BINNENLAND. franco No. 6628. tELlLLUlüA. De tweede Vrouw. Inkt Maandag 8 April 1895. 34ste Jaargang. de hand. Lark IT a C I - - Inzending van Advertentiën tot 1 uur de» midd. I 8‘ J f' c. UJS vs du tps den telefoondienst in Naar het Duitech. talen. quqmam k Zoom gezicht van juffrouw Detail, de brierenbeateller was ana plan van trekking dezer rgde Geld ver* BESTE AOEUJK iND. leverd worden ten dienste van de lyks veld wacht ten platte lande. irk mdaaronder >00,000 Mark IMON, 1AMBURG. I jet veruouwen j daar wij bij I ter deelneming I iet vervolg be- I reöele badie- I WIIMHE umuvr. en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Ondanks den schralen toestand der landerijen, kan men, onder Berg-Ambacht, aan den Kerk- weg, eenig jong vee in het land zien loopen. De heer aangewezen rt nieuwe plan an slechts wei- m 115,000 lo an a M 20000 ;en a M 10000 5000 3000 2000 1000 400 155 ;en a M ;en a M :en a M '.en a M ;en a M sen a M enaM800,200 10,98,69,42,20 of 3.50 v 1.75 ff ff -.90 in bankpapier lellij k met de rd, en ieder >et wapen van Loten zelf in eval biedt de dis door de jedgfkeurd en logus in de bevattende nerselzoen sricht aan 8 destoffen in len eveneens nen gelieve op te geven sn. iderWereld vaarden der iht en Rech- Dat de omvang van De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Alzonderlijke Nommer» V U F CENTEN. ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Bij kon. besluit is benoemd tot burgemeester van Hazerswoude, de heer C. Korteweg. vereischte offi- ig der pryzen jok de betref- i, gratis bijgo- igunstigers on- fficieele lijsten, ischiedt steeds Staat eu kan jar verkiezing otere plaatsen rden. geluk begun- jn lijke prijzen fficieele bewij- regen en onze [ark 250,000, enz. op den hecht- iming van alle eelneming be- ,oeke derhalve, uitroeren, de in elk geval Gisterenochtend bevond zich aan het station te Zwolle een ryksveldwachter met een gevan gene, die naar Assen moest worden overgebraebt, met bestemming naar een bedelaarsgesticht. Terwyl A& ryksveldwaehter zich even in het kaartjesbureiu begaf, om een plaatsbewijs te halen, ging de gevangene uit de wachtkamer op den loop in de richting naar Wijhe. De ryksveldwaehter en de politieagent Heinen zetten hem achterna maar daar hij hun te ver vooruit was, verzochten zij een landbouwer in Bljjkens de >Ned. Bakkerscourant* gaat het den slachtoffers der bekendo werkstaking niet voor den wind. In de beide bakkeryen, te Amsterdam, waar voor eigen rekening werd gewerkt, is het werk gestaaktwegens ge brek aan afzet, en de kans dat het geld voor een eigen bakkery bijeengebracht zal worden, is zeer gering. Wel zal in de buurt waar de coöp'raiiere bakkerij tou komen, een brood fabriek verrijzen, een onderneming van den heer C. Bandels, die 4 perceelen tusschen de van Lennepstraat en de Kinkerstraat kocht. Ook op bet terrein der vroegere manége (Kerkstraat) zullen |de heeren Goor. Elte een broodfabriek inrichten. Frans Netscher te Rotterdam is om met de inspecteurs van de ryksvridwacht te Amsterdam. Utrecht en’sGra- venhage de rjj wiel machines te keuren, die ge- huwelijk werd hij naar Lotharingen verplaatst. Toen het gelukkige paar vertrokken was, stierf mijn echt genoot onverwacht aan eeue verlamming van het hart. Ge weet, Francises was zijn oogappel. Ik denk, dat haar vertrek zijn dood heeft veroorzaakthij miste haar zoo”. «Ik ook”, antwoordde Tiefort bedroefd. Twijfelend zag zij hem aan; zij wist niet, hoe zij die woorden moest opvatten. „Mevrouw, ik kwam hier om m(jn geluk te vinden, maar de majoor is mij vóór geweest”, zuchtte de baron en daarbij zag hij zoo bleek en ontsteld, dat de oude dame er van schrikte. „Mjjn God, wat scheelt er aan, Tiefort?” Op dat oogenblik kwam Marie met een karaf en twee glazen binnen. Zondei gedruisch zette tij de geslepen kristallen glazen op bet mollige tafelkleed en schonk in. Zij nam daarop haar handwerkje ea