DAMES-ÏN KIMRHOEDEN, en bevelen zich tevens aan tot het leveren en maken van COSTUMES. Chocolade en Cacao. 14 KOEIEN, «ene Boerenwagen eene SCHOUW, 1 f ADVERTENTIE#. BINN No. Kost en Inwoning Quina Laroche qï,S5S"e is de meest Krachtige en Versterkende KINA-WIJN, aanbevolen door tal van binnen- en buitenlandsche geneesheeren. Bekroond met EEREN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES. Verkrijgbaar in flacons a fl.00 en 1.Depót te Gouda by Openbare Verkooping te GOU.DERAK, ten overstaan van den Notaris Dames- en Hinderhoeden NOUVEAUTÉ’S Patenfr-H-Stollen stilt schar!1 nu eiulg Pni- MODES EN CONFECTIE. DamesAttentie 4 pCt. PANDBRIEVEN Erster Sparcassa-Verein. 3° Aankondiging. Pro Deo. FE VI De tvvt '0' Gebri Stollwerck’s WERTHEIM GOMPERTZ. van Blommestein’s Inkt is pi'oefonderVindeiijk de BESTE en volKomen ON S CHADELIJK apeldoorn-holland. II. X. van Schaik&Co. gevestigd te ’s Gravenhage. Stollwerck’s Chocolade en Cacao Kraepelien en Holm's den Heer A. H. TEEPE, Apotheker voorheen C. THIM. Kraepelien Holm, Hofleveranciers, Zeist. gl n,-| Gez. van DAN1TZ1G, HOOGSTRAAT A. 127, 200. 1OOO, 5000 en 10,000 Kronen, voorzien van halfjaarlijksche Coupons per 1 Maart en 1 September en aflosbaar a pari door midda van halfjaarlijksche uilloting. 1 Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen? Pester Vaterl&ndischer Menbiede het geluk de hand. 500,000 Mark I. z. AMSTERDAM, Maan 1895. i Nt (MMBMrki) ttouda Snelpersdruk van A. Brinkman Zoon 75,000 70,000 65,000 60,000 55,000 50,000 40,000 5000 3000 2000 De Uitgas met uitz De prijs p post 1 Afzonderlij n n u bet bedrag in k en het Jaarverslag der een Heer Het beate, onachadelykate an ga> makkelykate poetsmiddel voor Heeren en vooral dames en Kinderschoenwerk, la de Appretuur van C. M Müller A Ct. BerlinBeuth-Str. 14. Men lette goed op naam en fabrieksmerk.— Hesrsn Winkeliers In schoenwerk, lalantorlea, - aoraal-Depot by: W.8arSemann, Arnhem GEVRAAGD tegen 1 MEI door b. b. h. h. met Vrije Kamer. Br. Fr. onder nom. 2373 aan het Bureau dezer Courant. 10) Op zijn vraag t zocht hem met vast «Zeg me nu of trent Armgard.” •Daarover hebbe woordde bij koel, op je zedelijke krac’ Dat klonk uit de •Vaarwel dan,” i Dat scheen hem hy mij tot blijven. vIk heb met der het beheer van h kant zal je niet gen betreft, dat is juist mijne schoonmama er iets moeielijks vi man wenschelyk ia, hij is in zekeren voor zijn genoegen week komt hij tei dat je mij van gew doen. Spaar mij i berichten, waar ik spoedig, dan aal il ontvangen. Allerwege bekroond met Eere-Diploma’s, Gouden en Zilveren Medailles, benevens Eere-Diploma Gouden Medaille en Cer tificate/)! Award of the World’s Hygienic Exposition, Chicago 1893, is het Wereldberoemd Druiven-Borst-Honig Extract MELIANTHE UIT DB Machinale Fabriek DE HONIGBLOEM* VAN Geen middel is ot Iran worden uitgevon den welke de Melianthe overtreft, het is ONHERROEPELIJK het beste middel ter wereld, hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt. Het verzacht en geneest ONMID DELIJ K de strengste hoest en verouderde borst kwalen. Dadelijk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden. Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE be wezen, zijn de overtuiging dat hare uit nemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld. De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets., 70 ets. en 1.—, met ge bruiksaanwjjzing voorzien van ons Han delsmerk, gedeponeerd a/d Rechtbank te Gravenhage. Verkrijgbaar by F. H. A. WOLFF, Drogist, Markt, Gouda. A. BOUMAN, Moordrecht. J. C. RATELAND, Boskoop B. v. WIJK, Oudewater Doelmatige, door de nieuwste uitvindingen op machinaal gebied, verbeterde fabricatie en uitsluitend gebruik van fijne en fijnste grondstoffen, garandeerei len verbruiker van een aanbeveienswaardig fabrikaat, nauwkeurig beantwoordende aan den inhoud der resp. Etiketten. De Firma behaalde: 27 Brevets als Hofleverancier, 44 Eere-Dlploma s, gouden enzl Medailles; bewijs van uitmuntend fijn fabrikaat. Keeds 1874 schreef de Accademie national GOUDA Met genoegen zullen gedaan wo ment te doen vei burgemeester. V denkbeeld toe, da behoeft te worder verspreiden circul Stadgen Op