WERKING Co., PAWIAWI Zondag 31 Maart Nouveauté’s Passementen Garen, Wol en Sajet. MARZTA144, GOUDA, MARET A 144. J. F. CUIJPERS. TERUG ECHT DUITSOH BIER. CA7ALLEBIA HUSTICANA NAAISTERS- ffl ïl'l MARKT A 1U. j r Wed. M. MOL 4 pCt PAHDBRIEVE1T Erster Sparcassa-Verein. ZEUGSTHAATF.42*. Morgen ZONDAG eene Zending BINK IL: 30 ijeden morgen Jtaflitespoorweg h tie heer 8. D. 1 beambte en chef hetAtations-persoi Bodi, door eene hhjjvan der Hoe werd geleid, wen gelóst. Het perw steld,waardoor de fê» De heer C. woord en zeide c ’t Is heden 21 gen tot ow we Nieuwerkerk dat malige N. R. S. met noeste vlij toekomst, spoedig plaats. Doch d duur. Amsterdar gelegd worden or naar te maken. Openbars Verkoopin’g te STOLWIJK, 1 ten overstaan van den te Gouda resideerden Notaris Een HUIS, geteekend C No. 35, waarin Vergunning, verdere betimmering en erven en eenige per ceelen (Paljas) Zenden gratis en franco de generale geïllustreerde catalogus in de hollandsche en fransche talen, bevattende de nieuwste modes voor het Zomerseizoen legen gefrankeerde aanvrage gericht aan Openbars Verkooping te SLUIPWIJK (gemeente REEUWIJK), ten overstaan van den te Gouda resideerenden Notaris JlsTZ. MARKT i 144. IJ1MARKT A.1U Openbare Verkooping te GOUDA, ten overstaan vau den Notaris WOONHUIS BLOEMISTERIJ, bestaande No. (Ml J I FEVl WERTHEIM GOMPERTZ. GOUDA Jeb JONGai Zaal «KUNSTMIN,» Pester Vaterlandischer t Mej. J. SCHIPPER geb. Lens, VERLOSKUND^E. Korte Tiendeweg D 3, is het goedkoopste adres van Nieuwe parapluien en reparatie, üitslaan van ROKKEN en LUIERS, Molenwerf B. 31. Bouw- en Hooiland, Donderdag 4 April 1895, (De Trouweloozen) MM. JULES JILUZOT C” 200. 1OOO, 5000 en 10,000 Kronen, voorzien van haifjaarlijksche Coupons per 1 Maart en 1 September en aflosbaar a pari door middel van halfjaarlijksche uitloting. r- PARIJS G der I' St 4 H HDG AMSTERDAM, Maart 1895. Gouda Snelpersdruk van A. Bjunkman k Zook Uil’I'.llSTIIAAT te GOUDA. De prijs j post Afzonderli De Uitga met uit VAN DE OPGERICHT IN 1840. MH» sa* 2. co O 3 rs cd is gevestigd I öl weg en water, staande en liggende in Beneden- henl (N. Z.) onder de gemeente Stolwijk, te samen groot 1 hectare 45 aren 86 centiaren. Te aanvaarden den 1 Mei 1895. De perceelen zjjn te bezichtigen 29 Maart, 1 en 2 April aanstaande, van 10 tot 3 uren, en op denjverkoopdag van 9 tot 11 uren. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris J. C. SPROUT te Alfen a/d Rjjn, alsmede ten Kantore van voor noemden Notaris FORTÜIJN DROOGLEE- VER, te Gouda. in WOONHUIS met groote en kleine IN, 2 BLOEMKASTEN, 2 GEDEKTE ERVEN en GROND aan de Win- ÏGouda, Wijk Q No. 109, te si Aren 74 centiaren. Terstond te PEREENIGDE AUTISTEN der Nederlandsche Opera-Vereen! ging. GOÜDj Aan het postk wwX resjsorteeren rende de fnaand spaarbank'j ingeli f 498112$. Het plaatste, boekje draagt he Gediende de Nuts-ppaarbank betaal^ f 6142,21 Hetj onderzoek leiding had Lgei resultaat 2 Mrt. 11. Mg. 10.2 9.9 10.9 ivaarrien 1 M^i 189 L ea EJRF op ^et zon den Groendfi'weg |e 115. Verhuur^ bij de Maar Gouda, rol speelt in nv daarna steun noo ten daar aan het hoofdbestuur chef oud van jare zijde te staan krachten te kort wen niet onwaa wezen door uw Bodegraven, doch als chef te Gouds rust verlangde e terugtrok. i |^en goed onderhouden ,t Winkelhuis eb ER Bi'aan den Langen Tiehd^weg tje GoudJ, vtjjk.Di No. 26*, Te alnr-’5j- 4 En No. 4JEen HUISt genaamde ^Wfees-Erf aan i L fNo. |b.85. iWu zjjn de 3 laatste werkdage! lafc de^ verkooping van 10 tot ^jdien dag van 9 tot 11 uren té G. C. FORTUIN DROOGLEEVER. Op WOENSDAG 3 APRIL 1895, des mor gens te elf uren, in het Koffiehuis van P. Stoppelenburg op het Dorp van Muziekdrama in 2 bedr. van R. Lioncavallo, gevolgd door Groote Opera in 2 