I ji BINNENLAND. H Ti Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. I 9 'I en No. «042. Donderdag 25 April 1895. 34ste Jaargang. FEUILLETON. De tweede Vrouw. tan cam k Zoom f; li. ist. N, d met fl.90 I ’f til I rer de war- Inzending van Advertentiën tot 1 uur de* midd. i Genexing) jr reap. 6868.- 6270.— national tlon de enz. b. d. Monster A. Monster B. JVsar het Daitech. v Corswald, 4 Oct. l De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommer* VIJF CENTEN. 6847,- 6347.— 6842— 6794— 6292— 6318— iiicxtle ter van ie HE Uw trouwe vriendin Mabie. (Wordt verooljd.) I 7230— f 7200— 7140— 7045— 5950— 5740— van f 372— 361— 320— 300. - 296— 6720— 6700— 6510— 6573— Wil INHL COURANT 15.70 15.45 14.40 16.74 12— f 11—p. d. 14.93 14— 13.97 14.72 Men meldt aan bet »U. D. uit Amsterdam Naar wy vernemen, is de verwijdering tue- schen de beeren dr. 'A. Kujjper en mr. A. F. de Savornin Lobman bjjgelegd. :ennen die in de rde vestiger e worden ie .egen vrou- ift gemaakt erking van mvoudigste rd aange- te verdrin- lichaam en worden en r vreeseijke veld. Dan oorsuizea ziekte. Al muwziek en ADVERTENTIES worden geplaatst van 15 regels 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Uroote letters worden berekend naar plaatsruimte. f- Mijn goede Therese! Ia het zoover met je gekomen, dat je geheel mijn leven meeleeft en bij iederen ademtocht aan je vriendin denkt P Nu, mijne bekentenissen, die je zoo aantrekkelijk vindt, zal ik je ook niet onthouden. Je bent als het ware mijn tweede ikje weet myn leven en mijn gevoelenswaarschuw me dus, als ik op een dwaalweg mócht geraken. Men meldt uit Haarlem: Naar aanleiding van eene in handen der justitie gevallen, sedert eenige weken gevoerde geheime briefwisseling, heeft de rechtbank te Haarlem, op vordering van den officier van justitie, op Zaterdag 20 April jl. ter zake van den in den avond van 26 Februari 1893 op Agatha v. d. Wens, oud 82 jaar, wed. van Petrus Stokman, en Jacoba v. d. Wens, oud 83 jaar, wed. van Nicolaas Bekkers, gepleegden moord, gevolgd door diefstal en brandstichting, onder meer rechtsingang, met last tot gevan genneming verleend tegen Leenhart Geel, oud 21 jaar, voermansknecht te Haarlem. Geel onderging reeds vijf vonnissen. Men meldt uit Amsterdam aan het U. D. De Zaterdagmiddag by de komst der Ko ninginnen gearresteerde personen, die in een rytuig gezeten een soort van officieel kostuum droegen, zijn gevangen gehouden. Gisteren morgen zyn zy uit het politiebureau aan de Oude Brug per celwagen vervoerd naar het "huis van bewaring aan den Weteringschans. Hun zal ten laste gelegd worden hetongeoor loofd dragen van een amhtskleeding. Zaterdagavond hadden in een der Gouds- bloemdwarsstraten, grenzende aan de Willem straat een paar colporteurs van Recht voor Allene het hard te verantwoorden. Vooral de vrouwen waren zeer op ben gebeten en ge bruikten „de bekende Amsterdamsche talhouten om hun woede op de colporteurs te koelen. Zaterdagmiddag omstreeks half vier wandel den de heer en mevrouw v. W. op het onbe woonde buitengoed van hunne zwager, den heer v. d. B. H., toen zy zagen, dat in een raampost aan den achterkant van bet buis een persoon gezeten was, bezig zjjnde daar in te bleken. Op de vraag van den heer v. W. wat hy daar moest uitvoeren, werd ge antwoord, dat hij daar in het huis wilde gaan slapen. De politieagent Somer, die daar toe vallig in de nabyheid was, werd geroepen, doch inmiddels was >de slaaplustige* gaan vluchten. Hij werd evenwel op het buiten goed door den heer v. W. achterhaald en ge grepen en met behulp van genoemden politie agent naar het gemeentehuis gebracht, alwaar hij Gisteren heeft de rechtbank te ’s Hertogen- bosch uitspraak gedaan in zake Johannes Franciscos van deu Vorstenbosoh en Francisco* v. d. Akker, beiden beklaagd van opzettelijk en in vftreeniging gevaar te hebben veroor zaakt voor het verkeer door stoom vermogen, door het bevestigen van een zwaren boomstam over de rails van de N.