TH HE ten, iHTEN, SB vten i verts, ?rd ter Boek- Meuws- en Advertentieblad BINNENLAND. voor Gouda en Omstreken, No. 6631. 34ste Jaargang. ZN. fELILLETOA. f 3AP GA ZIJN Donderdag 11 April 1895. &Co. hage. De tweede Vrouw. GBLOEM< Advertentaën tot 1 uur de» midd. •i «Zoo I - en Co.» GBJf. zittende Kat. Trommeltjes pera. i. WOLFF, tt, Gouda, 'drecht. Boskoop a ter. ben ik over- nog dezelfde, Hg «D i. •erlijk, past mi >UDE MMER «Ga naar het buitenland, heer eene trouw I" antwoordde ik EKE beste Kaih- t gebruikt i Trommel' miÖHOMT t in flacons met ge a ons Han- ichtbank te tkroond met i’s, Gouden Medailles, re- Diploma rille en Cer- l’s Hygienic het mig Extract m uitgevon- treft, het is het beste de vele en tuigt. Het DISLIJK lerde borst* jebruik der weldadige ebiet en de tNTHE be- it hare uit- chappen op Aan den hoofd-opzichter van fortificatiën J. M. van do Wetering, bygenaamd De Rooy, te Delft, is de gouden medaille met de daaraan verbonden gratificatie toegekenfl voor 36-jarigen trouwen militairen dienst. 1 Gisteren kwam bij de rechtbank te Amsterdam lór de zaak van Gesina Keizer, beter bekend als het wonder vrouwtje van de Bloemgracht, beschuldigd van het onbevoegd uitoefenen der geneeskunde. Zij had namelyk aan Th. May- land een zalf voorbeschreven, waarin eene aan zienlijke hoeveelheid lood voorkwam, hetgeen gevaar voor zijn leven heelt doen ontstaan De rechtbank veroordeelde haar tot eene geld boete van f 300, bij niet betaling te vervan gen door 2 maanden hechtenis. De beklaagde verklaarde, dat zy niet wist waaruit de zalf bestond, en dat deze haar ge regeld avonds laat door een onbekende werd gebracht. Er kwamen een vyftal getuigen»a décharge* voor, die verklaarden door de zalf der juffrouw genezen te zyn. Desniettemin eischtte het O. M. dat het hof haar veroor- deelen zou tot eene gevangenisstraf van 6 maanden, wegens het plegen van eene hande ling, waartee zy niet bevoegd was, Inzending van De Katholieke Landdag, welke den 15n April (tweeden Paaschdag) in De Harmonie* te Sneek zal gehouden worden, zal gewyd worden aan de bespreking der volgende maat schappelijk» vraagstukken Punt I. Reorganisatie der R. K. kiesver- eenigingen en van den Landdag. BS Jz. m echtheid is k steeds voor- amdsr Firma I. Maandag is te Amsterdam in den ouderdom van ruim 74 jareu overleden de beer J. N. Scheltema, voormalig predikant by de Re non- strantsche gemeente alhier. De heer Scheltema was indertijd niet alleen geacht als predikant, maar ook als burger. Alles wat het openbare leven kon bevorderen trok hem aanvooral heeft hy zich verdien- stelyk gemaakt door de eerste hand te leggen aan de ordening van bet stedelijk archief. Daaraan bad hij dan ook zjjne benoeming tot archivaris te danken. Zooals bekend is, werd door hem en Dr.Tebbenhoffde bekende gouden beker, die thans op ’t museum berust, op de zolders van het stadhuis onder oude papieren gevonden. Hy stelde veel belang in alles wat de Goudsche historie betrof, o. a. was aan zyn initiatief de viering van het 600 jarig bestaan van de stad Gouda en de stichting van het monument-Houtman te danken. De laatste jarens levens bracht hij in wel verdiende rust door. Gisteren had te Zand voort het volgend on geval plaats: laadplaats der schelpen zouden eenige ^gvvulde wagens naar het station worden ge-' reden. Jongens, die daarby aan het spelen waren, sprongen op den achtersten wagon, om eens mee te 'ryden. Toen de snelheid van den trein echter al grooter werd, sprongen zy er af, doch daarby had een hunner het ongeluk met een been in de koppeling van den achter sten wagen te blyven hangen en achterover te vallen. Met de beenen omhoog en den rug op den grond werd de kleine over een afstand van ongeveer 500 M. voortgesleurd. Deerlyk gewond werd hy door vier zyner makkers, die den trein waren nageloopeu, naar de ouderlyke woning gedragen. ynen 48 pag 2 kolommen Romans, ische Ver- rleitKaad- enz., voor W per 8 t. Nederland ERREUS, -Bosch. Daar de Algemeene