BINNENLAND. ooping yVteuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. No. 6640. Dinsdag S3 April 1895. loping FEL1LLETOA De tweede Vrouw. il I TIJ te Gouda. 34ste Jaargang. Inzending van Advertentiën tot 1 uur des midd. iklante ▼en. Aisor het Dttileck. rnoemde No- nu» b loon Markt A 144b DN, apotheker IDOOBf. De Uitgave dezer Courant geschiedt dagelijks met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VU F CENTEN. 7ENW0NIN- TALLINGEN uigen, HOOI- EIREIN en zoo- juda, W|jk K a en 1 Augustus is terstond te 16 is verhuurd 7 en 87a zyn week en 88a bekomen ten isFORTUIJN ▼an Notaris ma Notaris uEEVER, des morgens üalm< aan de LVER. ran 9 tot 12 «ilNKI.UlU. VERM en 'AS5( Hl.RIJ i 2 uren, en 9 9 uren, aan Wyk K. No. i goed onder- zagen zij zich echter bedrogen ▼an hunne vestiging verspreidde oogenbhk in de buurt en deed menigte samen - toen zich daaron- le familieleden ver- er daar het gerucht zich rer- dezer familieleden, een tim- revolver gewapend zoude otaris iEEVER, des morgens Mej. de Wed. rkt, Wjjk H. iden 1L met 9 re ngingen ge- (dosciiE (in Ki \r Ook werd heffing van regeling van het bakenwezen, verbetering van den Dommel en bekrachtiging van de overeen komst der spoorweg Alkmaar—Hoorn. De Kamer ging daarna uiteen tot Vrydag 26 April. kcrtan ixpeller, •adeatagen xpeller. r huisgezin jtpelltr. 5 de «Mok. ikea en bij ADVERTENTIES worden geplaatst van 15 regels a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. De liberale kiesvereeniging Schoonhoven en omstreken heeft tot candidaten voor de Prov. Staten gesteld de heeren R. Blok te Lökker- kerk, J. M. Noothoven van Goor te Gouda en G. A. van Houweninge Gz. te Moordrecht, zijnde de aftredende leden. In eene Noordbollandsche gemeente heeft zich dezer dagen bet volgende toevallige feit voorgedaan. Twee lotelingenjder militie, die recht op vrijstelling hadden, de'een wegens broederdienst, de ander'als eenige wettige zoon, GODDA, 22 April 1895. Te *s Gravenhage is geëxamineerd voor de akte lager onderwys, L. Swanenburg uit deze gemeente. (18 Een onafzienbare menigte klippen, reusachtige steenmassa’s, breidt zich honderden mijlen ver uit langs de zwarte, getande rotsen, die zich dreigend tot de wolken verheffen. Hier zijn in Fjorden en Sonden woestenijen te ▼inden, zooals nergens elders. De natuur stemt ons tot verheven gedachten, als wij van de hooge Fjelden onzen blik laten weiden over de trotsche ijsvlakten van het Noorden. Veel hooger nog vliegen een paar adelaars om hun nest, dat in de rotsen een plaats vindt. Zwer men meeuwen vliegen met veel geschreeuw weg en de eiderganzen fladderen over het bruisende water. Kus mijn kind, Mariehoudt je goed. In Trondhjem poste restante verwacht ik tyding. Uw man, Koest Tiefobt.” Zie je, Bese, hij is goed, wees dus gerust. Alleen goede menschen houden van de natuur, edele zielen alleen trachten haar te begrijpen, een rein hart alleen kan om haar juichen. En zou hij me ongelukkig maken Neen, door hem zal ik het niet worden 1 En mevrouw Kaulfuss zal mij ook niet ongelukkig maken, daar zal ik op passen. Zeg, Bese, je kunt niet begrypeu, hoe ik nu met Met zekerheid kan thans worden bericht dat de openingsdag der Wereldtentoonstelling te Amsterdam bepaald is op Zaterdag 11 Mei ▼oor genoodigden en op 12 Mei voor het publiek. Het comité ontving dezer dagen na mens H. M. de Koningin-Regentes het bericht dat Hare Majesteiten tot Haar groot leedwezen onmogelyk by de opening kannen tegenwoor dig zyn, doch zich by die gelegenheid officieel zullen doen vertegenwoordigen door een nader aan te wyzen dignitaris. Wat de vraag betreft of de expositie ge bouwen by de opening wel voltooid zullen wezen, meent het uitvoerend comité dat, indien de inzenders en zy die op de terreinen eigen gebouwen doen oprichten, voldoenden voortgang maken, het geheel zonder twyfel op den vastgestelden datum gereed zal komen. In de Fransche afdeeling wordt