I BINNENLAND. IK. r. XK. Nieuw»- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. Donderdag 2 Mei 1S95. No. 6948. 1 k RTZ. ne?en I. FHIR. Zeist. onen, IVUN, oond met m /14W cent. in, C. J.’ 34ste Jaargang. FEUILLETON, ▼an bank w Jaarverslag der dan twee weken m over de wor gt en Genezing) l n In t o. Nog kan bIIm tri door middel dende OCHE igelwit. an 188». Art. Amster- Ier houder» van en in de eerste IiOI INHE (Ollli VI. t kennen rden, die in do geleerde vestiger sid geworden ia Idel tegen vrou- I heeft gemaakt beperking van de eenvoudigste anderd aanga— heel te verdrin- i in lichaam en rgd worden on doo* vreeseyke gekweld. Dan ugen, oorsuizea nde ziekte. Al ju zenuwziek en Inzending van Advertentiën tot 1 uur de* midd. later dan het vorig jaar. In verband met de nachtvorsten is dit echter juist een voordeel te noemen. ADVERTENTIEN worden geplaatst 15 regeh A 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letter* worden berekend naar plaatsruimte. Aangenomen het beroep by de Evang. Lutherscho Kerk te Woerden door de. Th. B G ran pré Molière te Franeker. in lyst van het Hospitaal. Onder hartelyke toespraak werd dit aandenken door genoemde heer welwillend aanvaard. De R. Kath. kiesvereeuiging Recht voor Allen alhier heeft tot candidaat voor het lid maatschap der Prov. Staten gesteld den heer A. J. Th. Hofman, te Woerden, en bealoten ten opzichte der twee andere vacatures af te wachten welke gedragslyu deanti-revolntionairen tullen volgen. dat hunne bezittingen onbezwaard waren en vond het uiterst belachelijk, dat zijne moeder herhaalde malen zich uitliet, dat bij moest rondzien, 'om uit de hoog geboren jonge dame» zich eene der rykste tot vrouw te kiezen. Op deze wenken placht Ivar te ant woorden «Ik ben toch rijk genoeg, om te kunnen trouwen zonder juist naar geld te zien.** De gravin zweeg en zuchttede zoon keek rond naar een voorwerp, dat zijn hart kon beminnen en kwam weldra tot de ontdekking, dat hij hartstoch telijk verliefd was op zijne nAht, freule Constance Kronfeldl, eene zusterdochlor van de gravin, zonder vermogen en die sedert den dood harer ouders door hare canto mot Ivar werd opgevoed. Constance was, wat haar uilerlijk aangaat, eer klein dan groot, vau’ eene onberispelijke gestalte en eene ongemeene schoonheid. Levendig, gracieus on gril lig, waa zij juist geschikt, om een jeugdigen dweeper, als Ivar Ridderbjerta, „doodelijk” van haar te maken. Zoo stonden de zaken, toen de gravin eene doch ter van den broeder haar» overleden echtgenoot», de gravin Alma met allen mogelijken aandrang in haar huis begon te noodigen. De jonge weduwe scheen zeer ingenomen met haar neef en dit maakte, dat de omgang in den laatsten tijd, zoo al niet verirouwelijk dit scheen ten,op zichte van de trotsche, eenzelvige Aloft onmogelyk dan toch hartelijk was, ofschoon Ivar niet zeer i ogenomen scheen met zyne r’jke nicht. Vaa daar dat hij zich jegen» baar ais jegens andere dames gedroeg; hij waa beleefd in voorkomend, zonder meer. Na deze mededeéling koeren wy tot de gravin Men seint uit Gravenhagt Met volkomen zekerheid kan worden mede gedeeld dat HH. MM. de Koninginnen het voornemen hebben, in de eerste helft van September een besoelr Ie brengaa aaa de provinciën Drente en Overysel. Vermoedelyk komen in aanmerking voor bezoek de gemeen ten Assen, Meppel, Hoogeveen, Zwolle, En schedé en Kampen. GOD DA, 1 Mei 1895. De jeugdige Orkestvereniging >Euphonia< gaf gisteravond in Ons Genoegen, zaal Kunst min, een welgeslaagd Concert. Met genoegen konden wij constateeren, dat het orkest is vooruitgegaan. Wel bederven de blaasinstrumenten