Directe Spoorwegverbinding met GOUDA. Winterdlenst 1894/95. Aangevangen 1 October. Tijd van Greenwich. Bultealandsch Overzicht. PosterUen en Telegraphic Aan de Nieuwegracht te Utrecht, alzoo in een der aristocratisch# wjjken, is naar gemeld wordt, een groot pand aangekocht door een parlementair sociaal-democraat, en heeft deze het plan, dit door verbouwing te doen inrichten ▼oor het honden ran rergaderingen en al wat men der party ten nutte acht. Als kooper wordt genoemd de heer Dorr, de gewezen voorzitter der Utr. afd. ran de soc.-democr. ▼ereeniging ran spoorweg-ambtenaren Voor waarts JJ. Zaterdag zon door hetpasseeren der akte beslag zjjn gegeven aan het plan. Nader wordt gemeld, dat het bericht aan gaande den koop van een groot perceel aan de Nienwe Gracht in zoover onjuist is, dat deze koop niet is geschied, geljjk gemeld is, door den heer Dörr, den rroegeren voorzitter der soc.-democratische vereeniging «Steeds Voorwaarts,afdeeling Utrecht. Aan het steenkolen-depót der Mg, van staatsspoorwegen te Meppel is ontdekt, dat k niet minder dan ruim 50 waggonladingen steenkolen werden vermist, eene waarde ver tegenwoordigende van 2000 a 3000 gulden. J. van der Crabben, M. Verharen en J. F. Pogge, die vóór 8 dagen hebben terechtgestaan onder beschuldiging van diefstal met geweld pleging, gepleegd op den heer P. Keuning in den nacht van 15 op 16 Januari jl., in de Pjjlsteeg te Amsterdam, zgn heden door de 4e Kamer der Amst. Rechtbank schuldig ver klaard aan genoemd misdrjjf. De eerste en de tweede beklaagde zgn ieder veroordeeld tot een jaar, de derde tot negen maanden ge- vangenisstiaf. Voor de verkiezing van een lid der Provin ciale Staten in het kiesdistrict Rotterdam zgn uitgebracht 1001 stemmen; van onwaarde 24; aantal geldige stemmen 977volstrekte meer derheid 489. Gekozen is de heer J. Drost met 952 stemmen. Op den heer Mees waren er uitgebracht 8 de overige stemmen waren verdeeld. Door de stoomtram uit Rozendaal is nabjj Etten—Leur de onlangs uit Lombok terugge keerde O. I. militair J. B., uit Hoorn, over reden. De ongelukkige werd versohrikkelgk verminkt en was dadelijk dood. Men meldt nit Arnhem: Behalve de openingswedstrijd zullen op de uitnemende en fraai gelegen wielerbaan alhier nog op do volgende data wedstrjjden plaats hebben 2 Juni voor het nationaal kampioenschap; 7 Juli, 25 Aug. en 15 Sept. gewone wed strgden. Internationale races schijnen niet te zullen worden gebonden, dit jaar. De leden .van de Eerste Kamer der Sta- ten-Generaal zgn gisterenvoormiddag in de afdeelingen bijeengekomen tot onderzoek der aanhangige wetsontwerpen, behalve het wets- voorstel van mr. Hartogb. In eene deze week te houden openbare ver- y gadering zullen de voor afdoening vatbare wetsontwerpen behandeld worden. In afwachting van de sectieverslagen en/ regeeringsantwoorden over de (meer omyoirg- rjjke wetsontwerpen, is de Kamer voornemens tot het laatst dezer maand niteen te gaan. De zeilvereeniging «Lekkerkerk* zal op Hemelvaartsdag, 23 Mei, te half twaalf, een zeilwedstrijd houden van Lekkerkerk naar Schoonhoven en terug. De afstand is ca. 15 Eng. mjjlen. Een zeer ernstig ongeluk heeft Dinsdag te Leeuwarden plaats gehad. Terwjjl een paar jonge dames op den Stienser straatweg wan delden kwam een marechaussee achter haar aanrjjden. Een der dames, een meisje van 20 jaren, schjjnt verkeerd te zgn uitgeweken, met het gevolg dat zjj, hoe weet men nog niet, viel, en het paard over haar heen kreeg. In wendig werd zg zwaar bezeerd. Zg werd in een uitspanningsoord in de nabjjheid opge nomen en kon eerst 's avonds laat per branchard naar hadÊ woning worden vervoerd. De toestand bljjft zorgwekkend. Gister ochtend tegen 11 uur zou op Oldenbarneveldtkade te Amsterdam de inboedel worden verkocht van zekeren M. Mosselman die zooals ons werd medegedeeld of- schoon zeer goed in staat zijn hnurpenningen te betalen, daaraan weigerde te voldoen. Vóór de inbeslagneming van den inboedel werden de meubelen van waarde ergens anders onder dak gebracht, en de rest werd heden in het publiek verkocht. Als gewoonlgk waren hon derden menscben op de been, en bg gebreke van Reens, werd de verkoop geleid door Samson, socialistisch colporteur, recitator, tooneel-regisseur en gelegenheidsspeecher. Een vurenhouten linnenkast werd door Samson