E. CASSUTO, MARKT 154, GOUDA, Montijn d Co. TTCIE UIT70ERING Inboedel, waaronder gewerkt GOUD en ZILVER. 1 GEKEVER WOONHUIS, WINKELHUIS, WOONHUIS en ERF in de Stoofsteeg aan de Markt te Gouda, A No. 76. Terstond te aanvaarden. WAALSTEEÏÏEN nog ruim voorhanden No. 66 BINK Attentie Dames L. van W ANKUM. Landerijen Openbars Verkooping te GOUDA, HYPOTHEEKBANE, gevestigd te 'e Gravenhage, JOSEPH HECESCHER, Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG, Openbare Verkooping te GOUDA Watik^,'£3Xr^ Aiter-Füi-ExyeSer. OPGERICHT in 1825. 0B&1LMAKEB. Werkplaats Herstellingen. voor Et FE VI De iwt Orkestvereniging „Euphonla”, te GOUDA. 3 Westlandsche Hypotheekbank gevestigd te ’s-G R AF E N H A G E. MONTIJN Co., alhier. MAGAZIJN ZOUTE BOLLEN, Cognac fiu Beis. 11 Mlllloen 348.795 Mark gewonnen moeten worden. Dinsdag130 April 1893, fs avonds half 8 uur, in de Zaal .KUNSTMIN” s 5 s ■I 6 geluk de band. 800,000 M. c. Nt fiouda Bnelpendruk De Uitga met uit Beschermheer de Edelachtb.jHeer R. L. Mar tins, Burgemeester te Goyda, Directeur de Heer J. B. B. SPAANDERMAN. 5 C S et> S De DIRECTIE bericht det de COV- jPOdWM der Pandbrieven vervallende 1 Jflei 180b betaalbaar zyn gesteld ten kantore der Bank, Hofspui 48, en by de Heeren D. Dinctu, J. HOOFT GRAAFLAND. J. A. VAN ERPER8 R0IJAABD8. De prijs j post Afzonderli van PIANO’S en ORGELS. 411e dagen zyn voorhanden V E R S C H E STROOPWAFELS, ZOETE KRAKELINGEN en fijne Tafelbeschuit. GOUDA. LANGE TIENDE WEG. als a. 9 PUIKE OUDE SCHIEDAMMER Merkt NIGHTCAP SCHIEDAM.^ Voor het ac ’o Gravenhage sli Dirkzwager albie TANDARTS, ril A. Buuiux k loos (uitgezonderd Zondags) te oonsulteeren van 10 tot uur. I ai 11.40 da Liter Da OOGMAC TUT BOIS van da Baclétd Anonyma, I wordt calovaad in ranacal- fde bamanda flaaaohen van fi Liter inhoud, vooralen vanr- r yroiffMqkyir isó. Uitalaitaad vtftatJcbMr MJ: P. H. J. v. WANKUM firma Wed. P J. MELKERT, Oosthaven B, 14 Gouda. GOUD. In de Zaterd de Centrale Lil hoofdkiesdistrict den, de hh. J. Blok en G. 1 algemeene stemm Op DINSDAG 7 MEI 1895 ’s voorm. 11’/, ure zullen te Oudewater in >Hótbl Doelen» van den Heer D. Boer Jz. publiek worden verkocht, diverse 1 prijs iprij. HooMprü. ye„ |||eje to 500 000 Mark. Verkrijgbaar bij: M. PEETERS Jz. N B- Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voor zien van den naam der Firma P. HOPPE. 1») De oogen van d ontroerd nam hij d< de bewerking en ro een Kerstgave. Al den shawl om zijn 1 eene eind. «Het andere eind het kind lachend ui Hg antwoordde d met zulke van vreu hem liet begaan, to den shawl om de •Lieve mama I I met den arm oss M naderde deze den «gn pelsjas haar wa fort niet minder. «Het is hier wan ken F” vroeg tij op Hg liet nu An trok den pels uit, d stoel wierp. Mario «Laat dat maar,*' xal eeas in de zal voor den Ksrstavoni Vol verwachting I op MAANDAG 29 APRIL, 1895, des mor- gens te elf uren, in het Hotel >de Zalm» aan de Markt, ten overstaan van den Notaris G. C. FORTUUN DROOGLEEVER, van No. 1. Een goed onderhouden, gemakkelyk ingericht metafzonderlijke BOVENWONING, SCHUUR, ERVEN en fraaien TUIN, aan de Turfmarkt te Gouda, wijk H. No. 71 en 71a, groot 2 aren 90 centiaren. Terstond te aanvaarden. Het BENEDENHUIS bevat 3 KAMERS, KEUKEN, MANGELKAMER en KANTOOR en het BOVENHUIS, 3 KAMERS, KEUKEN en ZOLDER. No. 2. Een HUIS en ERF. naast hei vo rige perceel, wyk H. No. 70, verhuurd by de week voor 2. No. 3. Een TIMMERMANSWERKPLAATS wjjk H. No. 756, ERF en GROND, achter perceel No. 1 met mede eigendom van de poort naar de Turfmarkt, te samen groot 1 are 10 