ging daarmee op het balkon. „Wat mij scheelt, mevrouw?” herhaalde Tiefort hard, „het ergste I Mijn geluk is verwoest door mijne beeldschoons, maar lichtiinnige vrouw, die door haar ijdele, hartlooze moeder verkeerd was opge voed". „Ja, dat is zoo”, stemde zij in. „Daarom hebben wij altijd voor je huwelijksgeluk gevreesd.” Ik ook, maar E>sa was jong, zij kon geleid wor den; ik hoopte het beste, als haar moeder van ons verwijderd bleef. Hier in de residentie was dat onmogelyk. De verkeerde invloed van myne schoon mama werd grooter en grooter, terwijl mijn privaat- vermogen al kleiner en kleiner werd. Meldden wy voor eeuige dagen dat Mevr, van Schel-de Haan hier op 15 April zoude optreden, thaua kunnen wij mededeelen da‘ dit op Donderdag 18 April zal plaats hebben in de zaal Kunstmin Omtrent het laatste optreden van genoemde dame in »Diligentia< op 31 Maart II., sdfareef een der Haagsche bladen De zeer mooie en goed gekozen voordrachten van mevrouw van Schel de Haan vielejnnerk- baar in den smaak van het talryk opgekomen publiek, onder meer verwierf zij veel succes met het fragment nit Multatuli’s Vorsten school, hetgeen in costuum werd voorgedragen en blijk gaf van degelyke studie, de corbeille, welke haar na deze voordracht werd aange boden, was hier edh toepasselijke hulde en het daverend applaus van de aanwezigen zeer zéker een haar toekomende belooning. Na een tein der de gemeente Krimpen a/d IJsel steeds nitge- breider wordt, kan blijken uit de volgende cyfers In 1893 werden door dit kantoor be handeld 1045 telegrammen, in 1894, 1155 en gedurende het eerste kwartaal van 1895 reeds 420, dus berekend tegen 1680 in dit jaar. Donderdagavond is te Amsterdam door de justitie huiszoeking gedaan in de woning van den kleermaker H. A. Scheerder, Egelantiers- gracht 86, verdacht van het maken van valsch zilvergeld, 't Bleek dat men zich niet vergist hadeen hoeveelheid voorwerpen en werktui gen, dienstig om valsch geld te maken, werden gevonden, zoodat hij op staanden voet gear resteerd en naSir het huis van bewaring werd overgebracht. De (antir.) Nederlander wyst in een entre filet, getiteld Zelfzucht* op het bedenkelijk verscbynsel, dat zelfs respectabele Kamerleden zich niet ontzien min of meer openlyk de leer te verkondigen, dat zy een belang vertegen woordigen, dat wordt voorgestaan door eene groep van eensgezinden, in steda van alleen te ijveren voor maatregelen, die ten goede komen van 's lands belang, onverschillig wie daarvan voordeel geniet. Ei is, meent de schr., veel waars in de volgende zinsnede, die dezer dagen voorkwam in Patrimonium Nu reeds is er sprake in de Tweede Kamer van een plattelandsclub. Krygt deze vaste vormen en wordt daar tegenovergesteld een handelsclub, een krygmansclub enz., dan zal de zelfzucht haar schoonste triomfen vieren, want dan wordt het zachtjes aan alleen de vraagwat is voor mij voordeelig Wekten de woorden, door den heer Domeis Nieuwenhuis in de Kamer vóór eenige jaren gesproken, toen hy den regeerenden klassen verweet, dat zy alleen voor zichaelve hebben gezorgd, verontwaardiging, in de laatste Blykens nadere te 's-Gravenhage ontvangen berichten is mr. W. K. baron van Dedem ge storven aan bloedvergiftiging ten gevolge van hevige koortsen. Op verlangen van den overledene zal hij te Calcutta begraven worden. Naar men verzekert, had de heer Van Dedem de hem door de regeering opgedragen zending naar Siam nog niet aangevangen. GOUDA, 6 April 1895. Gisterenavond had de jaarlyksche vergadering plaats van het onderling ziekenfonds der man nelijke werklieden der Stearine Kaarsenfabriek in het koffiehuis van den heer Rietveld op het Veerstal. Niettegenstaande in het afgeloopen boekjaar zeer vele zieken waren, kon aan ieder lid nog eene uitkeering geschieden van 92 cent. Tevens werd besloten, die ouden van dagen, die de fabriek verlaten, lid te doen blyven, daar zy ook dan nog bij ziek