BS, 'S BINNENLAND. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. JDA, Vrijdag 12 April 1895. No. 6632. 34ste Jaargang. 1 HllLLETUi\ De tweede Vrouw. ’eauté’s H.ïïd. de hand. lark 4 v n Inzending van Advertentiën tot 1 uur de» midd. hier myn huwtlijk Naar het Dui tech. for ®rer.” GOUDA, 11 April 1895. Te Amsterdam is tot arts bevorderd de beer J. Prince, geb. te Gouda. De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyk met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Noinmer» VIJF CENTEN. in den stadsschouwburg niet door Hare Ma jesteit worden bygewoond. hebben zullen I. een met was gehouden komen. na uk >n; daaronder 00,000 Hark 1.01 IMIIE ffllfU VT of 3.50 e 1.75 I m —.90 n bankpapier leilijk met de •d, en ieder st wapen van ioten zelf in De gemeenteraad sloten, aan c' som van nemen der fabriek. [MON, AMBURO. et vertrouwen daar wij bij ar deelneming 9t vervolg be- reëele bedie* geëerde Be- lel voor Heette! Men lette (oed «rk.— rtMMMt testete en a M en a M en a M en a M en a M en a M BnaM300,200 1 van Schoonhoven heeft be den eigenaar der gasfabriek eene f 12,000 aan te bieden voor het over- eval biedt de die door de Jedgekeurd en ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels i 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. spoorlyn, en nadat deze had gezegd dat het te doen was om den trein te laten derailleeren om zoodoende de wachteres, waar hy het land aan had, weg te krijgen, den boom mede op de rails heeft geschoven, en dat V. hem daarna alleen heeft vastgebonden. Dat hy zich niet bewust was van de groote ongelukken die zouden hebben kannen gebeuren, welke beken tenis hjj vol houdt, maar het verdere van de getuigenverklaringen voor onwaarheid doet voorkomen. Zeer ernstig brengt de president hem onder het oog welk gruwelijk, gelukkig zéér zelden voorkomend feit hjj heeft gepleegd, waardoor een veertigtal menschenlevens in gevaar werden gebracht. Het 0. M., vertrouwende dat de rechtbank termen zal vinden om te straffen eisclit schnldigverklaring van beide beklaagden aan het hun bij dagvaarding ten laste gelegde en volgens art. 164 van het wetboek van straf recht beider vëroordeeling tot 15 jaren ge vangenisstraf. De beer G. E. Bron, predikant bjj de Herv. gemeente te Helder, mocht Dinsdag onder zeer talryke blijken van belangstelling, den dug herdenken, waarop bij 40 jaren geleden te Berken woude in zyu dienstwerk werd bevestigd. In de met groen en bloemen feesteljjk ge tooide Westerkerk, waar zich de gemeente had vereenigd, werd den jubilaris door het zang-^ koor Harmonieeen feestlied toegezongen. Verschillende redenaars voerden er het woord: ds. Beekhuis namens de Helderscbe gemeente, ds. Klaassen, van Uitgeest, namens de predikanten der classis van Alkmaar ds. Pawi u, van Anna Paulowna, voor den ring Ztefa- en ds. Kossen uit naam van den krans vanWleldersche predikanten. Ook aan stoffelijke bewjjzen van hoogschat ting ontbrak het niet, waarvoor de jubilari- zichtbaar aangedaan zjjn dank betuigde. rereisohte offi- g der prjjzen ok de betref- gratis bjjge- Kunstigers on- ficieele lijsten, ichiedt steeds Staat en kan ar verkiezing ‘tere plaatsen den. ’el uk beguu- nljjke prijzen licieele bewjj- egen en onze ark 350,000, enz. op den becht- ming van alle telneming be- aeke derhalve, uitvoeren, de in elk geval Gedurende het verbljjf van Hare Majesteiten te Amsterdam zal H. M. de Koningin niet aan alle diners deelnemen. Ook zal de voorstelling ns plan van rekking dezer gde Geldver- lijke buiging, „uwe hand.” „Als een slaapwandelaarster stak ik ze hem toe, de heliotropen langs den rand van het balkou ver spreidden ook oen verdoovenden, zachten geur. Mij aan de hand houdende, naderde hjj mevrouw Ru- sobeweyh „Mevrouw, mjjn verloofde 1” Dat was mijne