ft Directe Spoorwegverbinding met GOUDA. Winterdlenst 1894/95. - "Aangevangen 1 October. 'l'Ud van Greenwich. I t LM Bnltenlandsch Overzicht. Kantongerecht te Gouda. Haute Nouveauté in PARASOLS. A. van OS, Az., Beurs van Amsterdam, StaUn-Ganera&l. le. Kami». Zitting van Dinsdag 16 April, 81/» nar 'savonda. Ingekomen zjjn een aantal kon. boodschap pen ten geleide van goedgekeurde wetsontwer pen en andere mededeelingen die voor kennis geving worden aangenomen. Van de Tweede Kamer zjjn ontvangen de laatsteljjk door haar aangenomen wetsontwerpen, zoomede bet aangenomen wetsvoorstel tot her ziening van het Wetb. van Bnrg. Rechtsvor dering met begeleidende missive waarin wordt bericht dat de heeren mrs. Hartogh en Pjjnappjl zjjn aangewezen om dat voorstel in deze Kamer schriftelijk en mondeling te verdedigen. De heer Geertsema vraagt het woord voor eene motie van orde. Het voorstel tot wijziging van het Wetb. van Burg. Rechtsv. is een voorstel van zeer bjjzonderen aard. Het betreedt een terrein, waarop de meeste leden dezer Kamer zich niet plegen te bewegen en waarbjj zjj zeer de verlichting behoeven van de weinige by uitstek deskundigen in deze Kamer. By de vernienwing der afneelingen zon het geluk kunnen meebrengen, dat die deskundigen over de verschillende afdeelingen werden verdeeld, maar het lot speelt soms leeljjke parten. Daarom stelt spr. voor het voorstel-Hartogh niet dadelyk te verzenden naar de afdeelingen, maar eene commissie te benoemen van vjjf leden, om haar op te dragen lo. ter behoor lijke voorbereiding van het sectieonderzoek een leiddraad saam te stellen en door het lot te doen aanwyzen welke van die leden in ieder der afdeelingen zitting zal nemen 2o. als rapporteurs over het voorstel op te treden. Bij aanneming van dit voorstel zou hij den President willen verzoeken de commissie te benoemen. Zonder beraadslaging of stemming wordt het voorstel van den heer Geertsema aange nomen. De Voorzitter benoemt hierop tot leden dezer commissie, naar ouderdom van zitting de heerenMelvill van Lynden, Vlielander Hein, Rahusen, Van Zinnicq Bergsma en Van Boneval Faure. By het lot wordt aangewezen dat de heer Van Lynden zitting zal nemen in de tweede afdeeling, de beer Vlielander Hein in de derde, de heer Rahusen in de vijfde, de heer Bergsma in de vierde en de heer Faure in de eerste afdeeling. Daarna zyn de afdeelingen opnieuw saam- gesteld, waarna de vergadering is gesloten. Het is niet altjjd gemakkelijk, uit de zee van debatten waarin congresleden zich ge woonlijk baden, de werkelijk belangrijke pun ten op te vi9schen. Toch zyn er o. i. inder daad belangrijke punten geweest op het Congres van het «Algemeen Ned. Werkliedenverbond,! waarop wjj even de aandacht willen vestigen. Zoo b.v. de quaestieder «arbeiderswoningen.! Waar aan de eene zjjde werd aangetoond, dat uitbreiding der onteigeningswet zeer noodza kelijk is, werden aan den anderen kant sprekende voorbeelden aangehaald van het geen door particulier initiatief kan worden gedaan. Wjj hopen dat de mededeelingen uit Leiden in vele plaatsen zullen worden gelezen en tot navolging zullen wekken. Ook over «vrouwenarbeid in fabrieken! is bet laatste woord zeker nog niet gesproken. Wjj zyn het geheel eens met hen die van meening waren, dat in beginsel vrouwen niet in fabrieken thuis behooren gehuwde vrouwen niet omdat het huisgezin haar roeping is, en meisjes niet omdat fabriekslucht in den regel geen goede atmosfeer is voor aanstaande huis moeders (al herinnerde de heer Heldt aan de uitzondering van Verviers, ten gevolge van »Toynbee*-werk). Maar evenzeer had de af gevaardigde van Bolsward geljjk, toen hij betoogde dat sommig werk veel beter door vronwen dan door mannen kan worden gedaan. Een toestand, zooals die in de fabriek «Hol- landiac te Bolsward, waar slechts ongehuwde vrouwen worden toegelaten en tegen hetzelfde loon als mannen, is misschien nog de meest gewenschte. Het bljjft echter de vraag of alle fabrikanten wel in staat zyn der concurrentie het hoofd te bieden, indien zjj den vrouwen arbeid even hoog betalen als dien der mannsn Van zeer veel gewicht waren de mededeelin gen van den afgevaardigde van Heveskes om trent den «veldarbeid van kinderen.