ingezet voor 1 cent, welk bod tot 6 eent werd verhoogd, terwgl iemand, die naast den deurwaarder stond, 50 cent bood en kooper werd, niettegenstaande een bod van f 25 en f 100, maar zonder geld. De geheele verkoop bracht 61 cent op. Naar wjj vernemen, wa6 de schuld f 20, terwgl de gerechtskosten p. m. f 50 beliepen. (Tjjd). Het zal nog zeer de vraag zijn, zegt de Haagsche correspondent van de «Zntfensche Courant, of de Kamer in de Junizitting de toegezegde ontwerpen op bet personeel en op het kiesrecht in de afdeelingen zal kunnen behandelen. Weliswaar is het Personeel sints veertien dagen bg den Raad van State, maar voor enkele dagen althans was het kiesrecht nog niet bg dat College ingekomen. Hoe lang dergelijke ontwerpen van groote beteekenis bjj den Raad van State aanhangig big ven is niet met zekerheid te bepalen allicht is daar zes weken mee gemoeid. Het meestal uitvoerig advies van den Raad wordt door de Koningin steeds [in handen gesteld van den betrokken Minister, om er rapport over uit te brengen. Allicht geven de opmerkingen van den Raad ook aanleiding om in het ontwerp nog weder wjjzigingen te brengen, waarvan dan nieuwe behandeling, ook in den Ministerraad, het gevolg kan zgn. Neemt men dit alles in aan merking, dan springt het in het oog, dat er geen tgd is te verliezen, zal nog voldaan kun nen worden aan de toezegging der regeering, dat de Kamer in staat zal zgn, om zoowel het kiesrecht als het personeel nog iu dit zitting jaar in de secties te hehandelen. Iutueschen heeft volgens de «Telegr. de Koningin-Regentes den wensch te kennen ge- /geven, dat het ontwerp tot uitbreiding van het 'kiesrecht by den Raad van State zal worden ingezonden, vóór dat het Hof te Amsterdam komt. Te Oss is eene vrouw overleden in den ouderdom van 1021/» jaar* De weduwe van Heesch, geboren 26 Sep- tember 1792, was tot haar laatste oogenblik in het bezit van al hare geestvermogens. Door de marechaussees in Limburg worden de grenzen naar de zjjde van Pruisen bewaakt, daar eene Zigeunerbende tracht ons land binnen te dringen. Naar men verneemt, is een wetsontwerp tot regeling van het kiesrecht ter indiening aan den Raad van State gereed en zou het zich thans in handen van de Roningin-Regentes bevinden. (Vad.) Gisteren werd voor het kantongerecht te Stoenwjjk behandeld de zaak van den land- bon wer btegeman, het zoogenaamde Stapborater boertje, beklaagd van het uitoefenen van het' bedrjjf van geneeskundige en het verschaffen van artsengen, zonder voor het een of het ander de bevoegdheid te bezitten. Uit het verhoor der beide opgeroepen ge tuigen bleek wat trouwens algemeen bekend is dat van heinde en verre de patiënten ter plaatse komen, waar >het boertjezgn zitdagen houdt. Ook de getuigen hadden raad van hem ontvangen, vrjjwillig iets gegeven en eenige dagen later zalf en kruiderjjen ontvangen Van wie? Dat scheen in het duister te liggen Stegeman ontkende die menschen behandeld i te hebben *n scheen over deze zaak een slecht geheugen te bezitten hij had weinig te zeggen. De ambtenaar van bet O. M. achtte de feiten bewezen en deed den eisch van f 100 boete, sub. 30 dagen gevangenisstraf. Het schijnbaar zoo onnoozele boertje, dat naar hg verklaarde, de zaak niet recht begreep, verliet lachende het gebouw, om zich waar schijnlijk weer naar een zjjner patiënten te begeven. Uit de nadere berichten over de groote aard bevingen in Oostenrjjk en Italië in den nacht van Zondag op Maandag kan men het gebied waarover zg zich hebben doen voelen ongeveer als volgt afbakenen. In het noorden schgnt Weenen het uiterste punt te zgn geweest, ter wgl in het westen Tirol met het Etschdal tot Verona, Arco en Meran, voorts Karinthië en het meer van Worth zgn getroffenzuidwaarts strekte de golving zich uit over Istrië, Dalma- tië en Bosnië tot Sarajewo en in de laagvlakte van Lombardge tot Florence; in het oosten werd het oude gebied van aardbevingen Agram, Finme, Abbazia en Triëst getroffen. Het ergste schijiit het in Laibach te zgn geweest: tusschen half twaalf en half acht zgn daar 31 schokken geteld. Volgens telegram men van daar zgn alle huizen, kerken eo ge bouwen in de geheele stad beschadigd en ver scheiden menschen gedood of gewond. De kazerne van de cavalerie is ineengezakt, de landsschouwburg en de Maria kerk zijn be