nu en dan nog wat, maar in de strijkinstrumenten valt eenheid en duide lijkheid te roemen en ook de klank was soms goed. Het best werden naar onze meening uitgevoerd >Albumblatt< van Wagner, het Intermezzo* uit de Cavallerie (dat gebisseerd werd) en de ouverture van Glück’s >Iphigénie,« welke werkelijk vejrdiensteljjk werd ten gehoore gebracht. De heer Van Zntphen had succes met zijn i-.. I zijn toon ir1 Zekere Kok, werkzaam aan de machinefabriek te Hengeloo, is gisteren door een ongelukkig toeval by bet laden van een ketel hoogst ernstig gekwetst, 11 y werd in hot Ziekenhuis aldaar opgenomen. Ridderbjerta, niet anders optreöen dan mot een glans, welke dien harer hooge voorzaten evenaarde. Zij meende aan deze de verschuldigde achting te bewyzen door anderen te overtreffen in de kunst van geld verkwisten. Het gevolg hiervan werd, dat de eigen dommen tot het uiterste door hypotheken bezwaard werden. Eindelyk was zijgenoodzaakt één landgoed te verkoopen, maar behield het eigentlyke familie- goed. Het was bij het begiy van ons verbaal zoo bezwaard, dat de opbrengst zelf» niet voldoende was ^om de renten te betalen. In ’tkórt; de gravin was geruïneerd. Zij had niet alleen haar vermogen, maar ook dat van haar zoon verteerd en vóór haar lag nu het treurige vooruitzicht van - armoede. Heeft d? armoede op zich zelve altijd iets ver schrikkelijks, hoeveel te vreeselijker is ze, wanneer menschen als de gravin Ridderbjerta daardoor ge troffen worden. Door geboorte tot de hoogste krin gen der maatschappij beboorende, door gewoonte zich verheven gevoelende boven den arbeid, en den rijkdom als een privilegie beschouwende, dat aan bun rang en positie in de wereld onafscheidbaar verbonden is, moet het verlies daarvan voor deze menschen iets veel verschrikkelijker» bevatten dan de dood. Hoe. zij zonder veflnogon zou kunnen leven, was iets, waarvan de gravin zich geen denk beeld kon vormen, evenmin als haar zoon begrijpen konde, hoe hij, nu arm geworden, zijn leven zou inrichten. Hy zag geen andere uitkomst dan zich voor het hoofd te zohieten of eefl huwelyk om geld te sluiten. Het denkbeeld, dat zy ooit konden geruïneerd zyn, was den jongen graaf Ivar tot heden niet in de gedachte gekomen. Hy leefde in de vaste overtuiging, ‘<t’ I een welverdiend »Ave Maria« van Max Bruck ie zuiver en met veel gevoel wist hy deze fraaie compositie te vertolken. Zeer smaakvol droeg hy, teruggeroepen zynde, .een bekende Gavottevan Popper voor. Eene groote aantrekkelijkheid werd aan deze uitvoering ook nog verleend door ^Ivelwil lende medewerking van den bekenden zanger Arnold. Spoel, die met achoone stem, vooral school in het zacht zingen, een viertal Hol- Isfodscbe - liederen voordroeg, by wist het pu bliek mede te slepen door de warmte en het gevoel ■ang I vooral het laatete lied van zyn eigen compositie Van eene Konings* vroqwemaakte een diepen indruk. Als com ponist deed de heer Spoel zich ook nog van "eene gunstige zyde kennen door zyn Enge lenkoor* uit Alonzo, dat door leerlingen en oud- leerlingen der Muziekschool werkelyk bijzonder zuiver, duidelyk en beschaafd gezongen werd, Het waa voortreffelijk ingestudeerd. Den com ponist, die zelf dirigeerde, werd een krans als hulde aangeboden. De directeur, de heer Spaanderman, die ook de Solonummers (soms wat al te zacht en bescheiden) op de piano begeleidde, kan met voldoening op dezen avond terug zien. Wij wenschen »Euphonia« geluk met dezen afloop en hopen, dat de leden door vlijtige oefening zich zelf en het kunstminnend publiek nog menig genotvol uur zullen verschaffen. Gisteren reeds mochten zij blyken