BINN 4 pCt. PANDBRIEVEN Erster Sparcassa-Verein. RIJWIELEN. J. C. DE RUITER, Lange Ttendeweg 30, Gouda. «GRATIS» bekomt elke loser van dit blad het niet alleen voor zieken maar ook voor gezonden hoogst belangrijke en nuttige boek: HE WltlD DE» ZIEKEW. Patent-H-Stollen sutl Jrtlrf! DU tiKllJ FHt- Scheepmakers Quina Laroche AD VERTENTIEN. No. 66 FEVi De tw ^fGENltS Overal verkrijgbaar. Pester Vaterlandischer Bonds-Rijwielhersteller. Is dr meest Krachtige en Versterkende klXA-WUX, aanbevolen door tal van binnen- en buitenlandsche geneesheeren. Bekroond met EEREN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES. Verkrijgbaar in flacons a fl.90 en 2.Depót te Gouda bij den Heer A. H. TEEPE, Apotheker voorheen C. THIM- Kraepelien Holm. Hofleveranciers, Zeist. TUIVERSMAGAZIJX FRANSCHE STOOMVERVERIJ H. OPPENHEIMER, A. van OS, Az. Menbiede het geluk de hand. 500,000 Mark Een ware Schat 200, 1OOO, 5000 en 10,000 Kronen voorzien van halfjaarlijksche Coupons per 1 Maart en 1 Soptember en aflosbaar a pari door midde van halfjaarlijksche uitloting. II. N. van Schaik Co. gevestigd te fs Gravenhage. WERTHEIM GOMPERTZ. ECHT y_JJberlahnstein Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen? M1JS Co., Kraepelien en Hohn’s G handel in Holland. van AMSTERDAM, Maart 1895. A Tafc Gouda Snelpersdruk van A. Bmnkmam Zoon nieuwste groote Hooge Regeering gewaarborgd is. 75,000 70,000 65,000 60,000 55,000 50,000 40,000 5000 3000 2000 1000 400 155 Xet vooral op de handteekeniaff k mat roode letters. De prijs post Afzonderli De Uitga met uit Maatschappij tot Exploitatie der Victoria Bron, gevestigd te Botterdam. Znidblaak 8. VAN DE OPGERICHT IN 1840. Sparkbrook Rijwielen vanaf/190. Hecla Tangend Rijwielen ft 140, verder alle mogelijkc OJiDEHDEELEN. Aanbevelend, U AVI <5UU,UUU a M 100,000 laM aM aM aM aM aM aM tot den koers van en Genesing) Men schrijve eene briefkaart aan Richter’s Boekhandel te avwva Rotterdam, mmaw 14) Twee avonden brengen. Hij lees uit boeken, die zij „Wat zyn dat v verwacht, dat ik Duitsche zondolinf van godsdienstigen Maar dan vergil Dumas-flls enr., t waagde uitdrukkir vraagt ge zeker. de goede man le zoo'n volmaakt om vrouw Kaulfuss n nu ook minder k mij en Bauer. En geeft hij di vragen. Natuurlij man als Bauer a hij als dokter m Armgard van de 1 treffelijk te zijn, groot vertrouwen het reeds zoover g 1 perijen uitlevert, d niettegenstaanc In den »R.- ganda-club gevor De propagandi deeldde spreke Tot de organisat nog maar in be| volgt te geschikt Abonneert V op het KATHOLIEKE onder Redactie der beste Kath- Letterkundigen. Maandelijks verschjjnen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als: Romans, Novellen, Hlstorisehe Ver halen, Poëzie, Allerlei, Raad sels, Logogrlef, Rebus, en», en»., voor den zeer lagen prys van 65 CENT per 3 maanden, franco per post 80 cent Goedkoopste maandschrift van Nederland P. STOKVIS-WATERREÜS, Uitgever, ’s-Bosch. EN Chemische Wasscherij VAN 19 Kruiskade Rotterdam. Gebreveteerd door Z. M. den Koning der Belgen. Hoofddepót voor GOUDA deJHeer Specialiteit voor het stoomen en verven van alle Heeren- en Damesgarderoben, alsook alle Kindergoederen. Speciale inrichting voor het stoomen van pluche-mantels, veeren, bont enz. Gordjjnen, tafelkleeden enz. worden naar de 8 prijzen a M 20000 21 prijzen a M 10000 56 prijzen a M Knnn 106 prijzen a M 231 prijzen a M 812 pryzen a M 1415 prijzen a M 39755 prijzen a M 15290 prijzenaMSOO,200 150,134,100,98,69,42,20 als hoofdprijs in het gelukkigst geval biedt de Geldverloting, die door de van Hamburg goedgekeurd en De voordeeliga inrichting van het nieuwe plan bestaat daarin, dat in den loop van slechts wei nige maanden in 7 verlotingen van 115,000 lo ten 57,700 prijzen, bedragende 11,348,795 Mark ter volledige beslissing zullen komen daaronder zijn kapitale prijzen van eventueel 500,000 Mark bij uitnemendheid echter 1 prys a M 800,000 1 prijs a M 200,000 l 2 1 1 1 1 2 1 voor de ongelukkige slachtoffers der Zelf bevlekking (Onanie) en geheime uitspat tingen is het beroemde werk TTf Dr. Retail's ZfELFBE WARING. flollandsche uitgave, met 27 afb. Prns 2 gulden. Ieder, die aan de verschrik kelijke gevolgen van deze ondeugd lijdt moet het lezen de oprechte leenng, die het geeft, redt jaarlijks duizend van een zekeren dood. Te verkrijgen by hetVer- lags-Magazin te Leipzig, Neumarkt 34, franco tegen inzending van het bedrag, (ook in postzegels), en in eiken boek- Bovengenoemde Pandbrieven zijn nominaal groot De Coupons zyn thans en ook in de toekomst vrij van belasting, volgen» de Wet van 1889. Art. 30 10 zij zyn, evenals de Uitgelote Pandbrieven, betaalbaar te Budapest, Weenen en te Amster dam, ton Kantore van oudergeteekenden, tot den koers van den dag. Volgons de wet van 1876, is op de gezamenlijke verpande hypotheken prioriteit der houders van Pandbrieven ingeschreven, waardoor hun het recht op de hypothecaire schuldvorderingen in de eerste plaats ia gewaarborgd. De oudergeteekenden, verwijzende Instelling over De prijstrrekkingen zijn volgens plan ambtswege vastgesteld. Voor de aanstaande eerste prystrekking dezer groote door den Staat gewaarborgde Geldver loting kost: 1 geheel orig, lot. slechts M. 6 of 8.50 1 half n u h ii 8 ii h 1-75 1 kwart g u h n D/l tegen inzending van het bedrag in bankpapier of per postwissel. Alle commissies worden onmiddellyk met de grootste zorgvuldigheid uitgevoerd, en ieder speler ontvangt van ons do met bet wapen van den Staat voorziene Origineels Loten zelf in handen. Bij iedere bestelling wordt het vereischte offi- cieele plan, waaruit de verdeeling der prijzen op de verschillende klassen, als ook de betref fende inleggelden te vernemen is, gratis bijge voegd en zenden wij aan onze Begunstigers on aangevraagd na elke trekking de oflicieele lijsten. De uitbetaling der prijzen geschiedt steeds prompt onder waarborg van den Staat en kan door directe toezending of ook naar verkiezing der Belanghebbenden in alle grootere plaatsen van Nederland bewerkstelligd worden. Ons debiet is steeds door het geluk begun stigd en onder vele andere aanzienlijke prijzen hebben wij meermalen volgens oflicieele bewij zen de eerste Hoofdtreffers verkregen en onze Begunstigers zelf uitbetaald o.a. Mark 250,000, 100,000, 80,000, 60,000, 40,000 enz. Het is te voorzien dat bij deze op den becht- sten grondslag gevestigde onderneming van alle kanten op eene zeer werkzame deelneming be paald kan worden gerekend en verzoeke derhalve, om allo commissies te kunnen uitvoeren, de bestellingen zoo spoedig mogelyk, in elk geval voor den 30 APRIL e. k. te doen toekomen. KAUFMANN SIMON. Bankiers en Geldwisielaar» in HAMBURG. P.S. Hiermede danken wij voor het vertrouwen ons tot hiertoe geschonken, en daar wij bij het begin der nieuwe verloting ter deelneming inviteeron, zullen wij ook voor het vervolg be moeid zijn door een stipte en reöelo bedie ning de tevredenheid van onze geëerde Be gunstigers te verwerven. Allerwege bekroond met Eere-Diploma's, Gouden en Zilveren Medailles, benevens Eere-Diploma Gouden Medaille en Cer tificate of Award of the World’s Hygienic Exposition, Chicago 1893, is het Wereldberoemd Drniven-Borst-Bonig Extract MELIANTHE UIT DE Machinale Fabriek »DE HONIGBLOEM* ▼AN Geen middel is of kan worden uitgevon den welke de Melianthe overtreft, het is ONHERROEPELIJK het beste middel ter wereld, hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt. Het verzacht en geneest ONMIDDELIJK de strengste hoest en verouderde borst kwalen. Dadelyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden. Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE be wezen, zyn de overtuiging dat hare uit nemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld. De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 ets., 70 ets. en 1.