vanwege het Fransche comité reeds druk gearbeid met het opstellen en rangschikken der inzendingen, terwyl voor de andere afdeelingen de inzen dingen zeer spoedig kunnen worden afgewacht. De schade door het jongste ongeval aan het hoofdgebouw veroorzaakt, heeft wel eenige belemmering teweeggebracht, doch dit zal op den voortgang der werkzaamheden niet van merkbaren invloed wezen. De commissie voor Oud-Holland heeft zich in den laatsten tyd (zeer druk geweerd en daaraan is het te danken dat nog slechts een zeer klein gedeelte der huisjes onverhuurd is. In vereeniging met eenige Nederlandsche kantwerksters zal de Vrouwen vereeniging >Tesselschade< op Oud-Holland een beeld van de oude kantwerk-industrie geven. Met het oog op het feit dat oudtyds ook de Oostersche volken hunne producten naar de alom bekende Hollandsche markten zonden, is het zeker niet onaardig te noemen dat in eenige der huisjes Arabieren en Turken hun intrek zullen nemen om hun Oostersche waren, gelyk eertyds, den bezoekers van Am sterdam te koop te bieden. Als een eigenaardigheid kan ook vermeld worden dat de commissie voor Oud-Holland een dezer dagen bericht heeft ontvangen dat de Zaandamsche vereeniging, die onlangs aldaar een ouderwetsche bruilofts-plechtigheid te zien gaf, zich bereid heeft verklaard om tot het welslagen dier afdeeling op de Tentoonstelling haar medewerking te verleenen. In het algemeen vorderen alle toebereidselen ook voor Oud-Holland zeer flink. Met toe stemming van het gemeentebestuur worden verzuimden uit onverschilligheid de voor hunne ▼retelling benoodigde bewijsstukken te doen opmaken. Het gevolg was dat zy door den militieraad voor den dienst werden aangewezen. Een hunner, na die uitspraak wegens diefstal tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld, werd door Gedeputeerde Staten in den loop der vorige week wegens die veroordeeling voor altyd van den dienst by de militie uitgesloten. Volgens de wet moet nu in zijn plaats worden ingelyfd door de houder van het nommer, dat aan de beurt is. Houder van dit nommer is juist de tweede onverschillige, die nu wel berouw van zjjne lauwheid zal hebben. Een man, die zyne vrouw en vijf kinderen verliet en eene vrouw die haar gezin in den steek liet, togen voor eenigen tyd uit Rotterdam naar België en vestigden aich te Antwerpen. Gisteren keerden zij van daar naar Rotterdam terug, om in de Almondestraat eene woning te betrekken, met den wensch dat de wederzijd- sche familien hiervan onkundig mochten bly- Hierin Het gerucht rich in een de woning een talryke die nog aangroeide, I der ook heftig gesticuleerendi toonden. Eindelyk kwam ook de politie bij te pas, te meer spreidde dat een merman, met een zyn. De timmerman ging met de politie mede om deze van het tegendeel te overtuigen de menigte werd uiteengedreven en bet achter volgde paar vertrok nog denzelfden avond met ue noorderzon, om elders een toevlucht te zoeken. zich voor loopen, die nog begreep, wat er in mij omging en sprak daarop van iets anders. «Wil mevrouw hier een oogenblik wachten Het rapport heb ik week na week ingeschrevenhec ligt gereed. Ziet u voor mevrouw Kaulfuss voegde hij er beschroomd by. «Het is beter, dat de cor respondentie niet door hare handen gaat daarmee is de baron het best gediend I** Ik begreep hem maar al te goed meermalen had ik hetzelfde gedacht. Geduldig wachtte ik op zijn terugkomst en ging daarop weer naar mijn kamer. Eindelyk schreef ik den volgenden brief, natuurlyk zonder opschrift daarover was ik het niet eens met mezelven. «Je kunt met alle gerustheid genieten van bet natuurschoonhier is alles in orde. Langzamerhand begin ik hier gewoon te worden. Ik doe myn best om Armgard’s hartje te winnen. Mevrouw Kaulfuss werkt my wel tegen, maar ik houd vol. Armgard laat haar papa groetenik groet hem ook. Dus koel en afgemeten, zelfs niet goheel natuur lyk. Ik was er echter mee tevreden, vouwde hem