van •ON DOP Cz. TERUGGEROEPEN No. edïi. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. I Zaterdag 30 Maart 1895. 33ste Jaargang. BINNENLAND. FEUILLETON. •terij i(| Extract HE fcCo. age. ran Inzending van Advertentiën tot 1 uur de» midd. BLOEM. f 1276 (SToreU Mentfd.) De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. a flacons met ge ms Hun tbank te J864 18744 396» 18774 7386 19301 7419 19360 7664 19581 7733 19683 7830 19709 3253 19849 1257 20073 1331 20090 1467 20291 1681 20340 5.32 1.48 6.17 7.13 8.25 9.13 10.21 ïVOLFF, Gouda, echt, oskoop 28 Maart. :roond met s, Gouden Medailles, j-Diploma 11e en Cer- s Hygienic it SOUMIE COURANT DOOB HUGH* CONWAY. Op de ▼an Krimp! B. Koker, naar ter secretarie aldaar. ▼opdracht voor gemeentesecretaris IJsel zijn geplaatst de heeren burgemeester, en J. Tanis, ambte- uitgevon- ft, het is iet beste e vele en igt. Het BLIJK de borst- ■ruik der veldadige iet en de THE be- hare uit- ippen op Door een van de schrobnetvisscherg te Sche- veningen binnengevallen schuiten is aangebracht, een in zee opgevischte mailzak met brieven en drukwerken, vermoedelijk afkomstig van de Elbe DA. ’s avonds >og. Laag 07 .23 .52 .48 40 .38 .56 KOIS. Üter N BOIS nonyme, rencgti. hen van 08. ISO. bur MJ; NKUM Oosthaven ADVERTENTIEN worden geplaatst 15 regels 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. In de Martha-sfichting te Alfen a/d Ryn worden thans 310 kinderen verpleegd. Voor ruim 60 kinderen is bovendien plaatsing ge vraagd, waarvoorfgeen plaats meer beschikbaar is. Daarom denkt het bestuur aan het stichten van eene filiaal der inrichting in Gelderland, op de Veluwe, of te Haarlem of Naarden en omstreken. Om daartoe te geraken, verzond het eene circulaire, met verzoek omgeldeljjken steun. Men maakt er aandachtig op, dat het grap pige verhaaltje van de antirev. Nederlander*, over den jonggehuwden dorper, die niet wilde overtrouwen, een yerzinsèl moet zyn, daar bet Burg. Wetboek öp de bedoelde informaliteit geen nietigheid van het huwelyk bedreigt en alleen in zoodanig geval de betrokken ambte naar tot f 100 boete wordt veroordeeld. noch gesteld noch aangeboden te be- dat de gedaagden inderdaad tot het sn van levensonderhoud vermogend Het gerechtshof te ’s Gravenhage bevestigde gisteren het vonnis der Rotterdamsche recht bank, waarby wegens aanranding van een geld- ophaler der gemeentegasfabriek te Rotterdam op de Bierhaven, een bootwerker tot 8 en een arbeider tot 6 jaar gevangenisstraf veroordeeld en een bootwerker vrijgesproken werd. Alweder heeft naby Venloo door Pruisische rijksambtenaren eene aanhouding van vee, dat men van ons land uit frauduleus wilde invoe ren, plaats gehad. De geleiders konden nog juist de vlucht nemen, terwyl 5 koeien en 4 ossen in beslag genomen en naar Straelen vervoerd werden. Naar het »Vad.« verneemt, is het ontwerp der personeels belasting by den Raad van State ingekomen, maar de kieswet nog niet. De heer J. J. Hasselman, oud minister van Koloniën, is te Tiel overleden. Geboren den 21n October 1815, trad de heer Hasselman op 19-jarigen leeftijd in Indischen burgerlijken dienst als 2e-commies by de Alg. Secretarie. Hij bleef daarby werkzaam tot 1839. in welk dore, maar tevens eene gezellin, eene vriendin, met wie ik in alles overeenstemde, dat maakte mij onuit sprekelijk gelukkig. Geheel zonder bezorgdheid was ik echter niet. Het kan zijn, dat myn karaktei niet genoeg had van wat door sommigen zelfvertrouwen, door an deren eigenwaan genoemd wordt; maar hoe meer ik in Pauline te beminnen en te bewonderen vond, hoe meer ik mij zelven afvroeg hoe ik verwachten kon, dat zulk een onvergelijkelijk bekoorlijk schepsel er zich in voegen zou mij te beminnen, en bet leven te aan vaarden, dat ik haar zou aanbieden. Wie was ik? Rijk, dat was ikmaar rijkdom, dat voelde ik wel, zou hare liefde niet winnen bovendien, daar ik haar niet gezegd had, dat hare fortuin was verloren gegaan, meende zij althans even rijk te