Directe Spoorwegverbinding met UOÜM. Wloterdleiist 1894/95. Aangevangen 1 October. 'J'Ud vao (ïrmwlcti. Bultenlandsch Overzicht. 348ste Staats-loterij Haute Nouveauté in PARASOLS. A van OS, Az., Beurs vau Amsterdam, 7.°n,/' »'u SQL de gymnasten, bestemd om het Ond-Holland sche vendel te vormen, op de Beurs geoefend. De firma Helmhout zorgt voor passende costumes. Te Batavia heeft zich eeue commissie ge* vorrud om aan pastoor R. C. Verbraak, nu hy twintig jaren op Atjeh is werkzaam geweest, »een waardig en passend geschenke aan te bieden. Alleen actief dienende of gepensio neerde officieren, alleen nog in dienst zjjnde of gegageerde onderofficieren, korporaals en minderen kannen daartoe bydragen omdat, het geschenk inderdaad zjjeene uiting van dankbaarheid van het geheehNed. Ind. leger. In het schryven van de commissio wordt ge wezen op da hooge achting en de genegenheidt die mannen van alle belydenissen pastoor Verbraak toedragen, en op de onverschrokken plichtsbetrachting en humaniteit, waardoor hjj die achting en genegenheid verdiend heeft. Een bittere pil wordt op 't oogenblik de gebeele wereld ce slikken gegeven in de schro melijke knoeieryen in den petroleumhandel, waarvan we allen reeds de nadeelige gevolgen ondervinden door de plotseling schrikbarende opvoering van den petroleumprys. Tot goed inzicht der zaak willen we onzen lezers het verloop daarvan in 't koit mede< deelen. In Amerika, dat vrij rjjk is aan petroleum- bronnen, waren deze vroeger in beheer by verschillende maatschappijen, die uit den aard der zaak elkaar een geweldige concurrentie aandeden en waarom men toen dan ook it waarheid nog kon spreken van een petroleum» markt, onderhevig aan wisselingen die afhan kelijk waren van vraag en aanbod. Men ging daar echter eindeljjk inzien dat die onderlinge concurrentie uitliep op direct nadeel van alle ondernemingen, waardoor reeds enkele maatschappijen het hadden moeten af leggen, waarop de verschillende maatschappijen ten slotte de handen in elkaar legden en ge- zamenlyk een «trust* vormden, metdenpetro- leumkoning Rockefeller aan 't hoofd,die,in plaats van door de markt bebeerscht te worden, de markt zou kunnen beheerschen, en de groote Standard Oil Comp.« was geboren. Hiermede was echter het groote doel nog geenszins bereikt, want er bleef toch nog een zeer gevaarlyke concurrent over in den rus- riachen petroleumbond. Ook deze laatste heeft een nagenoeg gelyke geschiedenis, want ook daar waren de ver schillende bronnen oorspronkelijk in exploitatie by verschillende maatschappijen, die elkaar den oorlog aandeden. De geldmarkt beheerschende Rothschild echter, eigenaar van uitgestrekte petroleum- bronuen, kon ook door zjjn ontzaggelijk ver mogen wel de petroleum markt beheerschen, en om nu zjjn russische concurrenten er onder te krijgen, zag deze er niet tegen op zjjn petroleum tot de laagste prjjzen ter markt te brengen, tot pry zen die hem niet alleen de exploitatiekosten niet konden opbrengeD, maar waarbjj hy zelfs aanmerkelyke verliezen moest ljjden. Door zjjn enorm kapitaal was hy echter in staat zjjn doel te bereiken, nl. de andere maatschappijen óf ten onder te brengen, óf aan zich te verbindende ondernemingen der afgemaakte maatschappijen kocht hjj dan op, eu zoo werd hjj de baas. Met de nog staande maatschappijen ging by vervolgens een combinatie aan, waarnit de russische petroleum bond ia voortgekomen, onder heerschappij van den petroleumkoning Rothschild. De uitgebreide concurrentiestrijd was nu door beide partyen, door de atnerikaansche en door de russische, gecentraliseerd, maar nu werd dan ook de daaroit voortgesproten on vermijdelijke tweestryd tueschen de beide machtige combinaties met felheid ter hand ge nomen. De kwestie was van toenaf slechts welke der beide partyen den kamp zou winnen, waarvan intusschen het publiek de ruime vruchten pinkte. Het is nog te goed bekend, hoe de ameri fcaansche Standaard Oil Comp.c alles aan wendde om haar prodnetie door de gansche wereld te voeren en welke ontzaglyke sommen zy daaraan besteedde, maar toch scbjjnt het dat ze niet tot de overwinning kon geraken, want nu sedert enkele maanden hebben de beide bonden, de amerikaanscho en de russische, een verbond gesloten en zjjn dus feitelyk ge worden één samenwerkende maatschappij, waardoor zy thaos de petrolemnmarkt over de geheele wereld in .hun macht hebben, zoodat er nu eigenlyk geen spraak meer kan zjjn van een markt, maar het publiek eenvoudig