centiaren. Verhuurd tot 1 Maart 1896 voor 60 per jaar. No. 4 tot 9. Zes HUIZEN en ERVEN ach ter het vorige perceel, met mede eigendom van de poort naar de Turfmarkt, wjjk H. No. 75 c, 9 en h. Verhuurd by de week, elk voor 1.30. No. 10. De onverdeelde helft in een goed onderhouden HBSBBSrSOZ89 ERF en fraaien TUIN aan de Turfmarkt te Gouda, wjjk H. No. 77, groot 3 aren 30 cen tiaren. Verhuurd aan den heer C. G. Lange- raar tot den 1 Mei 1899, voor 400 per jaar. Het HUIS bevat 6 KAMERS, KEUKEN, KELDER en ZOLDER. No. 11. Een ruim ingericht',WOONHUIS, Sir^ecLexïj, SCHUUR, grooten TUIN en ERVEN in den Langen Groenendaal te Gouda, wjjk I No. 18, groot 3 Aren 49 Centiaren. Te aanvaarden 1 November 1895. No. 12. Een goed onderhouden, op goeden stand gelegen No. 18. Een goed onderhouden WOON HUIS, met afzonderlyke bovenwoning, SCHUUR of WERKPLAATS en ERVEN aan de Keizerstraat te Gouda, wyk K. No. 137 en 137a. Verhuurd by de week, beneden voor 1.60 en boven voor 2.50. No. 14. Een HUIS en ERF in de Lem- dulsteeg te Gouda, Wyk M. No. 198. Ver huurd by de week voor 1.05. En No. 15. Een HUIS en ERF in de Cap- penaarsteeg te Gouda, Wyk G. No. 18. Ver huurd by de week voor 1.— De perceelen zyn te bezichtigen den 2&n, 26q en 27n April aanstaande, van 10 tot 3 uren en op den verkoopdag van 9 tot 11 uren. Nadere inlichtingen geeft voornoemde Nota ris FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda. Het bette, ontchadelyktte tn <•- makkelykate poetsmiddel voor Heeren en vooral dames en Kinderschoenwerk, Is de Appretuur van C- M- Müller A Ce. Beril!Beeth-Str. 14. Men lettwjoed op naam en fabrieksmerk.— 1,87.20 Beet. WEILAND, K.de en dyk onder Willescop nabij Oudewater. b. 2.14 40 Heet. MOESLANDooder Hoenkoop, mede naby Oudewater. Te veilen in 5 perceelen. Samen verhuurd aan den Heer D. Boer Azn. te Oudewater tot 31 Deer. 1896 voor 450 per jaar. 8.56.27 Heet. WEI- en HOOI LAND, HAKHOUT, WATER en WEG in den Polder Bonrepas, onder Vliet by Schoonhoven. Verhuurd aan Jan de Pater te Vliet tot 31 Deer- 1896 voor 575 per jaar. Breeder by biljetten, met inlichtingen te bekomen ten kantore van D. H. van NIEU WENHUIZEN Notaris te Maarten. Inlichtingen zyn ook te bekomen in»Hotel Doelen» te Oudewater. De afdeel ing R. K. Volksbond jaarfeest. Een 60 tegenwoordig. Da Vereeniging 52l het zoo geregeld flteeren, doordien voor zyn aangew De Voorzitter, deze feestclyke l inuering dat mer nu er twee parti wij leden van onder de kruisba het roode doek, feast vierei wy tweemaal pei ning kunnen wyd genoegen, nu 1 dat de R. K. gericht en wy m reeds gedaan, i ondetafdeelingen afdeeling en eei werkersbond, w; nog meer invloc woord gaat ook I Ik hoop Dames Ion vieren, in ieder zal kunne feest gevierd, df men. Ik open bi u mededeelen, gramma (een d nummers zullen v. d. Want als v als pianist. Na het uitspre over tot de ve programma. Alh de beurt. De heer A. het Bondslied (he bij A. VERMEULEN Co., fabrikanten te Deest by Druten, bestaande voornamelijk in miskleurig boeregrauw, dito hard- grauw, voor- en achter-gevelsteen, rood beperkt, en eene party van pi. m. 300 duizend eenigszins getrokken straat klinkers van gryze kleur, zeer schoon, een en ander geschikt te bekomen. Men vervoege zich het voordeeligst in per soon aan de fabriek, waarvoor op aanvraag de geschikte reisgelegenheid wordt opgegeven. De I (Geldloterij, die volgens het plan slechts 115,000 De hoogste prgs is eventueel 500,000 Mark. 56 prijzen a 106 pryzen a jQi 812 I 1415 prijzen a 20 prijzen a 39765 prijzen i flOQn x t- WESTLANDSCHE verstrekt Gelden op 1* Uypotheek en verkoopt 3*/, ®/0 en 4 Pandbrieven van 1000, 500, f 100 en 50. Inlich tingen ten kantore der Bank en by de Heeren cj. HOOFT GRAAFLAND. 