schadigd, de huizen in de stationsstraat zgn ingezakt of dreigen in te zakken. De com mandant van de stad heeft huizen laten on derzoeken en straten afzetten. Alle inwoners kampeeren in de open lucht, zieken en kinderen z|jn daar zoo goed het ging gelegerd. De krachtigsten zgn naar het bosch in de buurt gevlucht. Vrouwen en kinderen die reeds te bed lagen toen de aardschokken begonnen, z|jn slechts van de allernoodigste kleeren voorzien, want men dorst niet meer in de huizen terugkeeren. Er heerschte een oubesckrjjfeljjke wanorde. Alles liep door elkaar. De vluchtelingen ver telden elkaar gillend hoe ze aan het gevaar ontsnapt waren, hoe de plafonds inzakten, va zen, klokken, schildergen en huisgerei naar beneden kwamen en door de kamer vlogen. Op de straat vielen steenen van scboorsteenen en dakpannen den armen menschen op het hoofd. De kerktorens staan scheef en kunnen geen stootje meer velen, de FQrstenhof en de Burg zgn zoo beschadigd, dat ze gauw zullen moe ten worden afgebroken. De trein uit Triest was bg den eersten schok dicht bjj Laibach en moest midden op den weg blijven staan. Toen de schokkeu voorbij waren, reed hjj langzaam naar Laibach, maar de passagiers dorsten daar niet uitstap pen, en de stationschef verklaarde dat de trein niet door mocht rjjden; eerst moest de weg onderzocht worden, vooral de bruggen. Wer- keljjk werden 's morgens op den weg verschei den rotsblokken gevonden. Te Triëst moest de militaire bezetting van de gevangenis worden versterkt, daar de ge vangenen zeer ongerust en weerspannig werden. Personen die in den sneltrein van Triëst naar Weenen zaten vertellen dat de bewoners van de dorpen overal buiten k-impeeren, en dat zjj tal vau gebarsten huizen hebben gezien. Te Fiume vluchtten de menschen in hevigen angst op de schepen die in de haven voor anker lagen; in een oogenblik waren deze stampvol. Vooral de groote stoombooten van de maatschappij «Adria* en van de «Ungaro- Croata* en da groote zeilschepen, alsmede een stoomboot die 400 waggons jute bad gelost, waren in enkele seconden dioht bezet met menschen. Uit Venetië en Boven-Italië in het algemeen zgn dergelgke berichten gekomen. De (antir.) Ned.« is geen voorstander van staatstusschenkomst. Vereeuigingen acht het blad een krachtig wapen om gemeenschappe lijke belangen te verdedigen en hot erkent dat het aan de liberalen te danken is dat te on zent een vrgheid van vereenigen bestaat, die zelfs door Engeland niet wordt overtroffen. De Ned.constateert dat de antir. partg in den laatsten tjjd overhelt tot een zoeken om steun b|j den Staat. Heeft niet, zegt het blad, nog niet lang geleden, de antirevolutionair juist dit in het liberalisme gelaakt, dat het op school- en ker kelijk gebied de vrgheid niet aandurfde en op den staatsarm leunde En bljjkt niet, in den strjjd dezer dagen, het liberalisme joist daar door machteloos te zgn geworden, dat het hoewel ontevreden m6t den loop der dingen in kerk en school toch de veerkracht en de bekwaamheid mist om eigen scholen en kerken te 'stichten en te onderhouden? Staatszorg geeft alleen een acbjjn van krachtzij doodt het ware leven. »Nog altjjd staan wg, in dit opzicht, tegen over Duitschland en aan de zgde van Enge land en de Vereenigde Staten. «Ook in laatstgenoemde lauden moge sinds eenigen tijd de aanbidding van vader-Staat velen verleiden de grootheiden outwikkeling dier landen is niet aan staatsbemoeiing, maar aan iudividueele veerkracht en locale organi satie te danken. Als tegenwoordig ook de antirevolutionair uitroept,: wg kunnen uiet, dan moeten wg ons -daar soms bg neerleggen maar wjj be schouwen den uitroep als een bewjjs van ver zwakking en achteruitgang; daarom past het ons niet smalend neer te zien op hem, die de oude leuze nog niet hebbon afgezworen; 6n als de Kamer nog steeds weigert 's rjjka schat kist ter beschikking te stellen van de indivi dueels belangen der massa, dan is dit nog geen blijk van hare afgeleefdheid.* Afgeleefdheid* treffen wjj veeleer aan bjj hen, die over zulk een kamer klagen.* Er kunnen zich echter gevallen voordoen, waarin «De Ned.