mm wmmttm Heeren- Dames ei Hinder-schoeawerk. ÖPËÏMË 7EU1NS E. CASSUTO, EENIG DEPOT VAN TEEE. GEOTVEE KORTE GROENENDAAL HEDEN ONTVANGEN Tweede Aankondiging. hervatten Op-nbare Verkooping Stalhouderij Meubelen en Huisraad, L. -ran WAUKVM. Dames! Attentie! in liet SCHOEN- EN LAAEZENMAGAZIJN GEREGELDE LAGE PRIJZEN. VERGADERING VANDËi\ GliMEËMU II) BuiteolaDdsch Overzicht. APVERTENTISN. F. H. WEURMAN, Hoogheemraadschap RUnland. ZOUTE BOLLEN, ZOETE KRAKELINGEN en fijne Tafelbeschuit. jjEF™?* Anker-Pain-Expellcr. faker-Mii-Expeller. E^Aiilter-Pain-Expeller. GOUDA, MARKT 154. Cognac fin Bois. M. RAVENSWAAY ZONEN, Aanbevelend, 33. "v&n Tongerloo. ze voor de Regeering en de Kamer aannemelijk te maken De min. van buiteol. zaken, de heer Roëll heldert een misverstand op, dat by den heer Lely soheen te bestaan over zjjne uitlating betreffende het vorige ministerie. Do motie in haar tegenwoordigen vorm laat de Regeer! ng vrij in haar onderzoek, zoodat zjjn grootste bezwaar is vervallen. De heeren Mees en Van Karnebeek zien nu ook geen bezwaar tegen <ie motie, die onder zoek Verlangt, terwjjl du beer Sclutepman de zgne intrekt. De motie, thans luidende: »de Kamer van oordeel, dat verzekering van het lot van oude Werk lieden door een pensioenstelsel wenschelgk is, verzoekt de regeering te doen onderzoeken op welke grondslagen en op welke wiize die verzekering zal kunnen en behooren te worden geregeld. wordt aangenomen met 62 tegen 5 stemmen. Tegen de heeren Hintzen, Rutgers, Vun den Berch van Heemstede, A. van Dedeiu en Bahlmann. De vergadering is daarna verdaagd tot Dins dag 11 nur. Onlangs werden aan het spoorwegstation Jedlsee, drie personen nit een trein gezet, omdat zy niet in st>at waren tot bijbetaling over zekere afstand van den weg dien zg hadden afgelegd. De stations-chef bracht over 't geval aan zgn bestuur een rapport nit, dat het volgende bevat »Toen ze op het bureau werden gebracht zeiden de mannen artinten te zgn en toeu we heel ongeloovig opkeken, gooiden zg de boven- k leeding uit en stonden toen in tricot-pakjes. Een hunner pakte een kantoorstempel beet, slikte het Voorwerp in en haalde het in den vorm van een vouwbeen, nit de buik van Dommer twee, de derde artist rolde zich in elkander en bootste een stekelvarken na. De heeren waren Karei Steger, Caoutcbouc- man, Frans Roster ijzervreter en Jozef Schulz slangenmensch. Er was geen qnaestie van by betalen en ik zag wel in, dat het niet veel geven zoo, om verdeie maatregelen te nemen. Daar ik boveodien vreesde, dat de talent-volle mannen nog meer kantoorbenoodigdheden zou den opslikken, hield ik eene collecte in hnu voordeel en stuurde ze met trein vgftien naar Stockerao. Een predikant te Chicago heeft het initiatief geuoraen tot oprichting van een kinderbond in de Vereenigde Staten, ter bevordering der vaderlandsliefde. Met echt Auierikaanschen hnmbug wordt dit een «parlement* genoemd, en er zullen «kamers* en een congres* wor den ingesteld. Van verschillende scholen te Chicago waren «gedelegeerden* gezonden (jongens en meisjes) naar eene «conslitueereude vergadering. VRIJDAG 29 MAART 1895. Voorzitterde bnrgemeester R. L. Martens, Tegenwoordig de hh. Noothoven van Goor, Jager, Herman, van Veen, van Vreumingen van der Post, Dercksen. van ItersoiA/Priuce, Hoogenboom, v. d. Sanden, Stravej^Wessing, Vingerling, de Raadt (en Neaerbsrst. Afwezig de heer ForfcajjlTDroogleever. De ingekomen stukken en voordrachten zgn door ons reeds uitvoerig in ons vorig nummer medegedeeld. Aan de orde: Het voorstel tot verbetering en versterking der waterkeeringen langs den IJsel tnsscheu de HaDepraaislni8 en de Mallegatsluis. De Voorzitter: Verlangt ook een der heeren het woord over het voorstel. De heer üessing M. d. Voorz. Voor de ver sterking der waterkeeringen langs den IJssel, heb ik de ter visie liggende stokken, en ook ter plaatse de bestaande werken in oogenschouw genomen, en heb bevonden, dat de waterkee- rende muur met de doorgangen enz.: in geen al te besten staat verkeert. Ik