den prjjs heeft te betalen, dien men gned dunkt te stellen. En wat is nu daarvan het gevolg? Dat we, wjjl den vorigen zomer de petroleum nog stond genoteerd op f 4.60 per 100 KG. (125 liter) deze thans reeds gebracht is op f 11.85 en de particuliere afnemers thans reeds 12 cent per liter moeten betalen dus een rjjzing der prjjs van meer dan het dubbele. En nog scbynen we niet aan het einde te zjjn, want volgens de berichten bestaat het plan den prjjs zoodanig op te voeren dat deze binnen enkele dagen op 15 cent per liter zal komen. Letten we nu op het verschil in prjjs van voorheen, toen de amerikaansche petroleum werd verkocht a 4Va cent per liter, met den aanstaanden prjjs van 15 cent de liter, dan hebben wjj toch zeker wel recht tot de vraag of het publiek zich in dien opgeschroefden toestand maar ljjdzaam moet schikken. Was het nu nog de kwestie dat de exploitatiekosten of buitengewone omstandigheden zoo'n kolossale verhooging noodzakelijk maakten, dan fiat, en zouden we ons nog troosten dat daardoor het meer te betalen geld in circulatie bleef; maar dit is hier niet bet geval. Hier betalen we de enorme verhooging alleen om daardoor de portemonnaie te stijven der petroleumkoningen. Zon daartegen nn niets te doen zijn Wij gelooven dat daartegen bitter weinig te vechten zal vallen, maar ook dat bierin een nieuwe les ligt tegen de stellingen der zoo genaamde Manchesterschool. Waar immers blyft nu by deze »vrye«(?) ontwikkeling van haudel en productie het «natuurljjk evenwicht tusschen vraag en aanbod? Hier toch kaD niet gesproken worden van een i natuurljjk* evenwicht; en zoo men al wjjzen wil op het feit dat de vraag naar petroleum by deze hoog opgevoerde prjjzen nog nagenoeg even sterk blijft en dus toctr het evenwicht niet verbroken is, dan is dit toch in elk geval een onnatuurlyk evenwicht, zooals bjjvoorbeeld iemand kan teweegbrengen door de hand op de lichtere schaal te leggen, waardoor deze de vereischte zwaarte erlangt, maar die dit toch niet op den duur zal kunnen blijven volhouden. In elk geval echter is het een onzuivere toe stand, een toestand, gebaseerd op misbruik van macht, die eiken weldenkende tegen de borst moet stuiten. (Volksbanier.) Men meldt uit Amsterdam Even vóór da aankomst der Koninginnen hebben een aantal socialisteu opstootjes verwekt. Vier hunner, waai van twee maskers en blonde pruiken droegen en een als politie-agent was verkleed, reden rond, doch werden voor den politiepost aan de Ondebrug door een aantal agenten tot staan gobraebt en gearresteerd, waarbjj een groote volksoploop ontstond voor de drukkerjj van «Recht voor Allen*, waar Domela Nieuwenhnis en anderen honderde strooibiljetten over de menigte heen wierpen. Hierbjj hadden weder opstootjes plaats. Er werden geduchte slagen met stok en sabel uit gedeeld en vele onruststokers werden gear resteerd. Groote levendigheid heerschte Zaterdagmid dag te 's Gravenbage in de nabybeid van het Hollandsche spoorstation tegen bet uur van vertrek van het Hof naar Amsterdam. Het fraaie lenteweder had vele wandelaars naar het Stationsplein gevoerd, zoodat het open rjjtuig waarmede de Koninginnen het paleis hadden verlaten, langs eon dichte rjj nieuwsgierigen reed, uit wier midden gejnich opging. In het koninkljjk slationspaviljoen binnen getreden, onderhielden Hare Majesteiten zich eenige oogenblikken met de autoriteiten, in het wacbtsalon geschaard, die de vertrekkende Vorstinnen tot aan den trein uitgeleide deden, Het waren de opperceremoniemeester baron Do Tourde luitenant-generaal jür. Ver3pyck de vice-president van den Raad van State, de president der Eersie Kamer; de staatsraad en buitengewoon adjudant Ten Bosch, de ministers Röell, Van Hooten, Van der Kaay en Bergs- made Commissaris der Koninginde burge meester; de gouverneur der residentie; de plaatselyke commandant, benevens de hofpre diker, dr. Van der Flier. De lyfarts der Koninginnen, dr. Van Tienhoven, had zich met een vroegeren trein naar Amsterdam geven. Het reeds vroeger vermelde gevolg nam in een tweede salonrytuig plaats. De Koningin, gekleed in een donkergroen fluweelen kostuum, en de Regentes, in zwart zijden kleeding, plaatsten zich op het plat form van het salonrytnig, om de autoriteiten en de menigte, op het tegenover gelegen perron ge schaard, onder het wegrjjden van den trein te groeten. De koninklyke trein stond onder directe van de beeren Nierstrasz, chef van den ver voerdienst Lokhorst, inspecteur, en Van