« staatsbemoeiing wenschelgk acht. Waar een op zich zelf geoorloofd doel door onderlinge overeenkomst niet verkrjjgbaar en toch eenheid van handelen* onmisbaar is, daar mag en moet de dwingende hand der Overheid zich doen gevoelen, zoo bjj het nemen van «maatregelen voor de veiligheid in de fabrieken;* het pensionneeren van werklieden; regeling van arbeidsduur en minimum loon contracts-verbreking zoowel van de zjjde van den werkman als van die van den patroon. Om die reden zou De Ned.« ook hoewel af keering van school- of leerdwang, toch een verbod van arbeid op bepaalde tjjden, met het doel om' het schoolgaan mogelyk te maken, zeer wel kunnen goedkeuren. Doch zelfs daarmee is z. i. van overheids wege niat genoeg gedaan. Do belangen van «den* èrbeid behooren ook op «publiek* ter rein te worden vertegenwoordigd, evenzeer als die vau den «handel.* Aan alle regeling van den arbeid moet het invoeren van eene publieke vertegenwoordiging van den arbeid voorafgaan. Door dezo beginselen toe te passen, zal, meent «De Ned.,« de zorg voor de gemeenschappe lijke belangen en de rechten van den arbeids- stand aan het behoud der individueels vrjjheid kunnen gepaard gaan. Het Haagsche gerechtshof bevestigde gisteren het vonnis der rechtbank te Rotterdam, waarbjj een graanhandelaar aldaar veroordeeld werd tot betaling van eene party tarwe, welke hjj van eene Engelsche firma had gekocht, doch niet betaald, hoewel Engelsche arbiters hem tot betaling verplicht verklaarden. Het hof achtte, met de rechtbank, de arbitrale beslis sing bindend en beschouwde die als een titel Meardreeht. Misawsrktrk Gapallt •spilt fitmwtrktrk Mtordrtckt Gawda 7.80 fc.ll f Itv.-M. MS S.4T Bl.-Kr. 7.47 X.-Zeg w. 7.51 S.IS lf.d-L.d.8.01 Ttorb. 1.07 9.08 2.92 7.25 8.40 9.06 9.40 10.46 10.66 19.08 0 7.81 8.47 0 0 0 11.02 0 0 7.19 8.64 0 0 0 11.02 0 0 7.46 9.01 0 0 0 11.18 0 7.— 7.15 9.10 9.26 10.— 11.06 11.25 12.28 6.02 7.26 7.47 8.— 1.26 9.46 1.10 1.18 0 0 0 0 0 6.19 6.21 0 0 0 0 0 6.26 6.99 0 0 0 0 0 8.12 6.S6 7.46 8.07 8.18 0 10.08 GOUDA— DEN E I A A O. Q O D D A 12.18 ROTTERDAM. 11.88 12.61 12.58 1.06 1.12 1.21 1.24 3.52 1.44 4.10 4.50 4.57 5.04 5.11 5.20 6.56 6.08 6.10 6.17 6.26 7.10 7.80 9.40 9.47 9.54 10.01 10.10 10.11 10.17 10.27 10.84 10.41 10.47 9.87 10.42 19.11 19.91 12.14 1.27 2.65 4.45 5.27 5.59 7.12 8.99 9.87 11.05 11.18 11.01 M-G O U D A. 11.50 11.20 1.45 2.20 2.50 3.48 4.20 4.46 1.81 7.07 8.10 0 0 1.55 0 0 0 0 4.65 ri 7.17 0 0 0 2.02 0 0 0 0 5.02 0 7.24 0 0 0 2.09 0 0 0 0 5.09 0 7.81 0 12.08 12.40 2.15 2.48 3.10 4.08 4.40 5.15 5.51 7.87 8.80 DEN HAAO- -GOUD A. 4.57 5.08 1.06 000 1.11 11.10 1.17 §0ir 1.26 11.92 r f 1.88 g 5.20 '■Haft 2.19 9.19 2.92 10.07 11.27 12.41 12.51 1.86 1.57 4.25 5.25 5.55 60 1' DA UTRECHT. 8.21 10.06 10.19 10.55 12.41 2.28 2.51 8. 11.09 2.87 10.80 f 11.17 2.45 8.07 10.51 11.45 1.20 8.08 1.82 8, flOUD A—A HST M. «.40 8.81 10.06 10.55 19. 2.61 T.6f 9.10 10.66 12.19 1.— 8.40 6.11 6.16 6.22 6.81 6.86 g 6.41 7.42 9.49 '00 9.58 if 0 10.10 g g 10.1511.88 11.43 11.08 11.20 11.80 9.41 2fiö 0* 10.06 Voorb. 5.54 N.d-L.dl.69 0 g Z.-Zegw6.08 g g Bl.-Kr. 6.14 0 Ztr.-li.6.19 g g Goud» 6.80 7.50 8.18 10.18 10.80 10.86 10.41 1.44 1.49 1.58 2.04 2.09 5.09 7.08 7.11 7.26 7.26 7 81 9.11 10.- •eife 6.81 8.40 7.66 8.09 Oitsv. 1.60 8.14 f TmHiB 1.62 7.08,8.11 8.18 T.lfell 1.41 9.— Gouda Amsterdam Wp. .18 4.47 5.28 5.57 7.45 8.81 10.14 k 5.87 0 7.69 0 10.27 5.05 5.45 6.17 8.07 2.51 10.85 .50 5.29 6.81 6.86 f.91 9.11 10.68 4.47 6.46 5.88 6.85 7.46 9.48 10.X4 11.11 j 9.58 10.1610.5212.0818.46 2.20 2.45 8.16 4.13 4.48 5.20 5.47 7.42 8.85 10 10 U T 1 E C H T-G O U D A. I Utrecht 6.88 7.50 9.-- 9.58 11.84 12.02 12.60 8.10 8.20 8.52 4.48 5.20 6.36 8.09 8.60 8.59 10.84 Woerden 6.58 8.11 10.16 11.50 12.25 K 0 8.48 4.16 H 6.47 0 H 9.119.24 10.61 üudtwater 7.07 8.19 H 10.84 t 00 ,4.24 9.19 Gouda 7.20 8.82 9.84 10.87 12.06 1.22 S.50 4.37 6.80 7.08 8.41 9.32 11 07 AMSTERDA M—G O U D A. Amsterdam Wp 6.50 8.15 9.16 11.25 11.80 2.55 4.21 4.86 7.50 Gouda 7.20 9.04 10.44 12.16 12.48 2.50 &.20 1.53 9.82 10.00 11.— waarop eischer zich kon beroepen, en niet als oen buitenlandsch vonnis. In den afgeloopen nacht is in den Hofvjjvsr te 's-Hage gevonden het ljjk van een onbe kend man, van het volgende signalement ouderdom ongeveer 38 jaar, lengte 1.70 Meter blood haar, grjjze oogeu, blonde knevel, ge zond uiterljjk, gezet postuur, een vlek bg het rechteroog en drie vlekken bjj het linker on derbeen. De kleeding bestaat uit een duffelscbe jas, bruine pantalon, paars gestreept boezeroen, blauwe kiel, blauw baaien onderhemd, blauw katoenen onderbroek, blauwe wollen kousen en over den rechtervoet, over de kous, een bruine sok, roode zakdoek en werkschoenen. Verder is op het ljjk gevonden een bruin lederen portemonnaie, waarin f2.89, een knip mes, een sleutel aan een touwtje, een linnen zakje en een zilveren remontoirhorloge, waarin staat gegraveerd «B.fE. Hydra, Delft.