^8® isie. Voor solide ing wordt inge- «LH. aan het Warmoesstraat LEN MOL [EN, TKXTM. LINGEN Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. BINNENLAND. evraagd fEUlLLUTüiï. De tweede Vrouw. n reparatie. Verkooping. Verkooping. D. 3, ires van Goederen, -Exfgfler. -Expellee, schuit. No. 6029. Dinsdag 9 April 1895. 34ste Jaargang. ▼an j te bezichtigen. )p te bezichtigen. Bij de verkiezingen in het Groot-Waterschap plan in Naar het Duitech. van (TIERS. 31 jaar oad, weduwe bekend als het >Stap> r het kantongerecht te MAALSTEDE voornemens om i 1895, dés voor- >Het Schaai- Gouda, in het F GELD, te lotaris ILSTEDE te s voornemens om 195, des morgens :end No. 65, be- 'K te ide, KEN, 1 aftands Bbwkman k Zoom ZILVEREN en van THEE eene solide en sweaden tegen dar huiigeiin Ide lesok (Man en bu iam. Markt A 144b SON, apotheke edschappen, nderen ROE- In den nacht van Zaterdag op Zondag is in een sloot by de Vierde Kade verdronken J. C. 8.,Jvan beroep metselaar en wonende te Reenwijk. Hij laat eene met een tweetal kinderen achter. in Oud-Bodegi schoren in fondamenten die inderdaad uitmaken en 1 zoo goed als iet breeden loop kaasvaten, HORDEN en De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 jj k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommerg VIJF CENTEN. ADVERTENTIEN worden geplaatst 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. Bij vonnis der Arr. reehtb. te Utrecht, d.d. 1 April 1895, is J. v. G. te Nieuwkoop in verzekerde bewaring, beklaagd van diefstal van elf een den, met braak en inklimming ten na* deele van A. O. te Nieuwkoop, in den nacht van den 27 op 28 Jan. jl. gepleegd, veroor deeld tot gevangenisstraf van vier maanden, onder aftrek der preventieve hechtenis. De medebeklaagde, P. 8. te Langeraar, is vrijge sproken. Naar >Het Vad.c verneemt, is het over zicht, door de >N. R. Ct.gegeven van het wetsontwerp tot wyziging der personeele be lasting, niet alleen onvolledig, maar ook op hoofdpunten onjuist. P. Stegeman, meer horster boertje is voor Steonwyk gedagvaard, ter zake van het onbe voegd uitoefenen der geneeskunde. De Groningsche rechtbank heeft G. M. groothandelaar, wegens het in omloop bren gen van valsch handelspapier, veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. 1 VERSCHE Llen, ELS, 1 TIENDEWEG Bij de heden gehouden verkiezing voor be stuursleden der Ned. Herv. Kerk alhier werden uitgebracht 371 stemmen. Het aantal kiezers bedraagt 984. De behoefte aan woon- en pakhuizen, die zich in den laatsten tyd in de gemeente Bo degraven heeft doen gevoelen, heeft de bouw- lust weder doen ontwaken. Zoowel in de Wilhelminastraat als in de van Tolstraat, op den Zwammerdamschen Overtocht als vooraan .traven zyn flinke woningen en aanbouw of is men bezig er de van te leggen. Er zyn er onder een sieraad van dio plaats zullen ’t riante der omgeving zullen verhoogen. De ambachtslui daar ter plaatse hebben niet te klagen en gaan met ’t oog ook een en ander, dat nog verwezentiyk kan worden, een zoo we hopen, voordeeligen zomer te gamoot. Gill IMIIE (llllit \T gezicht. Francisca moest mij opendoen dat had ik mij sedert weken zoo mooi voorgesteld.” Zonder verder op zijne treurige stemming te letten, begon de oude dame, als iemand, die een p’““ het hoofd heeft «Hoe oud is uw dochtertje i/Zij wordt acht jaar, mevrouw I” was zijn lakoniek antwoord. «Dat past uitstekend I” riep zij vergenoegd uit. //En hebt u eene gouvernante Bevalt zij u goed P” Onwillekeurig zag hij haar aan de vragen volg den zoo snel op elkander. //Nu vroeg zij ongeduldig. ii In de vorige week is de vierde reeds vertrokken”, antwoordde hij slecht geluimd. «De beide eersten waren door mijn schoonmama gekozen het waren valsche, karakterloos® schepsels met ontoereikende kennis, maar goede oogendienaressen voor mijne schoonmama. Er kwamen booze dingen voorik moest ze ontslaan. De