—, met ge bruiksaanwijzing voorzien van ons Han delsmerk, gedeponeerd a/d Rechtbank te ’s Gravenhage. Verkrijgbaar by F.H. A. WOLFF, Drogist, Markt, Gouda. A. BOUMAN, Moordrecht. J. C. RATELAND, Botkoop. B. v. WIJK, Oudewater. Gisteren avoi zeven jarig zoon een schuitje aan kade te water, d het veertien-jari gestationneerde r zich nog gedef moest begeven, zi had bekomen kvi de schrik vry. Door de libera zijn met algen leden der Prov. hoven van Goor, weninge, Candida By kon. besli raad van de Kri Noordegraaf. De vereeniginj Ambacht beeft, jl., rechtspersoon De pryzen dei penerwaard stee der voedingsmidi de verloopen vi Ambacht verker kilo’s wegende, 1 In den poldei gen» de gaardei bracht worden. naar hun Prospectus van 19 Januari 1.1. en het Jaarverslag der 1894, berichten, dat zij voortgaan met den Verkoop der 4 pCt Pandbrieven van de Pester Vaterlöndischer Erster Sparcassa-Verein, den dag. GOOD. Gisteren nam idc het schoonmaken alhier, in een da van een pasgebi geslacht. Het stuk versleten dat laken warer halsje geknoopt. De zaak is by lykje is hedenmi van justitie naar KroMitritt tiiche n>r nutte uaöglicl! FDirkRi». Der grosse Erfolg, den (jUGiTTlllTlG uniers Patent-H- Stollen ---s-— errungan, het Anlus zu rer- achltdtnen werthlosen Nachahmungen étieben. Man kuift daher uniere stets tcharfen H - Stollen nur nn unt direct, eder In telchen EtanhMdlungen, In denen outer Plaket fwh ntbenstahtnd) autlehinkt ML SZ Preiallaten und Zeugniaae petit and franco. DIKCCTEUIt OCR VICTORIA BRON. OBCRLAHNSTBIN. omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het is niet zelden, dat genezing aanbrengende middelen, toevallig ontdekt worden, die in ds handen van een bekwaam geneesheer een goed succes hebben. Was niet Priesnitz, de geleerde vestiger der waterkuur methode, wiens woonplaats een bedevaartsoord voor de lijdende menschbeid geworden is een eenvoudige boer r He«n niet oen Zweedsch majoor, Thure Brand genaamd, een middel tegen vrou wenziekten aan de hand gedaan, die het lancet der chirurgen, reeds minder noodzakelyk heeft gemaakt en thans gemeengoed van allo geneesheeren begint te worden Ook op het gebied ter beperking van zenuwziekten begint er licht te komen, en ook hier is een weg geopend gewerden, die op de eenvoudigste en natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel in staat zijn de sedert jaren onveranderd aange wende geneeskundige hulpmiddelen zoo als, byvoorb.: Bromium, Yzer, Arsenicum, enz. geheel te verdrin gen. Er zijn vele menschon die noch ziek noch gezond zyn #n tooh klagen dat zij zich in lichaam en ziel alles behalve wel gevoelen, het geringste niet velen kunnen, en zelfs door een vlieg getergd worden en zoo zich zalven en anderen tot last zijn zonder het te willen. Vele worden geplaagd of door vreeseijke angst of door droefgeestigheid, kunnen niet slapen en worden door benauwde droomen gekweld. Dan zijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpijn, congestie, zwakheid van geheugen, oorsuizen en toevallen. Eindelijk lyden de ergsten onder hen aan verlamming, vitusdans en vallende ziekte. Al deze ongelukkigen die men op eiken leeftyd, onder elk geslacht en eiken stand vindt zyn zenuwziek en min of meer de slachtoffers der leefwijze van onzen tijd. Wie tot eene dezer categoriën van lijders behoort en ingelioht wenscht te worden over de wer king eener nieuwe methode adresseere zich aan AmsterdamM. CLÉBAN Co., Heiligeweg 42. RotterdamF. E. van SANTEN KOLFF, Korto Hoofsteeg l. I trechtLOBBY PORTON, Oudegracht bij de Gaardbrug F. 22, door wien een onderrichtend geschriftje over Zenuwziekten en Beroerte (Voorkoming gratis en franco rerkrygbaar gesteld wordt GEVRAAGD aan den Houten en Ijzeren Scheepswerf met Dwarshelling van ALPEN a/d RIJN. IJzeren Vletten te huur van S—23 ton. nieuwste en laatste méthode geverfd. Alle goederen, hetzy gestoomd of geverfd, worden onschadelyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt. Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de pryzen 25% gedaald. Te stoomen goederen al» nieuw afleverbaar in 3 dagen; te verven goederen in eene week.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 3