* De commissaris van politie der 2e afdeeling Nieuwehaven, verzoekt inlichtingen omtrent dit lyk. Te Berljjn vertelt men elkaar het praatje, dat de Japansche maarschalk Yamagata zoo zgn de langvermiste aartshertogJohan Nepomnk Salvator van Oostenrjjk De volgende gronden wordeu daarvoor aangevoerd lo. dat de aartshertog, na zjjne zeelieden ergens bjj de monding der Plata- rivier te hebben afgedankt, naar Brazilië zon zijn gegaan en van daar naar Japan 2o. dat de taktiek, door de Japanners in den tegen- woordigen oorlog gevolgd, geheel overeenkomt met de beginselen, door den aartshertog in zjjne werken neergelegd, en welke tot zgn twist met aartshertog Albert leidden, en 3o. dat men vroeger nooit van de prinseljjke fa milie Yamagata in Japan had gehoord. De maand April is altjjd vruchtbaar in dergelgke uitvindsels geweest, merkt het »Hbl.« op, Dit bleek 0. a. ook weer uit een ver haaltje in de Londensche «World* vau gister dat, Koningin Wilhelmina gedurende haar bezoek aan Engeland verloofd zou worden met prins van Saksen-Coborg, aan welk verzinsel Reuter nog de eer bewees van een telegrafische tegenspraak, alsof althans in Nederland uiet iedereen weet, dat 't onmogelijk waar kon zjjn, niet alleen omdat men geen 1£ jarig meisje verlooft, maar vooral omdat onze Grondwet bepalingen bevat, die zulk een plotselinge verloving onmogeljjk zouden maken. Een 6 jarig jongentje te Delft had Zondag de onvoorzichtigheid, een brandende sigaar in zgn zak te steken. Hij liep daarmede den Vlaardingscben djjk op, zjjne kleeren geraakten in brand en het kind kreeg znlke brandwonden dat het aan de gevolgen is overleden. De heer K. uit Njjmegen ontmoette op een velocipède excursie nabjj den Thiergarten te Kleef een man met een klein kind, die door hnn houding en gesprekken zgn aandacht trokken. Naderbjj gekomen en vragend wat geschied was vernam bjj, dat ze in beraad stonden hulp te gaau zoeken en gereedschap te halen om een jongetje van 13 jaren te redden, dat met zgn jongste broertje was gaan zand halen, onder het zaud geschoven en geheel bedolven was. De kleinste was reeds zonder letsel te voorschjjn gehaald. Tgd gewonnen was wqjlicht een menschen- leven gered en zgn fiets in den steek latend, trok de heer K., de anderen overredend, even eens zoo spoedig doenlijk de handen uit de mouw te steken, aan het werk. Toen de jniste plaats bekend was dnnrde het na bovenmenscheljjk werken niet lang of de kleine werd gevonden, doch in zoo erbar- meljjken toestand, dat na toepassing van alle middelen der kunst, die bg zulke gelegenheden voorbanden zgn, geen teeken van leven meer was waar te nemen. Dr. Yoss, per velocipède gehaald en persoouljjk per rjjwiel gekomen, kon slecht na onderzoek den dood constateeren aan onzen hollandschen redder, die inmid dels in een hotel van zijn vermoeidheid uitrustte. Een man uit Maassluis, heeft bg de politie te Amsterdam aangifte gedaan, dat hem in een perceel Oudekerksplein aldaar, waar hjj door een onbekende vrouw was binnengelokt, door een man eu twee vrouwen onder be dreiging f 10 is afgeperst. Een diamantbewerker, die naar Amerika is verhuisd, om daar zgn vak uit te oefenen, schrjjft aan het «Weekblad v. d. A. N. Dia- mantbew. Bond0. a. »U hebt mg geschreven, dat n gehoord hebt, dat het er slecht uitziet in Amerika. Men heeft n goed ingelicht, want zoo donker kunnen zjj het niet afschilderen, of bet is nog erger, waut als ik had geweten wat voor werk of het is, dan had ik nog niet weggegaan voor f 1000 voorschot, wsnt het is ellendig werk, ei laat maar niemand het idee krijgen om voor mgn- heer Sanders weg te gaau, al zou hjj f 5000 willen geven, Ook bljjf ik n dankbaar voor den troost, dat wanneer ik weer naar hnis kan komeD, u zult zorgen, dat ik weer wat verdienen kan, daar bigt ik u nogmaals dankbaar voor, want ik heb het werk al 8 dagen neergelegd, oradnt ik er niets aan verdienen kan en mjjn knechten ook niet. Dus kunt u wel begr jjpen hoe ik er in zit; maar het is mjjn eigen schuld, ik heb willen beproeven iets rechtschapen te verdie nen en dat is mg nu misluktik kan er niets aan doen, het is gebeurd. Maar nu de vraag: hoe kom ik er weer uit Als iic niet mjjn gezin bjj mjj had, was ik er al lang uit geweeBt, dat kunt u wel nagaan, maar ik hoop toch binnen twee maanden weer te Amsterdam te zjjn.