zijn als ik. Zij was jong, schoon, vrjj, voor zoover zjj wist, en behoefde aan niets gebrek te hebben. Neen, ik had niets bijzon der aantrekkelijks voor haar. Ik zag letterlijk met vrees het oogenblik te gemoet, dat vroeger of later komen moest, waarop ik haar,- met voorbijgang van ’t ver leden, opnieuw om hare hand zou moeten vragen. Van haar antwoord zou mijne toekomst afhangen. Het spreekt byna van zelf, dat ik het beslissend oogenblik opschortte, totdat ik volkomen zeker was van eene gunstige beslissing. Als ik met Pauline was, en be dacht welken schat ik voor mij trachtte te winnen, dan zonken in myn oog alle aanspraken en verdiensten, die ik mocht hebben, in het niet. Geen wonder, dat somtijds de wensch bij mij opkwam naar ’t bezit van die onweerstaanbare vrijpostigheid, die sommige man nen over zich hebben, om te gelegener tijd, byna al tijd zeker, het hart van eene vrouw te veroveren. De gelegene tijd, die was er ten minste voor my. Ik vras gun wonen in hare nabyheid, en van den Naar wij vernemen zal Dinsdag door de Commissie van Toezicht van hei Museum van Oudheden een kiaus gelegd worden|'op het Houtmansmonument. 47) Beschrijvende eiken blik, herhalende elk woord gewisseld tusschen Pauline en mijmaar indien ik dat alles al neersebreef, zou het toch een heiligdom moe ten blijven, alleen toegankelijk voor mijne vrouw en my. Zoo mijne omstandigheden eenig in hare soort wa ren, zij hadden toch een zekere bekoorlijkheid. Het wu een nieuw minnekozen, niet te minder lief en on derhoudend voor mij, nu mijne geliefde, in naam reeds mijne vrouw was. Ik was als een grondeigenaar, die over zyn landgoed rondwandelt in verschillende rich tingen, en die overal ongedachte schoonheden en onbekende bronnen van rykdom ontdekt. Eiken dag zag ik nieuwe bekoorlijk heden in de vrouw, die ik liefhad. Haar glimlach vervulde mij met de grootste vreug de haar lachen was eene openbaring. In die schoooe, nu onbewolkte, oogen te staren, en te trachten hunne geheimen te ontdekken was eene bel<>oning, die mij schadeloos stelde voor al wat ik geleden had. Te be vinden dat hur verstand,1 nu geheel teruggekomen, de vergeljjking met ieder ander kon doorstaap; te we ten dat, als de tyd daar wu, ik eene vrouw zon heb ben, niet alleen schooner in myne oogen dan alle an- Gen. Booth zal Zaterdagnamiddag te 12.23 spoortyd aankomen aan het Centraalstation te Amsterdam en aldaar ontvangen worden door de officieren met een muziekkorps. Per rijtuig begeeft hij zich naar het Paleis voor Volksvlijt. Het lyk dat in het Vuile gat* onder de gemeente Goudswaard werd opgevischt, is her kend als te zyn dat van G. S., oud 45 jaar en den 28 December te Wamel verdronken. Volgens verklaring der vrouw en den zoon moest op het lyk aanwezig zyn 100 aan geld, waren, om te weten welke betrekking er bestond tus schen mij, en dat schoone meisje, aan wier zijde ik óveral gezien werd. Ik merkte, dat Pauline’s gesard heid .levendig en rroo- lijk was, al was het ook nog niet te verwachten, dat deze reeds geheel teruggekeerd kon zyn. Ik had echter gegronde hoop, dat die melancholieke blik, die soms nog van droevige herinnering getuigde, eerlang roer goed zou geweken zyn. Telkens werd haar gelaat ver helderd door een lieven glimlach, en er vloeiden op geruimde woorden van hare lippen. Ofschoon bij de eerste heldere oogenblikken, die zy had, de moord van haar broeder haar als kort te voren gepleegd voorkwam, maakte ik mij niet ongerust, of mettertijd zou zij begrijpen, dat er sedert reeds jaren verloopen waren. Die jaren warea als in een nevel gehuld; zij schenen haar toe als droomen. Zij trachtte zich die weer voor den geest te brengen, beginnende by het beginik behoef niet te zeggen met hoeveel blyde dienstvaardigheid ik haar trachtte behulpzaam te zyn. Met gemeenschappelijk goedvinden spraken wij niet over de toekomstmaar over bet verledene, ook dat waarin ik niet betrokken was, spraken wij vrij. Zy herinnerde zich nu volkomen goed alles uit hare vroeg- ste jeugdzij kou zich alles geregeld herinneren tot op het oogenblik, dat haar broeder met den dolk ge troffen word daarna werd het beneveld en uit dten nevel kwam zij in eene vreemde kamer, waar in giek lag, en opgepast werd door eene bewaakster, die zy niet kende. Naar de >Tel.