den 16n J man, die om zy onbegrensde liefd belangen hij ge behartigde, ons al. bezat. Mr. A. A. van Gouda geboren ei aan de Hoogescl hebben volbracht maatschappelijke werd hy door i opvolger van zyn gemeester dezer Korten tyd na burgerij hem tot Beide betrekking dood toe met rechte toewijding Hy was in d( Burgervader. Gouda erkend meer dan ééns gt blijk, niet het zyn overljjden levendig welk zwt maar tevens was van mr. van Be herinnering zal b weten met hoevee het welzyn vai heeft trachten te De wensch v onzen afgestorvei teeken in zyne gericht als ziel hulde aan zjjne n Die gedachte toekenden, weerk ons lot eene Con om, gesteund doe de ayde onzer mi aan het geoppe geven. Wij rermogen welk gedenkteekei G. C. FORTUIJN DROOGLEEVER, op WOENSDAG 24 APRIL 1895, des mor gens te 10 uren, aan de Bouwmanswoniug No. 57 bewoond door C. Verheul in Veer- stalblok, aan den Gouderakschen dijk, van BüüW- en MELKGEREEDSCHAPPEN, enz. Des morgens vóór de verkooping te zien. Nadere inlichtingen geeft voornoemde No taris. Ontvangen de Nieuwste Modellen VAN EN ALLS voor dit Saixoen. M. L. K INT—van Dam, WIJ OSTRA AT A 42a. Imniritt flicke IDr Diane wmögllcl! FahrbahDBi. Der grosse Erfolg, den (jUttrjlUHG* uneere Patent-H-Stollen - i errungen, het Anises zu rer- tchledenen werthlosen Nachahmungen ge ge ben. Man kaufe daher untere st ets schorfen H - Stollen nur een une direct, eder in aeichen ElsMhandlungen, in donen une er PI ah at (wie nebomtehondj auegehingt Ut S Preislieten und Zeugniase gratie und franco. hebben de eer de ontvangst te berichten der laatste modellen By vonnis der Arrondissements-Recbtbank te Rotterdam van den 31 December 1894 is het huwelijk tusschen HENDRIKJE DEKKER wonende te Berkenwoude en TEUNIS VAN DER VELDEN wo nende te Nieuwerkerlc a/d IJsel, op verzoek van eerstgenoemde verklaard door echtschei ding ontbonden. De Procureur v/d verzoekster, Mr. M. M. SCHIM van der LOEFF, Advocaat en Procureur, I Gouda. T die iets te vorderen hebben van- mXw of verschuldigd zyn aan- de nala tenschap van Mejuffrouw NEELTJE van GA ALEN weduwe van den Heer Cornklis van Eeuwen, gewoond hebbende te Gouda en aldaar overleden 26 Maart 1895, worden ver zocht daarvan vóór den In MEI as. opgaaf of betaling te doen ten kantore van den No taris G. C. FORTUIJN DROOGLEEVER. zyn kapitale prijzen van eventueel 500,000 Mark 3 prijzen a M 20000 21 prijzen a M 10000 56 prijzen a M RAnn 106 pryzen a M 231 prijzen a M 812 prijzen a M 1000 1415 prijzen a M Ann 39755 prijzen a M 15290 prijzenaMSOO,200 een t de Paris: Nous vous décemons une Medaille d’or première ciasae en consideration de votre excellente fabrication de Chocolat, bonbons varies etc. etc. Stollwerck’s fabrikaat is verkrijgbaar bij 1U H. Confiseurs, Banketbakkers enz. enz. Gqneraalvertegenwoordiger voor Nederland Julius Mattenklodt. Amsterdam, Kalverstraat 103 Bovengenoemde Pandbrieven zijn nominaal groot De Coupons zijn thans on ook in de toekomst vrij van belasting, volgens de Wet van 1889. Art. 30 10; zij zijn, evenals de Oitgelote Pandbrieven, betaalbaar te Budapest, Weenen en te AmSter- dam, ton Kantore van oudergeteekenden, tot den koers van den dag. Volgons dè wet van 1876, is op de gezamenlyke verpande hypotheken prioriteit der houders van Pandbrieven ingeschreven, waardoor hau het recht op de hypothecaire schuldvorderingen in de eerste plaats is gewaarborgd. De ondergeteekenden, verwijzende naar hun Prospectus van 19 Januari 1.1. Instelling over 1894, berichten, dat zij voortgaan met den Verkoop der 4 pCt. Pandbrieven van de Pester VaterUndischer Erster Sparcassa-Verein, tot den koers van den dag. Varkryibaar byHeeren braieryen ent. ent.