rz. BINNENLAND. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Maandag 29 April 1895. No. 6645. 34ste Jaargang. zen aar. EEULLLETOiï. De tweede Vrouw. ui. eist. JN, nd met fl.90 len, I i vui der Inzending van Advertentiën tot 1 uur dea midd. zyn, en zijn )ver de wer- kloeke fiere M. Brandts Buys. Arnold Spoel. >(Tergouwsche.)< n, 16 April benoemd de heer Jfeor het Duihch. Mazie. baron Tiefort*! lam De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 y k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.26, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. ide :he door middel GOWHE <01IH VI 188». Art Amster- houdera ran a do eerste *n üenexiug) Eene inwoonster ran Baarn ia het slachtoffer geworden ran een nieuw soort oplichting. Zy ontving n.l. een pakket, zoogenaamd afgezonden door een welbekende Amsterdamsohe firma onder rembours ran f 24.50. Niets kwaads vermoedende, betaalde zy, hoewel sy niets besteld had, maar wie schetst baar verbazing, toen het pak niets anders inhield dan een paar turven. kennen a, die in de erde vettiger geworden it tegen vrou- >eft gemaakt perking ran senvoudigtto lord aange» >1 te verdrin- i lichaam en worden en or vreeseyke cweld. Dan Jn.oorsuizen ziekte. Al wuuwriek en In het le district van de Krimpenerwaard zyn herkozen tot hoofdingeland de heer P. Het besluit van het Provinciaal Comité in Znid-Holland drukt vrywel de algemeen heer- scbende opinie uit, omtrent de verkiezingen voor de Provinciale Staten. In elk district kan gehandeld naar omstan digheden. Een besluit, dat natuurlyk geen precedent vormt voor volgende verkiezingen. Dan toch zou alle band verbroken zyn en kon er dan nog sprake zyn van politiek, deze zou dan zeker veel overeenkomst hebben met iets wat men wel eens noemt de politiek van de vrije band.< Zoo is het dan ook trouwens niet bedoeld. Juist omdat er voor deze verkiezingen geen ADVERTENTIEN worden geplaatst 15 regels 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. De «Frankf. Ztg.« verneemt iets uit Berlyn dat toevallig juist nu van beteekenis is gewor den ook voor den Haag, nl. dat het Dage- lyksch bestuur der Pruische hoofdstad besloten heeft, aan den gemeenteraad voor te stellen aan de groote Berliner paarden tram wegmaat- sehappy toe te staan hare trekkracht te vervan gen door elektriciteit met bovengrondscho kabels. VUL De winden hielden feest op Kerstavond I ’t Was of de wereld verging zoo’n ge.lruisch hoorde men op den straatweg naar Corswald. liegen en natte sneeuw droegen ook ’t hunne by om don avond xoo guur mogelyk te maken. De vensters van baron Tisfort’s landhuis rammelden gevaarlyk een der andere werkt men hard dan weet een stuivertje rollen Zutpben. p P. Benoit. Baryt J. Brandts Buys. R. Wagner. Men meldt uit Nieuwediep:, Van de bemanning der Enkhnizer vischschuit E. H. 82, die heden in de nabyheid der Hel- dersche kust door een projectiel werd getroffen en daardoor verloren ging, is er slechts één ongedeerd afgokomen, nl. de knecht Jacob Bakker, die door de blazersohuit W. R. 84 algemeene gedragslijn bestaat, waarop men met andere partyen zou kunnen combineeren, om iets tot stand te brengen, werd er besloten ditmaal zóó en niet anders te handelen. Vandaar dat men in den Haag en in Rot terdam, zonder de vlag op te bergen, het kruit dróóg zal houden tot nader orde. Niet uit laauwbeid of onbeslistheid, uit rieden alle menscheuwaarde ontbloot van gevoel, had ik mij haar niet voorgesteld. Dat moest de baron weten I” Dat had ik ook reeds gedacht, maar ik zweeg daarover en verzocht den dokter te vertrekken, daar ik mij werkelyk afgemat gevoelde. Met warmte drukte hij mij de hand en zag mij daarbij