< uit goede bron verneemt, moet bij den minister van Financiën het plan bestaan de toegezegde conversie van 350 mil- lioen 3| pCt. Werkelijke Schuld in een 3pCt. fonds in het volgend jaar te doen geschieden. Krachtens de wet van 9 Mei 1886 zou de conversie van dit fonds trouwens niet eerder kunnen plaats vinden, merkt »De Tel. op. morgen tot den avond waren wij in elkanders gezel schap. Wij zwierven rond door de smalle laantjes van Devonshire mot hunne prachtige varens aan iedere zijde. Wij beklommen de ruwe rotswanden. Wij visch- ten met meerder of minder succes in de snelvlietende rivier. Wij reden samen uit. Wij lazen en teekeuden maar van liefde hadden wy samen nog niet gespro ken, hoewel zij steeds mijn trouwring aan den vin> ger droeg. Ik had alle moeite om Priscilla te doen zwygen aan gaande de ware toedracht der zaakmaar ik bleef daaromtrent stijf op mijn stuk staan tenzij het ver- ludene van zelf bij haar helder werd, wilde ik haar hooren zeggen dat zij mij beminde, vóór dat myne lip pen haar dat verledene openbaarden. Misschien bleef ik zoo standvastig op dat punt, omdat van tijd tot tijd het denkbeeld bij Wij opkwam, dat Pauline zich meer herinnerde dan zij weten wilde. Het was aardig te zien hoe zij opeens overging tot een vriendelijken, geheel vertrouwelijken, omgang met mij. Het was, alsof wij elkander reeds als kinderen gekend hadden, zoo na tuurlijk eu ongedwongen was zij met my. Zij stemde er terstond in toe mij by mijn voornaam te noemen, toen ik haar dat voorsteldeook had zy er niet tegen, dat ik haar bij den haren aansprak. Ik zou ook anders niet geweten hebben, hoe ik haar had moeten noemen. Hoewel ik Priscilla gezegd had, dat zij haar juffrguw March moest noemen, wilde het oudje dat maar vol strekt niet doen zij sprak van haar, en tot haar, altijd als juffer Pauline, en dat maakte de zaak nog ingewikkelder, o De dagen vlogen om, de gelukkigste van myn leven. Wy waren deu ganschen dag bij elkander. Ik ver moed, dat onze buren allen verbawnd nieuwsgierig In het hotel-Ponsen te Dordrecht, hield de Levensverzekering-Maatschappy Dordrecht,* heden haar twintigste jaarvergadering onder leiding van haar commissaris-voorzitter, Mr, H. A. Nebbens Sterling. De aanwezige houders van aandeelen vertegenwoordigden een kapitaal van f 1,102 000 waarvoor 76 stemmen konden worden uitgebracht. Dit het jaarverslag van directeuren bleek dat f 4.389 478 kapitaal en f 24,612 rente ter verzekering werd aangeboden. Hiervan werd f 372,510 kapitaal en f 1000 rente afgewezen, terwijl t' 159,645 kapitaal en f 1276 jaarlyk- sche rente onafgedaan bleef. ‘'De polissen, welke 30 September 1894 van kracht waren, vertegenwoordigden een verze- i kerde som van f 19.437,476; de jaarlyks ver schuldigde premiën bedragen f 850,306. In de afdeeling Levensverzekering steeg heil gemiddeld verzekerd bedrag per polis van'- f 2661 tot f 2804. De uitkeeringen vorderden meer dan bet voorgaand boekjaar, doch bleven belangryk beneden hetgeen de sterftetafel deed verwachten. De premie -reserve bedraagt thans f 2,384,424 en, na aftrek der reserve voor herverzekeringen by andere maatschappijen in kas, f 1,983,363. Het totaal vermogen der Maatschappij klom tot f 2,809,669,811/g, zijnde f 425,000 meer dan volgens wiskundige berekening tot dekking der loopende verbintenissen gevorderd wordt. Volgens de vyfjarige balans, welke door de Met de voorloopige werkzaamheden voor de locaalspoor HaarlemNieuwersluis gaat bet flink vooruit en weldra zullen de subsidie aanvragen aan de provinciën en de gemeenten worden verzonden. Uit Amsterdam meldt men De werkstakende meubelmakers hadden gisterochtend in hunne