bier. I d 101 AG JIS, TERUGGEROEPEN 'opiijg S, rgunning, n eenige per- Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken, MM3* UJ, I BINNENLAND. Dinsdag 2 April JS95. No. 6623. 34ste Jaargang. joping 'I I t FEUILLETON f B. 31. nd, D. 3, van reparatie. 6OID8CHE tOlHIM i, gemakkelyk ran ST zyne aflossingen Bo( een EKS. I de spoorwe- Was het te SEVER. $95, des mor- ehuis van P. e in Beneden- StoLwtfk, te 86 centiaren. an 29 Maart, tot 3 uren, 11 uren. bekomen ten SPROUT te tore van voor- )ROOGLEE- [JUR, staande j Gouda, Wyk stond te aan- D00B HUGH CONWAY. otaris /EEVER, des morgens I a hmonie« aan nets, waarvan ist en keuken iimmerde ver- ukamer. siding en vele mg naar den wen wezen door uwe Bodegraven, doch als chef te Gouda, rust verlangde en terogtrok. (JENTEN. en veel V. was in België by verstek tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld en had zich te Rozendaal gevestigd onder een valschennaam. //Nu, jongeheer Gilbert, ik zal er mij niet langer aan «toren, en als gij’t niet zegt aan’t arme vrouwtje, dan zal ik het doen. Ik zal haar vertellen, hoe gij haar mee naar huis gebracht hebt, ea my hebt laten roe pen, om voor haar te zorgen. Hoe gij haar zelf den ganschen dag hebt opgepast, en u zelf afgesloten hebt van al uw kenninen en vrienden. Ja, ja, jonge heer, ik zal het haar vertellen, allesen ik zal haar vertellen, hoe gij, bij ’t beginnen van die dwaze lange reis, eerst aan haar bed zijt gekomen, en haar gekutt hebt. Dan zal ze zich gauw genoeg alles herinneren.” #En ik verbied u iets te zeggen, Priscilla.” «Ik heb al veel (te lang naar dat verbieden ge luisterd, jongeheer Gilbert; voor uw eigen best zal ik het nu niet langer doen wat er van komt is voor- mijn rekening.” Daar ik begreep, dat de uitleg door Priscilla gege ven, veel van 't romantische zou wegnemen, en mij tevens in grooter moeilijkheid zou brengen, om tot eene oplossing te komen, moest ik Priscilla verhinde ren hare bedreiging ten uitvoer te leggenen daar ik wist dat de goede ziel, zooal niet te dwingen, dan toch te leiden was, nam ik mijn toevlucht tot goede woor den, en wide, «bof ik eene gunst vroeg jemde Notatie 8 Goudd. residee tinde ADVERTENTIEN worden g-eplaatat 15 regek 50 Centen; iedere regel mear 10 Centen, liroote letters worden berekend naar plaatsruimte. Inzending- van Advertenf^n tot 1 uur de* midd. 1 premie k 1 k. 2 premiën k f 10.000. 1 premie k 200.000 Obligatien aftelossen k f 5,- worden was Moest ik hare woorden zóó opvatten, dat zij vreesde te zullen vernemen wat zij te verne men had P Wenschte zij liever vry ie blijven, en maar alles te vergeten? Zóó sprak ik in myzelven, en maakte mijzelven hoe langer hoe ongelukkiger. Zeker heeft menig man een dergelijken avond door- gebracht, den dag voorafgaande, die hem zou doen weten, of hij afgewezen zou worden of nietmaar ze ker was er nooit eenig minnaar ter wereld, die dat gewichtig antwoord moest ontvangen van de lippen van een meisje, dat reeds zijne echtgenoot was. Het was reeds laat, toen ik van myne eenzame wandeling terugkeerde. Ik ging voorby Pauline’s raam, en terwyl ik naar boven bleef staan kyken, was ik benieuwd te weten, of zij ook wakker lag te denken over de be slissing ten opzichte van ons beider leven voor 't vervolg. Nu goed, morgen zou alles uitgemaakt zynl Daar het stil en warm weer was, stond haar raam van boven open. Nóót ik verder ging, kreeg ik een invalik plukte een roos in den tuin, en wilde die door ’topen raam naar binnen mikken. Als zy die vond, zou zij wel raden, van wien die kwam, en ze morgen vroeg op de borst steken dat zou een goed voorteeken zijn. Ik wierp de roos naar biunen het gordyn bewoog zich, en om niet nagekeken te worden, stapte ik snel voort. De morgen brak schoon aan. Ik stond op met alle hoop in het hart, en zette alle vrees van mij af. Zoo vtoeg ik hopen kon Pauline op te zullen vinden, ging ik tot haar. Zij was reeds uitgegaan. Ik vroeg welken kant zy uitgegaan was, en volgde baar. (ForA sww^t) clusie