- Qene omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Hot is niet zelden, dat genezing aanhrengende middelen, toevallig ontdekt worden, die in de handen van een bekwaam geneesheer een goed succes hebben. Was uiet Priesnilr, Je geleerde vestiger der waterkuur methode, wiens woonplaats een bedevaartsoord voor de lijdende menschheid geworden ia een eenvoudige boor? Heeft niet een Zweedsoh majoor, Thure Brand genaamd, een middel tegen vrou wenziekten aan de hand gedaan, die het lancet der chirurgen reeds minder uoodaalcelyk heeft gemaakt en thans gemeengoed van allo geneesheeren begint te worden Ook op het geöied ter beperking van zenuwziekten begint er licht te komen, en ook bier is een weg geopend gewerden, die op de eenvoudigste en natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel in staat zijn de sedert jaren onveranderd aange wende geneeskundige hulpmiddelen zoo als, bijvoorb.: Bromium, Yzer, Arsenicum, enz. geheel te verdrin gen. Er zijn vele menschen die noch ziek noch gezond zijn en tooh klagen dat zij zioh in lichaam en ziel alles behalve wel gevoelen, hot geringste niet velen kunnen, en zelfs door een vlieg getergd worden en coo zich sol ven en anderen tot last zijn zonder het te willen. Vele worden geplaagd of door vreeseyke angst of door droefgeestigheid, kunnen niet slapen en worden door benauwde droomen gekweld. Dan eijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpyn, congestie, zwakheid van geheugen, oorsuizen en toevallen. Eindelijk lijden de ergsten onder hen aan verlamming, vitusdans en vallende ziekte. Al deze ongelukkigen die men op eiken leeftijd, onder elk geslacht on eiken stand vindt zyn zenuwziek en min of meer de slachtoffers der leefwijze van onzen tyd. Wie tot eene dezer categoriën van lijders behoort en ingelioht wenscht te worden over de wer king eener nieuwe methode adresseere zich aan AmsterdamH. CI.ÉBAM Co., Heiligeweg 42. RotterdamF. E. van SANTEN KOLFF, Korts Hoofstoog l. UtrechtLOBIIY PORTON, Oadegraoht bij de Gaardbrug F. 22, door wien een onderrichtend geschriftje over Zenuwziekten en Beroerte (Voorkoming en Genezing) gratis .en franco verkrijgbaar gesteld wordt VAN DE OPGERICHT IN 1840. als hoofdprijs in het gelukkigst geval biedt de nieuwste groote Geldverloting, dia door de Hooge Regeering vau Hamburg goedgekeurd en gewaarborgd is. De voordeelige inrichting van het nieuwe plan bestaat daarin, dat in den loop van slechts wei nige maanden in 7 verlotingen van 115,000 lo ten 57,700 prijzen, bedragende 11,348,795 Mark ter volledige beslissing zullen komen daaronder bij uitnemendheid echter 1 prys a M 300,000 l prijs a M 200,000 1 prijs a M. 100,000 2 prijzen a Af 1 prijs a M 1 prijs ii M 1 prys a M 1 prijs a M 2 prijzen a M 1 prijs a M De prystrrekkingen zyn volgens plan van ambtswege vastgesteld. Voor de aanstaande eerste prystrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldver loting kost: l geheel orig, lot. slechts M. 6 of 3.50 1 half n ff 8 a 1.75 1 kwart h a n h l1/» tegen inzending van het bedrag in bankpapier of per postwissel. Alle commissies worden onmiddellijk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd, en ieder speler ontvangt van ons do met het wapen van den Staat voorziene Origineele Loten zelf in handen. Bij iedere bestelling wordt het vereischte offi cieel» plan, waaruit de verdeelicg der pryzen op de verschillende klassen, als ook de betref- fende inleggolden te vernemen is, gratis bijge voegd en zenden wij aan onze Begunstigers on aangevraagd na elke trekking de officieels lijsten. De uitbetaling dor prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat eu kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden. Ons debiet is steeds door het geluk begun stigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens officieels bewij zen de eerste Hoofdtreffers verkregen en onze Begunstigers zelf uilbetaald o.a. Mark 250,000, 100,000, 80,000, 60,000, 40,000 enz. Het is te voorzien dat bij deze op den hecht- sten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming be paald kan worden gerekend en verzoeke derhalve, om allo commissies te kunnen uitvoeren, de bestellingen zoo spoedig mogelijk, in elk geval voor den 30 APRIL e. k. te doen toekomen. KAUFMANN SIMON, Bankiera en Geld wis jelaars in HAMBURG. P.S. Hiermede danken wy voor het vertrouwen ous tot hiertoe geschonken, en daar wy bij het begin der nieuwe verloting tor deelneming inviteeron, zullen wij ook voor het vervolg be moeid zijn door een stipte en reëelo bedie ning de tevredenheid van onze geëerde Be gunstigers te verwerven. 400 155 iozvu pryzenamouu.avu 150,134,100,98,69,42,20

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 3