kan dan ook meegaan met eene verbetering en versterking, die ik grootendeeU noodig acht. De plannen, begrootingen en de toelichtingen van den Gemeente-Bouwmeester zgn zeer accu raat uitgewerkt, daar, al wat door ZEd. wordt voorgesteld zeer soliede en by gevolg ook veel geld moet kosten. Ik geef echter den Raad en vooral ook de met my zittende deskundigen in overweging, daar, waar het kan eene bezuiniging toe te passen. Ziehier myne meeningen 1. De kaaimuur langs den IJssel en het ter rein tnsschen den IJssel en den waterkeeren den mnur op het oude Veerstal te doen verhoogen is zeer gewenscht, de doorgang hoogte no 2 (Westhaven) kan in plaats van 2.55 M. op 2.80 M. A. P worden ge bracht; dus nog 0 10 M. hooger als doorgang no. 3 (Oosthaven) welke op 2.70 M. -f- A. P. ligt. 2. De doorgang no. 1 by den Beukmolen zon rajjn%* inziens, op dezelfde hoogte dus 2.80 -f- A.1*?. kunnen worden gechaakt, de meer gewenachte in- en nifft-jj zou behouden bljj- ven, terwyl de oprit en de straat, welke op een bedrag van p. m. 900.geraamd is geheel zal kunnen vervallen. 3. De verbeteringen der doorgangen no. 1, 2 en 3, behoeven naar myne bescheiden mee- ning dan niet zoo eene kostbare versterking De voorgestelde betonblokken in de begroo ting van den Bouwmeester, wat lengte en diepte betreft te doen behouden, doch eene breedte van 1.50 a 1.70 M; dus 2 maal de dikto der bovenmuur! zal dau als grond muren ovcrsoliede zijn. 4 De hardsteenen grondleggers en stylen verdienen wel aanbevelingdoch met klinker bemetseling in porti. Cement, verkrygt men met minder kosten hetzelfde werk, wat trou wens onheugelijke jaren beeft bestaan. 5. Na deze uitvoering gemaakt te hebben, be hoeven de kist- of kleidammen eerst bij zeer hoog water (2 80 Hf- A. P.) geplaatst te worden, en zullen by hooge vloeden geljjk die van 22/23 December 11. slechts 0.60 a 0 65 M. water behoeven te keeren, terwyl by genoemden vloed in doorgang no. 1 (bij den beukmolen) 1.30 M. water moest worden gekeerd. De vrees voor opbarsting zal daardoor worden opgeheven, ten minste ale men by- tijds de kleikistingen iu het gereede heeft, by den vloed van 22/23 December werd dit wel eenigszius betwjjfeld. G. De twee kolken en riolen nevens de door gangen no. 1 en 2 welke uitmonden op den IJsel maken de waterkeering ten allen tgde onvolledig, dat waarschijnlijk ook een oor zaak is geweest van de z. g. n. opbarsting, het verleggen van deze riolen moet onver wijld geschieden. 7. Met den voorgestelden waterkeerenden muur te vernieuwen en te verhoogen, de ophooging der dgk bg de Mallegatsluis, de versterking der buitensluisdeuren en een windtoestel tot eene ^bede waterverdeeling kan ik mg zeer goed vereeuigen. 8. Ten slotte geef ik H. H. raadsleden in overweging om de voorgestelde werken met uitzondering der bestrating (die onder de straatbesteding gebracht kon worden) geheel in massa te doen besteden met die verstande, dat in het bestek de hoeveelheden voor de kleiaan - nlling en betonbestortingen worden aangegeven o n bg minder verbruik te kun nen verrekenen. De heer Nederhorst deelt mede, dat hg in zage beeft genomen van bet plan met begelei dend rapport, dat het plan in hoofdzaak goed is en dat de belangen te groot zijn om hier licht overheen te gaan. Hij wenschte en W. in overweging te geven de klei er wel uit zou kunnen vervallen, daar de gemeente de klei zelf wel iu voorraad heeft, hetwelk een besparing van f 870.50 zoude geven; ook wenschte hij in overweging te geven, in plaats van Vecht- scbe steen, hiervoor Waalsteen te gebruiken dat op ongeveer 40000 stuks eene bezuiniging van f 160 zou geven, ook zou het werk in zgn geheel kannen worden aanbesteed, nog wenschte hij in het bestek te doen opnemen, dat de werklieden verzekerd zonden worden. De Voorzitter: Mag ik vragen of een der andere leden no£\het woord hierover verlangt. De heer Viughrliug: Wjj hebben nu de opinie gehoord van pnze deskundige raadsleden en ook zelfs de opinie dat onze bouwmeester de maatregelen nog al wat ruim