verloving, Revel Vóór zijn afrei zen naar Corswald zag ik den baron nog tweemaal in tegenwoordigheid van mjjne meesteres, neen, van mjjne moederlijke vriendin, want dat is zij werkeljjk voor mij geworden. Over acht dagen wordt hierin stilte ons huwelijk voltrokken. Dominé 8., die se dert jaren de vriend en geestelijke raadsman van mevrouw Ruscheweyh is, voltrekt het huwelijk. Tie- fort’s reisgenoot de echtgenoote van den predikant en mijn geliefde mevrouw zullen onze getuigen zijn. Dan gaan wij per sneltrein naar Corswald, waar wij de booze schoonmama in persoon met hetonomstoo- telijk feit van ons huwelijk zullen verrassen. De baron, die nu reeds zijne toebereidselen voor zijn groote reis maakt, zal mij plechtig in mijn rechten bevestigen en mij dan zoo spoedig mogelijk ontslaan van zijn hinderlijke tegenwoordigheid. Of ik do toekomst vrees? Tberese, ik fluister mij Egraond’s woorden voor „Voortgezweept door onzichtbare geesten, hollen de zonnepaarden van den tyd voort met het lichte wagentje van ons levenslot. Ons blijft niets over, dan moedig de teugels te grijpen en de wielen vrij te houden van steenen hier en het storten in den afgrond daar. Vanwaar en waarheen het ia ons onbekend.” By alle aandoening blijft mjjn verstand nog al ft nieuwe plan sn slechts wei- n 115,000 lo- ggDe heer R. L. Martens, burgemeester dezer gemeente, heeft het beschermheerschap aan vaard der Orkest-Vereeuiging «Euphonia»alhier. Dr. L. A. van Langeraad te Stolwyk heeft het beroep als predikant by de Ned. Herv. Gemeente te Lekkerkerk aangenomen gaslicht in de coupé. „Neen, maar waarom rookt u niet F” „Ik vind de coupé daar te eng voor.” „Dat vermeed ik om u, Marie. De indringende nieuwsgierigheid der reizigers mocht u lastig worden.” „Ik zou niet weten, wat de nieuwsgierigheid der mensohen moest opwekken.” „Lieve Marie, je hebt veel geschiktheid om juist te redeneeren. „Welnu, zou je zelf geen belang stellen in een jong echtpaar, aooals wij toch voor stellen F* „U hebt gelijk”, antwoordde ze onbeschroomd en daarbij klonk wu heldere lach, die hem moed gsf- „Bssfp vriendin, nu een woordje in ernst,” sprak hij vlug. „Leg dat vervelende woordje „u” op zij. Gehuwden gaan vertrouwelyk met elkauder omhet woordje „je” kan daarbij niet gemist worden.” „Dat zie ik in,” stemde zy toe. „Ik zal er my dapper op toeleggen om „je” on „jij” te zeggen, maar ik verzoek je dringend, niet meer over ons huwelijk te spreken.” „Hoe meen je dat?” vroeg hij uiterst verbaasd. „Nn, wy zyn wel voor den vorm, maar nift...” Zy bleef in hare woorden steken en kleurde hevig. Wantrouwend zag hij haar aan. Marie, ik dacht, dat je verstandiger waart” i De jonge vrouw wijde opvliegen, har» blauwe oogen fonkelden hem strijdlustig tegen. Doch plotseling verbleekte zij en keerde het hoofd af om haar gelaat u v*rijergen. „Ik wGde ie niet WÊJigon,” zeide hy bedaard. i i (Fenft wrwVA) Te Kapelle a/d IJsel doen zich boden 5 gevallen van pokken voor. „Arme kleine Armgard I” mompelde hij half on - bewust. Ik geloof, dat hij mij in het geheel niet hoorde; dat trof my. „Geef mij uitgebreide volmacht en ik zal my aan de opvoeding van uw kind wyden,” zei ik snel. „Dat helpt niet,” antwoordde hy dof. „Het gezag der moeder ontbreekt. Denk or nog eeos over na. Vleiend verzoeken ben ik verleerd. Spreek er eens met mevrouw Ruschewey over. Als u van ge dachten verandert ik logeer in bet hotel Bellevue een paar regels zyn voldoende om mij vol dank baarheid naar ii te doen ylen, juffrouw. Wilt u er nog eens over denken Meer oprechtheid heb ik nooit op iemand’s ge laat gezien. Er kwam een wonderlyk gevoel in mij op, een zucht naar daden, geloof ik. Het be dwelmde mij. „Ik neem uw aanzoek aan,” zei ik snel en ik schrikte van mijn eigen woorden. Met de grootste bevrediging knikte hij