-België. Door den storm van Zondag 24 Maart ge raakte het’kind van den heer V. L. te Wad- dingsveen te water. Een te laat komende kerkganger had het genoegen de kleine uit het water te redden. per (vervoerder) in ruimeren zin is aangespro ken. De vordering is mitsdien ontvankelijk verklaard en, gegrond bevonden, ook toege- wezen. ontworpen lyo te 18 kilometer. bij de Duinstraat te f 'n w langs den duiuvoet (ook in het belang dor defensie) en met aansluiting aan do badplaats Loosduinon. liever gewyd hadden gezien aan Mn ander onderwerp desnoods ook uit het onafzienbaar veld van de theologie. sik spreek van do traditiouMle tien minu ten. omdat dit de gewone termyn wm, in hot hofleven voor verschillende zaken vastgesteld. Vóór het twMde huwelyk van Willem III, toen de Kouiug dikwijls in de uiterste onge zelligheid in eenzaamheid, een zoo to zoggen geïmproviseerd middagmaal gebruikte, word daarvoor niot moor tyd beschikbaar gmteld, en binnen diezelfde grenzen werd de welspre kendheid beperkt van den hofprediker, die in de Groote Kerk te Delft eene rede moest hou den by de begrafenis van de loten van don oudon Oranjestam. Het moet aan'dominé Koetsveld wel eens moeilyk gevallen zyn, dat Het nieuwe gemeentehuis te Berg-Ambacht is nog wel niet voltooid, maar toch reeds in gebruik genomen. Het is een, zoowel in- ais uitwendig, zeer net gebouw. stoomen van De eerewacht, welke de Koninginnen by baar bezoek van Maastricht aldaar zal geleiden zal bestaan uit de beeren A. Bonhomme. kommandaut, P. Regout, zoon, leonder-kom- mandant, J. Hustinx-Robertie, 2e onder-kom- mandant, jhr. Ruys van Beereobroek, toon, vaandeldrager, G. Becker, G. Bonhomme, A. Dufrasue, E. Dumonceau, Ed. Franquinet, L. Hoebrecbts, E. Huatinx, K. Houba, P. C. Huengens», Th. Janssen, E. Jelinger, C. Mar- res, Ern. Regout, P. Regout, L. Regout, A. Regout, mr. A. Savelberg en mr. Vos de Wael. De commi’sie voor het aanbrengen van ver- de stad, heeft besloten tot het drie eerepoorten en wel eene onmiddellyk voor den overweg, waar de ge meente Maastricht begint, de andere aan het begin der Maasbrug te Wyk en do derde in het begin der Boscbstraat aan de zyde der Groote Markt. De eerepoort aan de Maasbrug zal voorstellen de daar gestaan hebbende en in 1828 afgebroken loods, die aan béide zyden met poorten kon gesloten worden. Op eene der poorten was een torentje in brikken en zandsteen opgetrokken van een vreemden bouw trant. Van de eerepoorten zal die op de Boscbstraat de grootste worden. De beboerende vennoot van de Commandi taire Bankvereeuigiug, Van Es en Co. te 's-Hage heeft namens Mn fioanciMle combi natie by den Minister van Waterstaat con cessie aangevrasgd voor het leggen van een lokaal spool weg van Scheveningen naar den Hoek van Holland, in verbinding mot hel statioDs-emplaoemont on mo sventaoel door hot Ryk aan te loggen vluchlhaven aldaar mot de noodige los- en landinrichtingen. Do kilometer. Beginnende Scheveningen loopt zy met aansluiting

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1