genomen heeft, daarom zou ik uit den raad een commissie van drie deskundigen willen benoemen die een rap port indienden, dat dan in den raad kon behandeld worden De Voorzitter: Mag ik vragen ot dit voorstel ondersteund wordt. De heeien Dercksen en van der Sanden on dersteunen het voorstel. De heer Straver ziet niet in dat dit besluit tot iets voordeel zal leiden, laten wg aannemen dat onze architect wel wat duurder is, dat moet dan de aanhesteding'maar uitwijzen. De heer Vingerling: De heer Straver scliynt mijne bedoeliug niet goed te begrjjpen, het betreft de kleinste helft; wanneer wij het advies van die heeren hebben, kunnen wy beter oor- deelen, volgens den heer Dessing zouden er nog al wat veranderingen in komen en daarom zou ik de drie deskundige leden oqzer verga dering er eerst over willen hooren De Voorzitter: Het is in de eerste plaats in het belang der gemeente, dat wy het be- handeleu, het werk moet in Mei, Juni en Juli uitgevoerd worden en daarom stel ik voor van daag te besluiten. Naar ik meen zgn er drie deskundigen in den raad nl. de heeren Dessing, Nederhorst en de Raadt. De heer Dessing vindt dat het werk te dnnr is, de heer Neder horst niet, men zou toch tot geen vergeljjfk komen. De heer Vingerling gelooft wel dat de tyd van uitvoering wel met een maand zou kunnen worden verlengdde heeren konden die ver schilpunten in commissie behandelen en wanneer wjj er f 2000 mede konden bezuinigen, zou het zeker wel een maand langer kunnen worden uitgesteld. De Voorzitter: In Aug. kan niet gewerkt worden aan de kaaimuren, laar dan de polders water inlaten. De heer DercksenM. de Voorzitter U noemt nu juist de allerlaatste maand, maar waaneer iu Juni begonnen wordt zal men met Aug. wel boven den waterspiegel zgn, ik vind dat mgn collega een maand wel wat te lang neemt, als de heeren willen kunDen wg binnen 14 daag, des noods wel in een week het rapport verwachten, mogelyk kan er wel een weg ge vonden worden om de waterkeering te verbe teren. De heer Nederhorst gelooft dat het benoemen van eene commissie tot niets zal leiden, er is ueen sprake van om f 2000 te bezuinigen, geen deskundige zal het wagen om het voorstel van B. en W. aan te nemen zonder beton bestorting. De beer Straver merkte op, dat niet onze architect alleen het plan had uitgewerkt, maar met den ingenieur van Rynland en is het met den heer Nederhorst eens, daar die deskundigen goed op de hoogte zgn, dat het tgd verspillen zou zgn. De Voorzitter: Verlangt nog iemand het woord over het voorstel van den heer Vingerling. De heer de Raadt is er niet voor om beide ingangen dicht te maken, hg zoude mede kan nen gaan, wanneer die toegangen verhoogd werden, dan waren die betonblokken van drie meter niet noodig en de rytuigen zouden zoo'n groote oprit niet behoeven te maken. De Voorzitter: Verlangt nog iemand het woord, zoo niet zal ik het voorstel van den heer Vingerling in stemming brengen. Voor stemmen de hh. de Raadt, Dercksen, Vingerling en van der Sanden. Tegen de hh. van Goor, Jager, Herman, van Veen, van Vreumingen, van der Post, vaa Iterson, Prince, Hoogenboom, Straver en Nederhorst. Buiten stemming blgft de heer Dessing. Het voorstel van den heer Vingerling is dus verworpen met 11 tegen 4 stemmen. De Voorzitter. Verlangt nog iemand het woord. De heer Dessing. Wat betreft de twee poor ten geloof ik dat wanneer de oprit werd opge hoogd en de poorten ook, dit de eerste be zuiniging zou zgn, doch ik wil hier niet als premier optreden De heer Nederhorst als wij de doorgangen wat hooger maken, dan kunnen wg aan de betonblokken f 150 uithalen, maar die ver hooging zou toch evenveel geld kosten. De heer Dessing. De heer Nederhorst schjjnt mg niet goed begrepen te hebben, ik sprak niet over de Westhaven, doch de betonblokken op 3 M. voorgeschreven zouden door de ver hooging der poorten wel wat door de opritten bezuinigd kunnen. Dn Voorzitter. Ik zeg de heeren Nederhorst en Dessing dank voor hunne tnededeeling, doch de ingenieur van Rynland en de heer