mij toe, volstrekt niet, of voor een paar minuten zyn zaak nog hopeloos stond. Als ik mij niet daarvoor ge schaamd bad, dan had ik mijne woorden terugge nomen. „Lieve juffer I” zei hij nu met een diepe, ridder- Bij kon. besluit is als blijk van goedkeuring en tevredenheid, de bronzen medaille en een loffelijk getuigschrift, ingesteld bij kon. besluit van 22 Sept. 1855 No. 64, toegekend aan C. Reuring», te Gouda, wegens het met levens gevaar redden vau een kind uit bet water aan de buurt Verloren Koste aldaar, op 11 Oc tober 1893. Gisteren is door de rechtbank te Rotterdam het faillissement uitgesproken van Hermanns Wolfswinkel, stalhouder alhier, rechter-commis saris mr. H. A. van Rees, curator mr. D. van Ilouweniuge, advocaat en procureur te Rot terdam. In den nacht van Dinsdag op Woenadaj, tusschen 12 en 1 ure, werd in de Spuistraat te 's Gravenhage een bejaard heer aangesproken om geld door een hem onbekend manspersoon. Toen de heer aan die aanmaning geen gevolg wilde geven, gaf de man hem onverhoeds een slag op het hoofd en trachtte hem nog verder te mishandelen. De politie nam den nachtelyken aanrander echter spoedig in verzekerde bewaring. Men meldt uit Amsterdam Hedenavond had in de benedenzaal van het Leesmuseum een eigenaardige plechtigheid plaats ter' gelegenheid van de 25jarige ambtsvervul ling van den zaal bediende Hendrik Lacroix. Onder aanbieding van een kostbaar gouden horloge en eene ryk voorziene enveloppe werd hy aldaar namens eene commissie uit de leden harielyk toegesproken door dr. J". L. de Leao Laguna. Tevens had de trouwe beambte aene fraaie pendule in ontvangst te nemen, hem vareerd door den bibliothecaris en verder per toneel. Te Helden heeft een groote brand gewoed bjj den landbouwer A. 8., waar by ongelukken plaats grepen. Eene dienstmeid brandde zich ernstig aan gezicht eu handen, terwijl twee spuitgasten onder eene brandspuit geraakten en zwaar gekneusd werden aan handen, armen en beenen. Woning, schuur, stal, huisraad, akkerge- reedschap, alles werd verwoest. Alles was verzekerd. koel. „Een angstwekkende toestand,” zou onze oude dokter Paukstait zeggen. Wees niet ongerust over my, ik beu hot zelf ook niet. Den volgenden brief schryft je de barones Tieforl. Denk aan mij op den dag van mijn huwelijk en zeg dan aan Marie Zemplin plechtig: „fare well for ever.” Je getrouwe vriendin, Mabie Zkmplin.” HI. „Lieve Marie, versmaad de reisdeken nietbet is nog een groote afstand tot aan Corswald on de avondlucht is koel.” Met zorgzamen yver reikte baron Tiefort Scholsoh-geruite reisdeken toe aan de vrouw, wie hij sedert weinige uren door het huwelyk verbonden. Zij fronste hot voorhoofd orj met koel heid dankende, legde zij de reisdeken over hare knieën. „Zal ik ook dat eene raampje sluiten?” vroeg hy kalm en beleefd. Mijn God, had hij er dan volstrekt geen begrip van, boe verstikkend bet haar hier moest zyn na de ondervonden gemosdsbowegingan en met nog zoovele in het verschiet? „Dank u,” antwoordde zy. Als iemand, die weel, dat hij zyn plicht heeft vervuld, leunde hij weer in de kussens van d^oupé. Men naderde een klein station, de locomotief ^ot schril, de jonge vrouw schrikte er van. „Ben je verschrikt?” vroeg hij deelnemend en boog zich naar haar tos. Hoe onverdraaglijk ge lijkmoedig zag hy uit zyn oogen by het spaarzame Voor de arrondissements-reebtbank te ’s Her- ^Ogenbosch is behandeld de zaak tegen de tuide Schyndelscbe personen, verdacht van bet vastbinden op de spoorwegrails van een dikken boom, teneinde een trein te doen derailleeren en daaruit bun voordeel te halen. Uit het getuigenverhoor bleek o. a. dat is afgeluisterd een gesprek tusschen beklaagden, waarin zy bespraken het plan om den trein van 9 nur te nemen, wyl daar waarschyniyk geld mede zoude worden vervoerd