Swie- ten, ingenieur der tractie. Het oogeublik vau den overgang der Ko ninginnen nit de wachtkamer van deu trein werd door eenige jouge dames met een instan tané-toestel gephotographeerd. Zooals gewoonljjk by de aankomst der vorstelijke familie het geval is, heurschte er ook Zaterdag namiddag weder eene buitengewone drukte op den Dam te Amsterdam, om de Koninginnen met jubelkreten te begroeten. Meer dan een vol uur vóór de aankomst der vorstinnen was bet zwart van nieuwsgierigen, in de omgeving van het Paleis niet alleen, maar ook langs heel den weg van 't station daarheen. Toen de expresse-trein, begeleid door in specteurs van vervoer en beweging der H. IJ. 8., te 3.05 biunenstoomde, waren, behalve de burgemeester, vele andere civiele en militaire autoriteiten aanwezig om HU. MM. het welkom in de hoofdstad toe te roepen. In de koninklyke wachtkamer, die als ge woonljjk ryk met bloemen, groen en draperieën versierd was, werden enkele autoriteiten aan HH. MM. voorgesteld. De Koninginnen werden door de heeren Westerwoudt, Van Vliet, commissarissen, on Van Hasselt, administrateur der Hollandsche Spoorwegmjj., opgewacht. Door jonker Röell en een kleindochtertje van deq heer Wester woudt werden bouquetten aangeboden daarna werden HH. MM. door den Burgemeester ver welkomd. Nadat de vorstinueo in open hofrytuigen hadden plaats genomen, begaven zy zicb, ge volgd door de talrjjke hofhouding, eveneens in open rijtuigen, en geëscorteerd door cavalerie en politie, naar het Paleis. Allerwege werden de hooge bezoeksters met bljjde jubelkreten begroet, terwjjl overal langs den weg de nationale driekleur wapperde. Bjj aankomst op het paleiB speelde de stafmuziek van het 7de de volksliedaren. Slechts enkele oogenblikken, nadat de vorstin nen de bekende Mozes-zaal in het Paleis hadden bereikt, verschenen HH. MM. op bet balkon, en werden aldaar door tienduizenden, wier hartan warm kloppen voor de jengdige Koningin, maar niet minder voor de Koningin- Wednwe (Regentes) hartelijk begroet, welke huldebljjken door buigingen en wuiven werden beantwoord. Des namiddags was er diner ten hove, waaraan de Commissaris der Koningin in Noord-Holland, de burgemeester van Amster dam, rar. S. Vening Meinesz, de wethouders, de commandanten van stad en marine enz en enkele leden der hofhonding deelnnmpn. Gisteren woonden H.H. M.M. in de Nieuw* Kerk de godsdienstoefening bjj onder gehoor van ds. Scholier van Peuraem, die met de gewone gasten, des namiddags, aan 't diner genoodigd is. Volgens rapport uit Genua dd. 17 dezer van kapitein Visman, had de reeds vermelde aan varing van het stoomschip «Princes Amalia* op de reis van Southampton naar Genna plaats nabjj Qne8sant, op den 10en dezer, des voor middags ongeveer 9 ure. Het was flauwe koelte, westelijke deining met zware mist- vlagen, soms dik. Sedert 5 our s morgei# stoomde men met verminderde vaart en liet dié stoomfluit hooren. Te 8 u. 45 m. hoorde men het gelnid van een Btoomflnit aanbakboord- zjjde. De machines werden gestopt, de flnit gaande gehouden. Daar het audere stoomschip, op het geluid te oordeelen, bleef naderen, werd volle kracht achteruit gestoomd, zoodat de «Amalia* op het oogenblik der aanvaring achteruitging. Het andere stoomschip trof de «Amalia* aan bakboord nabjj den fokkemasf, terwijljhet veel schade aanricht,tefaan buiten- romp en verschansing en een der sloepen nage noeg verbrjjzelde. Bjj inspectie bleek, dat buidplaten waren ingedrukt en gescheurd, zoo dat er water naar binnen drong. De aioepen werden uitgezet, gestreken tot aan de reeling passagiers en opvarenden ontvingen order om gereed te zjjn, ieder bjj zijn sloep, ten einde, zoo noodig, het schip te verlaten. Kapitein Visman zond een sloep naar hef andere stoom schip, hetwelk bleek te zjjn de «Elmina,* be stemd naar Havre, welk schip in de nabyheid bleef, ten einde, zoo noodig, assistentie te verleenen. Na het verwerken van de lading bjj het lek gekomen, bevond men, dat wel is waar water naar binnendrong, maar dat er geen gevaar bestond, daar de stoompomp het schip gemakkelijk lens kon houden. Het lek werd zoo goed mogeljjk gestopt, en na ge houden scheepsraad werd besloten de reis te vervolgen en te Genua de schade te herstellen. Behalve de sloep, die verbrjjzeld werd, ging nog een andere sloep verlorendit is ver moedelijk de sloep, die door het stoomschip «Corrientes* op zse gepasseerd is. Er bljjlc nog voldoende sloepenruirate over voor alle opvarenden op de uitreis. Bjj