Burgers- dyk zouden bezwaar maken, de heer Dessing wil de drie kisdammen behouden, maar bij een vloed, die zoo snel opkomt, kan het personeel niet overal in voorzien, dit zal beter gaan, wanneer er twee zijn. De heer Dercksen De Voorzitter. Ik heb nog niet uitgesproken, do heer Dessing kan evenmin als wg bepalen of die betonblokken op een diepte van 1.50 zullen komen, daar wg eerst moeten onder zoeken of er een fundeering aanwezig is en daarom zal ik mij aan den ingenieur van Ryn land houden. Wat die riolen betreft zal ik met den architect daarover spreken, tegen aan besteding voor zijn geheel bestaat geon bezwaar, dat de gemeente de klei zelf zal kunnen krygen, geloof ik niet, daar de heer Nederhorst waar schijnlijk het schietterrein op het oog heeftot den uiterwaard, verhuurd aan Wolfswinkel, doch die beiden zijn verhuurd, bovendien zon op het eerste een kuil moeten worden gemaakt en kon het niet aan zgn doel beantwoorden en de andere zou te veel van zijn waarde ver liezen. j Wat voorts de bestrating betreft, de aan nemer vau dit werk is belast met de geheele bestrating in de gemeente en dit zou nog al hard vallen hem dit te ontnemen. Wat betreft Waalsteen zal ik met den gemeente-bouwmeester bespreken. (Jok de verzekering van werklieden komt steeds voornog onlangs bg de laatste besteding. De heer Dercksen, hoewel geen deskundige zjjude, meen ik goed begrepen te hebben, dat de heer Dessing beide opritten wil behouden en ze zoo hoog maken als^aan de Oosthaven, daar by hoog water een kleine dam moet wor den gemaakt, waardoor het bezwaar van den ingenieur en van den"heer Burgersdjjk dau is vervallen. De Voorzitter dan zouden^wjj de oprit al op de Haven moeten beginnen en diedanjvan uit de Peperstraat De heer van Goor. Men moet niet vergeten dat de waterstanden na 1814 steeds hooger zjjn geworden, geloven de heeren dat die van December de hoogste is geweest, ik geloof dat wg aan den wensch van Rynland voldoen, wanneer de Raad dit voorstel aanneemt. De heer Dercksen gelooft niet dat er iemand de waterkeering niet wil verbeteren, doch er zgn hier twee partgen, de een wil bezuinigen, wat de andere niet wil en daarom geloof ik dat het wijzer is, wanneer de heer Dessing die opritten wil doen maken en dat wg die niet behoeven te beginnen by de brag zooals de heer Nederhorst hier durft te zeggen, wjj kun nen het zien by de brug over de Kuiperstraat, ik acht het daarom wenschelgk dat de heer Dessing zgn voorstel eenigszins toelicht. De heer Dessing. De bedoelde opritten zgn heel min, van af de kruin van de straat, kan men zien dat de doorgang naar beneden loopt, de verhooging die ik voorstel zon heel flauw zgn, was het niet in het rapport van den bouwmeester, dan kon die doorgang be houden blijven, wat de heer Dercksen evenwel van mg eischt, wil ik niet, alleen heb ik mgn oordeel gedaan en wat myn plicht is. De Voorzitter. Jammer dat u niet op het terrein zjjt geweest met den bouwmeester, dan had n zelf dit kunnen aanwyzen. De heer van Veen wil zgn stem motiveeren, hij heeft zich zooveel mogelyk op de hoogte gesteld en zal daarom na onderzoek zjjn stem aan het voorstel van B. en W. geven. De heer Vingerling maakte de heer van Veen aandachtig dat de ingenieur van Rynland in zjjn rapport gezegd had, dat dichting der derde poort zeer gewenscht was. De heer van Goor deelde mede, dat reeds in Januari met Rynland was gecorrespondeerd en dat de bouwmeester naar Leiden is gezonden omdat het zoo bezwarend was deze drie uit gangen te dichten. De heer de Raadt heeft ook by een ambtenaar geinformeerd en geloofde dat wanneer de door gangen op gelyke hoogte waren als aan de Oosthjven, men zeer weinig last meer zou ondervinden. De Voorzitter. De doorgangen komen nu op 3.70 by A. P. de dorpel is nu 3 28, aan de Oosthaven is het niet noodig. Du heer de Raadt. U bedoeld de doorgang voor de muur. De Voorzitter. U vergist u in de cjjfers, de mnur wordt 3.85, de doorgang 3 42. De heer de Raadt, dan hebben wy toch dikwyls die planken noodig. De