-B. D. 8. tussohen Schjjndol en Bokstel. Beiden zyn schuldig bevonden aan het bun in de dagvaarding ten laste gelegde en ver oordeeld tot gevangenisstraf van 12 jaar. zorgen, ook voor Armgard’s opvoeding, bekruipt mij soms de lust om die frissche lucht van het Noorden in te ademen, evenals hij. Ook bon ik heel weet gierig geworden naar hetgeen die landen betreft. Alle oude romans van Noorsche en Zweedsche auteurs, die ik machtig kan worden, snuffel ik na, om er de natuurbeschrijvingen uit te verslinden. Merkwaardige reisbeschrijvingen vooral trekken mij aan en daarvan vind ik overvloed in Tiefort’s bi bliotheek. Die bibliotheek is myn Eldorado geworden, waar ik vele uren in doorbreug. Sedert de baron op reis is, blijven de groene gordijnen neergelaten alleen aan den hoek bij den vleugel open ik oen raam, om God’s vrijo lucht te kunnen genieten. Zoo ia het daar aangenaam halfdonker, dat werkt gunstig op mijn ontruste zenuwen. Wat heb ik dikwyIs roden om my te ergeren I Om den baron genoegen te doen, streef ik er zonder ophouden naar metterdaad deel te nemen in de huis houding doch tevergeefs. Mevrouw Kaulfuss is zoo listig als oen slang; zij heeft de dienstboden geheel onder haar macht. Het is mij onmogelyk ingrijpend te handelen, hoe ik mij daarvoor ook inspan. Alzoo blijft Armgard mijn eenige troost. Enfin, ik ben ar toch tevreden mee. Op het kind heb ik meer invloed dan zy en daardoor kan ik veel goeds tot stand brengen. En daar het fcoede te doen des levens grootste vreugde ia zoo ben ik geluk kig, Tb erase. Vele groeten van lenden dokter; mijne gedachten zijn toch meest bij Armgard. Ik bestudeer dat kleine schepsel, wier inborst ik meer en meer leer kennen. En door haar krijg ik ook veel inzicht in het karakter van den baron. Hoeveel belangstelling boezemt mij dat in. Overigena is er geene verandering in mijn leven gekomen. Verleden week ontving ik de beloofde reisbeschry- ringen. Zij zijn werkelijk van beteekenis en zij ver- loonen iets oorspronkelijks. Ze zijn echter te lang om ze voor u af te schrijven en van de origineels stukken kan ik niet scheiden. Je woel, hoeveel ik houd van goed gestyleorde beschrijvingen en hoe ik altijd belang stelde in vreemde landen en volken. Hier geef ik de weinige woorden weder, die de geestige reisindrukken vergezelden «De mededeelingen over uw leven doen mij met verlangen uitzien naar het vervolg daarvan. Wees zoo goed uw brief naar Hammerfost te zenden. Van uit de, noordelykste handelshaven der Oude Wereld gaan wij naar hot eiland Mager met de Noord kaap. Wij maken do terugreis door Zweden. In Stockholm zuilen wij wat langer vertoeven on vaa daar* gaan wij langzaam terug naar het vaderland. Begin dus nu met Armgard naar Zweden, lieve, en wees niet boos op uwen Koebt Tiefobt.” Niet waar, dat is lakonisch genoeg en toch frisch en opgewekt. Ik weet niet meer, wat ik hem dnarop geantwoord heb, maai het ging zonder eerst een proef te maken. Naar ik geloof, zyn wjj goede vrien- den gewordener zit veel in hem, dat mij aantrekt en achting afdwingt. Stol u voor midden ónder myne beslommering on De minister van justitie heeft eene commissie iugesteld om te onderzoeken in hoever door den arbeid in gevangenissen on rykswerkin- richtingen afbreuk wordt gedaan aan den arbeid in de vrye maatschappij, en door welke maat regelen de aldus gevoerde