HE TERUGGEROEPEN •ten, ra, Hen averts, erd ter Boek- BINNENLAND. Nieuw»- en Advertentieblad voor Gouda en Ometreken. franco Maandag 1 April 1895. No. 6632. 34ste Jaargang. FEUILLETON. ZN. s 1 te &Co. ihage. RIJB IN8 DU aps ▼an Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. IGBLOEM* met de nkiux k Zoon (Wordt vervolfd.} en van een :t in flacons met ge in ons Han- echtbank te 4. WOLFF, kt, Gouda, rdrecht. i Boskoop oater. >l*d ken s* I. WA ekroond met a’s, Gouden Medailles, sre-Diploma aille en Cer- Id’s Hygienic het onig Extract fiOUDStJIE (XH KA VT DOOB, HUGH CONWAY. De kommiezen bij 's Rijks Belastingen L. van Sluis te Gouda en H. Zandvoort te Hil- legersberg zullen met 1 Mei a. s. onderling van standplaats verwisselen. en uitgevon- treft, het is het beste de vele en etuigt. Het DELIJK derde borst- gebruik der 3 weldadige lebiet en de 4NTHE be at hare uit schrappen op Op de voordracht voor hoogheemraad van de Krimpenerwaard zyn geplaatst de heeren A. VonkgNoordegraaf te Ouderkerk a/d IJsel (aftredend), N. Dogterom te Stolwyk en O. Oskam te Bergambacht, hoofdingelanden. De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitz<^aering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. plan bestaat geven, van nemen. Bedankt voor het beroep te Waarder by Woerden door ds. J. A. de Vlieger te Maas land. meende dat het onderzoek by de volgende gelegenheid, als men weer samenkwam, in 2 of 3 dagen kon afgeloopen zyn. A DVERTENTIEl^ worden geplaatst 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Het onderzoek te Lowestoft naar de ramp die het stoomschip »Elbe< trof is Woensdag opnieuw door den coroner van Suffolk tot 30 April uitgesteld. Als reden van het eerste uit stel gaf hy op de verwachting, dat de»Nord- Deutsche Lloyd hem van Duitscbland uit eenige gegevens zou kunnen verschaffen, doch dit schynt, naar hetgeen in de laatste dagen bekend geworden is, twyfelachtig. Een tweede reden was, dat het proces te Rotterdam tegen de eigenaars der >Crathie< ingesteld niet ge ëindigd is, en hun vertogenwoordiger hem, den coroner, had orertuigd,dat bet in hun nadeel zou zyn reeds nu met het onderzoek aan te vangen. De coroner had samengesproken vertegenwoordigers beider partyen en met ka pitein Wilson van de Board of Tradeen hij De Alkmaarsche rechtbank nam beden in behandeling de zaak tegen mej. Masch, be schuldigd van poging tot moord in den avond van 6 Januari gepleegd op dr. Wagemaker geneesheer op Teasel, door het lossen van eenige revolverschoten welke echter geen letsel aan brachten. alogus in de n, bevattende merselzoen gericht aan ut i e ris odestoffen in eden eveneens men gelieve i op te geven Jen. snderWereld [•waarden der ■cht en Rech- e talen. draagt 63; n.l. 24 in de eerste, 12 in de tweede, 11 in de derde en 16 in de vierde klasse. Zeven leerlingen zullen zich aan het examen voor onderwijzer of onderwijzeres on derwerpen. Gisterenavond had op de bovenzaal van het Schaakbord* de gewone vergadering plaats der Weerbaarheids-Vereeniging Burgerplicht*, tot het doen van rekening en verantwoording. Alvorens de werkzaamheden van de agenda werden ih behandeling genomen, werd door den waarn. Voorzitter, de heer D. Hoogendijk, eenige waardeerende woorden gesproken naar aanleiding van het overlyden van twee eere- leden der vereeniging nl. de hh. Mr. A. A. van Bergen IJzendoorn en H. W. G. Koning; hy gaf do verzekering dat zij bij de vereeni- ging in dankbare herinnering zouden worden herdacht. De rekening en verantwoording werd onder dankzegging aan den pennigmeester gopdge- keurd. Ten slotte werden tot bestuursleden herbenoemd de hh. A. C. Cosyn en A. Jonker Kz., die aan de beurt van aftreding waren. De wintercursus in het teekenen te Haas trecht gaf verleden Dinsdag de lanste les. Het aantal leerlingen was vrywel gelijk aan dat van andere winters. Acht leerlingen oefenden zich