Voorzitter. Die planken zgn van de ge meente, die behoeven niet gekocht te worden. De heer Jager. Ik geloof dat wg tevreden moeten zgn, zooals het nu komt; Rynland had wel een dgk kunnen laten maken van de Haa8trechtsche brug tot de Mallegatsluis, dan zaten wij er aardig achter, de twee deskundigen zgn het niet met elkander eensde Voorzitter zegt de klei, de steen enz. zal ik nader onder zoeken, daarom is het beste het voorstel van B. en W. aan te nemen. De Voorzitter. Het voorstel is dus: le den bodem van de beide doorgangen, ter wederzyden van de IJselhavensluis vóór de Oosthaven en vóór de Westhaven deugdelijk te voorzien 2e. den doorgang by den Beukmolen op het Veerstal dicht te metselen, met aanleg van een oprit met rjjweg tusschen dien molen en de sluiswachterswoning by de Mallegatsluis 3e den waterkeerenden mnur tusschen den doorgang vóór de Westhaven en den Benkrao- leu te verhoogen tot 3.70 M. boven A. P. ea gedeelteljjk te vernieuwen, met ophooging van het terrein ot de kade gelegen tusschen dien muur en den IJsel; 4e. het terrein tusschen den Beukmolen en de Mallegatslnis te verhoogen tot 3 85 M. bo ven A. P. 5e. de buitendeuren der IJselhavensluis te voorzien van trekankers en op de binnendoor van de Donkere sluis een windwerk aan te brengen, een en ander ter bevordering eener gewenschte waterverdeeling in de Havensluis by hooge vloeden. le onder Hoofdstuk II der Uitgaven, Art. 12, «Kosten der verbetering van de wa- «terkeenngen langs den IJsel tusschen de Hanepraaisluis en de Mallegatsluis (Volgn. 87a)7865.-. 2e ouder Hoofdstuk V der Inkomsten, Art. 6, «Geldleening ter voorziening indekos- «ten der verbetering van de waterkeerin- «gen langs den IJsel«(Volgn. 45a)/ 7865. Wanneer niemand het woord verlangt, dan sluit ik de discussie. Het voorstel wordt iu stemming gebracht en aangenomen met 14 tegen 1 stem, die van den heer Vingerling. De heer Dessing bleef buiten stemming. De verdere te behandelen onderwerpen wer den in ons vorig nummer reeds opgenomen. De beraadslagingen over de regeling in België van het kiesrecht in de gemeenten onderscheiden zich door groote heftigheid, zoodat de voorzit ter moeite heeft de orde te handhaven. Iu de eergisteren gehouden zitting hield de socialistische afgevaardigde Vun der Velde een redevoering ter bestryding van het ontwerp, dat met de eene hand neemt wat het met de andere geeft.* De regeering toont vrees voor de werklieden, daarom wil zy hun het kiesrecht niet geven. Het ontwerp i9 reactionair dit toont de spreker aan door op zichzelf te wyzen. Hjj was kiezer voor de beide Kamers, toen het cen8U8-kiesrecht bestond. Na de grond wetsherziening verloor hy het kiesrecht voor den Senaat. De provinciale kieswet ontnam hem zyn kiesrecht voor de Provinciale Staten, en de gemeeDte-kieMMt zal hem zijn kiesrecht voor de gemeenteraden ontnemen, want hy is nog geen 30 jaar oud. Bjj de aanneming van het ontwerp zullen 23,944 kiezers, van 25 tot 30 jaren, van hun kiesrecht verstoken zyn. De Van der Velde wjjat de Kamer op de ver antwoordelijkheid die zy op zich neemt, en herinnert aan de gebeurtenissen van vroeger jaren. Het is nn «Germinal», er is iets ont- stuimings in de lucht, en ook politieke damp* kring is besmet. Laat het niet gezegd worden dat de Belgische Kamer de gelegenheid heeft ongebruikt gelaten, om de onlusten voor te komen. Deze redevoering werd bestreden door den heer Woeste, die Van der Velden verweet, op de meerderheid te willen werken door bedrei ging. Maar deze weet wat haar te doen staat. Zjj stoort zich niet aan verdachtmaking. Reeds voor het ontwerp bekend was, werd bet veroordeeld. Het ontwerp is een waarborg voor de stabiliteit in de bestoren der gemeenten het is een waarborg voor behoorlyk beheer. De heer Woeste erkent, dat een kies-telsel gegrond op vertegenwoordiging der belangen, wellicht het stelsel der toekomst isdoch iu afwachting daarvan dient het regeeringsont- werp te worden ingevoerd, dat voldoet aan de behoeften van het oogeDblik. Deu 30jarigen leeftijd