* Plaats gebrek belette ons die mededeelingen op te nemen, hoewel de qualificatie «ontzettend door de vergadering daaraan toegekend, ook ons niet zeer overdreven voorkwam. De af gevaardigde verbailde boe jonge kinderen op de Groningsche akkers van 's morgens vroeg tot 's avonds laat in de weer zyn als volwassen personen; in hun «schaftjjd* bovendien nog vaak werk moeten doen voor luie knechts of meiden, nauweljjks nachtrnst krijgen en Zondags vaak uren ver moeten moeten loopen om boodschappen te doen. Het optreden van den eenvoudigen landbouwer die Heveskes ver tegenwoordigde, gaf allerminst reden om hem van overdrjjving te verdenken, en de vergade ring kwam dan ook onder een diepen indrok. Trouwens, de afgevaardigde van Hindeloopen en anderen bevestigden de mededeelingen uit Heveskes. Van de aangegeven middelen tegen een dergeljjke kinder-exploitatie uitbreiding der arbeidswet tot den veldarbeid, verhooging van den leeftjjd tot 14 jaar en leerplicht achten wij vooral de eerste twee doeltreffend. Leer plicht, boe zeer ook door ons mede voorgestaan, zal in dit opzicht geen afdoend middel zyn. Want te recht betoogde de heer Heldt dat men dan toch geen waarborg heeft dat de kinderen na den schooltijd niet door de ouders worden geëxploiteerd. Wjj meennn ten slotte, dat aan de discassiën en vooral aan de verschillende mededeelingen meer aandacht moet worden geschonken dan aan de genomen besluiten. Wjj herhalen,dat congresbesluiten alleen dan waarde bezitten wanneer zy de eindresultaten zjjn van zorg vuldige onderzoekingen. Dat na bleek hier gewoonljjk niet het geval te zyn. By de meeste onderwerpen had de heer Heldt, die door zyn langdurige parlementaire ervaring verder ziet dan zyn mede-werklieden, de grootste moeite om het veelzjjdige van ingewikkelde quaesties niet over bet hoofd te doen zien, het geen hem toch lang niet altyd gelukte, zoo b. v. bij het debat over «landnationalisatie! en over «progressieve grondbelasting,! waar van men alles behalve goed op de hoogte bleek te zjjn. Ten slotte zullen de voorstanders van «protectie! zeker wel uit de vergadering van gisterén hebben bemerkt, dat althans een deel der nieuwe kiezers hun protectionistische ver- wachtingen wel eens zou kunnen beschamen. Ook op dit punt sloeg de landbouwer uit Heveskes spijkers met koppen, zóó dat de protectionisten die er niet zoo licht weer uit zullen krjjgen. In strijd met de loopende geruchten naar aanleiding der officieuze mededeeliog daarom trent door ons dezer dagen gedaan, wordt ons met zekerheid gemeld, dat by de Regeering wel ernstig bet plan bestaat, tot de benoeming van een staatscommissie voor de werklieden- pensioenen over te gaan. «(Tel.)! De gezagvoerder van bet stoomschip »Mer- rirnac,! van New-Orleans II April te Havre aangekomen, rapporteert den 2den April op 45° 22' NBr. en 41° 40' WL. het verlatene Engelsche schip «Arnote hebben aangetroffen. Het had belangrjjke slagzjjde over stuurboord en vjjf zeilen waren weggewaaid. Eene boot, die derwaarts werd gezonden, bracht het scheepsjournaal mede, waaruit bleek dat het schip grootendeels met granen beladen was, waaruit de slagzjjde die het schip had, was af te leiden namelyk, dat de lading overgegaan was. De boot werd weder derwaarts gezonden om te zien of het mogeljjk was de lading over te werken en de pompen te peilen, ten einde na te gaan of het schip dicht was. Het onderzoek viel in beide gevallen gunstig uit. Het weder was te stormachtig om dien dag iets te doen, doch dé gezagvoerder besloot, toen het des anderen daags beter weder werd den opperstuurman en 8 man naar de»Arno te zenden om de lading over te werkea. Na eenige uren kon men reeds belangrjjke ver mindering in de slagzjjde bemerken, weshalve de gezagvoerder besloot het verlaten schip op sfeeptouw te Deinen, terwjjl de bemanning op de «Arno! de lading bleet overwerken. Na eenigen tijd gesleept te hebben brak de sleep tros en werd een nieuwe sleeper samengesteld uit de 13 dnims manilla kabel van de Merri- mac en de stalentros van de»Arnotezamen ongeveer 130 vadem lang. Door hooge zee en wind brak ook deze sleeptros, zoodat men dien dag het sleepen moest opgeven. Er werden nog zes mau naar de «Arnov gezonden om by het overwerken der lading te helpen. Tegen middernacht werd het zoo mistig, dat men het verlaten schip uit het oog verloor doch den 4den April kreeg men het weder in het gezicht en het schip was toen genoegzaam recht gewerkt. De gezagvoerder liet toen den voorraad proviand, drinkwater en