gekomen was; en ’t was niet meer ver, of ik zou vernemen, of die conclusie haar gelukkig maakte of niet Morgen zou ik haar alles vertellen. Ik zou haar meededen hoe zonderling onze levensdraden waren ineen geraakt. Ik zou hare liefde vragen, vuriger dan ooit liefde gevraagd was. Ik wilde haar bewijzen hoe onschuldig ik was aan Ceneri’s plannen hoe onlaak baar ik was niettegenstaande ik haar had getrouwd, ter wijl zij in een zielstoestand verkeerde, die haar buiten staat stelde hare toestemming te weigeren. Dat alles zou zij vernemen, en dan zou ik mijn vonnis hooren van hare lippen. Mijn rechten als echtgenoot wilde ik niet doen gelden. Zy zou vrij zijn, voor zoover ik het haar maken kon. Niets zou haar aan my binden, dan haar eigen liefde. Als zij mij niet kon liefhebben, zou ik mij van haar afscheuren, en zoo zij het wenschte zou ik onderzoeken, of er stappen konden gedaan worden, waardoor ons huwelijk als nietig kon worden verklaard. Maar hetzij dat zij liever myne vrouw bleef in naam, of werkelijk myne vrouw wilde worden, of wel eiken band wilde verbrekenhaar toekomstig be staan zou, mot of zonder hare voorkennis, aan mijne zorg zyn overgelaten. Morgen om dezen tijd zou alles opgehelderd zijn. Toen ik dat alles zoo bepaald had, had ik moeten gaan slapen, maar ik was in geene geschikte stemming daartoe. Telkens kwamen hare laatste woorden mij weer in de gedachten, en ik begon weer die bereke ningen van vree» en hoop, die niets anderszijn dan zelfkwelling. Wel, indien Pauline de waarheid gegist had, waarom had zij ’tmij dan niet gevraagd? Hoe kgn zy uren en uren met my samenzyn, wetende, dat zij myne vrouw was, en niet wetende hoe tij 't ge- De toestand van den aartsbisschop van Utrecht, monsg. Snickers, is zeer zorgelijk. Lydende aan verval van krachten, blyft de hooge prelaat echter steeds bij volle bewuit- zyn. Niemand wordt toegelaten. Woensdag heeft de hooge lyder de laatste heilige sacrementen ontvangen. De deelneming is algemeen, daar mon seigneur de hoogachting geniet van allen, van welke godsdienstige overtuiging ook, en r“— milddadigheid alom wordt geroemd. Omtrent den toestand van den aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Snickers, wordt nader ge meld, dat de geest van den lyder voortdu rend helder blyft, maar de lichaamskrachten zichtbaar afnemen. De tot majoor-intendant bevorderde kapt.- intendant W. N. Roldanus, wordt 1 Mei toe gevoegd aan den hoofd-intendant te ’s-Gra- venhage huigenooten achting voor Ijart toedraagt. |l Wy wenschen u tiftr herinnering aan dit huldeblyk niet te vlug (Joch met gelykmatige *an het f w a h f 0.50 f 12,50. tot den prys van f 12.50 per certificaat. Trekkingsplan: f 100,000.- - 25,000.- - 20,000.— - 5,000 «Ge zult het toch niet doen, goed oudje, als ik er u vriéndelijk om vraag dat weet ik wel beter daar voor houdt ge te veel van mij.” Tegen dat beroep op hare aloude genegenheid was Priscilla niet bestandmaar zy drong er toch ten sterkste op aan, dat ik zoo spoedig mogelijk den waren staat van zaken zou openbaren «en”, zoo be sloot zij hare vermaning: ,/wees maar niet al te zeker van 't geen zij zich kan herinneren of niet, jongeheer; somtijds komt het mij voor, dat zij veel meer weet dan gij veronderstelt.” Daarop verliet zy mij. Ik liep nog wat rond, naden kende over de bedoeling, die Pauline kon gehad heb ben met hare woorden bij ons afscheid. «Wat is het beste voor mij en voor u P” te verge ten of zich te herinneren? Hoeveel had zij vergeten P Hoeveel had zij zich herinnerd P Hadden die ringen aan hare hand haar niet gezegd, dat zij getrouwd moest zijn Kon ’t wel anders, of zij moest vermoeden wiens vrouw zij was Al kon zij zich ook niets herinneren van ons zonderlinge, overhaaste huwelijkniets van ons daaropgevolgd samenlevenna dien tusschentijd van vergetelheid vond zy zich, om zoo te zeggen, onder myne hoede terugbevond zij, dat ik alle tragi sche omstandigheden kende van baars broeders uitein de dat ik pas teruggekeerd was van