in het handteekenen, terwijl zes onder wijs ontvingen in bouwkundig teekenen. Het -I - in Augustus 1895 gelegenheid te het werk der leerlingen inzage te 48? Er gingen verscheidene dagen voorby, voor dat Pauline mij vragen deed aangaande de wijze, waarop ik met haar in betrekking had gestaan gedurende den tijd, dat haar leven zoo beneveld was geweest. Op een avond stonden we op den top van een dichtbe- groeiden heuvel, vanwaar wij juist een vak van de zee konden zien, roodgekleurd door een prachtigen zonsondergang. Wij hadden eenigen tijd geen woorden gewisseld; maar misschien waren ons beider gedachten meer in overeenstemming, dan woorden nog ha.ldon uitgedrukt, al den tijd dat onze vreemde en onzekere verhouding duurde. Ik staarde naar het westen, totdat de roode gloed allengs verdweentoen mijne gezellin aanziende, zag ik in hare donkere oogen, terwyl zij mij aanstaarden, een min of meer pijnlijken ernst. «Zeg mij eens,” zeide zij, «zeg mij eens wat ik vinden zal, wanneer die verloren tijd mij zal terug komen P” Hare vingers speelden, terwijl zij dit zeide, met den trouwring aan haren vinger. Zij droeg dien steeds met den diamanten nauweren ring, dien ik er veilig heidshalve had voorgeschovenmaar zij had mij nog niet gevraagd, hoe die ring aan haren vinger kwam. «Zal die verloren tijd terugkomen, Pauline?” vroeg Op de lijst der goedgekeurde hengsten, bij de verplichte keuring in de provincie Zuid- Holland, waarvoor werden aangeboden 105 hengsten, goedgekeurd 65, komen o. a. voor: Gonda: aangeboden 12, goedgekeurd 8, »Isexhard,« Vereeniging tot verbetering van het paardenras te Zevenhuizen; Heinrich, In de laatst gehouden vergadering der inge landen van den polder «de Broekvelden en Vettenbroekie Reeuwyk (afd. Sluipwyk) is de rekening over 1894 en begrooting voor het dienstjaar 1895 voorloopig vastgesteld en ter goedkeuring aan het hoogheemraadschap van Rijnland opgezonden. reeds in de geopende deur stond, en wellicht om die reden sprak zij verder in ’t Italiaansch «Gil bert, moet ik bidden, dat het verledene terugkome tot mij, of is het soms beter, dat hèt niet terugkeere wat is het beste voor mij en voor u P” Zonder mijn antwoord af te wachten, ging zij langs Priscilla, die wachtte dat ik volgen sou, naar binnen. «Goeden avond, Priscilla,” zeide ik, «ik kom niet binnen.” «Niet binnen, jongeheer Gilbert I dat zal juffer Pauline erg spijten.” «Zij is moede, en niet recht welga maar spoedig tot haar, goeden avond J” Priscilla kwam naar buiten, en sloot de deur achter zich. Er was iets in hare wyze van doen, dat mij zeide, dat zij voornemens was voor deze byzondere gelegenheid wat van die autoriteit te hernemen, die zij gemachtigd was in mijne kindsheid over my uit te oefenen, eene autoriteit, die ik niet durfde betwisten, reeds lang nadat ik in buis en broek was gestoken. Ongetwyfeld, dat voelde ik, had zij lust mij bij de kraag te pakken en eens duchtig door elkaar te schudden zij vergenoegde zich echter, zooals de za ken nu stonden, in hare stem alle mogelijke veront waardiging, waartoe zy in staat was, opeen te hoopen. u Dat wil ik wel gelooven, dat zij niet wel is, het arme jonge vrouwtje, nu haar man in *t eene huis woont, en zy in *t andere. Alle menschen, hier in de buurt, doen niets dan uitvisschen en vragen, wat voor betrekking er toch tusschen u beiden bestaat, en dan mag ik niet eens zeggen, dat gy man en vrouw syt.” «Neen nog niet.” Veertien getuige werden in de zaak geboord waarna het O. M. tegen de beklaagde een gevangenisstraf van 2 jaar en 6 maanden uilèhte. (lit Dordrecht wordt gemeld Nadat aan de politie kennis was gegeven, dat een zeker persoon, welke zich sinds eenige dagen in deze gemeente ophoudt en het de m*nschen erg lastig maakte door hier en daar giften te vragen, gisterennamiddag zich schul dig bad gemaakt aan diefstal van een kistje sigaren uit den