zyn steun zou den ondervinden. het ook niet. „Neen een wildvreemde man keek haar met groote oogen aan. Voor die onverwachte verschijning deed zij een paar schreden achteruit, maar de man naderde haar driftig: „Woont hier mevrouw Ruscheweyh?” vroeg hij kortaf. „Ja wel mijnheer I” antwoordde zij weer in haar gewonen toon. //Zal ik u aanmelden „Weet zoo goed,” antwoordde hij en volgde haar op den voet. Nogmaals zag zij naar hem omhet was een vreemde verschijning, vond zy. „Wien moet ik aanmelden?” yroegzij glimlachend. „Baron Tiefort antwoordde hij zichtbaar ver drietig over dit kleine oponthoud. Hij was een man, die door het ongeluk ruw was geworden, een man, die nu vastberaden zijn geluk zocht en geen minuut wilde verliezen. Jaren geleden diende hij als eerste luitenant onder den overste Ruscheweyh, die hem wegens zyn be gaafdheid een schoone toekomst voorspelde. Het oog van menige hoog-aristocratische schoone rustte destijds met welgevallen op hem, doch hij huwde, ten spijt van alle familie-traditiën, de dochter van een niet-adelijken geheimraad. Zy was onbemiddeld, maar zeer verwond en begon aan zyne zijde het leven eener dame uit de groote wereld. Do eerste winter van hun huwelijksleven werd in allerlei vermaken doorgebracht, maar toen nam hij tot groote verrassing van allen, zyn ontslag uit het leger. Hij trok zich terug op zyn klein landgoed in de provincie en sedert dien tijd hoorden zyne vrienden in de residentie niets meer van hem. „Baron Tiefort,” herhaalde de dame peinzend. langdurig verhoor is het den kapi- marechaaisee te Roermond gelukt den aangehouden Belg, H. v. B., tot bekente nis te krygen. Het mes, waarmede hij een 8-jarig kind onder Geisteren, gemeente Wanssum, ver wondde en waarmede hij de andere vrouwen en meisjes, o. a. te Venraai, Grubbenvorst, Helden, Mierlo, enz. dreigde, is in beslag ge- nomèn. Uit Utrecht meldt men Er is de nabyheid dezer stad, op den Am- eterdamschen straatweg, eene groote zuivelfa briek, tevens melkinrichting, opgericht, die de zer dagen, zoodra de aansluiting met de waterleiding voltooid is, hare werkzaamheid zaUaanvangen. Deze fabriek, door stoom gedreven, stelt zieb ten doel, behalve de machinale bereiding randboter eu kaas, ook de levering van melk in de stad. De proefbemaling van het nieuwe stoomge maal met petroleummotor, van den beerj. A. van der Straaten, te Berg-Ambacht, heeft op Donderdag 4 April plaats gehad en is naar wensch geslaagd. Gisterenmiddag is de 9-jarige A. E. op de Markt door eigen onvoorzichtigheid door den i vrachtwagen der firma van Gend en Loos overreden. Het achterste wiel ging hem over den rog. Dr. de Boer verleende de eerste geneeskundige hnlp. Ja, nu herinnerde zij zich zijner reeds stond hij voor haar. „Ik ben het, mevrouw. Herkent u uw ouden be schermeling niet meer De oude dame was opgesprongen. ffZijt gij het, Tiefort, de eers're luitenant Tiefort?” Ongeloovig had zy deze woorden uitgesproken haar oog rustte onderzoekend op zyn gelaat en zyn volle haarlokken, die aan de slapen reeds een zilveren draadje vertoonden. „Juist, dezelfde,” antwoordde hij beklemd. «Is het mogelijk?” vroeg zy, en weer zagzy hem oplettend aan. Dat verdroot hem. Een weemoedige glimlach gleed over zyn baardeloos gelaat, zodat alle harde trekken verdwenen. Haar oog verhelderde, zij greep zijne hand. „Ja, ge zijt het 1” riep zij herademend. „Een wonderlijk wederzien na zoo langen tyd 1 Lieve Marie, geef een flesch oude Bourgogne I” riep zij hare juf frouw van gezelschap toe, die zich juist wilde ver wijderen. „Kom, neem plaats, baron, wij hebben elkander zeker veel te vertellen I” Zij nam op de sofa plaat» en wees den baron een fauteuil naast haar. Somber zette hij zich neer. Zijne donkere oogen blikten verstrooid in het smaak vol ingerichto vertrek rond, alsof hij iets zocht. Vragend zag zijn oude vriendin hem aan. „En Francisca?” vroeg hij eindelyk. „Ja, Francisca”, begon