eene reis van meer dan duizend uren, ondernomen om die noodlot tige omstandigheden te weten te komen. Al kon zij zich de zaak niet verklaren, zij moest begrijpen wat er gebeurd was. Dat zij den ring niet van haar vin ger afdeed bewees, dat zij zich niet wilde onttrekken aan het feit van gehuwd te zyn. En wie kon baar echtgenoot zyn, als ik het niet was? Ja, uit alles maakte ik op, dat zy tot de rechte oon- De kunstenmaker, indertijd vormende het «middenstuks uit de «Levende Brug»is Vrydag door de arr. rechtbank te Dordrecht wegens diefstal met braak ten nadeele van den bureaulist veroordeeld tot één jaar ge vangenisstraf, met aftrek der preventieve hechtenis. roote en kleine 2 GEDEKTE aan de Win- 109, te sam£n stond te aajti- weg te Goudd 1 M0i 189#. op het zc roanen'sveg rhuurdj bij te werkdag van 10 tot >t 11 uren een stoffelijk huldeblyk te bieden en hopen dat en niet te traag 1 s treden u bet stadium i het gouden jubileum zal aanwyzen en wanneer na vele jaren de zilveren slagen u aan dezen dag zullen herinneren en de deelne mers aan dit geschenk waarschynlyk naar I heinde en verre verplaatst zullen zyn zoodat u de namen slechts in het duister voor de geest zweven, welnu sla dan dit album open en by het doorbladeren dezes zal u nogmaals met genoegen dit feest in gedachten doorleven. Wij zeggen u dank voor alles wat wij onder uw leiding genoten hebben en roepen u een lang zal by leven toe. Het cadeau bestaat uit eene prachtvolle pen dule, waarby was gevoegd een album, hetwelk was gemaakt door den tydelijken adsistent- opzichter van weg en werken, de heer Berends, hetwelk den vervaardiger alle eer aandoet. De heer P. C. van Bork, directeur der ex peditie van van Gend en Loos, sprak daarop den beer Boon toe, wenschte hem geluk met dezen dag en bood hem een thermometer, in den vorm eener aardglobe aan. De heer Boon, getroffen door zoovele bljjken van warme deelneming, dankte bet personeel en de expeditie van Gend en Loos. Eene Commissie van ingezetenen bood gis teren den heer Boon, by gelegenheid van zijn 25-jarig jubile als ambtenaar en chef aan de spoorwegen, vroeger Rijnspoorweg en nu Staatsspoorweg, een prachtig cadeau van zilver aan. De heer Dr. H. IJssel de Schepper voerde hierbij het woord, waarop de heer Boon bedankte. Het is ons niet mogelijk meer dien aan gaande te vermelden, daar wy niet in de ge legenheid waren gesteld tegenwoordig te zyn. Dat u meestrrlyk de takt bezit om het pu bliek te begrypen en te verstaan, met haar te éymphatiseeren en te gerieven, bewyzen de deelneming die u dezer dagen van alle zyden zullen toevloeien. n Met voldoening kunt n terogzien op die Ofgelegde baan. Vele diensten heeft n bewe- zen aan de beide maatschappijen Jgoeds tot stand gebracht. 'ISf Namens uw personeel is het mij dan ook dangenaam om op deze gewichtige dag als fylplk te mogen optreden vah allen die n van fijarte gelukwenschen en hopen dat dit zilveren feest door het gouden vervangen moge wor den en wel onder dezelldp gelukkige omstan digheden als |nu, omringd door uw dierbare i-xen fien personeel dat eerheid en bun chef heeft en hem een warm De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs j er drie maanden is J.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers V| IJ F GOD DA, 1 April 1895. j Aan het postkantoor Gouda, en de dparon- l der reasorteerende hulpkantoren werd gedu rende de maand Maart 1895 in deRykspost- spaarbank ingelegd f 4926.07^; terugbetaald 1 f 498112^. Het a laatste, door dat kantoor bitgegeven, boekje draagt het nummer 4266. Getjirtende de maand Maart werd in de Nuts-ppaarbank iingelegd f 9834,351, terug- betaal^ f 6142^28. Heti onderisSk fan t het water der Water leiding had gedurende Maart het volgende resultaat: 1 2 Mrt. 11. Mg. pejmang. kalicus per 1000 cc. 3 l 19.9 l 30 j 10.9 i jij - lieden morgen had aan het station van den Staatsspoorweg het volgende plaats. De heer 8. D. Bobn, die gedurende 25 jaar als beambte en ehef te Gouda is geplaatst werd door