expertise te Genoa werd bepaald dat de schade voldoende kon worden gerepareerd, na lossing van een gedeelte der lading in lichters om het lek boven water te brengen. Het schip zal dan de lading weder innemen en de reis zal heden worden voortgezet. Een eigenaardige beslissing heeft een der Londensche politie rechters genomen. Ver schillende stonden terecht wegens verstoring van een godsdienstige bjjeenkomst. Het was er een van de «Peoble League», een soort van philantropiscbe stichting. De president, vroeger componist, thans massear(l), had by het geven vau een fiuancieel verslag een tekat tot uitgangspunt gekozen. Ook was er gebeden en gezongen; een der aanwezigen wilde in debat komen, wat hem geweigerd werd en zoo ontstond er kabaal. De rechter ontsloeg de beklaagde van rechtsvervolging. Hjj zeide, dat het niet aanging om aan zaken van zuiver materieele aard een quasi-godsdienstig tintje te geven, want juist daarvau standjes het ge volg moesten zijn. De vereenvoudiging van de spelling der Nederlandsche taal doet heden een stap voor waarts. De vereeDiging, die zich ten doel stelt om dat ideaal van den heer Kollewyn te verwezenljjkea, vergadert te Amsterdam en zal haar best nar met twee leden uitbreiden, omdat de tjjd gekomen is voor de krachtigst mogelyke propaganda* voor deze «zoo brood nodige* verandering. In het orgaau der vereeniging wordt daar toe reeds stenn gevraagd: Stenn zowel zedelik als geldelik «Geeft ons uw redelike steun door uw O o w..vu uauuou wu uiincic i«u«u VICI iiuriii ujIIVJtriu UIL uTT i 11r\O niiUUIJ UUO GOUDA ROTTERDAM. J. a 7 ÏK t in ana n in ia k in tr i a na -.va i. i. 8.89 7.25 8.40 9.06 9.40 10.46 10.55 18.08 12.18 13.51 1.24 3.52 4.50 5.24 5.56 7.10 8.82 8.43 9.40 11.02 11.10 0 7.32 8.47 0 0 0 11.02 9 0 19.58 0 9 4.57 0 6.08 0 0 0 9.47 9 g 0 7.99 8.54 0 0 9 11.09 0 9 1.05 0 9 5.04 0 6.10 0 0 0 9.54 0 9 7.46 9.01 0 9 9 11.16 9 0 1.1S 0 0 5.11 0 6.17 0 0 0 10.01 0 0 7.— 7.55 9.10 9.25 10.— 11.05 11.25 11.28 12.38 1.21 1.44 4.10 5.20 5.42 6.26 T.80 8.52 9.08 10.10 11.20 11.80 ROTT E R D A M- -GOUDA. 7.07 5.— 6.02 7.25 7.47 8.— 6.85 9.45 9.51 10.17 11.50 11.20 1.45 2.80 2.50 8.48 4.20 4.45 6.81 8.16 9.41 1.10 6.13 0 9 9 9 0 0 10.27 0 0 1.55 0 0 9 0 4.55 0 7.17 9 9.S0 5.1» 6.21 0 0 0 0 9 0 10.34 9 0 2.02 9 9 0 0 5.09 9 7.84 9 0.6 5.26 6.29 9 0 0 9 9 9 10.41 0 0 2.09 0 0 9 0 5.09 0 7.61 9 0 5.32 6.35 7.45 8.07 8.18 0 10.03 10.11 10.47 18.08 12.40 2.15 2.48 3.10 4.08 4.40 5.16 5.51 7.87 8.80 10.06 Osiii Meerdreeht. Kinvwkffk Oapelle Rotterdam Rotterdam Oapelle Nieuwsrkerk Moordrecht Gouda GOUDA— DEN HAAG. Gouda T.lt ft.SS f.ft 9.37 10.4» 11,11 19.81 18.14 1.87 3.S5 4.45 5 17 1.06 y y 4.67 1." v 1.17 5.01 1.6® 0 0 0 1.38 5.20 1.36 1.57 4.26 5.25 5.55 O O I'D A-U TUCHT. 10.06 10.1» 10.55 19.49 2.28 f.51 8. 0 11.0» 8.87 0 10.10 y 11.17 8.46 8.07 0 10.91 11.45 1.20 3.08 8.82 3. GOUD A—A M 8 T M. 9.40 1.81 10.06 10.15 .8. 2.51 7.5P 9.10 10.15 18.19 1.— 8.40 Zev.-li. 7.48 1.47 Bl.-Kr. 7.47 Z.-Zegw.7.68 8.56 N.d-L.d.8.02 0000 Yoorb, 8.07 9.08 y 11.88 'eHage 8.18 9.18 9.89 10.07 11.87 13.41 13.51 11.01 11*10 Gouda. 5.81 6.40 7.55 8.09 8.21 Oudew. 5.50 6.54 f Woerden 5.59 7.08 8.18 f y Utrecht 6.11 7.88 8.21 8.41 Gouda Amsterdam Wp. 6.59 7.18 8.19 9.87 11.05 11.15 5.11 y 9.49 6.16 0 0 0 g 6.28 0 0 9.58 y a 6.81 00000 6.36 0 0. 10.10 0 0 6.41 7.48 9 10.1511.88 11.48 18 4.47 5.98 5.57 7.45 8.38 10.14 5.37 0 7.59 0 10.87 0 5.05 5.46 6.17 8.07 5.55 10.85 .60 5.89 6.81 6.85 1.219.11 10.51 A*.VO 12.VU *.10 ».M w.*v DEN H A A G GOU DA. '■Hage 5.48 7.80 7.48 8.30 9.88 9.4610.18 11.5118.15 1.88 2.15 8.46 3.48 4.15 4.48 5.17 7-T 1.05 9.86 Voorb. 5.54 0000 9 10.18 0 0 1.44 0000 4.48 y 1 y N.d-L.d5.59 0000 0 090 1*99 0000 f 7»** 0 0 Z.-Zegw6.08 0000 0 10.80 0 0 1.58 0000 &•-— 0 7.80 y 9.11 Bl.-Kr. 6.14 0000 0 10.56 y 2.04 0000 00 7.86 y y Zev.-M.6.19 00 00 0 10.41 y 3.09 00 0 ®*09 y 7 81 y 10. Zer.-M.6.19 Gouda 6.80 7.50 8.18 y 0 10.41 0 0 3.09 00 0 9.58 10.1610.53 18.0818.45 2.20 2.45 3.15 4.18 4.43 5 iiTi Knn tR rtnn i 6.47 7.42 8.35 10.10 4.47 5.45 5.28 6 85 Utrecht Woerden Oudewater 7 Gouda Amsterdam Wp Gouda naam, uw posietsie, en maak ons door uw geldelike, het propageren in wjjde kring mo- gelik.