winkel van L. K. aan het Groothoofd aldaar, is door deze dadelijk een onderzoek ingesteld en de verdachte aange houden in het bezit zijnde van het gestolene. De dief Zekere G. J. J., oud 39 jaren, schil der wonende te Rotterdam, die meer met de justitie kepnis bad gemaakt, is in voorloopige bewaring gesteld. Men meldt ons uit Bruinisse: Het vermoeden dat tijdens den storm van Zondag een vaartuig verongelukt zou zijn is thans bewaarheid. By de 2e roode ton onder den wal van het waterschap Nieuw Bommenede, is, door Bruinisser visschers, een gezonken schip gevonden waarvan de mast slechts een klein gedeelte boven water reikt omtrent het lot der opvarenden verkeert men no£ in onzekerheid, hoewel gisteravond be weerd werd dat ze met de Brouwershavensche loodsboot gered zouden zyu, hetgeen echter niet strookt met het bericht uit die gemeente voorkomende in de «ZierikzeescheNieuwsbode» van heden. Vermoedelijk zyn ze verdronken en aangedreven aan den boek van Roxeniste, Zuid-hollandschen of wel Flakkeeschen Zui- derwal. ik, «wat denkt gyP” «Ik hoop het of, wacht eens 1 moet ik het wel hopen zeg mij eens, zal mij dat vreugde of verdriet aanbrengen P” «Wie zal^’t zeggen? Beide gaan gewoonlijk ge paard P” Zij zuchtte, en sloeg toen hare oogen naar den grond. Een oogenblik daarna keek zij mij weer aan. «Zeg mij eens,” zeide zij, «hoe en wanneer gij met my voor ’teerst in betrekking kwaamt? Wanneer heb ik van u gedroomd «Toen gij ziek waart, kwam ik dikwyls bij u.” «Waarom vond ik uwe oude dienstmaagd bij mij, toen ik ontwaakte?” «Uw oom gaf u aan mijne zorg over. Ik beloofde hem, dat ik over u waken zou gedurende zijne af wezigheid.” «En hij zal nooit terugkomen. Hij is gestraft voor zijne misdaad omdat hij er deel aan had, toen de arme jongen vermoord werd.” Zij drukte hare handen voor hare oogen, als om iets niets te zien. «Pauline,” zeide ik, wenschende een anderen loop aan hare gedachten te geven. «Pauline, zeg mij eens hoe gij mij zaagt in uw droomenwat gij van mij droomdet Zij beefde. «Ik droomde dat gij naast mij stond in dezelfde kamer, dat gij de daad mede aanzaagt. Toch weet ik, dat dit niet zoo heeft kunnen zijn.” «En toen P” «Toyn zag ik later uw gezicht meermalen altijd waart gij op reis, op reis door nevelen. Ik zag u de lippen bewegen, en gij scheent te zeggen«ik ga de waarheid vernemen; sedert heb ik geduldig op uw De nieuwe cursus aan de Ryks-normaahchool alhier vangt Maandag 1 April a. a. aan. In eene vergadering van de onderwijzers aan genoemde inrichting werd besloten, alle leer lingen tot eene hoogere afdeeling te bevorderen, behalve 5 leerlingen der ie en 1 leerling der 2e klasse. Het geheel aantal leerlingen be draagt 63i GOD DA, 30 Maart 1895. De kamer van Koophandel en Fabrieken heeft op herhaald verzoek aan den heer Mr. J. Fortuyu Droogleever, eervol ontslag als secretaris verleend wegens gezondheidsredenen benoemd tot secretaris Mr. M. M. Schim der Loeff, advocaat en procureur alhier, en ander in te gaan met 1 April a. s. Dandy» en Carolus,C. Oudyk to Wad- dingsveen Jumbo.J. H. Van der Torren te Zevenhuizen; Agamemnon II,A. L. Van Dorsser te Waddingsveen»Edo,« J. B. Van der Spek te Moerkapelle»Jan,< Pb. Van der Breggeu to Waddingsveen. Men meldt uit Niewerkerk a/d IJsel. dd 28 Maart De storm van jl. Zondag beeft ook in onze gemeente sporen van verwoesting achterge laten. De grootste der twee ystenten, juist door timmerman en verver in een beteren staat gebracht, hetwelk de ijsclub ruim zestig gulden kostte, was tegen den sterken winddruk niet bestand. Maandagmorgen lag ze geheel in elkander, een paar stokken waren zelf eeniae Meters weggeslagen. De timmerman, die door aanneming op zich genomen bad haar uit elkander te nemen en dezen zomer op te bergen, had nu de stukken maar byeen te rapen. terugkomst gewacht.” „Droomdet gij vroeger nooit van mij P” De schemering begon