concurrentie tot zoo gering mogelyke afmetingen zou kunnen wor den beperkt. Tot lid en voorzitter dier commissie b benoemd de heer mr. A. Kerdjjk, lid van de Tweede Kamer der Staten-Geueraal dr. J. Th. Mouton, wethouder der gemeente 's-Gra- venflage, en B. P. Huurman, architect te 's Gravenhagetot lid en secretaris mr. J. Simon van der Aa, hoofdcommies aan het departement van justitie. (Stct.) Men schrijft uit Haarlem Geel, de persoon die in verband mei den moord op den Raamsingel gevangen zit, is een oude bekende vaa de justitie. Hoewel pas 21 jaar oud, heeft hy reeds vijf vonnissen wegens diefstal achter den rug, het laatste voor een diefstal van eenige hon derden s'oelen op het sportterrein De Phoenix. Hij is van boeren afkomst en zyn vader Was vroeger in goeden doen, doch thans aan lager wal. Het schynt, dat er ook nog een tweede persoon bij de zaak is betrokken. Men meldt uit Den Haag: Na afloop van eene vergadering in Walhalla trok Maandagavond laat een troep socialisten door de stad naar de sigarenfabriek van den heer Delen aau het Spui. Men trok kalm langs de woning, zoodat de politie die daai sedert de volksverzamelingen der laatste dagen surveilleerde, den troep ongemoeid liet. De menigte plaatste zich vervolgens aan de over- zyde van het Spui tegenover de fabriek en toen werd er met steenen en flesschen naar het huis geworpen. De politie heeft hierop den troep mot den wapenstok uiteengedreven waarbij eenige per sonen duchtig werden afgeranseld. Op andere plaatsen schynen de socialisten zich weer vereeoigd te hebben. Althans op hun weg naar huis werden op het Kerkplein aan de drukkery van Gebr. Van Langeuhuysen verschillende ruilen ingeworpen. De meesterknecht van een der inrichtingeu, waarop men het gemunt heelt, is op straat door eenige personen vrij ernstig mishandeld. Te Oudewater trad 11. Maandagavond voor een veertigtal hoorders op Mevrouw H. van SchelDe Haan van ’s-Gravenhage. Ze droeg een negental stukken voor, zoo van ernstigen als luimigen aard. De voordracht beviel óver het geheel uitstekend; de keuze der stukken, het aangenaam stemorgaan en het geheele optreden der spreekster, die alles uit het hoofd voordraagt, droegen daartoe het hunne bij. Van Bauer wil je weten, of hij een man is? Een man zooal» de baron? Neen, dat is hij niet. Anders zou hij destijds niet de vlucht genomen hebben uit overgroote nauwgezetheid van geweten en daar niet meer met een zwaarmoedig hart berouw over hebben. Maar een zedelijk mensch is bij zeker. In myn vertrouwen op zijne braafheid zal hij.altyd een eer stellen. ffEen zedelijk mensch en geen man?” zult ge ongeloovig vragen. Ik wil hiervoor geen spits vondige definitie zoeken, maar ’t is niet hetzelfde. Met een oogopslag zoudt go het begrijpen, als ge den dokter en Tiefort naast elkander zaagt staan. En toch zoudt ge van Bauer houden, als ge zyn bevallige Adonis-gestalte met frissche wangen en rossig blond haar vergelijkt met het sprekende somber en toch schoon gelaat van den baron. Hoe moeielijk ook voor my, je hebt me om deze vergelijking gevraagd. Zeker was je nieuwsgierig naar de conclusie? Nu, ik ben volstrekt niet bang, dat het verkeerd zal gaan. Maar uu iets anders. Ongeveer acht dagen geleden zat de dokter weer voor te lezen. Mevrouw Kaulfuss liep ondertusschen onrustig heen en weer, nu in de kamer dan weer er buiten. Dat verdroot mij. Daar ik in die lec tuur weinig belang stel en zij or slechts nu en dan een gedeelte van hoorde, verzocht ik Bauer bet voorlezen te staken en in plaats daarvan my het schaakspel te leeren. Wat deed hy dat met genoegen hij was vol ijver om my te onderriebten. Dikwyls genoeg kwamen