z TERUGGEROEPEN rz. BINNENLAND. TVteuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Vrijdag 29 Maart 1895. en? FEUILLETON. No. 6010. ien, loor middel 33ste Jaargang. ▼an rverslag der iO >5 >5 •ver de war v er reap. national ition de I. enz. 6* i «4 haastig. «Mbschiou houders vaa n de eerste 18811. Art. Amrter- hatu 49.2 inwoners. bricatie ker van De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k s met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VUF CENTEN. DOOK HUGH’ CONWAY. Door de rechtbank te Rotterdam is gisteren het faillissement uitgesproken over P. van 't Hoff Stolk, steentabrikant te Ouderkerk a/d IJsel, handelende in vennootschap onder do firm* P. van 't Hoff Stolk Zoon; rechter commissaris mr. H. A. van Rees, curator mr. J. G. L. Nolst Trenité, advocaat en procureur te Rotterdam. op den steun der raadsleden, kou het steed--, verklaarde hij, zjjn streven zyn, den bloei van Bodegraven te bevorderen. kennen i, die ia de arde vettiger geworden is tegen vrou- >eft gemaakt perking van senvoudigste lord aanga- il te verdrin- i lichaam en wordeln en ar vreeseyko :weld. Dan »n, oorsuizen ziekte. Al cenuwziek en fiouDscHE oh b ot De Pomologieche Vereeniging* te Bo.koop besloot, io navolging van de in België en en kele andere naburige Ryken bestaande Syndi cale Kamers, tot de oprichting van oen afd., speciaal belast' mot de behartiging van den Boek, buitenlandschen handel. Tot leden dier afdeeling werden benoemd de heeren C. B. van Nes, B. de Bruin Jr., 0. Frets, P. vau Nes Az. en P. Boer Gz. (.Tuiubonwbl.s) ADVERTENTIEN worden geplaatst 1—5 regela 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen, Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte. En wat nu I onder one vee ernstige loogsi «on, da heer Mansholt schreef GOÜDA, 28 Maart 1895. In ons vorig nummer werd melding gemaakt van de vergadering der Holl. Maatschappij van Landbouw, afd. Gouda en omstreken, door eene verkeerde opvatting hebben wjj het saldo van 1893 bjj 1894 getrokken. Dit is niet alzoo. Het batig saldo is f 498.31 j. zinnig in de gevangenis een ander werd geboeid als een slaafmaar de derde ia nog ongestraft.’’ «Hy zal ook zijne beurt wel krügen vroeg of laat. Wie is die derde?” «Maoari.” Zy sidderde by dien naam, en zeide niets meer. Kren voor wy' hel huis bereikten, waar wjj logeer* den, zeide zy op zachten verzoekenden toon «Brengt gij my in Italië op zyn graf?” Ik beloofde bot haar, maar al te blHde te zien, dat zij zich instinctmatig juist tot my wendde met dat ver* zoek Zjj moest zich toch meer herinneren, dan zij zelvo wol dacht. «Ik wil daar eens heengaan,” zeide zij, «on de plaats zien, en daarna zullen wy niot moor opreken over het voriedone.” Wy waren nu aan *thok van den tuin. Ik vatte haro hand. Pauline,” zride ik, «zie eens of gjj a mjj niet khh berispten, beproef bet eens.” BW zweem van dien vroegoron onukorea blik kw Jn in hare oogentij streek met bare andere hand over baar voorhoofd, en zonder een woord te zeggen keerde zij zich naar de deur, en ging binnen. VIJFTIENDE HOOFDSTUK. Van leed tot vreugde. Myn verbaal loopt ten einde, hoewel ik, lót mjja eigen genowsen, het eene hoofdstuk na hot andere soa kunnen Oeerechrjjven, uitweidende in bijzonderheden over hetgeen gedurende do oentvol|cnde maand plaats had. rwwfpd.) Inzending van Advertentiën tot 1 uur de» midd. De concept-begrooting van het hoogheemraad schap Krimpeuerwaarddienstjaar 1895/96. welke in de vereenigde vergadering op 3 April a. e. zal behandeld en vastgesteld woeden, be draagt in uitgaven f 59354, in inkomen f 59354,59, vormoedel jjk batig slot alzoo f 0,59. De omslag per hectare belastbaren grond in de Krimpener waard, ten behoeve van het hoogheemraadschap, wordt voorgesteld op f 3,25 J. A. B., den 13n Januari