« Ala men zulk een proeve van die vereen voudigde taal ziet, dan staat men verbaasd over de ontdekking, hoeveel aanleg een groot gedeelte van ons volk nn al heeft om die «verbeterde* Nederlandsche taal te helpen verbreiden. Vooral «krantenredakaies die nu eu dan «advertensjes* over «jubelarissen* enz. als ingezonden stukken te plaatsen krjjgen van «getrouwe lezers* enz., kunneu getuigen, dat een groot aantal onzer landgenooten allen aanleg hebben voor die schrijftaal, die zich met de lastige verbuigingsletters en andere dergelijke overbodigheden niet meer moeilyk maakt. In de week van 13 tot en met 19 dezer zjjn in de Toevlncht voor Dakloozen van het Leger des Heils te 's Gravenbage verstrekt 611 nachtverblijven, 306 portiën warm voedsel en 926 p. brood en koffie. In de Stnivers-loe- vlucht 173 nachtverblijven, 205 portiën warm voedsel en 817 p. brood en koffie. Naar men verneemt, zal met l Mei als be stuurder van de door den Deer A. F. Henken Jr. te openen inrichting tot verpleging van ljjders aan vallende ziekten en heeren met zwakke geestvermogens in het \an Stolkpark te Scheveningen optreden de heer J. Kromwjjk, thans hoofd verpleger aan het krankzinnigen gesticht te 's Graven hage. De volgende berichten nit Ned. Indië loopen tot Batavia 19 Maart. De Regeering is voornemens de verschillende klassen der controleurs bjj het binnenlandsch bestuar af te schaffen. De ambteoaren zouden dan een traktement krijgen ran f 300, met rerhooging tot f 400 na achtjarigen en tot f 500 na rjjftienjarigen dienst. Ook zon het voornemen bestaan olj rom- mige rechterlijke betrekkiDgen periodieke trak- tementa-verhoogingen in te voeren, ter ver- nijjding der veelvuldige overplaatsingen. Bjj besloit is bepaald als volgt I. Aan Eoropeesohe burgerlpe landsdiena ren en andere personen, die aansprnak bebbeo om met hnn gezin voor 's lands rekeniDg in Nederl. Indie te reizen, kan worden vergood zich door het geheele dan wel door een deel van het gezin op 's lands kosten naar de plaats hunner bestemming te doen volgen, bjj verhindering om ben op reis daarheen te II. De vergunning behoort te worden ge vraagd aan den chel van het departement, ten laste waarvan de uitgaven voor den overtocht moeten komen, doch zal door dezen in don regel slechts worden verleend ingeval van ziekte, dan wel wanneer dringende familieom standigheden of ook het overhaast vertrek van den belanghebbende het afzonderlijk reizen noodig of wenscheljjk doen zijn, een en ander ter beoordeeliog van dien departementschef. De werkstaking der meubelmakers te Am sterdam begint een. bedenkelpke zjjde te krjj gen. eJDonderdagsvond hadden op de Looiers gracht toen een paar aan den arbeid gebleven werklieden de fabriek verlieten, ongeregeldheden plaats, waarbjj een tweetal arbeiders werden gewond. Gevolg was: dat er Vrjjdag niet gewerkt werd, maar toch was een talrijke menigte bjjeen, waartnsschen de sociaal-demo craten jjverig trachtten propagande te maken. Do politie heeft door eenige charges bet volk niteengedrevoD, hetgeen later in de Kinkerstraat moest worden herhaald. In de Frederik Hendrikstraat wordt des avonds geregeld, onder geleide der politie een der aan den arbeid gebleven werklieden thuis gebracht, natnurlp gevolgd door een troep stakers, die nogal luidruchtig daarbjj te werk gaan. Vrjjdagavond is echter ook in die buurt de politie krachtdadig moeten optreden, daar bij lieden die in bet geheel niets met de quaestie te maken hebben, de ruiten werden ingewor pen. (vHbl.e) Hoe hoog de prijzen van bouwgronden zijn in Dnitsche steden die zich ontwikkelen, leert het voorbeeld van Leipzig. De gemeenteraad aldaar heeft beeloten de Pleisienburg, een groot oud geboow, thane ais kazerne in gebruik, aan te koopen voor een som, die met de kosten van afbraak en renten bjjna 5 mill, mark bedraagt. Die geheele aom denkt man terug te krjjgen door het terreio nadat er een straat door is getrokken, in 21 bouwperceelen te verkoopen tegen 150 tot 400 mark den vierkanten meter. Afloop van Openbare Verkooplng van Onroerende Qoederen. VEILING 22 APRIL. Stalhouderij en Bovenwoning, Peperstraat, K 88 en 88a f 6465.— k. F. H. Weurman. Huis en Bovenhuis uldaar, K 87 en 87a f 2950.k. F. H. Peetera. Idem, aldaar, K 86 en 86o i 2350.