samen met het rapport van Habel en sloot den om slag dicht. Als Bauer morgen komt, geef ik hem den brief mee naar het postkantoor; dat is de vei ligste manier. Nu, vele groeten I Schryf mij spoedig terug en meld dan iets van je lotgevallen of heb je heelemaal niets meer te vertellen aan je vriendin Mabie?” VI. «Corswald, 30 Sept. Meo schryft uit Delft': Vrydag in het middaguur wachte den heer P. De Boer een luisteryke ovatie, toen hy in een der lokalen van de kazerne Paardenmarkt verscheen, alwaar de onderofficieren van het le bataljon 4e regiment infanterie vergaderd waren. De sergeant Stoop nam hier als oudste on derofficier het woord en wenschte den adjudant- onderofficier De Boer geluk met zijne benoe ming tot vaandeldrager van het 4e regiment infanterie. Gedurende het tydperk dat de heer De Boer zich alhier in garnizoen bevindt, heeft zy zich doen kennen als een meerdere, die de belangen van zyne minderen steeds heeft behartigd, en thans ontving hij het bewijs, dat hij iu aller sympathie mocht deelen. Met den wensch, dat de heer De Boer nog vele jaren te midden zijner kameraden in de kern van het leger mag vertoeven, bood de spreker hem uit naam van de onderofficieren een fraaien barometer aan met begeleidend album, waarin de handteekeningen der gevers vermeld waren, terwyl hij onder aller instem ming er een anderen wensch byvoegde nl. dat het hem eenmaal mocht gegeven zyn na wel- volbrachten diensttyd, de vele jaren te her denken, door hem in getrouwe plichtsbetrach ting onder zyn wapenbroeders doorgebracht. Oye een interpellatie houden over het ter lezing leggen van dag- en weekbladen in de militaire cantines. Beste Therese I Heb je myn langdurig zwijgen begrepen Je brief liet lang op zich wachten en was vreeselyk kort. Hoe zal ik nu moed scheppen om je ellenlange be richten te zenden en je zelf zoo dicht wordt? Nu, dat is wel wat bitter maar in het leven rust alles op wederkeerigheid en het vertrouwen allermeestimmers is dat de edelste bloesem der vriendschap? Ik heb in dien tyd een groote vreugde beleefd. Den eersten September schreef ik aan de lieve me vrouw Ruscheweyhkort, levendig, juist zooals zij het ’t liefst heeft. Wel eerder had ik geschreven, maar bij ons scheiden zei ze«Schrijf mij eerst over twee maanden, kind, dan zal je op Corswald gewoon zyn en ik in Lotharingen.” Gisteren ontving ik van haar een lieven, langen brief, met eenige regels van haar dochter Franoisca er bij. Mevrouw Buscheweyh wenscht mij in ieder opzicht genoegen en geluk. Het schrijven van Franoisca is kalmer van toon. Maar wat zijn beiden toch goed hartig en beminnenswaardig. Het verheft mij in mijn eigen oogen, dat ik op haar voortdurende, vriéndelijke belangstelling mag rekeneu. Om mij te wreken op je korten brief, moest ik hier den rnyne maar eindigen, doch ik kar. het niet. In je laatsten brief vraaig je naar dokter Bauer. Je bent nieuwsgierig om te weten, hoe hy zich later gehouden heeft en ge sohynt te twyfeler. aan de goede uitwerking van mijn openhartig gesprek. Je kunt gerust zyn, hy houdt zich voorbeeldig. (IPor dl rervolfd.) Onder het opschrift: >Eene ernstige waar schuwing*, schryft het >Noordbrab. Dbl.«, naar aanleiding van het bericht, dat door het Leger des Heils pogingen zyn aangewend te ’s-Hertogenbosch te vestigen en toevlucht voor dakloozen« in te m. het volgende: mijn antwoord verlegen zat. Ik wilde daarmee niet dralen en greep daarom haastig naar de pen, doch ik moest mij wat beteugelen zoo zonder voorberei ding kon ik toch niet schiyven. Ik moest eens overleggen. Hoe zou ik, byvoorbeeld, hem danspre ken P En de brief mocht niet sentimenteel zijndan zou hij zich slechts ergeren of misschien er spottend om glimlachen. Dat laatste vooral wenschte ik te voorkomen. Ik legde dus de pen neer en ging naar het park om eerst het rapport van mynheer Habel op te vragen. De tuinman riep bem bij mijik wachtte hem onrustig