van waar- deering genieten, door een zeer volle zaal met dankbare toehoorders te zien. In oen der bladen vonden we een adv. ter aanbeveling van de stad Kampen. Men heeft daar o. a. geen gemeentebelasting, hot onderwys op de H. B. school met 5-jarigon cursus en op het gymnasium kost maar f 30 per jaar. Het gas kost er 6 ct. en het kook- gas maar 4. Er ie gezellig verkeer en er zyn smear* twee muziekkorpsen. Dahin, Dahin, Mflebt ioh mit Dir o mein Geliebter ziehn,* roept hierbij enthousiast in het Vaderland* uit. De Uitgave deier Courant geschiedt d a g e 1 jj k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs er drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. Ainwege d.n Npderl.otl.cb.n baltltmgKèU lenbond, afdeeling 's-Gravenbage, is eene cir culaire verzonden aan de hotelhouders in Don Haag en Scheveningen, waarin de vrees wordt uitgesproken dat in het aanstaande badseizoen ter iville van de badhotel» eene poging zal worden gedaan om de onlangs met de patroons aangegane overeenkomst tot afschaffing ran Zondagswerk te verbreken. Hiervan* zegt het afdeelingsbestuur i zouden de ge volgen treurig zyn, want of de gezellen zouden daarin berusten en dan ook dat weinige le vensgenot ook nog missen óf, wetende wat de gevolgen van prysgeving van dit voordeel zyn, zullen zy in verzet komen en daardoor beroering brengen in de maatschappij. Het afdeelingsbestuur noodigt derhalve ds hotel houders uit, aan hunne leveranciers op te 4ra* gen het voor de Zondagen noodige brood des Zaterdagsavonds te doen bezorgen. In de Betuwe zullen de ktrseboomen binnen een paar dagen in vollen bloei staan. Zy zyn rnet knoppen overladen, welke reeds voor een groot gedeelte zyn open gegaan. Het bloeien geschiedt meer dan twee weken Door het personeel van het Militair Hospi taal alhier, werd hedenmorgen aan den Chef der Inrichting den Officier van Gezondheid le. kl. R. van der Veer, by diens vertrek naar Delft, als blijk van achting een souvenir aangeboden, bestaande in eene fraaie fotografie Ook in de veendery te Oldeouwer hebben de turftrekkers het werk gestaakt ea eischeu 10 ct. loonsverhooging. Alles is rustig. Op het gisteren gehouden appèl der veenar beiders in Beets (Opsterland) is door twintig verveners de eisch: tien cent trekloou meer per veenroede, ingewilligd. Een divisie mare chaussees, onder bevel van den heer Quadekker, is van Leen warden naar Beet» vertrokken. De marechaussees van Olterterp en Drachten wa ren by het appèl. Alles is rustig gebleven. (Uit het Zweedsch.) In de groote en prachtige woning ran de gravin weduwe Ridderbjerta was meg ijverig bezig met do toebereidselen tot het feest, dat de gravin dien avond kou geven ter viering van den verjaardag baars zoons. Terwijl de bedienden in de salons bezig waren, voerden de gravin en haar zoon, graaf Ivar Rid- derhjerta, een levendig gesprek. Alvorens wy den inhoud daarvan mededeelen, zullen wij met eenige woorden den toes^nd schetsen, waarin de gravin zich Reeds jong weduwe van zijne Excellentie Rid- derhjsrta, werd Zy, ingevolge den uitersten wil van baar echtgenoot, de uitsluitende beschikster over diens vermogen en alleen voogdes over haar zoon. Dme zeer ondoordachte verordening van haar man waa alleen uil zijne grenzenlooze liefde jegens zijne vrouw te verklaren, die dertig jaar jonger was dan hy en die hem gedurende den korten tijd van haar huwelyk geheel beheerscht bad, naardien hij haar letterlijk aanbad en tot in zyn dood aan zyne liefde gstrouw bleef. De gravin, eene trotsche, prachtlievende, ijdele dame met aristocratische denkbeelden, beschouwde het als haar plicht