hetétations-personeél opgewacht. Toen de beer Bom, door eene commissie, bestaande uit de hh.Jj van der Hoevefa en Hauer op het perron werd geleid, werden een twaalftal saluutschoten gelost. Het pereMeel was ter weerszode opge- steld,waardoor de jubilaris naar zyn bureau ging. ^De heer C. E. C. Both, nam daarop het woord en zeide ongeveer aldus: ’t Is heden 25 jaar geleden u gen tot uw werkkring koos. Nieuwerkerk dat u als volontair bij de voor malige N. R. S. uw loopbaan begon, bezield met noeste vlyt 0n moed en hoopvol op de toekomst, spoedig was Gouda uw tweede stand plaats. Doch dit was slechts voor korten duur. Amsterdam, daar zou de laatste steen gelegd worden om u tot een bekwaam ambte naar te maken. Maar Gouda, de plaats die een gewichtige rol speelt in uw spoorwegleven, had spoedig daarna steun noodig, jonger^ krachten moes ten daar aan den dienst gewijd worden en het hoofdbestuur vond in u den man om een chef oud van jaren, wijlen den heer Mulder, ter zijde te staan en aan te vullen wat zijne krachten te kort schoot. Dat u dit vertrou- niet onwaardig maakte i« voldoende be- s benoeming als chef te u werd vervolgens benoemd toen de beer Mulder naar zich uit het spoorwegleven De Minister van Oorlog heeft aan de Land macht medegedeeld het kon. besluit, bepalende dat bet doen van bydragen aan het fonds voor onderofficieren na 1 Mei 1895 niet meer ver plicht zal zyn. Tevens deelt de Minister mede, dat bij voorloopig onderzoek door een deskundige van den geldelyken toestand van bet fonds al dade- lyk aan het licht is gekomen, dat aan de by het reglement vastgestelde bepalingen op den duur niet volkomen zal kunnen worden vol daan, en dat derhalve de noodzakelijkheid zich voordeed maatregelen te nemen, als by art. 40 van gezegd reglement zyn aangegeven, en dat, in afwachting van den volledigen uitslag van bedoeld onderzoek, echter nu reeds wordt ken baar gemaakt, dat - tenzy zich later een zeer gunstige wending in den stand van zaken mocht voordoen van de na ultimo April a.s. te storten contributiën niet meer dan het enkel voud zal kunnen worden teruggegeven. Wat de regeering met de Vrydag door de Tweede kamer aangenomen motie-fleldt zal uitvoeren, of welken invloed dat besluit der kamer zal hebben voor het vervolg, is ons ook na de gevoerde discussiën niet recht duidelyk. Want zegt »het Vad.« dit is zeker: Wy maken onze lezers attent op de In schrijving voor de Wereld-Tentoonstelling voor het Hotel- en Reiswezen te Amsterdam te houden. Aan het Programma ontleenen wy het volgende De inschryving omvat de inschrijving van 3 April—6 April op 200,000 certificaten, be vattende elk a. Eene premie-obligatie hf5.f5.--, b. 25 toegangsbewijzen h f 0.50 f 12,50. De afgevaardigden der anti-revolutionaire kiesvereenigingen in de provincie Zuid-Hol land zullen op Maandag 22 April a. s. te Rotterdam eene vergadering houden onder leiding van het provinciaal comité, ten einde over de verkiezingen voor de Provinciale Staten van gedachten te wisselen. t 1.000,000.- Totaal f 1,150.000.- De gelden benoodigd voor de betaling der premiën en de aflossing der uitgegeven obli- gatiën worden gedeponeerd bij de Kas-Ver- eeniging te Amsterdam, blyvende die gelden uitsluitend verbonden tot de betaling van de premiën en aflossingen. De trekking heeft plaats op 15 October 1895de betaling der premiën en aflossingen geschiedt op 1 November 1895 De storting der toegewezen certificaten moet geschieden ten kantore van inschryving op den 2Qsten Apnl 1895, tegen overgifte der certi ficaten. Bij overteekening geschiedt de toewyzing pondspondsgewijze. Indien de inschrijvingen niet voldoende zyn, geschiedt geene toewyzing. Te Gouda is de inschryving geopend bij de hh. Wed. Knox Dortland. Op last van den officier van justitie te Breda is de te Rozendaal gearresteerde V. de V., gewezen boofdinspecteur eener levensverzekering en brandwaarborg-maatschappy, aan de Belgi sche justitie uitgeleverd.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1