beide andere koos ik self, goede, rechtschapen meisjes met voldoende bescha ving zij hebben ons verlaten I” «Gevonden I” jubelde de oude dame. zzBaron, de hulp is u nabij. Juffrouw Zemplin sal aan al uw eischen beantwoorden. Zij kent van alles en daarbij heeft zij een eerlyk, door en door trouw karakter. Top, baron, zal ik de juffrouw roepen P Wilt u op mijne warme aanbeveling baar voor die betrekking een engagement aanbieden?” De oude dame was opgewonden reeds wilde zij ópstaan om Marie te roepen. „Neen”, klonk het scherp, «ik wil geen gouver nante meer. Als zij niet deugt, benadeelt zij Arm gard en als zij wel deugt, dan oijt mijne schoonmoe Hedenmorgen werd op de R. C. Begraaf plaats ter aarde besteld bet lyk van den Eerw. Pater Nelis, in leven rector aan het R. O. Liefdegesticht. Verscheidene geestelyken wa ren op den doodenakker aanwezig, evenals het Koor der St. Joseph-Kerk, dat bij het intreden der Kapel een lykzang aanhief. Verschillende personen woonden deze plechtigheid by. Er zyn hier bovendien omstandigheden die duiden op het onwaarschynlyke van een onge luk. Zoo is de weg aan den Singel beplant met boomen, aan den kant begroeid met gras, en achttien meier breed. Bewijs voor een on geluk oordeelde pleiter kon dns nimmer geleverd worden, waarom de vordering, naar zyne meening, niet voor toewyzing vatbaar was. Na re- en dupliek bepaalde de rechtbank baar vonnis op 6 Mei. De algemeene vergadering van de Vereeniging tot bevordering der homoeopathie in Nederland zal op|24 dezer alhier worden gehouden.'/Tot de punten van behandeling behoort o. a. Bespreking der noodzakelijkheid ‘"eener homoe- opathischegfaculteit. der haar in korten tijd dood”. Zijt ge dan in uw eigen huis geen meester, Tie- fort P” vroeg zij verontwaardigd. «Wat zou daar mijn Frinzehen geholpen hebben?” Er lag nu een weemoedig droomerig waas over zijn harde trekken. «O, Francisca zou myne vrouw geworden zyn, Armgard’s moeder I Haar engelengoodbeid zou den vijand van myn huis ontwapend hebben I” «Juffrouw Zemplin is even goed; neem de proef toch eens met deze nieuwe gouvernante I” sprak zy dringend. «Ik moet weg, ver weg, anders verlies ik al myn geestkracht. Mijn vroegere vriend, de beroemde geograaf Dr. Wedel, gaat einde Juli naar Noorwegen om onderzot kingen te doen. Verscheidene officieren oude kameraden van mij begeleiden hem. Ik wil mee, myn besluit staat vast”. «En wou je daarom naar myn Friinzohen vryen vroeg de dame ontnuchterd en met iets verwijtends in haar toon. «Daarom,” bevestigde hij koel. «Het zou een eerlyke zaak geweest zyn; ik zou haar niets ver zwegen hebben. Haar heldenmoed en zielegroothsid zouden op Armgard veel invloed gehad hebben." Plotseling speelde een schalksche trek om den mond der grijze dame. «Tiefort, nu begryp ik je beter. Vóór alle an dere zaken geldt het hier een brave, kloeke vrouw op Corlswald te brengen, die voor Armgard eene goede moeder kan zyn. Welnu, trouw dan juffrouw Zemplin I** De heer Brondgeest, van het gezelschap Le Gras Haspels, is dezer dagen, toen een voor stelling te Leeuwarden gegeven werd, op de locomotief van een zandtrein gereden van het station El burg—Oldebroek naar Zwolle. Te Elbnrg was hy uitgestapt wegens ongesteldheid en kon alleen op die wyze tydig te Zwolle zijn om den trein naar Leeuwarden nog te halen. Tot overmaat van onspoed kwam de zandtrein te laat, zoodat juffrouw Leveau te vergeefs op haren beminde zou gewacht heb ben, als niet de heer J. Haspels (lezende) voor dezen was ingevallen. Laat in den avond was Brondgeest nog op zyn post. van Woerden is in het 2e district, hoofdplaats Bodegraven, tot hoofdingeland-plaatsvervanger gekozen de heer J. A. van Ghesel Grothe, terwijl in bet 3e district, hoofdplaats Waarder, voor hoofdingeland eene herstemming plaats moet hebben tusschen de hh. H. de Bruyn en H. van Ingen. In het 5e