zeilen onder zoeken en bevond dat er van alles in overvlped aan boord was. Ook de cbromometers liepen behoorljjk. Derhalve werd de opperstuurman en 10 man der equipage aan boord gelaten met order om het schip onder zeil naar Liver pool te brengen. Toen de «Merrimacc de «Arno! verliet, was het schip volmaakt zqe* waardig en zette hat met een gunstigen wipd de reis voort. Zooals reeds door ons wej-d vermeld, is de equipage van de «Arno! dopr het Dnitsche stoomschip »Normannia* met groot gevaar van boord gehaald. Dinsdagavond hield de heer mr. H. Smeenge voor de werkliedenvereeniging «Werken en Leven» te Meppel eene lezing over de verze kering van de werklieden voor hun ouden dag. Op welsprekende wjjze toonde hjj aan dat die verzekering is in het belang van den werkman, van den werkgever en van den Staat waarom hij de kosten der premie voor een penaioenfonds door deze drie belaughebbenden, elk voor een deel, wilde laten betalen. Uit voerig toonde hij vooraf aan, dat een pensi oenstelsel wenscheljjk en uitvoerbaar is. De gelden voor dergeljjke instelling, huiten de bjjdragen van werkman en werkgever, zon hjj willen vinden uit een deel der uitgaven voor rust en orde, uit die voor de armenzorg en liefdadigheid. De op deze wijze besteede sommen zouden, naar sprekers, overtuiging, dan betere vruch ten dragen, ontevredenheid wegnemen, aan meer jeugdige krachten werk schenken en strekken tot veredeling der samenleving. Bjj wijze van proef is aan enkele rgtuigeu van de stoomtram der H. IJ. S. M. naar Scheveningen de vacum-rem aangebracht, waar door 't mogelijk is met vollen gang binnen een afstand van 20 Meter te stoppen. De proefnemingen zyn goed geslaagd en met 1 Mei a. s. zal dit remtoestel aan alle rijtuigen van deze stoomtram worden aange bracht. Door het bestuur van de «Vereeniging tot bestrjjding van de knoeierijen in den boter handel is een adres verzonden aan de Regee- ring, waarin geklaagd wordt over de toe nemende knoeieryen in den boterhandel en waarin gewezen wordt op het feit, dat de eerljjke boterhandel vrjjwel machteloos daar tegenover staat. Opdat de eerljjke handelaars met meer waar borg daD tot nn toe hunne waar zoaden kun nen verkoopen, geeft het bestuur den Minister in overweging, toe te staan dat producenten van en handelaars in boter hunne waar koste loos onder contróle mogen stellen van de Rijksproefstations. Te Arnhem is Zondag overleden de bekende orientalist, Dr. Pieter Johannes Vetheen man van veelzjjdige en veelomvattende ge leerdheid. Het meest heeft hjj naam onder ons verworven door zyn ongeëvenaarde kennis van onze Indiën. En zyn uitgebreide en nauw keurige kennis van onze koloniën heeft altyd te meer verbazing opgewekt, wjjl hij zelf de Oost nimmer persoonljjk bezocht. Veth's standaardwerk op dit gebied is zjjn «Java!, dat in 1873 en 1874 verschenen is. Maar ook zjjne vertaling van Wallace's«Insu- linde!, zjjn werk over «Borneo's Westerafdee- ling!, zjjne bijdragen aan het Aardrjjkskun- dig Woordenboek voor N, I.« mogen onder meer, genoemd worden. In 1889 gaf hij nog uit» bit Oost en West eene verklaring van eefaige uitheemsche woorden. Talrjjk en van niet gericfge waarde zjjn do bjjdragen, die hij als redactfenr van de «Gids* in dat tjjdschrift leverde. Dr. Veth bereikte den hoogen leeftjjd van rnim 80 jaren. Geboren te Dordrecht in 1814, studeerde en promoveerde hjj te Leiden en,werd in 1838 leeraar aan de Militaire Academie tp Breda; in 1841 werd hjj hoogleeraar in de Opstorsche talen aan' het athenaeum te Fraueker, in 1843 nan dat te Amsterdam, en in 1864 lector aan de Indische instelling te Leiden. Na de in- yoering van de wet op het honger ocderwgs werd Veth hoogleeraar aan da Leidsche uni versiteit. Toen zyn ^iensttjjd ïerstreken was, vestigde by'zich to Arnhem, kleef daar wer ken, gaf nog een en ander nit} en vierde nog onder groote belangstelling, Op het ,1*" het vorige jaar, zjjn ^Osten vo^jaardi| Een jachtliefhebber1 ta Deventer diet in de Ned. Sp. c zyn beklag, dat hjj bjj eeti po jwier tfts- schen de uitgestalde watersnippen e|i andere strandvogels;' ook vefrsch geschoten ki|viten*'te koop zag aangeboden en bjj een an& zes a acht patrjjzen. !'f j Een paar marechaussees en een politieman stonden heel leuk Bjj dién laatateü poelier voor de winkelkast te praten, maar zjj merkten niefs. Jagerlatyn. «Ned. Sport Onder dit hoofdje gééft de het bBgin van een «woorden- -$} Ijjst# van her] Jagerlatyn.