— k.. A. «ten Hertog en E. de Leeuw Ae. De Hamb. Korr.weet mede te deelen dat de Duitsche regeering het Umsturz-ontwerp, zooals dat door de commissie is gewyzigd, niet aannemen kan. «Overwegingen van alge meen politieken aard leggen ook thans weder meer gewicht in de schaal dan een oplossing, waarbij men een aanzienlijk deel der partjjen tegen zich zon hebben, op wier steun een krachtige politiek in Duitschland zon kunnen rekenen*, schryft het blad. Het scbjjnt dus dat het algemeens protest tegen het ontwerp de regeering van meening heeft doen veranderen. Bismarck, ontvangt nog steeds deputaties die hem komen gelukwenschen. Vrjjdag waa bet een cepntatie nit Stnttgart, die hem namens de stad Stuttgart een kunstig bewerkt adres overhandigde, eu verder eeu aantal gedelegeerden van de Saksische vereeniging van leeraren aan gymnasia. Door de Silezische vrouwen i9 een som van 87,500 mark bijeengebrachtvoor 12,500 mark daarvan zullen zy een karpet en een kast koopen, die zy Bismarck ten geschenke zullen zenden De overige 75,000 mark zijn bestemd voor een Bismarck-fonds, uit de rente waarvan de {opleiding zal bekostigd worden van eenige Silezische meisjes. Het scbjjnt vry zeker, dat tegen de bepa- palingen van den vrede van Simonoseki protest zal worden aangeteekend door Rusland, wel licht gesteund door Frankrjjk. Rusland is □iet genejgd toe te staan dat China grond gebied op het vasteland afstaat aan Japan het acht dit een gevaar voor de veiligheid van zjjn bezittingen in Siberië. Tegen dien afstand zal het eerst langs diplomatieken weg protesteeren en zoo dat niet helpt, tot andere middelen overgaan zegt de «Polit. Corr.* Japan heeft op dit optreden van Rusland ge rekend. Een Japansch leger is in Korea saamgetrokken in de nabijheid der Russische grens. En ook op andere wijze toont Japan uiet voor Rusland vervaard te zyn. Zoo verneemt de Kronstadtsky Wjestnik* uit Shanghai, dat de regeering van den Mikado besloten heeft vreemde oorlogsschepen slechts in klein aantal, behoudens bjj gevaar op zee, in de havens toe te laten. Dit besluit is offi cieel ter kennis gebracht van den commandant van het Russische eskader in de Stille Zuid zee. Voor Rusland is dit een zeer onaange name maatregel, zoolang bet in den Stillen Oceaan geen ysvrye havens bezit. In de havens van Nangasaki mogen niet meer dan twee Russische oorlogsschepen tegeljjk ver blijven. Het Russische eskader moet dus de Japansche wateren verlaten en in Wladiwos- tock een groot gedeelte van het jaar opgesloten zjjn door het ijs. Het is vooral de Russische correspondent van de «Pol. Coir.die een droef tafereel ophangt van de toekomstige gebeurtenissen in Oost-Azië. Rusland is druk bezig zyn leger macht in Siberië te versterken en weldra zullen daar zooveel troepen bjjeen zjjn, «dat de stem van Rusland gehoord zal moeten worden in Tokio. Rusland zal niet terugdeinzen voor een ernstig conflict met Japan, als andere midduleo niet baten om de wenschen die het koestert tot vervulling te brengen. Berichten uit Parjjs verklaren dat de Fransche regeering besloten is in deze quaestie met Ruslaud samen te gaan. Daardoor zou de toestand in Oost-Azië hoogst ernstig kannen worden, zegt de cor respondent; en het is te hopen dat Japan, wetende welke gewichtige plannen Rusland koestert, zjjn eischen zal matigen. De uitingen van dezen correspondent van de Polit. Corr. hebben te meer waarde, wyl de schryver bekend staat als bevriend aan het Russische departement van buitenlandsche zaken. Meermalen bleken zyue artikelen door dat departement geïospireerd te zjjn, en de toon van zyn schryven doet vermoeden dat ook dit thans het geval is. De «Pol. Corr.* maakt verder de opmerking, dat geen der officieele berichten over de vredesvoorwaarden spreekt van een bondgenootschap tusschen China en Japan. Te Oxford is weer eene aanvulliugs-ver- kiezing gehouden voor het Engelsche Lager huis. De conservatieven, die dit district bezaten, hebben het behouden. De candidaat der Tory's, Lord Valentia, verkreeg 3745 en zyn liberale tegenstander dr. Fletcher 3143 stemmen. By de algemeene verkiezingen in 1892 verkreeg de nu overleden conservatieve caudidaat Lord Chesney 3276 en de liberaal Souttar 3156 stemmen. Wanneer men deze cyfers vergelijkt, komt men tot de slotsom dat de oppositie alle reden beeft, om ook over den uitslag van deze verkiezing tevreden te zjjn. Weldra moeten nog dergelijke aanvullings- verkieziugen plaats hebben te Leeds, War wick, Norfolk en Wicklow. Voor Lord Rose- bery en zjjn kabinet is bet te bopen, dat de liberalen bet dan beter zullen maken. Te Londen liep het niet zeer waarschijnIjjke gerucht, dat het Lagerhuis na den terugkeer dor Koningin zal ontbonden worden, daar de Regeering voordeel hoopt te trekken van de tnssshen de unionisten en conservatieven be staande oneenigheid. De oneenigheid in het unionistische kamp wordt nog vermeerderd door aanvallen op Chamberlain dour leden der Torjrpartjj. In