en ze dgu voor den winter onder dak waren dat ook is gehoord dat beklaagden tegen gezegd: de zaak is niet gelukt, hoe wy nn op eene andere manier aan centen moeten komen dat zij hebben gezegdals we nu maar den mond honden, maken ze ons niet» en meer samenspraken betreffende het feit dat beide beklaagden op den bewusten avond zyn gezien, gaande in de richting naar de spoorlyn. Van den A. klompen en V. schoenen aanhebbende dat beklaagden aan verschillende personen hebben verzocht, toen de zaak in onderzoek was, van niet te veel te zeggen en hebben beloofd te zullen tracteeren als de zaak wa< afgeloopen Dr. Van der Hagen en dr. Heken, belast geweest met een onderzoek naar de geestver mogens van beklaagde Van den A., verklaren, dat de beklaagde volstrekt niet krankzinnig is. Dat bij hem wel afwykmgen, hallucination, waren waar te nemen, doch dat die volstrekt niet van invloed waren op de toerekenbaarheid. De beklaagde V., door den president aan een scherp verhoor onderworpen, ontkende alle schuld. Beklaagde beweert, dat hy op boven genoemden avond, byna voortdurend ia geweest in de woning van de wed. Van den Akkeren in bet geheel niet op de spoorlyn ia geweest; dat hij niets van de heele zaak weet, zelf ér □ooit van heeft gesproken en dus niet afge luisterd kan zijn. Hy doet dan ook uitkomen, dat alle verklaringen daaromtrent afgelegd door de getuigen, valach zyn. Ook ontkent hy de schoenen op dien avond te hebben aan gehad, welke ter terechtzitting aanwezig zyn, en die in zijne woning zyn in beslaggenomen en juist passen in de ontdekte voetsporen. Beklaagde Van den A. ondervraagd, ver haalde, dat men hem had bang gemaakt met te zeggen dat hy moest aterven en men hem zyn geweten had ontnomen. Dat hy daarop eene bekentenis in de gevangenia aai den bewaarder en den directeur heeft afgelegd, welke bekentenis hy echter een uar daarna tegenover den rechtercommissaris weer introk. Verder bleek dat hy daarop zes dagen niet heeft willen eten en zich daarna gek heeft om zoodoende uit do gevangenis te Dat hy echter, toeu hy merkte dat onderzoek der doctoren zulks niets zoude uithalen, zyn bekentenis voor de rcchtercom- mi esar is beeft herhaald als volgt: Dat hij op verzoek van den beklaagde V. den eikeboom beeft mede gedragen naar de De bekende Concertzanger, de heer Arnold Spoel, leeraar aan de Koninklyke muziekschool te ’s Gravenhage, zal op de 2e uitvoering der Orkest-Vereeniging «Euphonia» eenige liederen zingen. Die uitvoering zal plaats hebben op Dinsdag 30 April a.s. in de zaal «Kunstmin» der So ciëteit «Ons Genoegen»en alleen toegankelijk zijn voor B.H. Kunstlievende leden der ver- eeniging en voor hunne dames. Op bet programma zullen, behalve verschil lende nummers voor orkest en solo, ook voor komen Symphonie No. 1 van Mozart, door dezen meester op zyn 8e jaar gecomponeerd, on te lande nog zeer weinig bekend. «Psalm 23» van Bargiel (zangkoor m»t be geleiding van orkest). «Engelenkoor» van bovengenoemden beer Spoel (zangkoor door den componist zelve te dirigeeren). Door bet bestuur van het waterschap Wil leskop, Kort-Heeswijk en Blokland is opge- maakl de rekening van ontvangsten en uitgaven van het waterschap over het dienstjaar 1894. De ontvangsten bediagen f 8540,71, de oit- gaven f 8258,30, batig slot f 332,41. Naar wij van welingelichte zijde vernemen, zou de regeering reeds thans besloten zyn, tot de benoeming eener staatscommissie over te gaan, tot het uitbrengen van advies omtrent regeling en grondslagen eener pensioen verzeke ring voor oude werklieden. Reeds binnen een betrek kei yk kort tijdstip zou de benoeming dezer commissie kannen worden tegemoetge zien. (>Tel.«) en a M 20000 en aM 10000 5000 3000 2000 1000 400 155 0,98,69,42,20

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1