* De bedoeling is Bijéén te verzamelen de eigenaardige termen eu ^uitdrukkingen in de jacht gebruikelijk en het opschrift zélf past er ook wel bjj als de lettér J. aan de buurt is. Thans hebben we alleen nog eenige A'tjés, die in het Grooj» Woordenboek helaas niet meer kunnen worden opgenomen, als zê vergeten zyn. We laten er pén paar volgep. Aanslaan. Een hond, aohter een aange schoten stuk wild loopend, laat wel eens een half jankend half blaffend geluid hooren. Dat noemt men aanslaan. De hond noejnt men losbek Aanslag. Schieten iu den aanslag of op den snap: een eigenschap welke niet alle jagers bezitten. Het schot wordt als het ware op het wild geworpen, oogenschjjnljjk zonder dat de jager mikt. Op watersnippen en in het kreupelhout op koajjnen, komt deze manier van schieten goed te pas. Die er aanleg voor heeft, leere het daarom als hjj het nog niet kan. Aansnjjden. Stukbijten, beschadigen van het geschoten wild, door den hond een leelyke eigenschap, welke sommige onde honden van zelf krygen, maar bjj jonge honden door ver keerde drefsuur of behandeling ontstaat. Aantrekken. Wanneer de hond op zekeren soms vrjj grooten afstand, de lucht van wild in den uens krijgt, begint hjj te teekenen en gaat hjj langzaam naar het wild toe, totdat hjj met zekerheid de plaats waar bet is, kan bepalen. Dan staat hjj. Dat langzaam op het wild toesluipen, noemt men aantrekken. Aanzeilen. Een vlucht patrjjzen of eenden wordt niet gezegd te komen aanvliegen, maar aanzeilen. Acht-ender. Een vierjarig hert heeft acht enden« of takken op zyn gewei. Arm. In tegenstelling van trjjk* wordt QOUDA ROTTERDAM. Ooida Maerdraaht. Ifiaiwarkark Ckpalla Rotterdam Oapalla JViaawarkark Maordrsckt IN 7.26 8.40 9.06 9.40 10.46 10.56 12.08 0 7.81 8.47 n 0 11.0S 0 0 7.3» 3.54 0 0 0 11.09 0 0 7.46 9.01 0 0 0 11.16 0 7i 7.55 9.10 9.25 10.— 11.05 11.26 11.28 6.OS 7.25 7.47 8.16 9.46 5.16? 6.13 0 0 0 0 0 5.1» 6.J1 0 0 0 0 0 5.16 6.29 0 0 0 0 0 S.SS 6.85 7.45 8.07 8.18 0 10.08 12.61 1.24 3.52 4.50 6.24 6.66 7.10 8.82 8.48 9.40 11.02 11.10 12.58 0 0 4.57 0 6.08 0 0 0 9.47 0 0 1.05 0 0 5.04 0 6.10 0 0 0 9.54 0 0 1.12 0 0 5.11 0 6.17 0 0 0 10.01 0 0 1.21 1.44 4.10 6.20 6.42 6.26 7.80 8.62 9.08 10.10 11.20 11.80 11.88 ROTTERDA M—O O U D A. 9.11 10.11 10.17 10.27 10.84 10.41 10.47 12.08 12.40 1,46 2.80 2.10 3.48 4.20 4.46 6.31 7.07 8.10 S.41 1.56 0 0 0 0 4.55 0 7.17 0 9.10 2.02 0 0 0 0 5.02 0 7.24 0 9.6 2.09 0 0 0 5.09 0 7.81 0 2.15 2.48 3.10 4.08 4.40 6.15 5.61 7.87 8.80 10.06 OOU D A DEN HAAC 11.10 r f 11.22 1.06 1.11 1.17 1.16 1.82 4.67 0 6.01 9.49 Gowda 7.10 fc.16 2.1» 2.87 10.42 12.11 12.21 12.64 1.27 8.66 4.46 6 27 6.59 7-18 8.19 9.37 11.06 11.18 Isv.-H. 7.42 1.47 /BL-Xr. 7.47 I.-Zegw.7.58 1.66 N.d-L.d.8.02 ▼•orb. 8.07 9.08 9.68 'aHago 8.12 9.18 9.82 10.07 11.27 •otfe. 6.86 8.40 T.I5 8.08 8.81 Oldav. B.K0 8.64 Voordos 5.59 7.08 8.18 UéMokt 8.18 7.88 8.88 8.41 9.— 10.10 10.1611.38 11.43 Gouda 8.40 AmatordflR Wp 7.6f 8.81 9.10 6.11 6.16 6.22 f 6.81 0 5.20 0 6.36 0 18.41 18.51 1.86 1.67 4.25 6.26 6.56 6.41 7.48 OOI' DA-UTRECHT. 10.06 10.18 10.66 12.48 2.28 8.51 3.18 4.47 6.88 5.57 7.45 8.38 10.14 11.09 2.87 0 5.87 7.69 10.87 10.20 0 11.17 f 1.46 8.07 0 5.05 5.46 6.17 8.07 1.56 10.36 0 10.11 11.46 1.20 3.08 1.82 8.60 5.89 6.81 6.86 8.28 9.11 10.68 6 O U D A—A M 8 T M. 10.06 18.85 .8. 2.51 4.47 5.28 7.45 10.14 19.55 18.19 1.— 8.40 8.45 6 85 1.48 11.18 DEN HAAG GOUDA. 2.16 2.45 8.43 4.15 4.42 5.17 7.- 8.05 8.86 0 10.18 0 0 1.44 0 0 0 0 4.48 0 7.06 0 0 0 0 0 0 1.49 0 0 V 0 0 0 7.11 0 0 I 0 10.80 0 0 1.68 0 0 0 0 6.— 0 7.20 0 9.(1 0 10.36 0 0- 2.04 0 0 0 0 0 0 7.26 0 0 0 10.41 0 0 2.09 0 0 0 0 5.09 w 7 81 0 10.— 'sHage 6.48 7.20 7.43 8.30 9.28 9.4610.1211.8818.16 1 Voorb. 6.54 000 N.d-L.d6.59 0 0 0 Z.-Zegw6.08 000 BI.-Kr. 6.14 000 Zav.-M.6.19 ii'i. Gnuda 6.30 7.50 8.18 0 9.58 10.1610.52 12.0812.46 2.20 2.45 3.16 4.13 4.48 5.20 6.47 7.42 8.88 10.10 UTRECHT-GOUD A. Utrecht 6.88 7.60 9.- 9.58 11.84 12.02 12.60 8.10 8.20 8.62 4.48 5.20 6.86 S.09 8.608.69 10.84 Woerden 6.58 8.11 10.16 11.50 12.26 8.42 4.16 6.47 9.119.2410.51 Oudewater 7.07 8.19 10.24 00 000 é.24 H 00 9.19 g Gouda 7.20 8.82 9.84 10.87 12.06 1.22 8.60 4.87 5.20 7.08 8.41 9.88 AM8TEKDA M-GO U D A. Amsterdam Wp 5.50 8.16 9.55 11.26 11.80 4 1.55 Gouda 7.80 9.04 10.44 12.16 18.48w 8.50 4.25 6.20 4.85 5.58 7.50 9.S2 11.07 10.00 11.