7 31ÏÏS. ‘pp»h V. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. BINNENLAND, No. 6635. lier. teVlLLETüA loppen. 0 o De tweede Vrouw. Woensdag 17 April 1895. Inzending van Advertentiën tot 1 uur de» midd. borenbedoeld.Q ambtenwr gesloten 8E. >rd«n AG1N- ter JKirma p onzen nuun 1DIJCK. NGA. TIÜ8. uitgezonderd ligt voor de de Rekening de is. herkozen is. aMtraat 1. Kantoor. )uccra. 94, tonder '^‘/s* December i.l. vyl het fonds wegens 2791 >ene som van 1000. ien pet. De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelyk met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prys per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Hommers VU F CENTEN. nrkrggbtu Firma’»t Schoonhmtn lillllMHE WANT het behoud ae vernuftige 9te werkelgk rticuliere be- oende aan de Deelhebbers: oor de by art. ceurd en vast te saldo’s van 3,166,178 39, De commissaris van politie te Groningen waarschuwt tegen de kwade practyken van de vrouw van den gevangenbewaarder van den Berg aldaar genaamd Antonie Stinissen. Zij weet onder allerlei voorwendsels het vertrouwen der winkeliers te winnen en zich huishoudelykH goederen van allerlei aard te doen afgeven, welke, om aan snoeplust te voldoen, even spoe dig worden beleend. Het is gebleken, dst zij thans ook hare 2()-jarige dochter, Anthouia, gelijk bedrog laat plegen, en genoemde beambte, Naar M Dtnitck. Meu schrijft nit S lied recht: De eerste ambtenaar ter secretarie alhier, die voor 5 weken in zyne betrekking was ge schorst, is, in de afgeloopen week, nu het college van B. en W. weder voltallig is, door het dagelyksch bestuur ontslagen. Overigens schynt de zaak bet stadium van rust te zyn ingetreden, dat gewoonlyk aan de verwijzing naar de openbare terechtzitting voorafgaat; althans wij vernemen, dat de instructie tegen ADVERTENTIEN worden geplaatst 15 reg-ek a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Uroote letter» worden berekend naar plaatsruimte. Door het harddravery-comitó der Ned, hard draverij en ronvereeniging zyn voor de hard draverijen in 1895 door genoemde vereeniging te houden, benoemd tot leden der Jury Jhr. mr. de Millj van Heiden Reinestein te Zuid- laren, voorzitter, J. Blom te Meppol, Karei Del Court te Velzen, A. Teas den Haag, baron F. V. Heemstra te Lochem, G. Henrink ie idem, H. baron v. Pallandt te Arnhem, J. Wy- nants te Heemstede en ritmeester Quadekker te Haarlem. Te Lobith is Zaterdag aan gespoeld het lyk van een man, hetwelk bij onderzoek bleek een der werklieden te zyn van de dynamietfabriek te Opladen welke bij de ontploffing 19 Maart was gedood. Aan het lyk ontbrak een arm, welke vermoedelyk by de ontploffing van hei lichaam was geslagen. De postduivenvereeniging »De Ooievaars te ’s-Gravenhage, die in den afgeloopen winter haar 20-jarig bestaan herdacht, besloot die ge beurtenis in het seizoen der wedstryden te vieren door het houden van een nationalen postdui venwedstrijd uit Berlyu op Zondag 21 Juli a.s. Dit is de derde wedstrjjd van dien aard, welke van de vereeniging uitgaat. In 1882 en 1887 werden nationale wedstryden g< houden van Parijs en Maagdenburg. o bovenbedoelden ambtenaar gesloten was. Toch schynt nog niet alle? opgehelderd en hoort men vele geruchten omtrent een onderzoek naar allerlei zaken, die in verband staan met de hier geheerscht hebbende veeziekte het mond- en klauwzeer. By kon. besluit is, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend aan P. van 't Hoff Stolk, als dykgraaf van het Hoogheemraadschap do Krim- perwaard, provincie Zuid hólland. Men schrytt uit Hengeloo Een eigenaardig Twentsch gebruik is, da^ op den avond van den eersten Paaschdag op sommige plaatsen paaschrureu ontstoken worden; tien, twintig soms om eene gemeente. Het komt voor, dat de opgerichte brandstapel een omvaug heeft van ettelyke kub. meters en daaraan tonnen gevuld met teer toegevoegd worden; intreden van ’t donker levert een phan- tastisch gezicht op