« Men meldt van Terschelling van 16 April De stoomboot Alert, van Huil op Harlingen, kreeg op de Noordzee defect aan de machine. Tot aan Stootemelk werd zjj door een Duitsche boot opgesleept en daarna door de postboot Terschelling naar de Vliereede. Het klok-baken8chip is gisteren aan den monding van het schuitegat op zjjn plaats ge legd.» Een jong koopman te Barmen, H. Horstman, heeft met vjjf heeren uit Elberfeld gewed, dat hjj met een rjjwiel in twee jaren tijds een reis om de wereld zal maken, zonder eenig geld mede te nemen, en ten slotte nog 5000 Mark zal overhouden als opbrengst van door hem tjjdens zjjne reis te houden voordrachten over zgn wedrennen op reis. Ieder der vjjf heeren heeft 4000 Mark gedeponeerd. Deze 20.000 M. krjjgt H. na zjjn reisals bjj verongelukt, komt het geld aan zjjne naaste bloedverwan ten. De aspirant-wereldomwieler is 21 jaar. De portugecisehe zeeofficier Lnizda Cunca de Marcello*, die te Rotterdam gedetacheerd is voor het toezicht van een voor de portu- geesche bezittingen bestemd schip, dat hier te lande wordt vervaardigd voor de regeering van Portugal maakte gisteren zjjn opwachting aan den minister van Marine en aan den secretaris-generaal bij dat departement, aan wien hjj werd voor gesteld door den kanselier der Portugeesche legatie te 's-G ravenhage. Uit Schoterlands Oosthoek vertrekken eerlang onderscheidene arbeiders naar Turn in Schot land, waar hun werk in de veenderijen is toe gezegd. Per stok zal 18£ ct. worden uitbe taald (een stok is omstreeks 320 turven). Zjjn de werkzaamheden binnen de tjjd van drie maanden afgeloopen, dan ontvangen de ar beiders vergoeding van de helft der reiskos ten. Drie Atnerikaansche meisjes, waarvan twee heeten Blanche Lamont en Minie Williams, alle drie bekende leden van van de Baptisten kerk te San Fracisco, waren sedert eenige dagen verdwenen. Het lichaam van den eene is Zaterdag, barbaarsch verminkt, terug gevonden in de studeerkamer van den predikant; een tweede, eveneens vermoord en verminkt, werd ge vonden in den toorn der kerk, terwgl de politie luideus een bericht in de «New-York Herald», Zondag een arm en andere over- bljjfselen van het derde meisje hebben ge vonden onder den vloer der kerk. Een student in de medicjjnen en een hulp- onderwjjzer der Zondagschool zgn in hechte nis genomen. De heer J. Heemskerk te Delft onving van Burgemeester en Wethouders dier gemeente met een vleiend schrjjven een vergalde her- inneringsmedaille met toepasseljjk inscriptie hg gelegenheid van zgn 50-jarig jubilé als assistent-brandmeester. De Amerikaansche boeren leggen tot stelping van het bloed en tot genezing van wonden bjj hun vee een verband van getjjke gewichtsdee- len zuiver tarwemeel en zout aan. Men verze kert, dat daardoor zelfs bjj zwaardere wonden het bloed in zeer korten tjjd gestelpt en de genezing binnen weinige dagen bewerkt wordt. Officieele berichten nit Yokohama bevestigen thans de particuliere mededeelingen van de laatste dagen. Na een krijg die tien maanden heeft geduord, is de vrede tnaschen China en Japan tot stand gekomen. Over de voorwaarden is nog weinig bekend. Volgens de mededeeling van den Japauachen gezant te Londen, is het joist dat Formosa afgestaan en de oorlogsschatting^ op honderd- millioen yen bepaald is. De wjjze waarop de onderhandelingen ge voerd zijn, was er op aangelegd elke tusschen komst der Europeesche mogendheden onmoge lijk te maken. Geen enkel officieel bericht deelde iets mede van de gestelde eiscben wat men daarvan wist, was Qit officieuze bron afkomstig. Op do beide Paaschdagen twee dagen blikbaar bjj uitnemendheid geschikt voor aller hande meetings en volksvergaderingen, waarop het dan niet aan krachtige moties ontbreekt die onomwonden sympathie of antipathie ten opzichte van zeer heterogene dingen uitspreken op de beide Paaschdagen heeft men aller- wege in Duitschland