aan met dien dweependen blik, die mij tel kens weer ongerust maakt. Gisteren was Bauer reeds vroegtijdig hier. Hij vond Armgard geheel vrij van koorts en veroorloofde haar op te staan. Wegens mijn zware verkoudheid kreeg ik echter streng kamer-arrest. Mijn gevangenschap is echter niet onaangenaam, want Armgard weet mij door haar dankbaarheid en liefde den tijd aangenaam te korten. Ik moet nu ophouden met schrijven, want de lieve kleine wil mijn oordeel hooren over baar toekenkunst. Hoe heesch ik ben, ik moet luidkeels lachen om hare mogelyke en onmogelijke figuren. Ik weet wel, dat ge over mijn uitbundige vroo- lykheid het hoofd schudt en bedenkt wat het einde van de historie kan zijnmaar geen ellende vóór den tjjd. Vriendelijken groet van P. Stuurman, van Ammerstol, en tot boufdin- geland-plaatavervanger de heer B. Smit, van Haastrecht; in het 2e district tot hoofdinge land de heer N. Dogterom en tot hoofdinge- land-plaatsvervanger de heer W. Verdoold Kz., heiden van Slolwyk; in bet 3e district is tot hoofdingeland gekozen de heer L. Breedveld, van Lekkerland, in plaats van den heer A. Breedveld, die zyn ontslag genomen had. «Papa!” jubelt het kind, «papa, mama." Zy snelt op bom toe en wordt met duizend kussen beloond. «O, papa, mama heeft zooveel over u gesproken en van de hooge bergen verteld die u gezien hebt. En van de holen, waar de beoren inkruipen. Ik heb alle avonden voor uwe gezondheid moeten bidden en ik heb een shawl gemaakt om u warm te houden op de lange reis. Mag ik hem vau boven halen, mama De baron gevoelt zich getroffen. Wat is Armgard veranderd I Zijn vaderhart klopt met dubbele slagen j hij roept «tnyn kind I” on kust haar nogmaals. Bij Marie was door deze barlolyko begroeting van vader en kind het biltere gevoel spoedig weer verdwenen. Zij liet haar vreugdetranen den vry’en loop en knikte toe stemmend op Armgard’» verzoek. Hot kind snelde daarop naar boven. Nu stak Tiefort hevig bewogen xyne vrouw de beide handen toe I Marie, lieve vrouw I” Zy liet hem begaan, toen bij haar handen vatte maar toen bij die dichter naar zich toehaalde, week zij achteruit. Treurig vroeg hij toenMarie versmaadt ge den dank van Armgard’» vader!” «Neen, want dien heb ik verdiend,” antwoordde zij vriendelijk en de bewustheid daarvan bande voor een oogenblik alle angstige verwarring van haar rein voorhoofd. Armgard kwam met baar geschenk binnen. «Hier is de shawl, papal Kijk eens hoe groot,— wel tweemaal zoo groot als ik ben. De mooie franje heeft mama er aan gemaaktdat kon ik nog niet 1” (Fêntt De oudste zoon van den heer J. Chambers, predikant der Engelsche episcopale kerk te Amsterdam, heeft gisteravond «en kranige daad volbracht. Uit zyn kamer op de bovenste verdieping van zyns vaders huis op den Groen burgwal zag hy hoe drie knapen in het water vielen t een was er spoedig uitgehaald, doch de beide anderen begonnen reeds te zinken, toen Fred. Chambers het huis uitvloog, gekleed en wel te water sprong en al zwemmende en duikende er in slaagde de knapen op het droge te brengen. Een paar jaar geleden had hy bet geluk op deze wjjze twee knapen uit het Noord hol la ud- sebe kanaal te redden. Na gehouden vergelykend examen is door don districis-schoolopziener te Utrecht opge maakt de voordracht voor hoofd der openbare school no. 2 in de gemeente Benschop. Zy bestaat uit de heeren 1 ge Th. Lancée, onder wijzer te Wyk by Duurstede2de P. Lamoré, onderwyzer te Amsterdam; 3de J. M. Scho nenberg, onderwyzer alhier. Uit dit drietal zal de gemeenteraad eerstdaags eene keuze doen. Naar de »Zw. Ct.