zij nu op vergenoeg len toon, „o, die heeft haar fortuin gemaakt, prachtig I Precies op haar acht-en-twintigsten verjaardag is zij met majoor Teschen getrouwd, hij heeft vópr Mets het IJzereu Kruis verworven. Spoedig na bet In de Koestraat te Middelburg had heden ochtend een executoriale verkoop plaats wegels belastingschuld. Wyl het voor den hand l*g dat van den kant der^geestverwanten van hem, wiens inboedel onder den hamer komen zou, pogingen gedaan zouden worden om den verkoop te doen mislukken, waren er heel wfct lui opgekomen, die mogelyk op een relletje rekenden. Dit viel niet voorde verkoop ging gelei delijk zyn gang en de verschillende stukken meubilair kwamen, doordat een vreemdeling (men zeide dat hy kommies was) bood tame- lijk tot de waarde. Enkele stukken vielen den vreemdeling ten deel maar het gros van meu bilair werd door geestverwanten vau den be trokken persoon ingekocht, tot bet verschul digd bedr.tg met de kosten was ontvangen. Van den kant van het publiek werd geen enkel bod gedaan. (M. C.) Nog steeds is in de vacature van hoofd der openbare school te Langeruigeweide niet voor zien, d^ar van het college van Burgemeester en Wethouders de laatsten steads blyven wei geren om mede te werken tot het opmaken eener voordracht. Dientengevolge is door Zijne Excellentie, den heer Commissaris der Koningin en den beer Districts-achoolopziener een voor dracht opgemaakt, waarop in alphabetische volgorde zyn geplaatst de heeren: J. M. Hoff mans, onderwyzer te Rotterdam, J. de Voogd, onderwyzer te Alfen a/d Ryn en A.L. Vreeken, hoofd uener openbare school te Mijdrecht, die den Raad ter benoeming is aangeboden deze evenwel wenscht hiertoe niet over te gaan, maar liever alle middelen aan te wenden om de openbare school aldaar te doen opheffen. Het vooruitzicht bestaat evenwel dat yan hoo- gerhand spoedig in deze vacature zal zyn voorzien. Assendorp om zyn paard en wagpn in te span nen. Hiermee achterhaalde zij den vluchteling onder Herenloo. w S) „Wij zijn reeds zoo lang bij elkander,” ging zij peinzend voort, „en ik weet eigenlijk niets van je, als dat je vroeg je ouders hebt verloren, dat een tante je op een kostschool plaatste en zij kort daarna •tierf.” „Dat ik eindelyk een slechte onderwijzeres ben geworden,” viel Maria nu met een glimlach in, „en dat ik met genoegen myn betrekking bij de zeven kinderen van den bankier Salzmann verwisselde tegen die, welke u mij aanbood.” „Juist zoo, en dat je verzwakte gezondheid bij my herstelde. Verder weet ik nog dat je een on bedwingbaar verlangen koestert naar je vroegere moeielijke betrekking, die je alleen ter wille van my nog niet aanvaard heb.” Nu gleed er een weemoedig lachje over de lieve trekken der schoone blondine maar daar werd gescheld. Marie stond op. „Ie de werkster al weg?” vroeg mevrouw ver strooid. Marie knikte en ging om de deur te openen. Als het eens goede tijding was voor haar een goed engagement in de provincie of in het buitenland I Haar hart klopte vol verwachtingmet vlugge hand opende zy de deur. Zy ug niet het bekende rla hriovanhoatallnr waa Terwyl de bedienden ten kantore der kas- siersfirma J. Luykx te Rozendaal (N.-B.) bezig waren het publiek te bedienen, maakte rich eensklaps eeue vrouw uit Esbchen, die ook op het kantoor aanwezig was, meester van een bankbiljet van f25, en wilde zich hierop ver wijderen, bet geen haar echter belet werd. Daar zij op alle aanmaningen om het biljet terug te geven bleef weigeren, was men wel verplicht de halp der politie in te roepen, aan wie het na veel moeite gelukte het goed verbor gen biljet by de vrouw terug te vinden. Bij haar overbrenging naar het arrestanten huis stelde zij zich hevig te weer, sloeg de politiedienaren in het gezicht, rukte aan hun uniform en deed als een bezetene. Zij is naar de gevangenis te Breda overgebraebt. I

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1