daarbij zijne vingers de mijne te na, zyn warme adem voelde ik langs mijne wangen. Mevrouw Kaulfuss zag het eenmaal er. een duivelaohe lach vertoonde zich op haar gelaat. Maar laat ik toch uitschelden over dien verve- Men meldt uit Vlaardingen Het tooneelgezelschap *Varia« alhier, dat op 14 Januari jl. te Delft, by gelegenheid van een toonvel wedstrijd, den eeaateu prys behaald» zoowel tour drama als blyspel bad heden die pryzeu iJn ontvangst te nemen. Heden namid dag per spoor hier teruggekeerd werd de ver- eeuigingi door andere gezelschappen, alle voor zien varf hunpe vaandels, afgehaald. Da voor zitter dé heer P. H. van Abehoven, aau wien ook by die gelegenheid de prys was toegekegd als de beste tooneelspeler in het drama, werd onder de opwekkende tonen van het muziek gezelschap Concordia* naar huis geleid. De liberale kiesvereeniging te Boskoop, heeft tot candidaten voor de Prov. Staten gekozen de heeren A. Koster Mzn., wethouder te Bos koop, voorzitter der Pomologische Vereeniging enz. en H. la Coultre, burgemeester van Bodegraven. GOÜDA, 24 April 1895. Hedenmiddag werd ten Raadhuize dezer gemeente aanbesteed a. Het verhoogen en versterken van de Waterkeeringswerken in onderhoud bij de Ge meente langs de rivier den IJsel. Ingeschreven werd door: met klei, zonder klei P. A. Burghout, Gouda f J. de Jong Wz., D. Amesz, W. Zanen, Ammerstol C. W. den Hoed, Stol- wykersluis W. A.Verbruggen,Wad- dinxveen C. J. Koot, Gouda. u J. J. Duim, Ned. Aannemers-My., Gouda6745. J. H. de Wilde, Gouda 6457.- W. Bokhoven, 6230. b. Het invoegen van de Muurwerken den toren van de St. Janskerk. Ingeschreven werd door: J. de Jong Wzf 3900. J. J. Daim3536.— J. H. de Wilde3185.- D. Amesz3120.— W. Bokhoven3080.— C. W. den Hoed2835.- c. Het maken van een Droogloods in de Bad- en Zweminrichting. Ingeschreven werd door D. Amesz J. E. van Dongen Bolding W. Bokhoven J. H. de Wilde J. J. Daim C. J. Koot295.— C. W. den Hoed281.- Het leveren van 30000 Vechtsche Straat klinkers Waal vorm of 30000 vlakke Waal- atroatklinkers. Ingeschreven werd door: ff Scbaly en Bekker, Schoonhoven f J.W.Vermaat, Jutphaas. C. Kamp, Liuschoten Erven H. Trip, Utrecht. Bonté en Bekker, Wijk by Duurstede en vlakke straatk. G. v. d. Broeke,Jutphaas. 15) Ik doe mijn best om te effenen, waar het slechts mogelijk is, doch haar hartje alle smart te sparen, is voor mij ondoenlijk. Met hare grootmama kan ik daar niet over spreken, dat zou totaal nutteloos zyn. Armgard laat haar papa hartelyk groetenzij vraagt hem, of hij geen gevaarlyke rotsen zal be klimmen en aan geen mooielijko jachten aal deelnemen. Mijn vriend ontvangt hierbij een groet van Mabds,” Zoo, dat is klaar. Wat heeft me dat weinig moeite gekost en wat zag ik er tegen op I Nu moet ik naar Habei om zijn rapport in ontvangst te nenain. Vaarwel, Therese en denk dikwijls aan Uwe vriendin Mabie. De rechtbank te Rotterdam veroordeelde gisterenP. de K., arbeider te Zevenhuizen, beklaagd van bedreiging, werd vrijgesproken D. M. B., pashuisknecht alhier, wegens mis handeling, tot twee maanden. Daarna stond terecht: P. R., 19 j., vleesch- houwer alhier. Hy zou den 29 December 1894 moedwillig C. J. D«Qp den grond hebben ge worpen en hebben geslagen. Broodnijd schynt de reden te zyn tot bet gebeurde. De mishandelde toch is vroeger in dienst geweest bij bekl.’s vader en levert nu ook vleesch aan klanten van zyn vroegeren patroon. Het feit bewezen zynde, en daarby in aan merking nemende bekl.’s gunstig verleden en de omstandigheden waaronder hij bet feit heeft gepleegd, eischte het O. M. f 25. boete, subs. 10 dagen hechtenis.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1