Rekenkamer van oordeel is, dat het vervoer van kleederen en andere voorwerpen tot persoonlyk gebruik, medege nomen door de ambtenaren der directe be- Een twintigtal opgeschoten jongens kwamen gisterennacht omstreeks 12 uur binnen by een tapper in de Haarlemmerstraat te Amsterdam, waar door hen een karaf jenever en 3 fleschjes bier werden ontvreemd. Vandaar gingen zy naar een tapper aan den Korten Singel on namen daar een vaatje, inboudende 21 liters brandewyu, uit de gelagkamer mede. Een agent van politie heeft ben achtervolgd, doch zij wierpen de karaf op de Haarlemmersluis tegen de straat, zoodat die brak, terwyl sy het vaatje brandewyn san de P. H. Kade hebben nedergezet. Het mocht den agent niet geluk ken een dier jongens te vatten. Het vaatje is aan den toper ter band gesteld. (Hbl.) lastingen, invoerrechten en accynzen, op hun dienstreizen alleen dhn ten koste en ten laste vau het rijk kan worden gebracht, wanneer gedu rende de reis waarvoor gedeclareerd wordt, qachtverblyf is gehouden moeten worden, is bepaald, dat wanneer dienstbenoodigdhedeu en voorwerpen tot persoonlyk gebruik door ge doemde ambtenaren te zamen verpakt worden medegenomen en de vracht voor het vervoer daarvan in één som is betaald, zoodat het on- mogelyk is die som te splitsen, de gebeele vracht voor rekening van den ambtenaar moet blyven. D. GOUDA, 10 April 1895. Het is morgen 25 jaar geleden, dat de zaak van den heer D. Samsom geopend werd. Wy wenschen den eigenaar geluk met deze heuglyke gebeurtenis. Door onvermbeiden ijver eu kennis van het vak heeft hy zyn handel in manufacturen en mode-artikelen gemaakt tot eene inrichting, waarop onze stad trotsch mag zyn. De zack is door het gansche land bekend en heeft baar klanten heinde en ver, tot in de Overzeesche bezittingen. De goede smaak, die in alles beersebt wat uit zyn ateliers komt, en de soliede behandeling welke men daar gewoon is, hebben vanzelf bijgedra gen tot bet succes, waarop de heer Samsom heden met voldoening mag terugzien. Geopend op de Botermarkt in het huis waar thans dc firma Guilleron en Venema is gevestigd, werd eenige jareh de zaak verplaatst in het sier- lyke en welingerichte gebouw aan de Markt. Ouze dames kennen den weg daarheen en zullen zekerj trouw blyven aan de firma, waar zy zoo goed bediend worden en zoo voorkomend en degelyk wordey behandeld. Tal van onderscheidingen op tentoonstellin gen vielen den beer Samsom ten deelzyne zaak behoort onder de beste van dien aard in ons land. Moge bet den eigenaar gegeven zyn nog jaren zyn zaak in bloei te zien toenemen Met dezen wensch stemmen zeker ook de vele vrienden in, die de heer S. zich in de afge- loopen kwarteeuw gemaakt heeft. a. Het is noodzakelyk vereenigingeu te stichten werkzaam op sociaal gebied. b. Hoe moeten deze vereenigingeu worden georganiseerd Punt II. Woning van den werkman. Punt HL 'Toestand der weezen en ouden van dagen ten plattelande. Punt IV. De katholieke pers. «Waartoe, baron?** vroeg ik zeer ernstig. Ik trok onwillig mijne hand terug. Zijn gezicht veranderde, hij zag er weemoedig uit Zyne donkere oogen verloren hun vasten blik. De harde trekken ver dwenen uit myu gelaat, ik zag hem vriéndelijk aan. «Val mij nu niet in de rede," zei hij haastig, «ik zal kort z(jn." En nu verteld» hij zyn toestand, zyn verleden, alles in korte afgebroken zinnen. Wonderlijk, het maakte my boos en het beroerde myu hart tegelykertyd. En toen, na een poosje gezwegen te hebben, zei hy «Ik verlang uw jonge leven voor my, al uwe geest kracht voor mijn kind, waarvan het bezit u in het beste geval een kwestieus moedergeluk aal vqjfcchaffen en ik vraag de opoffering van uw mets- jesvryheid. Ik heb geen hart meer voor de liefde; alleen vriendschap en trouw kan ik u aanbieden. Daarentegen verlang ik ook uwe liefde niet, alleen uwe trouw, dat ge mijn naam rein en ongeschonden houdt. Slaat ge toe F" Hy hield mij zjjne hand toe, alcof het den koop van een paard gold. Terwyl hij zyne