bedr., muziek van Pietro Mascagni. Aanvang 7 uur. Pryzen der Plaatsen voor H.H. Leden van Kunstmin* met hunne Dames 0.90 per persoon, voor Niet-Leden f 1.50. Plaatsen te bespreken a 10 ets. extra per plaats aan de Sociëteit >Ons Genoegen* van af Maandag 1 April. Programma’s en Tekstboekjes verkrijgbaar aan Kunstmin*, alsook by den Boekhandelaar J. de VEN. 49) «Nu, jongeheer aan «toren, en alsg dan zal ik het doen mee naar huis gebi pen, om voor haa den ganschen dag 1 hebt van al uw kei heer, ik «al het ha vertellen, hoe gij, k reis, eerst aan haar hebt. Dan zal ze zii »En ik verbied t ,Ik heb al veel luisterd, jongeheer ik het nu niet lang mijn rekening.” Daar ik begreep, ven, veel van ’troi tevens in grooter i eene oplossing te k ren hare bedreiging wist dat de goede z te leiden was, nam den, en zeide, «bof Gou^a, Wijl week voor T De percee Vóór den d uren en on bezichtingenlj Nadere inlichtingen geeft voornoemde Notaris FQRTUIJN^PROOGLEEVER te Gouda. DS GRANDS MAG ASINS DU Printemps TE PARIJS PARIS De stalen der nieuwste modestoffen in voorraad bij dn Prlntemps worden eveneens kosteloos toegezonden, doch men gelieve duidelijk de verlangde soorten op te geven en ongeveer de prijzen te bepalen. Verzendingen naar alle Landen derWereld De catalogus bevat de Voorwaarden der verzendingen voor Franco Vracht en Rech ten. Correspondentie in alle talen. ERFÏ al. lijk, Dl No. 26', Te G. C. FORTÜIJN DROOGLEEVER, op WOENSDAG 10 APRIL 1895, des mor gens te elf uren, in de Herberg van K. Hoo- genbobzem, op het Dorp, van: No. 1 en 2. Drie HUIZEN, Wijk G. No. 29, 30 en 31, SCHUUR en ERVEN op het Blok Vogelenzang te Reeuw ijk (Sluipwijk), groot 52 Aren 25 Centiaren. No. 3. Eenige perceelen BOUWLAND enz. op Vettenbroek te Reeuwijk (Sluipwijk), groot 3 Hectaren, 14 Aren, 20 Centiaren. Terstond te aanvaarden. En No. 4. De onverdeelde helft in eenige perceelen HOOILAND, ELSKWEE- KERIJ, VEENPLAS en WATERING, op Nieuwenbroek te Reeuwijk (Sluipwijk), te samen groot 9 Hectaren, 52 Aren, 63 Cen tiaren. Terstond te aanvaarden. De perceelen zjjn 2 dagen vóór den ver- koopdag van 10 tot 3 uren en op dien dag van 9 tot 11 uren te bezichtigen. Nadere inlichtingen geeft voornoemde Nota ris FORTÜIJN DROOGLEEVER te Gouda. Bovengenoemde Pandbrieven zijn nominaal groot De Coupons zijn thans en ook in de toekomst vry van belasting, volgens de Wet van 1889. Art. 80 6 10 zij zijn evenals de Uitgelote Pandbrieven, betaalbaar to Budapest, Weenen en te Amster- dam, tón Kantore aan ondergetekenden, tot den koers van den dag Volgons de wet van 1876, is op de gezamenlijke verpande hypotheken prioriteit der houders van Pandbrieven ingeschreven, waardoor hun het recht op de hypothecaire schuldvorderingen in do eerste plaats is gewaarborgd. l)e ondergeteokenden, verwijzende naar hun Prospectus van 19 Januari 1.1. en hot Jaarverslag dor Instelling over 1894, berichten, dol zij voortgaan met den Verkoop der 4 pCt. Pandbrieven van de Pester Vateriaridisoher Erster Sparcassa-Verein, tot den koer, van den dag. EXPOSITIE, i CU ce o s-S 3 8 g G. C. FORTÜIJN DROOGLEEVER, op DINSDAG 16 APRIL 1895, des morgeus te elf uren, in het Koffiehuis «Harmonie*aan de Markt van No. 1. Een goed onderhouden, gemakkelgk ingericht ERF en TUIN met fr ui me SCHUUR, staande en liggende aan de Turfmarkt te Gouda, Wjjk No. 65, groot 2 Aren. Terstond te aan vaarden. Het Huis bevat beneden 4 kamers, waarvan 2 en suite, verder alkoof, provisiekast en keuken boven 2 kamers en suite, 2 betimmerde ver trekjes en zolder met dienstbodenkamer. Ï3et is voorzien van waterleiding en vele gemakken en heeft een uitgang naar den Groenendaal. Nok 2J Eene SCHUREI tej-dijk jé f(i groot 1? k' Vaarden] No.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 3