« verneemt, bestaat er uitzicht dat de Koninginnen in ’t begin van September een bezoek brengen aan Overysel an Drente. Den 19den dezer hield de coöperatieve ver- eeniging te Nieuwerkerk a/d IJsel haar laatste vergadering. De opkomst was niet groot, nu, geen wonder, het mooie wéér van de laatste dagen veroorzaakte veel werk. Uit het ver slag van den secr.-penn. bleek, dat de veree- niging in dezen winter met vrucht was werk zaam geweest. Het aantal leden bedroeg op dit oogenblik 18. Er waren 11 nieuwe leden bygekomen en een lid was de vereeniging dóar den dood ontvallen. De inkomsten be- lïSpen f 5455,37 en de uitgaven f 5440,06, zoodat er een batig saldo was van f 15,31. Tot lid van het bestuur in plan's van wylen den heer J. Verburg werd gekozen de heer A. Van der Dus en. Op voorstel van den beer W. Verburg Az. werd besloten het be stuur met twee leden te vermeerderen, en alzoo te brengen op 5. Alsnu werden gekozen dc heeren A. Reym en T. Van Vliet. Na een opwekkend woord van den voorzitter, den beer D. Vis, om in een volgenden winter op den- zelfden voet voort te werken, werd de verga dering gesloten. maar daar binnen heerschten rust en vrede. De booze geest van het huis mevrouw Kaul fuss was naar de stad gereden om uitdeeling van kledingstukken te houden aan de arme kinde ren van een bewaarschool, die onder hare bescherming stond. In de prettige woonkamer prijkte Armgard’s Kerst boom in vollen lichtglans. Zij vond hem wonder schoon mama had er versland van zoo’n boom netjes op te sieren. Telkens liet zij haar prachtige pop een oogenblik met rust, om zich sat te zien aan de menigte van lichten. Marie sloeg haar met een liefdevol oog gade en werd niet moede haar tallooze vragen te beantwoorden. Daarbuiten rolde een rijtuig voort op den straat weg. De storm overstemde echter het geratel der wielen. Maar hoort I daar nadert iemand met forsche stappen in den gang. Ontsteld luistert Marie. Zou de baron op het laatste oogenblik nog aan haar ge dacht hebben? Zou de postbode haar nog een brief brengen Daar wordt zacht geklopt. Marie gaat de deur openen. Op den drempel verschynt een deftig heer in een dikken pels gehuld. «Tiefort!” roept de jonge vrouw uit en treedt verbaasd een schrede terug. Met vurigen blik ziet bij baar aan, hij steekt baar de hand toe onuit sprekelijke vreugde vervult haar hart. Doch daar herinnert zo zich zijn korten, dubbelzinnigen brief en het slechte karakter van mevrouw Kaulfuss. Zij verandert geheeltrotsch richt ze zich op, haar van vreugde stralend gelaat wordt bleek en somber. «Wel, Armgard, wat eene verrassingdaar is papa Mgt ae tot de kleine. By de Dinsdag te Sliedrecht gehouden ver kiezing van een lid van den gemeenteraad werden uitgebracht 294 stemmen. Hiervan verkregen de heeren A. C. van Wijngaarden IJz. er 171 en A. Versteeg (a.-r.) 111, zoodat eerstgenoemde ia gekozen. Tot brievengaarder te Langernigeweide is met ingang van 1~ J. Beukers Jr. 18) Omdat ik nog mijn natte kleederen aan had, liet ik haar door oen der dienstboden uitkleeden. Toen trok ik ook drooge kleeren aan. Spoedig was de dokter er by. Mevrouw Kaulfuss kwam tegelijk met hem binnen. Zeker had zy op haar manier hem reeds het noodige meegedeeld, want hij lachte zeer voornaam, sprak uitsluitend met mij en verordende voor Armgard alleen rust, daar al het noodige reeds gedaan was. De oude trok zich daarop gebelgd terug en beval de dienstboden naar de keu ken te gaan. Nu wilde de dokter mij een strafpredikatie hou den over mijn onvoorzichtigheid, om het kind in mjjn natte kleeren zulk een langen weg te dragen. Ik lachte er om. Ik zou het kind uit een snel vlietende stroom gered, en liever mijn eigen leven verloren hebben, dan haar voor mijn oogen te zien verdrinken. En heeft mevrouw Kaulfuss