en trekt vele toeschouwers. Een ander gebruik, dat by tal van fabrieken in Twente in zwang is, bestaat daarin, dat aan de jongens en meisjes, die in de fabriek werken, eenige paasebeieren ten geschenk» worden gegeven. Vooraf worden deze eieren dan bij honderdtallen in de ververyen in ver schillende kleuren geverfd, hetgeen het ge schenk des te welkomer maakt. Men scbryft uit Bruirrisse Vrijdag is de onderzeesche stooping, door dynamiet, van het wrak en bet slechten der aanwezige lading steenkolen op de reeden in >de Keetenc voltooid, on deze ia als ankerplaats nu weer even veilig als vroeger. Het geheele achterschip aan den wal van den polder Stavenisse terecht gekomen. die bovendien nog de zorg beeft van een talrijk gezin, is onmachtig dergeiyke gemaakte schulden te betalen. Het programma van de 3e nationale wed vlucht is thans verschenen. Daaruit blykt, dat de uitgeloofde pryzen zyneen gouden medaille of f 40, een kunstvoorwerp of f 25, en verder verguld zilveren en zilveren medailles of de waarde daarvan, benevens kunstvoorwerpen en eerepryzen. H. M. de Koningin-Regentes heeft 2 groote zilveren medailles beschikbaar gesteld, waarvan eene met de beeldtenis van H.M. de Koningin en eene met die van H. M. de Ko- ningin-Regentes. toen een plaats op den divan aan en ging zalf op een stoel zitten. Ik draalde met' te gaan zitten en vroeg bescheiden; «Zal ik thee schenken P” Meteen spottend glimlachje viel hierop mevrouw Kaulfuss in: ,Dat is mijn ambt” en zij stak de hand reeds uit om den theepot aan te vatten. Vlug kwam nu Tie* fort tussohenbeide met zie woorden n Pardon, mama, u zult wel kunnen begrijpen, hoe de jonggetrouwde man verlangt, voor de eerste maal een kopje iheo uit de handen zijner vrouw to ontvangen als/t je belieft, Marie I” en hij schoof mij den pot toe, waarop ik dapper begon te schenken. Zonder iets te zeggen ging mevrouw Kaulfuss weer zitten, maar zij dronk niet van de thee, die ik voor haar had ingeschonken. De baron en ik hielden ons, alsof wjj ’t niet bemerkten en ledigden met genoegen onze kapjes. «Slaapt Armgard nog?" waagde ik aan de oude dame te vragen. ,zHet lieve kind heeft veel rust noodjg", antwoordde zij eentonig, «gewoonlyk wordt zij eerst om tien uur wakker." «O, dat is minder,9 zei Tiefort luchtig, «laat ik je nu eenayloor ons huis rondieidun, Mariehet laatst zuUbh Hj dan aan Armgard’s kamer een beurt geven." Hij stond daarbij op en bood mij vriendelyk zijn arm. Toen ik dien aannam, moest ik toch even een blik op mevrouw Kaalfuss werpen, die daar too doodstil zat. Haar blik trof my als de beet van een slang; ik rilde er vat. e Tiefort geleidde mij nu door het gausche buis, waar alles orde en netheid toonde- Als huisvrouw vervulde mevrouw Kaulfuss blykbaar la alleoptich- Birmingham ie een modelstad genoemd, maar volgens een eohryver in de Fortnightly Review» wordt Glasgow »nog« beter bestuurd ja, mag het in dit opzicht de eerste stad des ryk» heeten. Het bestuur kenmerkt zich door le zuinigheid bij de gelduiiddelen, 2e den uit- stekenden gvzondheidsdiebat, zoo in het phy- sieke als in het moreels; 3e een oprecht stre ven naar de vermeerdering van bet geluk der inwoners. Dit komt omdat mannen van zaken de stad besturen als een groote onderneming en niet half-en-half als een liefdadige instelling; »Trusis,< comrtissien uit den gemeente** raad, zorgen voor de markten, het drinkwater, de verlichting (gas en electriciteit), parken, museums, baden en „waschhuizen en zelfs voor het tramverkeer. Zesden jaar geleden be taalden de burgers 1 s. 2 d. in het|JC belas ting voor ontoereikend eu slecht drinkwater. Toen beloof men bet water 35 Eng. mijlen ver wit het seboone en romantische Loch Katrine te halen. Door zuinig beheer daalde de drinkwaterbelasting weldra tot 8 en in de laatste 4 jaren tot 6 stuivers. Alleen Dublin heeft goedkooper, Manchester heeft geen beter water. In 1869 nam de gemeente van de 2 gas