voorwaarden stelde, waren zyne trekken weer hard geworden. Dat stiet my tegen de borst. Alle zachtheid schudde ik af en sprak gestreng «U speelt met het heiligste, heer baron I Ik heb te hooge gedachte van het huwelijk, om uw aanzoek aan te nemen I" «Dat kon ik wel denken, barstte hij na los. «Een Duitsch meisje is te sentimenteel en te belust op liefdesgeluk I” Dat ergerde mij. baron! zoek u daar geraakt. Een geval van pokken heejft zich te Kripelh- a/d. IJsel voorgedaan in eefi werkmanegezin bij de Uselmondache Laan, bij een kind van 4 jaar. nomen reis, zijne belangstelling daarin enz. Maar eerst zijn portret. Hy zal zeven-en-dertig jaar oud zijn. Hij is een schoon man, doch verouderd vóór den tijd. Niet bevredigde wenschen, een gebroken carrière en een ongelukkig huwelijk hebben aan zijn trekken een gestrenge uitdrukking gegeven. Zijn teint is bleekbruin, zijn haar begint reeds te grijzen. De oogen staan trotsch, houding en stem ayn gebie dend. Stel hem je zóó voor en denk dan aan den toestand na ons levendig gesprek. Mijn lieve mevrouw bladerde intusschen in een familiën-journaal. «Juffrouw Zemplin,** begon hij weer met zijn hel dere stem, «wilt u even met mij op het balkon gaan F Ik moet u een gewichtige levensvraag voorleggen. U permitteert, nietwaar, mevrouw?’’ Hij sprak zonder aandoening. Nieuwsgierig, vroo- lijk, zorgeloos volgde ik hem. De zon was onder gegaan, het was koel, moedwillig speelde de wind met de lokken langs mijn voorhoofd. Vol verwachting zag ik hem aan. „Wilt u niet even gaan zitten?" vroeg hij galant. «Daarvoor is het mij te winderig,’’ antwoordde ik vrymoedig. En waarlijk, ik rilde. Hij lachte zonderling en zag mij doordringend aan. Ik voelde het bloed naar de wangen stijgen, maar ik hield zyn blik goed uil. «Hebt u moed?” vroeg hij uit de hoogte. „Wilt u dien op de proef stellen, heer baron F” gaf ik hem koel terug en mat hem van het hoofd tot de voeten. «U is strijdlustig," zei hij met een treurig lachje, «dat voldoet mij. Iets anders: kunt u ter wille van een goede zaak ergerlijke dingen van allerlei soort vergeten F” ADVERTENTIES worden geplaatst ran 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte. Voor de Amsterdamscbe rechtbank stonden gisteren drie straatroovers terecht, die in den nacht van 15 op 16 Januari in de Pylsteeg een zekeren Köning hadden aangegrepen en geslagen, en van zyn horloge mot ketting en portemonnaie met geld hadden beroofd, nadat xy hem eerst hadden gedwongen in onder scheidene tapperijen hun gelag te betalen. Een der drie had bovendien getracht by een goud smid een nikkelen horloge voor een zilveren te verkoopen, en by die gelegenheid een kwartje dat op de toonbank lag als het zyne beschouwd. Het O. M. eischte tegen twee dezer be klaagden (recidivisten) eene gevangenisstraf vau 4 jaar en tegen den derde 2 jaar. Door de arrondissements-rechtbank te Rot terdam werden gisteren de volgende vonnissen gewezen P. S. 23 jaar, schipper, K. S. 20 jaar, va rensgezel, beiden te Gouderak en J. T. 20 jaar, stoker te Moordrecht wegens mishandeling van een ambtenaar in de rechtmatige uitoefening zijner functie da ie tot 3 weken, de 2e en 3e tot 7 dagen gevangenisstraf ieder. P. H. 41 jaar, sjouwer alhier wegens^ ver wonding van J. Brenkman, met een mes tot zes weken gevangenisstraf. J. van der H. 32 jaar, koopman te Lopik wegens eenvoodige beleediging tot f 8 boete subs. 4 dagen hechtenis. P. V. Pzn. 19 jaar, arbeider te Capelle a/d IJsel wegeus mishandeling der ryksveldwachters W. van Loon, D. v. d. Bosch en H. Mulder, tot 5 dagen gevangenisstraf. In de eerste plaats stond terechtG. G., 16 jaar, zonder beroep te Rotterdam. Hem wordt ten laste gelegd in Februari jl. te Kralingen of elders in Nederland een bedrag van f 6.50. toebeboorende aan M. H., dienstbode van dr. Winkler Prins aldaar eu dat hem door eene andere dienstbode van gameiden heer was ter hand gesteld om aan zyne moeder te overhan digen, wederrechtelijk zich te hebben toege