— een jachtveld en zelfs j een gsbeele gemeente of een geheele streek arm genoemd, wanneer er niet veel wild op isin Nederland geen ongewoon verschynsel. Zie Stroopers. Op het stations •emplacement te Tilburg werd gister een wisselwachter door een trein aangereden en zeer ernstj^fciwendig verwond, en aan het station ArpHb geraakte gister nacht een wissel wachter bjj het rangeeren met den linkeram tusschen de buffers, waardoor de arm ernstig werd gekneusd. I Een ambtenaar van dpiWostenrijksche-Hon- gaarsche Bank te WeeneWiflMilistic, i» Woens dag op straat door zyn vïjjjegere geliefde, Marie Boranowitz, doodgeschotpfy. De daderes is ge arresteerd. Uit bet dagboek van «Ik was door een lenvorat gevangen' gei zich gereed mjj ter dooi koning zich eensklaps verklaarde my de vrjjhi ik hem beloofde on&ii stijgen en aan zjjn; buuri een be vrienden stam, eéf en een verzëgelden omvf! overhandigen. «Behoef ik te zeggei aannam en onmiddell| .steeg om de reis te aaül «Op korten afstand yl 1 detachement EngeM om mjjt tn bevrijdei men wilde mjj dadelf* k zendeling jkaanschen kanniba- jqaen en men maakte e brengen, toen de te bedenken en .1 te hergeven, indien lelljjk te paard te den koning van itovig gesloten pakje lelden brief te gaan loft pak] I del maar ik weigei aan den edel doen.' Infcns»c! zich reei den jbrief onze ontzéttipg „jh een aantal kl£i 'brief bevatte niets 'ea: toebereid kt ik de voorwaarde verheugd te paa^d rd6|„l Mam tegen, nitgezi Igemeeno vreugde ledefroeren npar de 'jimjjiat ik A, bei- vorst nntand i der EQg4- makt vaja bpt aopend. '1 W|e pakje bevon- ;r fijne uitjes 1 veelbeibeke- I heeiilijk smaken!.^. Ltbanlf tè 'jBerlijn heeft dezer een1 kastetttaak^ (teréchtIgeBtaan en is rtyk veroolqjöld M\v^tfien,fwegena «Gro- Uhfug*, tot majMc,v^n Wagens «Eigen- nutz*, tot 20 mark boéte. Als »Grober Unfugw' werd het beschouwd, als men in zjjn ejgen uitstalkast in een dood kist gaat slapen, Zonder het gordijn te laten zakken; als «Eigennutz,* als men bovendien over gemélde doodkist, waarop de huisheer een onbetwistbaar recht heeft wegens onbe taalde huurpenningen, «anderweitig verfiigt. De kastenmaker Griessler had beide gedaan, helaas! en vooral het eer3te was van gran dioze, doch hoogst nadeelige nitwerking ge weest op de «pnblieke orde*. Vele lieden toch waren naar hem komen kjjken, zooals hjj daar in de nitstalkas te prjjk lag, slechts door een wit laken bedekt. En als iemand deelnemend tegen het glas klopte, rees bjj in zittende houding op uit de kist en sprak graf achtig en weemoedig: «O, ik heb nog tijd, ik alsap nog verder.* Enkele menschen, zegt het verslag der te rechtzitting, waren door deze woorden en door het geheele pynlyke schouwspel een flauwte zeer nabjj geweest. De verdediging van den beklaagde was zeer zwak. Hjj beweerde geen gelegenheid gehad te hebben op andere wjjze zich ter raste te begeven, dan juist in die kist, voor dat raam. Zyn gemoedstoestand had verder het overige bewerkt. Het ging hem in den laatsten tjjd niet goed. Hjj was twee maanden huür schul dig. Bovendien was zyn vrouw weggeloopen, niet alleen, maar met medeneming van meu bels, bedden enz. En dit had den laatste stoot gegeven, om hem in cynisch wanhopige stem ming te brengen tot een daad, waarover hjj thane altyd in het belang van de «publieke orde» diep berouw gevoelde. Het O. M. wilde, bjj de appreciatie der fei ten, in aanmerking nemen, dat het doodkisten maken «en verlydeljjke bezigheid aas, waarbij men lichteljjk, in het besef van het ydele alle dingen, verviel tot scepticisme en ongepasten humor, en eischte een lichter straf dan de rechtbank, vooral bewust van het noudzakeljjke van «puBlieke orde», meende te moeten op- liggen. De buitenlandiche pers heeft reeds herhaal- deljjk koningin Wilhelmina uitgehuwelijkt. Na komt de Londensche «World,* naar een Reuter-telegram ons meldt, weder voor den dag met een bericht, dat H. M. gedurende haar verblyf in Engeland verloofd zal worden met den erfprins van Cobarg. Het beticht zal wel op even lossen grond- ■lag berusten als de vroegere geruchten. Voor de te verwachten tijdelyke tentoon stellingen op het gebied van land- en tuinbouw ter tentoonstelling te Amsterdam is een afzon- derljjke commissie gevormd, waarvan het bestnur bestaat nit de heeren; H.F. Bultman, te