voor den kiezer noemde hg niet anti-democratisch, zooals men beweert. En ook de eisch, dat men 3 jaren in de ge meente moet gewoond hebben, is niet over dreven. Want de kiezer moet door banden vau belangen aan de gemeente verbonden zyn. De wet is democratisch, want zy geeft op zekeren leeftjjd algemeen kiesrecht zy is conservatief, want zij beschermt de belangen der genieent m. Ten slotte riep de heer Woeste de christen socialisten op, hun tegenstand te laten varen en de regeering te steunen. De heer Anseele, de bekende redacteur van «Vooruit* te Gent, hield eene scherpe redevoe ring tegen het óntwerp, waarin hjj vooral te velde trok tegen de onvoorzichtigheid en de onrechtvaardigheid er van. De vier hoofd gebreken van het ontwerp zyn de 30-jarige leeftijd het verbljjf van drie jaren in de ge meente de differentieele census en de vierde stem. Breedvoerig en in j^lijraende taal ver oordeelde de socialistische afgevaardigde deze gebreken. In verschillende plaatsen zyn weder mee tings gehouden ter bestryding van het ont werp. De afgevaardigden van de «Associa tions liberates flamaudes» hielden te Bruge een bijeenkomst, waariu zjj een adres vau afkeuring vaststelden, en aandrongen op de invoeriog van evenredige vertegenwoordiging. Te Gent hield de gemeenteraad een zitting, waarin een adres aan de Kamer tegen het ontwerp werd vastgesteld. De anti-socialistische katholieke werklieden te Geut bielden een vergadering ouder leiding van den heer Verhaegen, om te protesteeren tegen het regeeringsvoorstel. De gemeenteraad van La Hestre heeft een adres aan de Kamer gezonden, waarin wordt gevraagd: algemeen kiesrecht, met 21-jarigen leeftijd en een verblijf in de gemeente van een jaar. De berichten van Cuba luiden zeer ongunstig. Zoo wordt thans o. a. gemeld, dat Maceo, ondersteund door 25 leiders van den opstand, vanzins is een voorloopig bewiud te consti- tueeren, om belastingen te heff n. De regee ring in 't moederland ontveinst zich het ernstige van den toestand uiet. G nova?, de premier, heeft in een interview verklaard, dat alle mid delen moeten aangeweud worden om het eiland voor Spanje te behouden. Behalve do 7000 man, die op het punt staan te vertrek ken, staan nog 2000 man gereed. Indien het noodig is, zride de minister, zullen wjj in zes maanden 20.000 man zonden; de regeering is zelfs geneigd 100.000 man op Cuba in bezet ting te leggen. Donderdag heeft de Ministerraad, gepresideerd door de koningin-regentes, zich met den staat van zaken op Guha beziggehouden. De mi nister-president kondigde aan, dat de regeering grooter versterkingen zal zenden dan eerst was voorgesteld. De koningin-regentes teekende de besluiten, waarbjj maarschalk Campos wordt benoemd tot gouverneur-generaal van Cuba, en generaal Primo Ribeira tot gouverneur van Madrid. De Duitscbe Ryksdag heeft voor de eerste maal sedert de oprichting, een lid der Centrum- party tot voorzitter gekozen. Hoewel graaf Von Hompesch verklaarde, dat aan de conser vatieven en nationaal-liberalen gelegenheid was geboden candidaten voor het presidentschap te stellen en de partyen van die gelegenheid géeu gebruik hadden willen maken is er tooh iu de keuze van den Centrums-man iets dat de liberale Duitsche pers onaange naam stemt. «Dat had de «kleine Excellenz* nooit gedroomd,zegt de «Voss. Ztg.« En het blad verheelt zyn wrevel niet er over, «dat het Centrum, tot dusver steeds de beslissende party geworden is.