een artikel in de «Birmingham Po.t», die in betrekkiDg staat tot Chamberlain, wordt gedreigd, dat deze zich uit het Parlament zal terugtrekken en onder het volk propaganda zal maken voor zyn hervormingsplannen, teuzjj een overeenkomst met den leider der Torypartjj tot stand komt. In berichten nit Milaan wordt gesproken van het uitstellen der verkiezingen, die eerst be paald waren op half Mei. Te Rome beeft de gewezen Italiaansche Minister van Financiën, Colombo, in een vergadering eon politieke redevoering gehouden, waarin hjj vooral de fjnancieele staatkunde der Regeeriug aanviel. De Regeeriug, zeide bjj, zoekt het evenwicht op de hegrootiug in hoofdzaak te herstellen door hooge lasten, terwjjl zy nog 40.000.000 lire kon besparen. De Minister van Financiën Sonniuo, zal op deze redevoering antwoorden en haar punt voor punt weerleggen. De verkiezingen voor de Scheptschiua in Servië zyn zeer kalm geëindigd. Behoudens enkele opstootjes in eenige provincie-plaatsen i& de orde uiet verstoord. Trouwens, het was reeds hekend, dat de minister president Christitch, de oude dictator alle voorzorgsmaatregelen had genomen, die uoodig waren om de orde te handhaven en te zorgen, dat de regeering bjj dezen verkiezings strijd de overhand zou behouden. De volledige uitslag der verkiezingen is nog niet bekend. Men weet echter reeds, dat de aanhangers van het ministerie de meer derheid hebben behaald. Tot dusver zjjn reeds 109 partijgangers van den heer Christitch ge kozen. De radicale partjj, die zich met alle kracht tegen de regeering blijft verzetten, heeft geen deel genomen aan den verkiezingsstrijd. De oppositie-party wist wel, dat zy toch geen kans had de overwinning te behalen. De heer Christitch zal derhalve de regeering moeten voeren, hoofdzakelijk steunende op de progres sisten, tot welke partjj het meerendeel der g> kozen afgevaardigden behoort. Koningin Nathalie vertoeft nog te Parjjs. Vermoedelijk zal de koningin weldra naar Servië vertrekken. De aankomst der koningin zal wel geen invloed oefenen op den politieken toestand. De dictator Christitch blyft meester eu zal wel zorg dragen, dat de orde iu het land wordt gehandhaaft. Naar uit Kaapstad aan de «Times* wordt gemeld, is het onwaar dat Kruger den Oranje» Vrjjstaat wil dwingen te kiezen tusschen de overeenkomst van Potchefstroom en het laten varen van het tolverbond met Kaaplandmaar er bestaat toch ontegenzeglijk een officieuze beweging strekkende om nauwer aaneensluiting tusschen de Transvaal en den Oranje-Vrjjstaat te bewerken. De Volksraad van laatstgenoemde Republiek heeft gisteren een motie aangeno- meu, strekkende om de Regeering uit te uoo- digen de Transvaalsche to polsen of deze een deputatie uit den Vrjjstaat zou willen ontvan gen, ter bespreking van de gemeenschappelijke belangen. De meeste leden waren ervoer dat die deputatie zal worden afgezonden voordat de Vrjjstaat een nieuwe tolovereenkoinst met de Kaapkolonie aangaat. Andere leden hadden eerst den afloop vau het spoorwegeucongres, dat thans te Kaapstap vergadert, willen af wachten, maar zjj bleven in de minderheid. 4e Klasse. Trekking van Maandag 22 April. No. 18126 5000, No. 713 on 15418 ieder 1000. No. 17870 f 400. No. 9254 en 14710 ieder 200. No. 1278, 8395,,8517 en 8806 ieder 100. Prijzen van 65. 09 2452 4836 30 2515 4879 76 2520 5013 81 2658 5020 153 2596 5088 156 2628 5165 166 2674 5\77 248 2678 5227 263 2836 5321 265 2842 5363 276 2888 5407 289 2893 5494 371 2948 5500 420 2965 5534 431 3019 6556 500 803» 5564 506 3047 6602 521 3069 5604 613 8073 5698 759 3118 5716 787 3134 5840 789 3987 5864 792 3273 5870 836 3374 5914 878 8277 5942 928 3316 5988 970 8846 5991 1001 8376 6096 1020 3396 6100 1043 3126 6149 1081 8437 6247 7839 10821 7861 10848 7878 10860 7956 10878 8017 10981 8081 10988 8131 10942 8195 10955 8307 11007 8386 11010 8341 11154 8343 11253 8391 11872 8*00 11391 8441 11409 8525 11426 8691 11482 8692 11628 8706 11581 8717 11603 8791 11613 8828 11640 8877 11647 8950 11676 8966 11687 9011 11783 9014 11841 9123 U896 9143 11901 9167 11914 9331 11915 13504 13534 13661 13780 13804 13852 13876 13889 18912 18922 13974 14122 14172 14238 14287 14319 14354 14401 14413 14430 14447 14468 14489 14529 14546 14558 14689 14647 14657 14676 14760 16139 18665 16172 18708 16264 18748 16269 18760 16273 18836 16307 18886 16322 18894 16366 18896 16399 18958 16417 19040 16503 19086 18511 19096 16652 19184 16660 19286 16663 19265 16669 19280 16744 19319 