maatschappijen de bereiding en levering van gas over. Het verbruik is verdrievoudigd, terwyl de prys naar verhouding daalde. De uebee e schuld voor gaswerken nog byna 2,000,000 zal, naar men vertrouwt, in 25 jaar zyn afgelost. Sinds een jaar Of drie voorziet do gemeente Zondagavond viel van den kwakel op de Karnemelksioot het 5-jarig zoontje van v. H. te water. De heer A. J. L. aarzelde niet on- middellyk te water te gaan en had het geluk de drenkeling behouden op het drooge te brengen. GOUDA, 16 ^pfil 1895. De adjudant-vaandeldrager G. G. van den Bergh, van het 4e reg. inf. te Leiden, zal 1 Mei a. na 38-jarigen dienst, den dienst met pensioen verlaten. Ingevolge beschikking van den min. van oorlog is genoemde adjudant, met ingang van dien datum, benoemd tot administrateur van bet garnizoens-kleedingmagazyn te Gouda. Men schryft uit Millingen: By de werf van den heer W. Leygraf te Millingen liggen thans twee schepen ter repa ratie, het eene van de wed. P. Vermaas, dat met dynamiet geladen is geweest, het andere van Th. Drevers, dat de lading nog moest innemen. Wie op die schepen, vooral op het eerst.), een kykje neemt, kan zyne oogen haast niet gelooven by het zien der verwoesting die daar is sangericht. Stukken yzer, pisten, bouten, de afgebroken boegspriet, overblyfsels van het weggeslagen dek, brokstukken van de roaf, het ligt alles in de grootste verwarring door elkaar. Van buiten is bet schip op ver schillende plaatsen geheel uit zijne voegen ge rukt en is 't »werk< nit de naden gedrongen. Twee dingen zyn bier haast oubegrypelyk: in do eerste plaats dat 't schip niet dadelyk is gezonken, maar nog meer, dat de by de ont ploffing neerstortende groote mast, dia in zyn gewefingen val de bovenste kisten dynamiet uit elkander sloeg, zoodat de patronen door het ruim rolden, geen tweede ontploffing heeft fefoorzaakt. Wel ia das de verpakking zeer zorgvuldig geweest, en scbynt het dynamiet zich nog in goeden toestand te hebben bevon den, hoewel de oorzaak der ontploffing voor altijd een geheim zal blyven. Vrydag was een gevolmachtigde van de dynamietfabriek te Opladen in gezelschap va» een scheepsbouwmeester uit Kleef te Millin gen, ten einde de schade der beide schepen op te nemen. Het schip van Drevers zal nog wel gerepareerd kunnen worden; bet andere is zoo ontredderd, dat er niets op zal zitten dan het te slechten.* Er bestaat alle hoop dat de schippers de geleden schade geheel vergoed kfygen. Heden (Dinsdag) gaat het dynamiet by Spy k weer naar Opladen terug. De gepensioneerde vice-admiraal jhr. Fran cois de Gasembroot is Zondag ontslapen aan de gevolgen der ongesteldheid, welke hem in de laatste weken aan het ziekbed gebonden hield. Deze oud-vlagofficier werd geboren te Luik den 26aten Juli 1817 en betrad den 16 Nov. 1832 als adelborst by bet Koninklyk Instituut der Marine te Medemblik de marine loopbaan, waarin hy op zoo hoogst eervolle wy’ze Koning en Vaderland heeft gediend tot 14 November 1872, toen jhr. De Gasembroot als kapitein ter zee ter zake van ongeschikt heid voor den militairen dienst wegens in en door den dienst bekomeu lichaamsgebreken op pensioen werd gesteld, onder toekenning van den rang van scboüt-by-nacht. Op staatkundig gebied is de hr. De Gasembroot ongeveer 20 jaren werkzaam geweest als lid van de Tweede Kamer: van 18661871 voor ’s-Gravenhage en van 1875 1883 voor het kiesdistrict Delft. In de Kamer sloot hy zich aan bij de toenmaals vry sterke conservatieve party, die vooral de koloniale-liberale politiek bestreed. zich met iets voornaams in hare bewegingen var* de sofa- op. Zij was gekleed in een donkergrijs mor gengewaad en had een kanten mutsje op. Zij naderde mij niet, maar wachtte blykbaar op mijne begroeting. Dat zy daarop eenige minuten moest wachten, lag aan den baron. Tiefort zag er veel bleeker uit, dan gewoonlykhy scheen niet geslapen te hebben. Maar zijn oogen straalden hartelijk, die met tevredenheid op