« Volgens het gebruik moet bet nieowe bureau door deu keizer ontvaugen worden. Die andi- eutie kan zeer opmerkelijk zyn, En men vraagt zich af ot de keizer tegenover den heer Von Buol opnieuw uitdrukking zal geven aan zgn ergenis over het besluit vau den Rijksdag. De nieuwe president, baron Rudolf von Buol-Berenberg, is sedert 1884 lid van den Ryksdag, voor Tauber Bischofsheim in Baden. Sedert jaren maakte by als vice-president deel nit van het bureau. Ofschoon hy ietwat hard- hoorig is, wist hij steeds de debatten met grooten takt te leiden en vaak toonde hy zich strenger dan Von Levetzow. Als rechterlijk ambtenaar wordt de heer Von Buol als onaf hankelijker beschouwd dan zyn voorganger, die een officiersbetrekking bekleedde, en zyn kamerheerschap van Baden zal hem niet beletten die onafhankelijkheid als voorzitter van den Ryksdag te toonen. Koning Oscar van Zweden is met den Kroonprins weder van Stockholm naar Cbristi- ania teruggekeerd en moet voornemens zyn, eerlang by beide Parlementen der twee rijks- helften een wetsontwerp te doen indienen, dat aan het Zweedsch-noorscbe conflict betreffende de consulaire vertegenwoordiging in bet bui tenland een einde moet maken. Naar het beet, wil Z. M. trachteu tot verzoening te geraken door instelling van tweeledige ministeries onder een gemeenschappelijk bootd. Maar vooraf moet hy nog beraadslagen met de «Geheime Commissie van Advies,* waartoe de Zweedsche >Rig8dag« reeds de verlangde «taalf* leden 6 van de Eerste en 6 van de Tweede Kamer gekozen heeft. Van de zes gecommitteerden der Eerste Kamer zjju er vier erkende voor standers van een «Groot-Zweden* ten koste van Noorwegen, en twee gematigden van de-' zes gecommitteerden der Tweede Kamer zyn er vier agrariërs en twee leden der «staats party.* Of volgens een andere classificatie zyn de 12 geheime adviseurs aldus te verdoelen 6 joukers, 4 grondeigenaars en 2 beursmannen. Noch in Zweden, noch in Noorwegen worden van hun adviezen groote verpachtingen ge koesterd zoodat*de oplossing van bet conflict er weinig ^door^bevorderd zal worden. Voor loopig is op de Begroeting in den Zweedscheu «Rigsdag* een post van I3,0U0 kronen ge bracht voor de gemeenschappelijke vertegen woordiging in bet buitenland, met inbegrip van den gezant?chapspost te Weenen, die Noorwegen wil geschrapt, en Zweden wil be houden zien en waartoe Neorwegen niet meer zal, bijdragen, daar de Noren ten vorige jare hun toestemming juist van die opheffing hadden afhaukeljjk gesteld. e*B*e*ra*******ae*—e—i INGEZONDEN. Geachte Stadgenooten. De arbeid om arme kinderen te voeden is geëindigd. Nu gevoelen wy ousfgedrongen om alie^ belangstellenden, en dat zyn er ge lukkig velen, onzeu bartelijken dank toe te roepeu voor de milde gaven ons geschonken, waardoor wy iu staat^waren gesteld eiken avond ongeveer twee honderd en vijftig arme kinderen van degelyk voedsel te voorzien, vooral ook onzen hartelijken dunk toegebracht aan de geachte Redactie van dit veel gelezen blad, wier vriendelijke hulp wij zeer waardeeren. De commissie staat nu gereed rekening en ver antwoording te doen vau geld en goed haar toevertrouwd, waarvan de vereeniging «Tot heil des Volks* bereid zal^zyujjhare bevinding u mede te deelen of aan die dit verlangt in zage te verschaffen. Namens de Commissie, H. A. TOEN, Secr. Burgerlijken Stand. GEBOREN 26 Maart. Hermanns ouders, H. Hofstede en M. M. van der Sluis. - 27. Gerharda Elizabeth, ouders J. C. S.vaanen- burg en A. van Vliet. Cornelis^ouders, P. van den Toorn en C. van der Kluin. 28. Jacoba Willetniua, ouders J. Abberaa en K. vau der Draag. Elizabeth, ouders D. Kemp en A. van de Poll. Wilhelinina Margaretba, ouders D. van Hensbergen en A. W. Gestel 29. Frans, ouders C. vanJjHolweyen en J. M. de Roos. Jansje, ouders J. Oomset. en en K. M >en. Pieter, ouders J. A. Hoving en M. Wendt. OVERLEDEN 27 Maart. S. Horneman, 16 j. J. Bomer, 60 j. 28. M. Jansen, wed. M. de Jong, 56j. G. Opterbeek, wed. C. Koeman, 75 j. W. Brugniks, 59 j. ONDERTROUWD: J. Rgnbart, 21 j. en H. M. Spee, 21 j. Bjj vonnis der Arrondissements-Rechtbank te Rotterdam van II Februari 1895 is ten verzoeke van Wllhelmina Eliza Jacoba Ellbracht, particuliere wonende te Rotterdam het tusschen haar en Lambert Pieter van Mourik, gepensioneerd Kapitein van het Oost-Indisch leger, mede wonende te Rotterdam bestaande huweljjk verklaard te zyn ontbonden door echtscheiding met al de gevolgen daaraan by de wet verbonden. De Procureur van de Eiscberes, Mr. Ed. JACOBSON. Rotterdam1 April 1895. Te beginnen 2 APRIL en vervolgens eiken DINSDAG, des morgens 4 uurzal