district, hoofdplaats Zegveld, zyn gekozen tot hoofdingeland en hoofdingeland-plaatsvervanger respectievelijk de hh. G. G. de Kruijff en J. B. van der Wind en in het 6e district, hoofdplaats Kamerik, tot hoofdingeland en hoofdiogelaud-plaatsvervanger respectievelijk de hh. T. van Oostrum en Jhr. Mr. J. L. A. Melvill van Carnbee. «Hadt u mij Francisca gegeven was de majoor mij niet vóór geweestklonk zijn klacht. «Hoe kom je toch zoo op mijn Francisca?” «Zij was goed, engelaohtig goed,” sprak hij heftig, «zij zou aan mij en aan Armgard oen werk van barmhartigheid gedaan hebben. Helaas I het beeft niet zoo mogen zijn!” «Houdt uw kleine niet van haar grootmama?” vroeg de oude dame ontsteld zij herinnerde zich nu, hoe haar dochter op den eersten luitenant ver liefd was '■geweest, zonder hoop op wederliefde. «Onuitsprekelijk veel,” antwoordde Tiefort, zich boos makende. «Ik moet nog eena hetzelfde leed verdragen. Niemand kan dat beseffen, maar u hebt mevrouw Kaulfuss gekend, u zult me wel begrijpen.” Zacht knikte zij maar haar trekken verander den en stonden plotseling vroolijk. «Met Francisca is het nu uit, waarde baron, en God «ij dank, dat zij zoo gelukkig is! Haar zoontje Adelbert is twee jaar geweest en kleine Anne Marie telt drie maanden. Zij is nog niet gedooptgroot moeder Ruscheweyh moet eerst overkómen. Mijn schoonzoon komt mij den vijftienden Juli afhalen. Het huishouden hier wordt opgeheven. De kinde ren willen, dat ik voortaan mijn tehuis bij hen zal hebben. Daardoor geraakt mijne juffrouw van gezelschap zonder betrekking; in Lotharingen heb ik gezelschap genoeg. «Luistert u wel, baron?” Verstrooid knikte hij ja. «Hebt u juffrouw Zemplin gezien?” «De dame, die de deur voor mij opende?” «Juist, dezelfde.” «Niet go»d. Ik wm ontevreden over het vreemde In Doctrina te Leiden heeft de beer Schaep- man deze week een voordracht gehouden over Bismarck. Het slot dier rede, zooalsde »Zuid- Hollanderc er een overzicht van geeft, luidde ongeveer aldus >Welk beeld zal ik wagen te ontwerpen van een man, van wien men als Victor Hugo over Napoleon, kon zeggen: Lui toujours, lui partopt Wat slotwoord toe te voegen aan deze schets Er is in de verschijning van Bismarck een trek van onmiskenbare groot heid, een monumentale trek, dien ik liefst zou aanduiden met het woord, dat de Italiaansche kunsthistorie toegepast heeft op Michel Angelo La terribilath, niet het verschrikkelijke, noch het schrikwekkende, een term die de mate van kracht aanduidt, die niet doet huiveren en byna doet vreezen. Hy beeft zyn werk verricht met een geestesinspanning, met een moed een kloekheid, die men vereenigd slechts vindt bij heel weinig mannen, wier namen op historiebladen pryken. >Ik heb geen oordeel uit te spreken over de inwendige inrichting van bet Duitsche Ryk over de kansen, die het in de toekomst loopt. Niet te ontkennen evenwel is de machtige leiding, bewerking zon ik zeggen, tot een waarachtig, welvarend, vaststaand Ryk. »Hoe dikwyls de val ook werd verkondigd, de keizer en zyn ryk zyn vast blyven staan. Indien gy nog eene vergelijking wilt met eene andere groote verschyning, zie dan wat de droom van den eersten Boneparte tot stand gebracht heeft. Zie hoe dat wereldryk in- eengevallen is als een Sodom's appel van haar schel ontdaan. »De uitkomsten van Bismarck's werk zyn zichtbaar genoeg. Zulk een arbeid kan niet door een gewoon man gedaan worden voor die kracht koestere men bewondering, al bly ve die bewondering tot de uiterste kracht be perkt. Die kracht openbaart zich in de zonder linge veelzijdigheid van zyn geest, die zich op ieder gebied bewogen heeft. Hy was niet alleen kanselier, maar ook een minister van handel en nijverheid, die in de staathuishoudkundige toestanden van zyn land een geheele omwen teling heeft gebracht. Zyn kracht schonk hem een soort welsprekendheid. Hy heeft woorden