te vallen. Hare wangen waren rood, maar ik kon niet onderscheiden, of het een blos was, of wel dat de schaduw der hoo rnen dat effect teweeg bracht. Mijn hart klopte hevig. „Ik kan hot niet .zeggen, ik weet het niet, vraag my dat maar niet 1” zeide zij ontroerd, en keerde zich om. „Laat ons naar huis gaan het wordt don ker en koel.” Ik volgde haar. Het was zoo de vaste gewoonte, dat ik den avond met haar doorbracht, dat er geen sprake was van inviteeren wij speelden en zongen een paar uur samen. Pauline’s eerste wensch na haar her stel was geweest, om een piano te hebben. Dewijl zy meende rijk te zijn, maakte zij goune zwarigheid, om alles te vragen wat zij verlangde te hebpen, en daar ik aan Priscilla gezegd had, dat er geenl geld moest gespaard worden tot haar genoegen, was er een piano ontboden uit de naburige stad. En zij had haar talent geheel terug. Hare stem vooral was sterker en welluidender dan vroegeh Telkens stond ik verrukt, evenals destijds, toeü ik weinig vermoedde, dat haar lied zoo vreeselijk zou gestoord worden, of dat mijn lot en dat van die zangeres zoo nauw verbonden zouden worden. Ik was derhalve verwonderd, toen zij dien avond, aan de deer gekomen, zich omkeerde en zeide «mag ik van avond eens alleen zijn Ik maakte geene tegenwerping. Ik vatte hare hand, en nam afscheid tot morgen. Ik wilde onder den starrenhemel wat over haar gaan mijmeren. Toen wy van elkander gingen, keek zij buitenge woon ernstig. „Gilbert,” zeide zy, terwijl Priscilla Staten-Göneraal. 2e. Kam». Zifting van Vrydag 29 Maart 1895. Het debat over de motie-Heldt betreffende de pensionering van werklieden werd voortgezet. De heer Van Dedem een principieel voor stander van pensioneering van oude lieden, meent dat daartoe alleen kan worden overge gaan ale zy algemeen wordt toegepast en niet enkel op werklieden en ah het vaststaat hoe de kosten zullen gevonden worden. De heer Mees motiveert zyn stern tegen de motie-Heldt, omdat zoodanige wenachelykbeid alleen kan worden uitgesproken ah de Kamer overtuigd is van de mogelijkheid en de uit voerbaarheid en ah de financieele zyde is on derzocht. Hij zou de Regeering willen uit- noodigen te onderzoeken op welke grondslagen en op welige wyze de verzekering van het lot van oude werklieden behalve door de door haar beoogde lyfrentebank zou kunnen worden geregeld. De heer Pynappel geeft den heer Heldt eenige wyzigingen in de redactie in overweging. De heer Staalman acht de motie-Schaepman totaal onbeteekenend maar de gewijzigde motie- Heldt heeft ook geen de minste waarde meer, nu vervallen is de clausule waarin werd af gekeurd het regeerings-voorstel omtrent de oprichting van een lyfrentebank waartegen de werklieden juist zoozeer gekant zyn. Hy raadt den heer Heldt aan motie in te trekken en begrypt niet boe deze de Regeering kon danken, waar zij eenvoudig verklaarde op de motie geen regard te zullen slaan. Namens de werk lieden protesteert hy daartegen. De heer Schaepman kan voor de gewyzigde motie-Heldt stemmen en protesteert tegen de voorstelling alsof by aanneming der motie de zaak kant en klaar zou zyn en pensioneering zeer spoedig zou worden ingevoerd. Daarvoor is de quaestie te omvangryk en te gewichtig. De heer Rutgers acht de motie-Heldt een promesse zonder zekerheid van inlossing. De heer A. Mackay is voor de gewyzigde motie-Heldt, ah deze zich bepaalt tot het uitspreken der wenschelykheid van een onder zoek hij geeft in overweging de eerste alinea te veranderen aldusGelet op de adressen van den Ned. Werkliedenverbond Patrimonium en »R. K. Volksbond.* De heer Hintzen verklaart zich een tegen stander van staatsdwang tot pensioneering en acht de verzorging van weduwen en weezen van werklieden veel noodzakelyker. De heer Heldt wijzigt zyne motie nog, om de mogelijkheid de Regeering willen uit-

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1