vergaderd in democra tische, socialistische, christelijke bijeenkomsten, waarbij men zich uitsprak over het voorstel- KanitZj|de Umsturzvorlage, het beorswetsont- werp en zelfs nog over het Rjjksdagsvotum ter gelegenheid van Bismarkes feest. Twee dier vergaderingen, waarvan door de liberale pers met groote voldoening wordt ge waagd, zgn gebonden, te Stuttgart, door de Wurtembnrgsche volkspartjj en te Würzburg door de volkspartjj in Beieren. Dat ook in Beieren de volkspartij vorderingen maakt stemt de liberale bladen tot innige vreugde, umdat men de Beiersche boeren nog niet volkomen vatbaar had geacht voor de demo cratische ideeën. Van de verschillende redenaars, die spraken in de vergadering, gewerd vooral den Rjjks- dagsafgevaardigde Kröben groote bjjval. Een motie werd aangenomen, waarbjj men instem ming betuigde met zgn houding in den Rijks dag, en de Umsturzvorlage ten zeerste werd afgekeurd als een aanval op alle vrgheid van geest en gewetem Inzake de «Uinsturz-Vorlage* vernam de Hatnb. Corr.« nog pas eenige dagen geleden, dat de regeering er op uit was om het Cen trum, ter veikrijging van diens steun, zooveel |tnogeljjk ter willi te zjjn. Niet, dat de Jezuietenwet geheel zou wewden ingetrokken dat is onvereenigbaar mei de staatkunde van het gouvernement, maar de Sociaal-politieke eischen van de Roomsche Staatspartij zouden zooveel mogelijk bevredigd worden. Deze meening werd gedeeld door de«Voss. Zeit.,« en het lag wel voor de band, dat aldus geoordeeld werd. Maar nu komt de officieose «Norddeutsche* verklaren, dat de regeering geenszins geneigd is om bet Centrum in alles zgn zin te geven; wat rëfftls bljjken zal op het stuk der «Umsturz«-wet«Er bestaat, zoo laat het blad zich uit, geen reden, waarom de regeering de veranderingen, iu de «Vorlage* aangebracht, zoo maar zou overnemen.* Voor wie tusschen de regels leest, zegt dit genoeg. En er zjjn er al, die van een fronts verandering der regeering 3preken. Misschien is dit wel wat haastig geconcludeerd. Want v4iet is zoo goed als zeker, dat, als de regee ring de wijzigingen van het Centrnm niet overneemt, het geheele «Umsturz «-ontwerp vallen zal. De Fransche Kamer en de Senaat zjjn op reces gescheiden de eerste keert 14 Mei, de tweede den 21n dier maand weer terug. Na heel wat gekibbel eu heen en weer zenden is do staatsbegrooting voor dit jaar eindelgk door beide lichamen goedgekeurd, zoodat de finan- cieele voorstellen van den heer Ribot, behou dens enkele wijzigingen, toch tot stand zgn gekomen. De Fransche minister-president kan derhalve tevreden zjjn, want vooreerst loopt nu zgn ministerie geen gevaar. De voorzitter van den Senaat heeft niet kunnen nalaten de Kamer een Seitenbieb te geren. Hij sloot de zitting met een kort woord, waarin hjj er op wees dat de Senaat zich niet uit het veld heeft laten slaan door beoordee lingen die niet zeer kiesch genoemd mochten worden en die bovendien in strijd waren met alle rechtvaardigheid. Niettemin zal, zeide de president tot zjjne mede-senatoren, het land uwe houding op prjjs stellen. Hot zal uwe waakzaamheid en tegeljjk uwe gematigdheid hoog achten. Gjj hebt op de aantggingen waarvan gjj het mikpunt waart gezwegen het volk zal er u dank voor weten, bet zal in den senaat bljjven zien het bolwerk der repu bliek en den waakzamen wachter voor de openbare belangen. De verhouding tnsschen bride lichamen zal er na znlk een opmerking niet aangenamer op worden. De oppositie tegen de inkomstenbelasting neemt in de Vereenigde Staten voortdurend toe. Verscheiden groote bladen iu verschillende steden dringen er op aan, dat President Cleve land de uitvoering der wet, voor zoover zjj niet ongrondwettig is verklaard, zal schorsen totdat het Congres weer bijeenkomt. De kantoren der ontvangers worden bestormd door menschen, die inlichtingen komen vragen. De banken van den Staat New-York maken zich gereed de wet te betwisten. Zjj beweren, dat zjj niet in de termen van inkomstenbe lasting rallen, omdat zij in de bepalingen betreffende de Staatsbanken zgn omschreven als spaarbanken, die van de belasting zgn vrij gesteld. De New-Yorksche trust-maatscbap- pjjen willen ook trachten van de belasting at te komen, omdat baar fondsen hoofdzakeljjk belegd zgn in onroerende goederen of in ge meente* of in staatsschnld. Men