gesmeed, beelden uitgedacht, die voor aityd het eigendom van het Duitsche volk zullen blyven. Zelfs de diepste diepte van het men- schelyk hart heeft hy kannen peilen. Aan zyn zuster bij het overlyden van haar kind GOD DA, 8 April 1895. Vrijdagmorgen hadden voor de rechtbank to Rotterdam pleidooien plaats in eene zaak, allaen reeds belangrijk omdat in eene derge- lyke nog nimmer de beslissing van den Neder- landschen rechter gevallen is. Een heer, te Rotterdam woonachtig, vertrok ongeveer een jair geleden op een avond naar Gouda. *s Avonds nog zonde hij huiswaarts keeren. Hy kwam echter niet terug, doch werd levenloos den volgenden morgen uit een der singels te Gouda opgohaald. Hij was by eene verzekeringmaatschappy tegen ongelukken verzekerd, en ingeval van dood tengevolge van een ongeluk voor een tamelyk aanzienlijk bedrag. Voor do erfgename van den genoemde pleitte mr. Havelaar en voor de gedaagde maatschappij dia zich ongehouden rekende het verzekerde bedrag uit te betalen mr. Knottenbelt. Het voornaamste punt van debat was dit kan de erfgename volstaan met door vermoe dens aan te toonen dat er geene reden bestaat om zelfmoord te veronderstellen, en zoo ja, kunnen dan de door haar te bewyzen aange boden feiten hiertoe leiden of mag de maat schappij direct bewijs eischen van getuigen die het ongelnk met oogen aanschouwden Eischeres meende dat een belangryk ver moeden is, dat iemand verondersteld wordt zich zelf lichamelijk leed aan te doen, en ver klaarde zich bereid te bewyzen dat de gelde lijke omstandigheden van den overledene in goede orde waren, dat in zyne naade omge ving niets van zorgen bekend was, dat hij 's avonds naar Gouda was gegaan en daar nog zaken gedaan had en deze in zyn notitie boekje had opgeschreven, dat hij in een kof fiehuis dien avond nog kalm en opgeruimd had zitten praten en dgl. meer. Was dit alles bewezen, zoo meende eischeres, dan wezen deze feiten met het feit dat de verzekerde verdronken gevonden was onwederlegbaar op een ongeluk. Mr. Knottenbelt, voor de gedaagde maat schappij pleitende, meende, dat waar op eischeres de bewijslast drukt dat de dood het gevolg was van een ongeluk, de vermoedens door haar bygebracht niet voldoende zijn. Met het oog op art. 1959 B. W. moeten deze toch gewichtig, nauwkeurig, bepaald, en met elkan der in overeenstemming zyn. De omstandig heden dorr eischeres gesteld zyn dit, volgens hem, niet. Hoe vaak komt het niet voor dat er schynbaar geen reden is voor zelfmoord, en de naaste omgeving dezen niet kan verklaren? Mevrouw, ik was een man, ik wilde, dat het hart mijner vrouw aan mij hing. Er kwam strijd met mijn schoonmama. El$a leed daaronder, meer nog, toen het bepaald tot een breuk kwam. Het leven hier werd onverdragelijk. Ik nam mijn ontslag en trok met mijn ongelukkige Elsa naar mijn familie- good Corswald. Hier werd onze kleine Armgard geboren. Ik koesterde groote verwachtingen van dit nieuwe geluk. Mijn vrouw lachte mij niet meer toe ook in hare afwezigheid stond haar mama tus- schen ons. Elsa stierf bij de geboorte van het tweede kind een doodgeboren meisje. Hare oogen rustten verwijtend op my, maar mijne liefde was verkoeld. In haar stervensuur werd haar liefde weer opgewekt en de mijne ook. Zij greep mijne band en van hare bleske lippen klonk de bede: «Zweer me, dat je aan mama alles vergeeft, dat je haar hier laat komen om Armgard op te voeden, dat je haar esrt en dat je haar bij je zult houden tot aan baar dood.” De oude dame had oplettend naar hem geluisterd maar toen hij er au bijvoegde: «Ik rampzalige ik zweer het,” toen legde zy meêlydend het hoofd schuddende, de hand op zijn arm. «Tiefort, ik beklaag je Op de Pnaschtentoonstelling te Alkmaar werd o. a. aan D. op 't Landt te Rietveld bij Woerden een bestuursprys uitgereikt voor vette koeien.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1