ëigend. Bekl. bekent dien dag door zyne moeder te zyn uitgezonden om ten huize vau dr. Winkler Prins de wasch te gaan halen. Door een der dienstboden werd hem bet wasch- loon a f 6.50 voor de dienstbode M. H. ter band gesteld, om aan zyne moeder af te dra gen. Beklaagde beeft dat geld echter verteerd omdat hy zonder werk was. Blijkens bet voor gelezen procesverbaal maakt beklaagde zich berhaaldelyk schuldig aan diefstal van geld ten nadeele zyner moeder, die hard moet wer ken om haar gezin te onderhouden. Het O. M. requireert eene gevangenisstraf van zes weken. Men meldt nit Bruinisse van 8 April: Vrijdag is hier, onder geleide van een offi cier en torpediaten, de benoodigde hoeveelheid dynamiet aangevoerd tot het laten springen van drie gezonken schepen op de reede »de Keeten* en »de Grevelingen* tydeus de stor men van December en Januari jl. Indien het stormachtige weder van Zaterdag dit niet belet had, zon toen reeds de eerste proef op het wrak in >de Keetengenomen zyn. By meer kalm en bestendig weder zal het vernielings werk nu deze week aanvangen en, zoo moge- lyk, ten einde toe voortgezet worden.- In gespannen verwachting hing zijn onderzoekend oog aan mijne lippen. «Ik kan bet," antwoordde ik flink en fronste daarby het voorhoofd. «U is trotsch," zei hij betrokken, «zoudt u de billijke aanspraken voor uw eigen persoon kunnen opofferen voor <en goede zaak?" Bliksemsnel vloog mij een gedachte door het hoofd. «Spreek rond voor de vuist, mijnheer I U is een nihilist en u wilt mij ook aanwerven I" Hij scheen geheel van zyn stuk gebracht. «Welnu I geef u geen moeite I Ik haat het nihi lisme, dat ongezonde mengsel vau grootheid eu laag heid, van kracht en machteloosheid, van moed en lafhartigheid Dat alles voerde ik hem heftig tegemoet. Een heldere lach deed mij schrikken. Uit dien dichtge knepen mond kwam dat geluid zoo onverwacht, dat ik geheel bedremmeld was. «Leest u nihilistische romans F" spotte hij. «Zoo iets als bijv. «Am Horizont" van Friedrich Frie drich F" Nu, Hese, ik heb dat boek gelezen. En hij was zoo kalm en bedaard, dat ik mij vreeselijk schaamde over myne dwaasheid. Maar den triomf gunde ik hem niet. Mot de grootste kalmte antwoordde ik «Den roman kei* ik misschien spookte er nog wat van in mijn hoofd, toen ik u verdacht. Vergeef mij dien misplaatsteu ijver, heer baron 1" Hy greep ongegeneerd mijne band. -ü is een kostelyk wezen, juffrouw. Strydlustig, getrouw aan uwe overtuiging. Inderdaad, u ■f- De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs er drie maanden is f 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Baron Tie- ir, een bescher- boogsohat. Zyi invloed ou ter op haar cnuujuü ia F Een biifon Tiefort, uit man, dien ik weinige uren, voor mijne niet bij den eersten blik F" 1“ "iid Thorese. Onze verbintenis is een beklonken zaak, een nieuw, zon- betrekkings-engagjment. Je weet, gen, ik moest eene betrekking hebban, fort gaat op reis. Hij js weduwnaar, maling van myne mevrouw, dio hem ba ajnd moe die kloekmoedig en trouw den slechten i JtBioedt uitoefent. Mevrouw Ruschewey heeft mij warm bij Wil je zyn aanzoek hooren? Hij overviel mij daarmee na een levendig gesprek oier zyn voorge- Ntar M DmUek. X Wraak konden wy niet nemen, wjj konden alleen bevrediging vinden in den stoutent eed, dien wy zwoeren in alkanders hand. En gehouden hebben wij hem ook, zeker omdat wij niet in de verzoeking kwamen, ELese? Maar by mij hefeft de verzoeker aangeklopt. Naar den uiterlijken vorm wonnen, maar naar den geest ben ik geloof mij Bese Wie mijn verloofde is? Corlswald, een t verloving leerde kennen. «Wie minde ooit en r a Ach, spreek die woorden niet uit,{ derling soort van l die beste mevrouw Ruscheweyh gaat naar Lotharin- fort gaat op reis. Hij js weduwni nseling van myne mevrouw, dio heml hoogschat. Zyn kleine zevenjarige Armgard heeft eend moeder noodig, schadelijk maakt, dien hare groott hem aanbevolen.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1