Haar. lemmermeer, P. F. L. Waldeck te Loosduinen en P. Bauduin te 's Gravenhage. Wjj hebben het, aidas het «Schoolblad*, enkele weken geleden in ous blad nog al druk gehad over de bezwaren van den onder- wjjzer die alleen voor 2 of 3 klassen stond, üopb wat te zeggen van de volgende vraag die betrekking heeft op een school in Indië en voorkomt ia de vragenbus van HetOnder- wjjs:« «Een onderwjjzer werkt met 4 afdee lingen. De aanvangsklasse bestaat nit 5 leer lingen, die geen enkel woord Hollandsch verstaan. Hoe moei de onderwijzer bet aan leggen om die 5 leerlingen ook weinig te laten profiteeren Vanwege de Pruisische regeering moet reeds 10.000 mark voor de nagelaten betrekkingen der verongelukten Bjj de dynamiet-onploffing te Salmor^h bjj Lobith beschikbaar gesteld zyn. Van dit bedrag is 100 mark gezonden aau den burgemeester van Gent (Geld.) en 500 mark aan dien van Millingen. Min schryf. uit Hillegersberg Nadat het Zondagavond in ons anders rustige gemeente ijiogal rumoerig was geweest, doordat eenige jongens een tjjd lang slangetjes hadden afgestoken, klonk ouj 8.50 uur plotseling het geroep ?an bjfand. *Apnvaukeljjk/dacht men, dat de jongens! een aardigheid uithaalden, doch toen men mannenstemmen tusschen die van de knapen door, «|mede het angst en schrik ver wekkende woord: brandhoorde noemen, stonM terstond het geheele dorp «overeind.* Iedereen vlopg naar buiten met de vraag op de wppen waar is de brand Lang he men niet op het antwoord te wachten, laar Je «roode haan* was uitgebarsten, tersjtqad| als men maar even naar de .I, f i f welke oorzaak is nog onbekend, maar ibejfg staande on l^et erf van den land- jf P.' JVan den Berg even buiten de kom imeedjë, aau het Lage Eind, die vlak te- 8t^nd, was in brand geraakt. meh den hrbnd ontdekt had dat de gjroote voorraad hooi den 1 prijs 3aon vallenden, bevreesd Jdreigend gevaar, bégon men te /t meu, «ruimen kon. Binnen tien las het ^gëBee'e> n°g huis, j gèdrégen, efen arbeid waarvoor men, als ttfBn aap het vBthpizen was, veertien dagen noodig zon hebben.''Qok het vepjvrerd in vei ligheid gebracht, maar al dit werk bleek over bodig te zijn, want de brandweer, die deed het hem. Zoo flink trad men onder lei ding 1 der brandmeesters op, dat als door een wonder de belendonde gebouwen bjjna geheel geen schade kregen en alleen een ledige hooi berg, ingericht voor schaar, mede door de vlammen Werd vernield. Alles was verzekerd. Veertig minuten na he t eerste brandalarm kwam de spuit van Terbregge op het terrein, die terstond in werking werd gesteld, Maan dagmiddag brandde het hooi nog met vorken werden toen nog de brandende plukken uit- elkander gehaald en door de brandweer ge- blusebt. Het bericht, dat de vrede tusschen China en Japan inderdaad tot stand gekomen is, wordt nu bevestigd door een telegram uit Shanghai aan de «Times.* De voorwaarden die Japan gesteld heeft en die door China zyn aaogenomen, waren in hoofdzaak bekend. De onafhankelijkheidsverklaring van Korea was te verwachten, daar dit een der voornaamste oorzaken tot den krjjg is geweest. Reeds heeft Japan geleidelyk de regeering van Korea ge- japaniseerd, en het is te voorzien, dat koning Li-Hoi zijn ohafhankelykheid zal uitoefenen onder opportoeziebt van de Mikado. De afstand van Formosa aan Japan en de betaling eener oorlogsschatting van honderd millioen yen (1 yen f 2.45) behooreode eveneens tot de bekende eischen van den ouerwiunaar. Het telegram maakt verder melding van deze bepaling Japan houdt de veroverde plaat sen en het gebied ten oosten der rivier Liao- Ho bezet. Waarschjjnljjk wordt hiermede bedoelt een tydelyke bezetting, tot na het be talen der oorlogsschatting. Het is niet te verwachten, dat China afstand zou doen van het schiereiland Liao-Tong met Port-Arthur, van Sbang-Tong met Wei-hai-Wei, en van een deel der Maudschoenstreek, waarin de heilige stad Moekden gelegen is. Volgens den correspondent van de EDgel- sche «Standard* heeft de regeering in Servië niet te vreezen dat de pretendent. Karageor- gevic het haar erg lastig zal maken. Het ontbreekt hem namelijk aan gelden geld is hier de ziel van alle intrigue. Men weet hoe Arsene aan zyn pretentiën op de Kroon komt. Prins Alexander Karageorgevic, voorheen vorst van Servië, die iu 1855 werd verdreven had drie zonen. De ondste, prins Peter, is ge huwd met een van de dochters van vorst