7 De Directie, j A erPERS ROUAARDS. 5000 M. 8000 231 prijzen a 2000 010 prijzen a 1000 400 i 800 182 prijz. a 300,150 a 155 8290 p. a 134,100,98 6848 pr. i 69,42,20 totaal 57,700 prjjzen, I De prjjzen zyn door den Staat gegarandeerd Uitnoodiging- tot deelneming in de Kansen, van door de den Staat Hamburg gewaarbor- de groote Geldloterij, waarin zeker prijzen van deze vee! voordeel biedende loten bevat, zyo de volgende r o r - Premie v. 800,000 M. 1 prgs a 200,000 1 prgs a 100,000 2 prijzen a 75,000 1 prijs a 70,000 1 prijs a 65,000 1 prgs a 60,000 .1 a 55,000 prijzen 50,000 a 40,000 n 3 prijzen a 20,000 21 prijz. 10,000 en worden deze in eenige maanden in 7 klas sen uitgeloot. De Hoofdprijs iu de le klasse bedraagt Mark 50,000, stijgt in de 2e kl. tot 55,000 M., in de Se tot 60,000 M., in de 4e tot 65,000 M., in de 5e tot 70,000 M., in de 6e tot 75,000 M., in de 7e tot 200,000 M. en met de premie van 800,000 M. event, tot 500,000 Mark. Voor de eerste prijstrekking, die ofiicieel is vastgesteld, kost een geheel origineel lot slechts 3,50 een half origineel lot slechts - 1,75 een kwart origineel lot slechts - ,90 Iedere deelnemer in de loterij ontvangt onge vraagd onmiddellijk na de plaats gehad heb bende trekking de officieele trekkiagslijst. Trekkingsplan voorzien van het wapen van den Slaat, die de prgs van de loten en de verdeeling van de prijzen over do 7 klassen aangeeft, verzend ik op aanvrage gratis. De uitbetaling on verzending van do prjjzen geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder do strengste geheimhouding. Iedere bestelling kan men een- voudig per postwissel opgeven. Men wende zich dus met de aan- vraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende tfekking zoo spoedig mogelijk ot uiterlijk tot 1 MEI e. k., met vertrouwen tot Duitschland. OP DER Sociëteit .ONS GENOEGEN” te corn*. Met welwillende medewerking van den Heer AENOLD SPOEL, ^Baryton) te 'sHage EN VAN BEN VEOUWEN- en KINDERKOOR, bestaande uit leerlingen en oud-leerlingen der Stedelyke Muziekschool te Gouda. De Uitvoering wordt alleen gegeven voor Heeren Kunstlievende Leden. Deze hebben toegang met 2 Dames; meerdere Dames kun nen worden geïntroduceerd tegen betaling van 0.50 per persoon. Op dén avond der uit voering zal voor hen, die wenschen toe te treden als Kunstlievend Lid, en de uitvoering nog willen by wonen, aan het bureau gelegen heid bestaan zich als zoodanig te laten in schrijven. J Hf ten overstaan van den Notaris G. C. FORTUIJN DROOGLEEVER, 1° op DINSDAG 7 MEI 1895, des morgens te 9 uren, ten Sterfhuize van Mej. de Wed. 0. van Eeuwen, aan de Turfmarkt, Wyk H. No. 71, van eenen goed onderhouden waaronder een fraai HUISORGEL met 9 re gisters, zeer geschikt voor Vereenigingenge werkt GOUD en ZILVER, enz. En 2° op denzelfden dag, te 2 uren, en op WOENSDAG 8 MEI 1895, te 9 uren, aan het Lokaal van Verkoopingen, Wyk K. No. 255, in de Peperstraat, van eenen goed onder houden Alles te zien Maandag 6 Mei, van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren. Nsidere inlichtingen geeft voorncemde No taris. Waf hMikliMMMiuhVMÜatopa hiitrf liaixydkr. WgfaMt te slMds in Mar htnsnüi Aifcer-PiiaExpeller. Pi^s N MBt, n ««Bk m flM de l«Mh. TMibaUaa fa fe SMeate Ayafafa» n bg T Ad. fafar k O». U InfaMfaM Te Gouda by A. WOLFF, Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON, apotheker Markt.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 3