vergadering afgespro ken, vanavond om zeven uur by elkander te komen op het Rusland, waar zich het mage- zyn der firma Ingenhousz bevindt, ’t Zy dat dit plan nu later is gewyzigd, ’t zy dat die afspraak in het openbaar slechts moest dienen om vrees aan te jagen, dit is zeker, dat na het slaan van zevenen het stille Rusland zyn gewone voorkomen van verlatenheid behield, hoewel de firmanten nog gistermiddag aan het stakiugscomité hadden te kennen gegeven dat zy niet in de eischen der gezellen konden treden. GOUDA, 29 Maart 1895. Door deu heer H. J. Nederhorst alhier is by onderhandsche aanbesteding aangenomen het maken van overkappingen metbykomende werken ten dienste der Heineken’s Bierbrou- wery te Amsterdam. >r hy overging bij het Binn. bestuur. Achter eenvolgens was by, met tusschenpoozen van «en 3-jarig verlof, assistent-resident van Ngwoso, Lebak, Pandelang en Soerakaria. In 1851 Wd hy resident van Djokjakarta, en in 1855 werd hij op zyn verzoek eervol ontslagen. Van 20 Juli 1867 tot 4 Juni 1868 had hy als minister van Kqloniën zitting in het kabinet Heemskerkteven jaren later werd hem het lidmaatschap Au den Raad vau State opgedragen, welk ambtf hij tot 1880 bekleedde, Waarna hy zich uit deu staatsdienst terugtrok •o zich ging vestigen te Tiel, van welke ge meente hy na zyn terugkeer uit Indië ver scheiden jaren burgemeester was. De heer Hadselman was een der beste krach ten van de conservatieve party. De Haagsche rechtbank veroordeelde gisteren tot 4 jaren den gepens. kapitein van het Oost- Indiscb leger J. v. V., die zich ten nadeele van zyn schoonmoeder, die destyds bij hem inwoonde, schuldig maakte aan diefstal van effecten, na het slot van eene brandkist te heb ben doen verbreken en zelf een daarin geborgen kleiner kistje te hebben opengebroken. Voor de arrondissementa-reebtbank te Dor drecht werd gisteren door mr. Boll voor den eischer en mrs. Crena de longh en Visser voor gedaagden, do navolgende zaak bepleit: E. B. bad zijn vader J. B. en zyn schoon vader G. A. gedagvaard tot levensonderhoud voor zich en zyn gezin. Gedaagden ontken den, dat eischer behoeftig zoude zyn en niet in staat om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Ook zoude eischer niet ontvankelijk zyn in zyne vordering, daar hy de gedaagden te zamen had aangesproken en een bedrag van f 12.50 's weeks van heu gezamenlyk had ge vorderd, zoodat eene eventneele toewyzing der vordering óf niet excutabel zoude .zyn, óf in strijd met de wet tot solidaire veroordeeling zou leiden. De tweede gedaagde bestreed den eisch bovendien op grond, dat bij de verplich ting tot levensonderhoud eene zekere rangorde moet worden in acht genomen, en dat de schoonouders eerst dan tot alimentatie gehou den zyn, wanneer de ouders hiertoe niet by machte zyn of ontbreken. Ten slotte had eischer wyzen, c verschaffei Waren. vergadering werd goedgekeurd, blijft, na mime afschrijvingen en bijschrijving der verplichteen onverplichte reserves, een zuivere winst van f 91.800.53 over ter verdeeling volgens den maatstaf, door de statuten aangegeven. De periodiek aftredende commissarissen, Mr. H. A. Nebbens Sterling, Mr. F. N. Sickenga en W. R. A. C. Graaf van Rechter en Limburg, werden met byna algemeene stemmen herkozen, en aanvaardden die keuze. De voorzitter brengt hulde aan directeuren voor hun onvermoeiden yver, die met zoo schitterende uitkomsten beloond werd. Hg wenscht alle belanghebbenden met de verkregen resultaten geluk, en sluit de vergadering. Den 2den April a. s. hoopt de zeereerw. pater A. Albada Jelgersma, pastoor der St. Josefskerk alhier, den dag te berdenken waarop hij vóór 25 jaar het H. priesterschap cmtving. De plechtige gering van dit feest, waarvoor de parochianen van den beminden jubilaris reeds vol geestdrift de voornaamste maatregelen hebben ontworpen, zal echter wegens den H. vastentijd tot in de helft van de maand Mei worden nitgesteld.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1