Nicolaas van Montenegro; de tweede, prins George, overleed in 1888, en de jongste, Arsene dan, trad in het huweljjk met de Russische prinses Donata Demidoff, die hem een bruid schat van men zegt 20.000.000 roebels mede bracht. De jonge prins was echter een bjjzonder liefhebber van het 9pelen« zoo versmolt in den loop der jaren zyn kolossaal vermogen geheel, zoodat hij, na inmiddels van zjjn vrouw gescheiden te zijn, nu op kosten van zyn broer Peter leeft. Niets te verliezen hebbende dan zyn leven, kan hjj dus veilig pretendeeren, en zijn 'familie laat hem daarin ongehinderd zjjn gang gaan. Het is dus onjuist wat de «Köln. Zeit.c meldde: «Door de ruime geldmiddelen waar over de prins beschikt, is bij gevaarljjk als agitator tegen de regeerende Servische dyna stie.* Hjj zit integendeel, tot over de ooren ia de schuld en heeft mede daarom zijn ont slag uit Rus8ischen dienst genomen. Dat keizer Nicolaas hem zou protegeereu, is ook onjuist volgens de «Standard.* Onder deze omstandigheden, concludeert het Engelsche blad, hpeft koning Alexander niets te vreezen van de Karageorgevics, want in Rusland zullen zjj geen geld vinden om esn aanslag te doen op den ObrenovicS-troon. Maar daarmee is nog niet- gezegd, dat in het Servische koninkrjjk de rast niet verstoot d zal worden. De verkiezingep zyn in vollen gang; en men weet, wat d4araan in Servië vastzit. De party die de macht in banden beeft, wendt alle mogeljjke middelen f aan om die macht te bebonden, en ontziet zelfs geen dreiging en geweld daartoe. Zoo heeft thans de minister-president Christitch, de onde dic tator, weer zjjn tyest gedaan om de vry^eid der verkiezingen te beperken, teneinde io elk gevajjte zorgeD, dat de regeering de meerder heid 'fn de Sjoepsjina behoudt. Hierover gebplgd, hebben de liberalen ter elfder ure beslopen zich te onthouden, zoodat de Radicalen alléén den strijd hebben te voeren tegèn het Kabinet, dat noch vleesch noch vison is. Het ministerie-Christisch is namelijk eeüj p|vergangsmini8terie, een cabinet d'affaires, nit ajle partjjen saamgesteld, maar geen enkele onverdeeld gevallend. De strjjd pr tegen zal ^el Vezen, doch de regeering zal wel zorgen dat ,haar vrieuden er üiet slecht afkomen, en voort? van de partjjtwisten in haar voordeel gebruik maken. Wie er iu Servië de overhand behopdt, is overigens „voor de buitenwereld vrij onverschillig, mits de rust in het land maar bewaard Bljjve. Elk ministerie moet toch, wil het zeker zyn van zyn positie, naar het pijpen van Milan danseD. Bjj een nieuwe ukaze van den Czaar is den Joden in de gouvernementen Don, Knban en Twer opnieuw elk duurzaam verblyf verboden: zjj mogen er slechts tydeljjk of bjj wijze van doortocht vertoeven. Te Warschau is eeu uitgebreid komplot ontdekt, om graaf Schuwaloff, den gouverneur- geoeraal van Polen, te vermoorden. Dinsdag avond zijn verscheiden burgers van Warschau in hechtenis genomen en geboeid naar de citadel gebracht, Onder de gevangenen waren twee dames. Betreffende de Zweedsch-noorsche crisis wordt aau de «Frankf. Ztg. van «zeer betrouwbare zjjde* geschreven dat koning Oscar zich om trent de vermoedelyke ontwikkeling van het conflict volstrekt geen illusies maakt en zelfs zeer zwart ziet. Zweden dwingt hem tot een gewapend bezetten van Christiania en Dortheim ten einde Noorwegen met geweld tot reden te brengen; maar hij dien steeds «hetwelzjjn der beide broedervolken* tot leaze had, wil hiervoor zjjn bescherming niet geven en zou veel liever abdigueeren ten behoeve van zyn zoon, ware het niet dat juist de Kroonprins zoo bitter weinig noorschgezind is en dus al licht de crisis nog verscherpen zou. Ter eere van president Faure werd in de prefectuur te Rouaan receptie gehouden. Eeu radicaal «consciller general hield eeu toespraak, waarin hij den wenach uitdrukte dat er wet ten zouden tot stand komen ten bate van de werklieden, die veel verwachten van den man die zelf nit hun midden gesproten is. President Faure antwoordde dat de werk lieden op hem rekenen kannen. Hij hoopte dat de werklieden toewjjding zullen betooneu in den dienst der republiek, die op verstandige •n degelijke wjjze moet voornitstreven, een republiek zooa's de werklieden baar begrjjpen en zooais hy zelf haar begrijpt. Zitting van Woensdag 17 April 1895. De volgende personen zijn veroordeeld wegens: Jachtovertreding. P. P. de J., te