waarnemend stationschef te Wageningen, tegen wien dooi de rechtbank te Arnhem was geëischt f 15 boete of 14 dagen hechtenis, wegens het door zijn schuld veroorzaken van het tramongeluk tydens den sneeuwstorm op dien dag, is gis teren vrijgesproken. herinner ik hel my wel later.” Had zij «ene flauwe herinnering van de waarheid Waren de droomen, waarvan zij sprak, slechts de voorboden van een torugkeerend geheugen Begreep zy uit dien gouden ring aan haar vinger wat er re- béurd was? Ik zou wachten en hopen. Wy wandelden «men huiswaarts, terwjjl Priscilla een weinig scliter- bleef. PaulgJl scheen in myn gezelschap niets onna* tuur lijks te vinden. Als bet pad wat steil of morilyk werd, stak zy my hare band toe, alsof zy gerechtigd was tot mijne ondersteuning. Een poos lang evenwel sprak zy niet. Eindelijk vroeg zij: «Waar zijt gjj heen geweest F’ «Zeer ver van, bierhonderden uren ver.” «Ja, «la ik u voor mij zag, waart gij altjjd op reis. Hebt gij gevonden wat gij zocht vroeg zij levendig. «Ja, ik vond Je waarheid. Ik weet nu allee.” «Zeg mij eene waar hij is.” Waar wie is F’ Antony, myn broêr de jongen, dien zy ver* moord hebbenwaar is hij begraven F’ «Hij is begraveu naast zyne moeder.” „Goddank I dan kan ik,op zijn graf gaan bidden.” «Zij sprak, hoewel levendig, toch met volkomen verstand. Het verwonderde mij, dat zy niets repte van aanklacht bij *t gerecht” «Hoopt gy geen vergelding voor de moordenaars van uwen broêrF’ «Vergelding waar zou dat toe dienen Zy zal bem niet in 't leven terugroepen. Het is al lang geleden. Wanneer, dat weet ik niet, maar het sebynt my jaren geleden te zyn. (tod mag bet hnn wel reeds vergolden «Dat heeft hy ia hoogt mate. De een stierf krank- Ecn welopgevoed heerschap, dat te Rotter* dam een prachtige zaak en binnen korten tjjd f 80.000 onder de menschen bracht, is bjj bet 8e regiment infanterie te Bergen-op-Zoom ingedeeld all plaatsvervanger. (R. N.) De minister van Binnenlandscbt Zaken heeft aan de Gemeentebesturen afdrukken ge vraagd van de be|«lingen betreffende de prostitutie. alsof zij verwachtte, dat ik haar zou aanspraken of bij haar komen, terwjjl de oude dienstmaagd mij woorden van welkomst over de bruischende rivier toezond. Al had ik willen teruggaan, bet was nu te laat. Ik vond eene plaats waar ik over kon, en in een paar minuten was ik aan de overzijde. Pauline was stil blijven staan, maar Priscilla ijlde mij te gemoet, en kneep mij de handen bijna af. „Heeft zij herinnering? kent zy my?” vroeg ik zacht, terwjjl ik my losmaakte, en naar mijne vrouw ging. «Nog niet, maar ’tul wel komen; ik ben er zeker van, jongeheer.” Ik deed een stil gebed, dat hare voorspelling mocht uitkomen. Ik naderde Pauline, en stak haar de hand toe. Zjj nam die gereedeiijk aan, en keek met hare donkere oogen in de myne. Het kostte mjj onuitspre kelijke moeite haar niet aan myn hart te drukken 1 „Pauline, kent gij mij niet F’ Zjj sloeg hare oogen neer. «Priscilla beeft over u gesproken. Zy zegt mjj, dat gij een vriend zjjt, en At ik op uwe komst moest wachten, en niets rf0st .[aar herkent gij mij niet? Ik dachtzooeven,dat gij7 mij kendet.” Zjj slaakte een zucht. «Ik heb u gezien in droo men, zonderlinge droomen.” Terwjjl zjj sprak, kwam er een blos op hare wangen. «Vertél mij die droomen earns,” zeide ik. «Dat kan ik niet. Ik ben riek geweest, erg ziek, eep langen tyd. Ik heb veel vergeten haast alles vergeten.” „Zal1 ik ïet'u eens vertellen F’ «Nu nioMgft niet!” ri^ 4 haastig. «Misschien rtf leden der Prov. Stoten mocht bljjken, dat een» herstemming noodig is, deze herstemming in de betrokken hoofdplaatsoti der kiesdistricten en in die der onder-kiesdistricten zal plaats hebben op Dinsdag- den 28 Mei a. o. Twso studenten te Bert jjn kregen bjj 't huis waarts keeren van