16768 19378 16934 19476 16997 19508 17010 19590 17037 19776 17090 1979S 17132 19796 17183 19797 17403 19899 17416 20013 17438 20085 17463 20104 17513 20106 17567 20169 1153 3483 1180 8508 1240 3534 1275 3547 1281 3605 1351 3619 1854 3656 1398 3659 1408 8678 1481 3723 1504 3741 1587 3747 1593 3785 1632 3927 1698 3955 1703 4042 1717 4058 1731 4067 1817 4218 1961 4237 2005 4370 212* 4371 2178 4432 2248 4458 2268 4575 2325 4644 2385 4690 2405 4730 2422 4750 2423 4751 6249 9358 11946 6278 9393 12143 6&81 9443 12151 6448 9520 12155 6452 9541 12181 6612 9554 12245 6726 9650 12283 6717 9665 12361 6646 9716 12379 6858 9782 12541 6901 9792 12571 6^03 9842 12600 6928 9850 19669 6926 9880 12685 6956 9934 12780 6971 9986 12790 8994 9976 12814 7010 10068 12952 7C17 10287 18034 7196 10298 18068 7S 38 10407 13250 73 50 10408 13260 7564 10163 13811 75)84 10489 13321 71*96 10537 13367 7617 10550 13433 7713 10610 13437 774110626 18442 7742 10668 18471 7884 1075713498 I 14896 17569 14961 17618 15012 17658 15028 17669 15038 17665 15098 17669 15111 17686 15116 17726 15119 17743 15122 17769 15185 17917 15191 17952 15231 17984 16257 18021 15882 18024 15344 18048 15384 18050 16416 18195 15438 18249 16168 18262 15600 18807 15714 18321 15754 18429 15810 18485 15821 18438 15836 18466 15948 18484 15967 18532 16056 18580 16105 18624 20815 80223 20276 20288 80306 20911 20353 20881 20389 20409 20480 20487 80456 80484 20504 20578 20614 20629 20749 20760 20783 20851 20853 20859 20866 80893 20920 20946 15894 5771 Dook zullen niet geëtaleerd worden. Kleiweg- E 73—73», Goud». 20 APRIL. MzDiaLaND. Cert. Ned.W. 8. 2>/i dito dito dito 8 dito dito dito 3,/t Honqax. Obl. Goudl. 1881-88 4 Italië. Inschrijving 1862-81 5 Dosten e. Obl. in papier 1868 5 dito iri zilver 1868 5 Poktuual. Oblié, met tioket 3 ditoT dito 3 Rusland. Obl. Oost. 2e Serie 6 dito Geoont. 1880 4 dito bij Roths.1889 4 dito hij Hope 1889-90 4 dito in goud. leen. 1883 6 dito dito dito 1884 5 Svenje. Perpet. tohuld 1881 4 Toekeij. Gepr.Conv. leen. 1890 4 Geo. leening eerie D. Geo. leening serie O. iIuid-Ape.Rep. Reo. v.obl. 1892 5 Mexico. Obl. Buit. Sch. 1890 6 Venezuela. Obl. 4 onbep. 1881 Amsteedam. Obligatien 1861 8'/i Rotterdam. Sted. leen. 1886 S'/i Ned. N. Afr. Handelsv. aand. Arendsb. Tab.-Mjj. Certificaten Den-Maatschappij dito Arnh. Hypotheekb. pandbr. 4 Cult,^Mij. der Vorstenl. aand. 's Gr! Hypotheekb. pandbr. 4 Nedorlandsohe bank aand. Ned. Handelmaateoh. dito N.-W. k Pao. Hyp. b. pandbr. 6 Rott. Hypotheekb. pandbr. 4 Utr. Hypotheekb. dito 4 Oostbne. Oost-Hong. bank aand. Rusl. Hypotheekbank pandb. 4l/t Amerika. Kquit. hypoth. pandb. 6 Maxw. L. G. Pr. Lien eert. 6 Ned. Holl.IJ.-Spoorw.-M|j. aand, Mij. tot Kxpl. v. St. Spw. aand. Ned. Ind. Spoorwegm. aand. Ned. Zuid Afrik. Spm. aand. 6 dito dito dito 1891 dito I ItALiB.Spoorw1.1887/89 A-ïobI.8 Zuid-Ital. Spwmij. A-H. obl. 3 Polen. Wareohau Weenen aand.4 Rusl. Gr. Ruse. Spw-Mij. aand. I Baltiaohe dito aand. Faatowa dito aand. 5 Iwang. Dombr. dito aand. 5 Knrsk Ch.Azow-Sp. kap.aand. 6 Losovro Sewast. Sp. Mjj. oblig. 5 Orel Vitebsk, dito oblig. 6 Zuid-West dito aand. 5 dito dito oblig. 4 Anaaika.Cent. Pao. Sp. M|j obl. 6 Chic. k North. W.pr. C. v. aand. dito dito Win. St. Peter. obl. 7 Denver te Rio Gr. Spm. eert. v.a. Illinois Central obl. in 'goud 4 Louisv. k NaahvilleCert.v. aand. Mexioo. N. Spvr. Mij. lebyp. o. 6 Miss. Kansas v. 4 pet. pref. aand, N.-York Ontario It West. aand. dito Penns. Ohio oblig. 6 Oregon. Calif. Ie hyp. in goud 5 St. Paul. Minn, k Manit. obl. 7 Un. Pao. Hoofdlijn oblig. 6 dito dito Lino. Col. le hyp. O 5 Canada. Can. South.Cert.v. aand. Ven. C. Rallw. k Nav. Ie h. d. o. O Amsterd. Omnibus Mij. aand. Rotterd. Tramweg-Maats. aand. Ned. Stad Amsterdam aand. 3 Stad Rotterdam aand. S Beloib. Stad Antwerpenl887 il/t Stad Brussel 1886 2i/t Hong. Theiss Regullr Gesellsch. 4 Oostenr. Staatsleening 1860 5 K. K. Oost. B. Cr. 1880 8 Spanje. Stad Madrid 8 1868 Ver. Nid.Bm. Hyp. Spobl oert. I Vor.krs. »*7/u 1007/, lOl'/s I®®1/* 83 Ml/. 11 It •TV, 17'/, >1% M«"/u 10 15»/. 110 SI'/. 41'/. 100'/, 680 101 64 101»/, 115 18»'/. 74'/' 101 ff, 161 151 17'/, 61 30 110 16'/, 186 131 106 184*/. «4'/, 87'/, 104»/. 101»/, 17»/. 16"/" 101»/. 131 188 l"/l, 101*/, 19/, 11»/, 106»/, 71 111"/. 101»/, 08'/. 51 14'/, 111 191'/. 109 107'/, 103"/, ICS"/, 114 V. 130 98'/. 43'/, •lotko.ii 96% 101 «Vu 07V, 97 »Vle W/, 63»'/,, SO'/,, 11 7»'/.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 2