verwacht, dat de stAatsnitgaven over de Maand April de ontvangsten met ongeveer 2.000.000 dollars zullen overtreffen. Het tekort over het fiscale jaar wordt op 37.000.000 geraamd, maar door de onzekerheid, die op het pnnt van de in komstenbelasting neerscht, zullen deze ojjfers waarschjjnljjk een wjjziging ondergaan. De ambtenaren der schatkist verwachten, dat voor de rest van het fiscale jaar de inkomsten de uitgaven zullen dekken. Maarschalk Martinez Campos is te Gusn- tanomo op het eiland Cuba aangekomen. Men kan derhalve verwachten, dat de Spaan- sche troepen weldra met meer kracht, dan tot dusver, tegen de opstandelingen zullen optreden. De leiders der autonomistische beweging big ven intusschen steeds in de weer. Generaal Maceo, de aanvoerder van de tegenstanders der regeering, heeft nu een manifest uitge vaardigd, waarbij de heer Thomas Estrado Pal ma tot president der Cubaansche repu bliek wordt uitgeroepen. Senor Jose Marti, een van de andere leiders der beweging, is door generaal Maceo aangesteld tot secretarii- generaal en generaal Maximo Gomez is be noemd tot minister van oorlog. De voorstanders van Cuba's zelfstandigheid schjjnen derhalve niet van plan hnn verzet op te geven. Volgens eens telegram, door maarschalk Martinez Campes uit Porto-Rieo naar Madrid gezonden, acht de maarschalk het zeker, dat het hem zal gelukken den opstand te bedwingen. Voor Spanje is het zeker te wenschen, dat deze verwachtingen niet teleurgesteld worden. De Spaansche regeering stelt groot ver trouwen iu maarschalk Martinez Campos. Zoo iemand, dan zal hij er zeker in slagen, de oproerige beweging, welke volledige af scheiding van Cuba van Spanje beoogt, te oodardrokken, Vermits aan den invoer in Frankrjjk van versch vleesch overwegende bezwaren verbon den zgn, behooren, voor 't vervolg, pakketten met zoodanigen inhoud niat ter verzending naar dat land te worden aangenomen. In het verkeer met Bermuda zjjn thans pakketten me» aangegeven waarde tot een bedrag van ten hoogste 1000 francs toegelaten. Het in Nederland te heffen recht bedraagt 20 cents. De verhooging van het maximum gewicht vau pakketten, bestemd voor de Argentjjnsche Republiek, geldt vooralsnog alleen voor pak ketten, welke over België, Duitschland of Frankrjjk worden verzonden. Ter verzending over Engeland kannen der halve, tot nadere mededeeling, geene pakketten voor de Argentjjnsche Republiek, welke het gewicht van 3 K.G. te boven gaan, worden aangenomen. Te rekenen van 1 Febrnari 1.1. is het be drag, hetwelk van de geadresseerden der voor Knkungu, Lutete, Leopoldville, Knncbassa, Bengala en Kwamouth in den Congostaat bestemde pakketten wordt ingevorderd, van fr. 5 per kilogram op fr. 10 per pakket ge bracht. Benoemd 16 April. Tot brievengaarder te Zaid-Bejjerland de postbode J. Zwart. Geplaatst 1 Mei. De vronweljjke commies der telegraphic 3de klasse H. M. Goudschaal te Zwolle (thans met verlof). Verplaatst 16 April. De adsistent J. H. A. de Grjjs van het spoorwegpostkantoor No. 2. te Rotter dam naar Delft; de vronweljjke klerk der posterjjen en telegraphie 2de klasse A. S. Offerhaus van het telegraafkantoor te Am sterdam naar het postkantoor te Sneek. 1 Mei. De klerk der telegraphie lste klasse S. van de Kleef van Rotterdam naar Arnhem. Verlenging van verlof verleend: aan den eur numerair der poster yen J. H. van der Pant tot 14 April 1896. Verlof verleend, wegens ziekte 1 Maart, aan den commies der postergen 3de klasse W. J. Bormans te Maastricht. Eervol ontslagen 1 April. De klerk der telegraphie 2de klasse H. J. T. J. Zandvliet te Rotterdam. 1 Mei. De brievengaarder A. Van Herwegnen te Drimmelen. Overleden 2 April. De klerk der telegraphie 2de klasse S. Smits te de Bilt. MARKTBERICHTEN. Gouda, 18 April 1895. Tengevolge de feo&tdagen ging er heden in granen weinig om. Tarwe: Zoeuwsohe 5.80 a 6.10. Mindere dito 5.40 5.70. Afwijkende f 4.75 a 5.—. Polder 4.75 a 5.60. Rogge; Zeeuwsche 4.25 a 4.60. Polder f 3.50 a 8.75. Buitenlandaohe per 70 k. 8.60 fc 8.7^. Gerst: Winter, 3.40 a 8.90.Zomer. 8.25 k 3.80. Chevallier 4.25 a 5.25. Haver: per heet. 2.25 a 3.25 per 100 kilo 5.10 a 6.25. Hennepzaad: Inlandscb, 8.50 k 8.75. Buitenlandaohe 6.50 k 6.76. Kana riezaad 8.60 k 9.78, Kooluad 6.50 k

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 2