geen hand uitgestoken om te helpen? vroeg hy. Ik vertelde nu het geheele voorval en voegde er bij, dat voor een volwassen mensch volstrekt geen gevaar van verdrinken had bestaan, daar Armgard dicht bij het oeverlies door het ijs was geraakt. I Nadenkend schudde hy het hoofd «Voor zoo erbarmelyk egoïstisch, zoo geheel be- eeu afstand blyven, matheid of moedeloosheid, maar veeleer om verflauwing der grenzen te voorkomen. In districten, waar dit gevaar nu niet dreigt behoeft men zich voor deze klip natuurlyk niet te wachten en kan men, als men er lust in beeft, zyn hart nog eens ophalen aan den stryd by de provinciale stembus. Doch dan eindige men ook niet met het stellen van candidaten en het verzenden van een strooibiljet. Heeft men nu eenmaal besloten in den stryd te gaan, dau dunkt ons, is het eisch en plicht voor allen, goed gewapend in het volle vuur te gaan. Dan moet bet blijken, dat de stryd de moeite waard was. Uw candidaten moeten dan geen »water- en-melk< mannen zyn, maar mannen, die van alle zyden bekeken kunnen worden. Mannen, die zeggen wat ze zyn, en zijn wat ze zeggen. Geen mannen, die op als het leger optrekt. Geen hospitaalsoldatenmaar anti-revolutionairen. Doch men zy dan ook hierby bedacht niet alles, niet het onderste uit de kan te willen. Samenwerking, zonder- prysgeving van het beginsel, kan de victorie bevorderlijk zijn. Iets wat niet te versmaden is in districten, waar men met de hulp van anderen kans van slagen heeft. Om byv. in Gouda op te trekken met 3 antirevolutionaire candidaten zou tot niets anders leiden, dan tot het maken van noode- looze kosten. Maar werkt men daar met partyen samen, en men nog niet hoe aardig kan. By goede organisatie en bearbeiding van het district is het volstrekt niet onmogelyk de mannen van de Loge te toonen, dat de meer derheid der kiezers eeilykheid en waarheid liefheeft, en nu dat dominoetje spelen by de politieke stembus eens voor goed een afstraffing geeft. De werkman B. Verboom tu Oudewuter, trien in het begin der maand Maart 11. op het terrein der machinefabriek »de Hollandsche IJselvan de heeren De Jong Co. het ongeluk trof zyn voet te verbryzeïen en welks lichaamsdeel eenige dagen daarna in het aca demisch ziekenhuis te Utrecht tot byna de knie werd geamputeerd, is gelukkig gezond in zyn huisgezin teruggekeerd. Hoewel hij op twee krakken voortgaat, hoopt men dat hij in het bezit zal komen van een kunstbeen, en dat hy, hoezeer zyn vroeger werk niet meer kun nende verrichten toch aan de genoemde fabriek met iets auders zal belast worden. De man roemde zeer de liefderijke behandeling, in het ziekenhuis ondervonden. f: -- Benoemd tot tegensebatters by de directe belastingen te Vliet de heeren W. Zuidbroek en W. Boere. GOUDA, 27 April 1895. Het programma uit te voeren door de Or kest vereeniging >E<iphonia«, op Dinsdag 30 April luidt aldus 1. Iste Symphonic in Es (ge- comp. in 1764). H. A. Mozart. a. Allegro, b. Andante, c. Presto, geb. 1756. 2. Ave MariaMax Bruch. Voor Violoncel met Pianobegeleiding. Solist de heer J. F. van 3. a. Twee Kerelen b. De eerste Kus) 4. Albumblatt 5. a. Der 23ster Psalm W. Bargiel. Voor driestemmig Vrouwenkoor met Orkest begeleiding. b. Engelenkoor uit Alonzo. Arnold Spoel. Voor vierstemmig Vrouwen- en driestemmig Kinderkoor met Pianobegeleiding, te diri- geeren door den Componist. 6. a. Bajaderentanz I, uit de opera Feramors. Anton Rubinstein. b. Intermezzo Sinfonico nit de opera Cavalleria RusticanaPietro Mascagni. 7. a. Moeder en Kind) b. Van eene Ko-) Bar. ningsvrouwe 8. Ouverture Iphigénie in A aliaOhr. W. Gluck. Met een slot van Mozart.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1