ik de dienst met DE GROOTE BRIK op Rotterdam Plaats tan vertrek KOKTE TIENDEWEG. Stalhouder. DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN VAN RIJNLAND brengen by dezen ter ken nis van Ingelanden: 1°. dat de voorloopig opgenomen Rekening over het dienstjaar 1894 op de Secretarie van het Hoogheemraadschap (op eiken werkdag van des morgens 10 tot des namiddags 4 nnr) ter inzage van een ieder zal worden nederge- legd van 29 Maart tot 11 April 1895, en aldaar tegen betaling van 15 Cents in druk verkrijgbaar zal zyn; 2°. dat de Ingelanden hunne bezwaren tegen deze Rekening binnen acht dagen nadat die ter visie heeft gelegen, en dus uiterlijk op 19 April, aan de Vereeaigde Vergadering moeten hebben ingezonden; 3°. dat de Vereenigde Vergadering op Zater dag 27 April 1895 in het openbaar zal o ver tot de behandeling van bovenbedoelde gaan tot Rekening Dijkgraaf en Hoogheemraden 4 van Rynland, EGBERT DE VRIES, Dykgraaf, H. P. BERDENIS VAN BERLEKOM, Secretaris te GOUDA, ten overstaan van'den Notaris G. C. FORTUIJN DROOGLEEVER, op MAANDAG 22 APRIL 1895, des morgens te felf uren, in het Hotel «de Zalm* aan de Markt van Eens gunstig gelegen, goed beklante met 2 WOONHUIZEN en 3 BOVENWONIN GEN, KOETSIERSWONING, STALLINGEN en BERGPLAATSEN voor Rijtuigen, HOOI ZOLDERS,^ERVEN, OPEN TERREIN enzoo- oorts, aan de Peperstraat te Gouda, Wjjk K Nra. 86, 86a, 87, 87a, 88 en 88a (In 4 perceelen). De Stalhouderij is te aanvaarden 1 Augustus 1895't Bovenhuis get. 86a is terstond te aanvaarden; 't Benedenhuis get. 86 is verhuurd voor 3.per week; No. 87 en 87a zgn elk verhuurd voor 3.50 per week en 88a voor ƒ3.— per week. Nadere inlichtingen zyn te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris FORT UI JN DROOGLEEVER te Gouda en van Notaris A. G. BODAAN te Gravenhage. te GOUDERAK, op VRIJDAG 5 APRIL 1895, des morgens te 10 uren, aan het Huis, bewoond geweest door Mevrouw de Wed*. W. J. Th. vak de Kasteelk, op het Dorp, Wjjk A. No. 89, ten overstaan van den te Gouda resideerenden Notaris G. C. FORTUIJN DROOGLEEVER, van goed onderhouden en nette waaronder een Kabinet, een Bureau, een Chiffonnière, een Mangel, een Pers, twee Haarden, Bedden en Beddegoed, enz. Te bezichtigenDonderdag 4 April a.s. van 10 tot 3 uren. Alle dagen zjjn voorhanden V E R S C H E SIROOPWAFELS, GOÜDA. LANGK TIENDEWEG Tlfnf is da béste kwrüviu tapn Jloht, "dl Rkaumaësk, ksitom Waf is mak kst Wttl nam aan to wsadea togen \fat «oet dos stoads in ieder huisgesin Prgs 60 Mat 76 oeat en /1.2& de leech. Voorhanden in de ensete Apotheken en b(j F. Ad. Riohtor Oo. te Retterdam. Te Gouda by A. WOLFF, Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON, apotheker, Markt. TANDARTS, I (uitgezonderd Zondags) te consnlteeren van 10 tot 5 nnr. 1-40 da Liter De OOONAC ITO BOIS ▼en de Snoiété Anonym*, wordt geleverd ln vm*gel de bemand* fleaaohen ven Liter inhoud, vooralen ▼en het attest van Dr. F. VAN HAMEL BOOS. Froefflesoh 4 f 1.80. UiWaitaai TWfcrijgbaar tolt P. H. J. v. WANKUM MELKERT, Ooithaven firma Wed. P B, 14 Gouda. (Men wordt verzocht op 't MERK te letten) uit hkt'Magaziin van GORINCHEM. Deze THEEEN worden afgele- Éverd in verzegelde pakjes van vijf twee en een half en een Ned. on» met vermelding van Nomtner en Prys, voorzien van nevenstaand Merk, volgens de Wet gedepo neerd. Zich tot de uitvoering van ge- eerde orders aan be velende J. BREEBAAUT LZ. EEN1G DEPOT der fijnste Haagsche Beschuit PUIKE OUDE SCHIEDAMMER Merk NIGHTCA P- SCHIEDAM. Verkrijgbaar bfj: M. PEETERS Jz. N B. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voor zien van den naam der Firms P. HOPPE. «fltki.g. Het beste, onschadelykste en ge- maklcelylcste poetsmiddel voor Heeren en vooral damea en Kinderschoenwerk, is de Appretuur ven C. M MUIIer L Cs. Berlin, Beuth-Str 14. Men lette goed op naam en fabrieksmerk.— Verkrysbaar byHeersn Wlsksllsi-t In tehesnwsrk, (slantwise, (rtgerysn sni. sni.- Bsnsraal-Dtpst by W. Sardamaaa, Arabs*

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 2