mij rustten. Hij stak mij vrijmoedig de hand loe en bracht de mijne galant aan zijn lippen om er een kus op te drukken. «Goeden morgen, Marie, heb je goed geslapen Maar dat behoef ik je eigenlyk niet te vragen, je blozende wangen geven daar reeds antwoord op.” «Kom, laten wij dau thee drinken,” zei hy vroolyk. «Daarna moet je mij veroorloven, dat ik je ons huis met bybehooren tot in de kleinste by zonderheden laat zien." Weer had hij ongedwongen mijne hand gegrepen en geleidde mij naar zijne schoonmama. Nu eerst kon ik haar gelaat goed beschouwen. Rese, stel je voor een ondeftig gezicht, zonder eenig spoor van hartstocht als van een Hornhuttersche en denk u daarbij een paar donkergrijze oogen, di$ rusteloos in beweging en voor iedere booze of lage uitdruk king geschikt z^n. Koelbloedig liet ik haar door arende oogen op mij ruston, doch plotseling ver zachtte zij de uitdrukking r vanhet was, alsof hare oogen achter kaar breeds roodaebtige ooglede»} verdwenen. «Goeden morgen, mevrouw Kaulfu»»,” zei ik mot heldere stem, volstrekt niet onderdanig of bevend. Langzaam en eentonig antwoordde zij«Goeden morgen, mevrouw de barones.” Tiefort weee my ten haar plicht. Tol in de kleinste bijzonderheden was alles in orde. Hoe alles er uitxag, kan ft u niet schrijven, alleen over twee vertrekken wil ik je wat mededeelen, namelijk over Tiefort's kabinst en over zijr. bibliotheek. Het kabinet is klein, maar heel huiselijkeen dichter zon er zich op syn gemak gevoelen. Het is niet zoo smakeloos overladen met sieraden, als de andoro vertrekken, ik sag er een groot rouw floers, dat over een schCjiksry hiug en waaraan oen immortellenkrans was vastgemaakt. »EI»a,” sei do baron, op de schilderij wijtende. «Waarom is de schilderij bedekt?" vroeg ft ver baasd. Dat zal jo aan mijn schoonmama moeten vragen”, antwoordde bij spottend en wy gingen daarop de bibliotheek binnen. Ik werd door een gevoel beven* gen, alsof ik een kerk binnentred, zooveel indruk maakten op mij die folianten, die van alle volken en tijden spreken kofiden. «O I” klonk het onwille keurig van myne lippen. Bliksemsnel keek Tiefort om. «Wat scheelt er aan, Mkrie vroeg hij. «(Aw niets”, antwoordde ik. Wat gingen mij ook eigenlyk zijn boeken aan, nietwaar? Om er over heen le praten, vroeg it hem«Heb je m alle gelezen Hij glimlachtu en vroeg: «le wilt me toch niet ondervragen om te tien, of ik iets van den inhoud vergeten heb?" Hield hy mij voor zoo dwaas om te denken, dal hij al die boeken van begin tot eind had doorgele zen? Daar zou oen menschenleveu niet vohlo-ndo voor tijn. JForSi eareelfi.) Ongeveer acht uur werd er beschroomd aan de deur van myn slaapkamer geklopt. Ik deed open eu tag Johanna vypr mij staan, het dienstmeisje, dat don. vorigen avond mij welkom had geheeten. «Mevrouw Kaulfua# laat mevrouw de barones vragen, of zij beneden komt om thee te drinken," klonk haar boodschap en daarbij zag tij mij nieuws gierig aae. Ik was reeds geheel gekleed en myn haar was ook al in orde gebracht. Dat vond Johanna jreppig en haar groote mond vertrok zich tot een «raten lach. \«Ga vooruit,” zei ik kortaf, «ik kom.” Bij keek my vorschend aan, toen ging zij fluks ▼oforait do trap af. Wy gingen verscheidene deuren voorbij, voor zy aan den linkerkant de deur van de woonkamer opende. O, wat scheen de zon betove rend door de bruinroode tullegordynon op de zilveren trekpot en de Chineesebe kopjes, die op de helder gedekte tafel stonden. Door den indruk, dien het fraaie woonvertrek met zyn gebeelen inhoud op my maakte, stond ik ietwat beschroomd, temeer du de man mij naderde, die zyn wel en wee in mijne han den had gelegd. Ik kleurde en vroeg mij zalven af«Waarom hoeft hy het toch gedaan Toen was alle beschroomd heid opeens geweken on mevrouw Kaulfuse richtte B Beroepen by de Ned. Herv. Kerk te Wou- brugge ds. Geselschap te Berkel en Rodenrijs. j -

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1