aaa den vijver, myn lieve lingsplekje. Gelukkigerwijs was hij bij de hand en kwam da delijk. «Wat is er van uw orders, mevrouw?” «O, niet veel, mijnheer Habel, ik wenschte alleen uw rapport te ontvangen om het aan den baron te zenden.” «Heeft mynheer de baron geschreven? En is hij welvarende?” vroeg hij vergenoegd. «Zeer welvarende, mijn waarde heer Habel I De Noorweegsche lucht verfrischt hem I” Habel knikte toestemmend en zei «Vergeef het my, ouden man, als ik zeg, wat ik meen, mevrouw I maar do baron had ontspanning noodig, zeer noodig. En als hij terugkomt, zal hij het huiselyke leven niet meer afschuwelijk vinden, het is nu werke- lijk huiselijk geworden daar in zyn buis. Hoe ver heugde ik mij gisteren, toen ik u met de kleine jonk vrouw op het grasperk zag spelenArmgard ziet er veel beter uit tegenwoordig.'” Bewogen drukte ik den ouden man de hand. Hy meer bevreemding wekt de bewering, die moei- lyk tegen te spreken ia, dat zelfs aanzienlyke katholieken de ▼estiging van dat leger zouden willen bevorderen. >Een sterk bewijs van verblindheid geven de voorstanders, als zy zich verbeelden, dat het Leger des Heils liefdadigheid beoogt. Voor dusdanige troep kan geene liefdadigheid be staan, misschien zoo wat menscbenliefde, die zich even gemakkelyk op dieren overplant. Er bestaat geen liefdadigheid, er bestaat geene reinheid van zeden dan bij de katho lieken. »Neen, Bosschenaren, zoo eindigt het blad, geen vreemde eenden in de bijtdie trekvogels kunnen wy zeker missen. »Wy hebben in den Bosch toch reeds al te ▼eel aan allerlei exotische middelen van be schaving medegedaan, dat we na nog die parade ▼an het Leger des Heils zouden moe ten gedogen, »Het gezond verstand is voldoende, om die nieuwe beleediging aan 't katholieke ’s-Her- togenbosch af te weren. >Ons woord is een woord van ernstige waar schuwing. Laat het paard van Troje buiten de veste.* aanleiding van het bericht, dat om zich daar een richten, o. Bevreemding moet het wekken in het katholieke 's-Hertogenboscb, dat bet Leger des Heils, een instelling op zuiver protestanten grondslag, een soort van Kwakers, hier ons de liefdadigheid wil leeren beoefenen. Nog Staten-Gonoraal. Ie. Kambb. Zitting ▼an Vrydag 18 April. Aangenomen werden de wetsontwerpen op de onteigeningen te Beverwyk en van een straat te Amsterdam (gelegen tusschen het Van Ho- gendorpplein en den Haarlemmerweg)de be krachtiging der provinciale heffingen in Fries land, de ruiling van grond te Ginniken, de ▼erkoop van grond te Delfzijl, en de voorloo- pige bandelsovereenkomst met Portugal, nadat minister Roëll en de heer Van Tienhoven de bindende kracht der toegovende nota’s hadden betoogd en de minister de overweging had toegezegd van een algemeene arbitrage-formule Ook werd aangenomen de wyziging der Militiewet, na een kort debat tusschen de heeren Van Alphen en Van Lier. Verder: de ver lenging van den duur der tydeljjke militie- versterking en de teruggaaf van het waarborg kapitaal der Batatiasche Oosterspoorweg. Het ontwerp tot schorsing van het uitvoer recht op de suiker in Nederlandsch-Indië werd door den minister van Koloniën verdedigd, in het belang der inlandscho bevolking. De heer Rahusen bestreed den halven maat regel en wilde alleen recht op consumptie met afschaffing van het credietstelsel. De heer Muller bestreed de uitvoerrechten, maar achtte protectie ongeraden en wilde in ternationale opheffing van den suikaraccyns. De heer Bultman verdedigde den eisch van den Nederlandschen landbouw voor bescherming evengoed als die van den Indischen. De Minister bleef het ontwerp verdedigen in het belang der inlandsche bevolking. Het ontwerp werd vervolgens aangenomen. aangenomen het ontwerp tot invoerrecht naar de waarde, tot het bakenwezen, verbetering en bekrachtiging van do over spoorweg Alkmaar—Hoorn. Dan zal de heer Schimmelpenninck van der I

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1