Reeuwyk, vrijgesproken W. V., te Nienwerkerk a/d IJsel, J. v. R., te Gonda, J. v. M., W. v. M. en A. J. U., allen te Zevenhuizen, ieder tot f 2 of 2 dagen hechtenis. Overtreding van het Provinciaal reglement, W. v. Z., te Utrecht, tot f 1 of 1 d. hechtenis. Overtreding van de verordening op de bierhui zen te Gouda. L. B., te Gouda, tot f 1 of 1 dag hechtenis. Overtreding Pol. Verordening te Gouda. L. d. H., te Gouda, tot f 2 of 1 d. hechtenis F. v. B., thans zwervende, tot f 1 of 2 dagen hechtenis J. v. d. L., te Haastrecht en L. G. v. V., te Gouda, ieder tot f 1 of 1 dag hechtenis. Overtreding Pol. Verordening te Gouda en Strafwet. M. J. H., te Gouda, tot f 2 of 2 d. hechtenis. Overtreding strafwet. C. O., te Bloemendaal, C. d. R., te Waddinx- veen en F. J. N., te Qouda, ieder tot f 2 of 2 dagen hechtenis; T. d. J., te Kamerik, tot f 3 of 3 d. hechtenis. Openbare dronkenschap. P. v. S., te Gouda, J. W., thaus zwervende, H. J. M thans gedetineerd te Rotterdam, T. M. J. P., te Reeuwyk, J. d. D., C. K. en A." K., allen te Bergscbenhoek, ieder tot f 1 of 2 dagen hechtenis; W. J. T., te Gonda, tot f2 of 2 d. hechtenis. Openbare dronkenschap bjj recidive. D. M. G., te Gouda, tot f 2 of 2 d. hechtenis; 0. K., te Gouda, tot twee hechtenisatraffen ieder van eene week C. B., te Rotterdam, tot eene hechtenisstraf van 2 weken C. B., te Gouda, tot eene hechtenisstraf van 3 weken. Doeh lullen niet geëtaleerd worden. Kleiweg' E 7373», Goud». 16 APRIL. tfiüiBLAMn. Cert. Ned.W. 8. 2l/t dito dito dito 8 dito dito dito SVi Honoa». Obl. Goudl. 1881-88 4 Italii. Inschrjjving 1862-81 5 Uostknh. Obl. in papior 1868 5 dito in zilver 1868 5 Portugal. Oblig. met tioket 3 dito dito 3 Rusland, übl. Oost. 2e Serie 6 dito Geoons. 1810 4 dito bij Roths.1889 4 dito bij Hope 1889-90 4 dito in goud. leen. 1883 6 dito dito dito 1884 6 Sfanjx. Perpet. schuld 1881 4 Turkiij. Gepr.Conv. leen. 1890 4 Geo. leening serie D. Geo. leening serie G. jWid-Afr.Rrp. Ree. v.obl. 1892 5 Mexico. Obl. Buit. Seh. 1890 6 Venezuela. Obl. 4 onbep. 1881 Amsterdam. Obligatien 1861 8l/i Rotterdam. Sted. leen. 1886 81/, Ned. N. Afr. Handelsv. aand. A'endsb. Tab.-Mjj. Gertifioaten Den-Maatschappij dito Arnh. Hypotheekb. pandbr. 4 Cult.-Mij. der Vorstenl. aand. 's Gr. Hypotheekb. paudbr. 4 Nederlandsohe bank aand. Ned. Handelmaatsoh. dito N.-W. k Pac. Hyp. b. pandbr. 6 Rott. Hypotheekb. pandbr. 4 Utr. Hypotheekb. dito 4 Üostenr. Oost-Hong. bank aand. Rusl. Hypotheekbank pandb. 4l/i Amerika. Equit. bypoth. pandb. 5 Maxw. L. G. Pr. Lien cert. 6 Ned. Holl.IJ.-Spoorw.-Mij. aand, Mij. tot Expl. v. 8t. Spw. aand. Ned. Ind. Spoorwegm. aand. Ned. Zuid Afrik. Spm. aand. 6 dito dito dito 1891 dito 6 [TALlE.Spoorwl. 1887/89 A-Eobl.3 Zuid-ltal. Spwmij. A-H. obl. 3 Polen. Warschau Weeuen aand.4 Rusl. Gr. Russ. Sp w-Mij. aand. 5 Baltisohe dito aand. Fastowa dito aand. 6 [wang. Dombr. dito aand. 5 Kursk Gb.Azow-Sp. kap.aand. 6 Losowo Sewast. Sp. Mjj. oblig. 6 Orel Vitebsk, dito oblig. 5 Znid-West dito aand. 6 dito dito oblig. 4 Amerika.Gunt. Pac. Sp. Mjj obl. 6 Chic. fc North. W.pr. O. v. aand. dito dito Win. 8t. Peter. obl. 7 Denver k Rio Gr. Spm. eert. r.a. Illinois Central obl. in goud 4 Louisv. k NashvilleCert.v. aand. Mexico. N. Spw. Mjj. lehyp. o. 6 Miss. Kansas v. 4 pet. pref. aand. N.-York Ontario West. aand. dito Penns. Ohio oblig. 6 Oregon. Calif, le hvp. in goud 6 St. Paul. Minn, k Manit. obl. 7 Un. Pac. Hoofdlijn oblig. 6 dito dito Line. Col. le hyp. O 5 Canada. Can. 8outh.Gert.v. aand. Ven. C. Rallw. k Nav. le h. d. c. O Amsterd. Omnibus Mjj. aand. Rotterd. Tram weg-Maats. aand. Ned. Stad Amsterdam aand. 3 Stad Rotterdam aand. 3 Belgis. Stad Antwerpenl887 21/, 8tad Brussel 1886 2'/a Hong. Tbeiss Regullr Gesellsoh. 4 OostenR. Stnatsleening 1860 5 K. K. Oost. B. Cr. 1880 8 Spanje. Stad Madrid 8 1868 Var. Ned.Bm. Hyp. Spobl oert. 4 Vor.kra. 1007/, 101'/., 103 V. 08'/, •»Vm 887/, 96 *V[u 97 70 90 16'/, 28>V.. no 817/. 197/, loo'/., 678 109 68'/, 109*/, 914 74 1097/, 1017/, 161 97% 69 2»'/. 110 96 188'/, 188'/, 104'/, 61'/, 64 W% 98'/, 64>V„ 88% 104% 109'/, 97'/, 987/ 102*/( 186% 188 12% 100% 60'/, 96 18% 97 W/i. 112% 101 SO'/, 49'/, 14% 993 199'/, 109% 108'/, 108'/, 103'/, 195 130 98% 46% ■lotkom 96% 101% 101% 84 26% '4 V. 61% 64% 64"/,, 88'/, 98%, 109% 18%. 61% 10%, 78

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 2