een bal twist over een godsdienstig vraagstuk; er volgden eene uit* daging en een duel, en een der twee jonge*’ lieden kreeg een degenstoot in do bont, waar aan bjj overleed. Zooals men zich zal herinneren werd in bet laatst der maand Januari de 23 jarige M. K., zoon van den vleeschhouwer K. aan den Ring djjk der Haarlemmermeer by Halfweg onder zeer verdachte omstandigheden dood in een schuur by de woning gevonden; door de jus titie werd een onderzoek ingesteld dat voort- gezet gisteren tot de arrestatie leidde van den 21 jarigen broeder en huisgenoot van den overledene. Maar ondanks mijn genomen besluit kon ik de verzoeking niet, weerstaan, om wat dichterbij te gaan. Waar ik stond, kon ik haar gelaat niet zien, weshalve ik voetje voor voetje voortkroop, tot ik nagenoeg tegenover de teekenaresse was, en daar, half ver scholen tusschen het struikgewss, stond ik haaf naar hartelust gads te slaan. De blos der gezondheid lag haar op de wangen. Ge zondheid straalde uit al hare bewegjngen, en ais zy zich' tot hare gezellin wendde, en eenige woorden sprak, was er in haren blik en in haren glimlach iets, dat mij het hart deed opspringen van vreugde. Het vrouwtje, tot wie ik teruggekeerd was, was een anderj >vragen.” wezen dsn het meisje, dat ik getrouwd had. 4 „Maar Zjj keerde zich om, en keek uur den overkant.' v Buiten mjjzelven van vkeugde was ik geheel te voor schijn getreden uit mjjne schuilplaats. Met de rivier tusschen ons ontmoetten onze blikken elkander. Zjj moet zich myner herinnerd hebben op eepe of andere wjjze. Mij» gezicht moet haar bekend geweest syn, al wu hei ook slechts uit een soort van droom. Zy liet haar potlood en schetsboek vallen, en sprong overeind, vóór dat Priscilla’s uitroep van verrassing en vreugde gohoord werd. Zjj stond my «au to staren, Naar genheid wordt, zyn de veeprysen in Friesland, tengevolge van de heropening dor Belgische grenseu, niet zóóveel gerezen als meu .wel verwacht en gehoopt bad. En dit wordt hieraan toogeschreven, dat in Belgijh r alleen maar naar goede melkgeefaters gevraagcH wordt; op ouderdom, gestalte, bouw en kleur wordt weinig gezien. Vandaar, dat bet boste Frieacbe vee niet naar Belgie wordt uitgevoerd, wjjl men daar zyne goede eigenschappen toch niet wil betalen. lu Dn i tec bland daarentegen wèl. De Frieeche veeboeren zien dan ook reikhalzend uit naar de heropening van de Duitocbe grenzen. Men herinnert zich, in welken zin nog on langs de heer Von Nathusius, een der grootste en in vloedrykste veefokkers van Noord-Duitoch- land, de zaak besprak in de Deutsche Land- wirthschaftliche Presse. Hij, en vele Duitache landbouwers met bem, roepen tal even dringend om heropening der grens als onze Frioache boeren. De Duitscbe veestapel blykt niet friscb en krachtig, en vooral niet goed melkgevend te houdeo, zon der voortdurende kruising met bet uitmun tende Nederlandsche ras. Toch bljjft invoer van ons vee nog maar steeds verboden, keunelyk ten believe van die I fokkers, die van sluiting der grenzen een aan merkelijke prysverhooging van hun JMtege- moet zagen. Men schrijft uit Bodegraven dd. 21 Maart. Hedenochtend werd onze nieuwbenoemde burgemeester, de heer 0. Ie Coulire, in eene voltallige openbare raadsvergadering op gebrui kelijke wyze geïnstalleerd. De oudste wethou der, de beer W. P. Brunt, heette hem namens de raadsleden hartelyk welkom en wenschte hem geluk met zyne benoeming tot hoofd der gemeente. Hulde brengende aan de Koningin- Regentes en verdere autoriteiten, sprak hy den wensch uit, dat het hem mocht gegeven wor den in welwillende samenwerking met den Raad de belangen der gemeente zooveel mogelyk te behartigen. Met bet aanvaarden van het teeken zyner waardigheid en het innemen van den voorzitterszetel, bracht de heer LeCoultre zijnen dank aan den spreker en, vertrouwende Woensdag is de justitie uit Roermond an dermaal te Berkenbosch aangekomen, om in zake den doodslag aldaar op 2 Januari op deu landbouwer H. gepleegd, een onderzoek in te stellen. De sedert 2 Januari aange houden landbouwer B. was eveneens, onder geleide van marechaussees, ter plustee14 ge tuigen waren opgeroepen. het voorwendsel aangaat, dat ernstige loogiiekte heerréhen «ou, ue neer luanahoit schreef onlangs ia de Telegraaf* dat hy den beer v. Nathnaina daarover wel eens «on inlichten en wjj twij felen niet, of hy beeft dat terstond gedaan ook. Mmt on«e Regeeriug, sit die stuf Ia bet niet -reel'' nieer aan haar, dan aan particu lieren, .on^ to, dien ain op te treden Bljjft zjj wel ssteeds diligent* ia dose belangrjjbe aangelegenheid Men hoort er aoo wei nig van. Mocht op de ontsluiting van de Zuidergrens nu ook spoedig die volgen van onae Ooeter- grens. Gedeputeerde Stoten van Zui^-Holland heb ben bepaald, dat, wanneer bjj deu uitslag der op Dinsdag Mei a. s. te honden verkiezing De memorie-goederen te Montfoort bestaande in kerk, pastorie, kosterswouiug, oud school lokaal, landerjjen, erfpachten, tin sen en in- schryvingen op ’t Grootboek, al* geestelijke goederen afkomstig van het in 1399 in de kerk te Montfoort gestichte kapittel, krachtens het vierde additioneels artikel der staatsregeling van 1798 eigendom van den staat zynde, werden na een pennostrjjd van ruim lOjareu, bjj notarieele acte van 16 Nov. 1894, verdeeld tusschen de burgerlijke en de kerkelyke. ge meente. Niettegenstaande door den minister herbaal delijk werd aangedrongen om aan den byzon- deren toestand, waarin dat fonds verkeerde, door verdeeling een einde te maken, eu men dus, nadat do zaak haar beslag kreeg, met grond verwachtte, dat de wettelyko bekrachti ging spoedig dkarop zou volgen, zjjn reeds 4 maanden verloopen zonder dat, zelfs niet met een enkel woord, van een betrekkelyk wets ontwerp in de Kamerzittingen werd gerept. Intusscben staat de predikantswoniog die onbewoonbaar is geworden, ledig, heeft de predikant eene tjjdeljjke woning betrokken, waarvan de huur uit het fouds wordt vergoed en hebben kerkvoogden den winter van 1894 95 >ien voorbjj gaan, «onder iete aan de voorbereidende werkzaamheden voor den bouw van eene uieuwe pastorie te hebben kannen doen. De bontwever* bjj de firma N. tor Kuilo Zonen, te Enschede, hebben echrifteljjk hun nen patroons oouige grieven medegedeeld en tevens aan den Verzoeniugsbond, in Welken eenige fabrikanten on arbeiders sitting bobben. De voornaamste grieven, welke do arbeiden hebben, zjjnde lage loonon die gegeven wor den, en de strengheid in de toepassing van hot boetenstelselverder versookon cjj betere garens voor het weven en om den arbeid van 11 nnr op 10 oor daags terug te brengen. Vier arbeiden sjjn gister-morgen uit de fa briek ontboden on hebben met do palroone gesproken. Gister-middag mooateu se weer ver- echgnen. Naar men aagt, moot aan sommige arbeiden f 0.20 op een stuk geweven goed meer betaald worden dan aan andere, die hetselfdo goed wevon. Hot it te wenoehen, dat oen vorgoljjk ge troffen worde, daar hei voornftnon bg do arbeiden beotaat, bot work neer te loggen. Het sTjjdscbrift v. Goneosk.* meldt, dai vau 10 tot 16 dezer te 'a-Gravonbage 12, io Amsterdam 6 en te Rotterdam 9 personen aan influensa zjjn overleden. Te Berljjn stierven in do laatste berichte- week 74 personen eau de ziekte, tegen 69 in de vorige week. Ook te Weenen nam hot aantal gevallen belangrjjk too. De ziekte bljjft ook nog steeds heerechen in vele groote steden in Engeland. Zoo was do sterfte in de eerste week dezer maand io Plymouth 39.2, te Halifax 43.4, te Notiing- en io Liverpool 55.5 per 1000

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1