eene schitterende levenswyze te Voeren. Volgens .Jiare begrippen kon zy, de gravin Te Wierden ontlastte zich Maandagmiddag tusschen 3 en 4 uur een vry hevig onweder. In de nabyheid van bet dorp doeg de bliksem in de boerenwoning, bewoond door R. Hasse laar. In bet woonvertrek is byua alles ver nield. Als door een wonder bleven de bewo ners gespaard. Op de deel is een koe dood geslagen, alsmede oen kalf. Aan het postkantoor Gouda en de daaronder reeaorteerende, hulpkantoren werd gedurende do maand April 1895 in de4 Rykspostspaar- Parys in zyn villa door zyn vrouw in een aanval van jaloezie gedood. Zyn overwin ningen hadden hem tot tal van veroveringen onder bet schoone geslacht den weg gebaand en zyn vrouw was hierover reeds lang zoo ongelukkig, dat zij tot de misdaad besloot on na baar man door een revolverschot van kant gemaakt te hebben, zich zelve door een tweede het loven benam. Zij waren reeds 13 jaar getrouwd en hadden elkaar loeren kennen nadat hy haar bet leven gered door een bollend paard voor een rijtuig waarin zy zat, per rywiel in te balen ,on vast te grypen. Ziehier iets nit wat een correspondent van den Figaro* meldt omtrent de doorbraak van Bouzey. De dyk der reservoirs werd in 1880 gelogd door de ingenieurs Thoux en Caben. Heftig is Ridderbjerta en haar zoou terug, om kennis te nomen van bun gesprek. De gravin was eene dame van ongeveer vyftig jaren, met een in alle opzichten aristocratiedh uiter lijk, eene trotsche houding en nobele gelaatstrekken. Graaf Ivar Ridderhjerta, luitenant by de garde te paard, was iemand van vijf a zes en twintig jaar, middelbare lengte, met eene fraaie gestalte, losse en berallige bewegingen en eene waariyk edel» bonding. Hij droeg zijn fraai hoofd boog, maar in do wyze waarop hy zulks deed, lag overmoed noch onbe schaamdheid men vond, dat hy bet niet anders moeit drageu. Zijn voorhoofd was hoog en door lichtbruine lokken omgeven. Zyn neus waa fijn en zeer zacht gebogen, zyne oogen helder en lichtblaauw met eeno meer levendige dan energische uitdrukking; zyne bovenlip was bedekt «oor oen lichten knevel, en oen baard van gelijke kleur versierde de kin; de tanden waren gelijk en schitterend wit en vol tooiden zyn gunstig voorkomen. De giavin zat op eene sofa en leunde net do ar- mbn op de tafel. Ivar zat in een leunstoel gezon ken. Zijn anders zoo helder voorhoofd was nu somber en bewolkt; zijne weukbraauwen zamenge- trokken en bet strakke in zyne gelaatsuitdrukking bewees, dat zyn gemoed met bitterheid vervuld was. 'De gravin zeide: „Uit deze mededeeling zult gij nu wel opmaken, Ivar, dat wij geruïneerd zijn.” «Ja, en wel zoo totaal, dat ik niet anders dan armoede en schande vóór mij sie.” «Dat zal van d aal verf hangen, zich ten beste schikken.” ingelegd f 6184,19*, terugbetaald f 5986,62. Het laatete, door dat kantoor uitgegeven, boekje draagt het nummer 4294. n, In de zitting der Arrondissements Rechtbank te Rotterdam van gisteren werden de vol gende vonnissen gewezen J. v. B. 37 jaar, visseber te Berg-Ambacht wegens diefstal van een eend, tot 1 maand gevang.* J. R., 42 jaar koopman te Schoonhoven, wegen» overtreding der wet op den waarborg van gouden en zilveren werken, tot 3 geld boeten van f 50, f 100 en f 25, subsidiair 4, 8 en 2 dagen hechtenis. P. R., 19 jaar. vleeschhouwer te Gouda, wegens mishandeling, tot f 10 boete, subsidiair 5 dagen hechtenis. A. R., 50 jaar, rond ven tater te Schoonhoven wegens eenvoudige beleediging, tot 3 dagen gevangenisstraf. Vervolgens stonden terecht voor diefstal van een boom J. De J., 36 jaar en A. De Z., 31 jaar, arbeiders te Schoonhoven. Zy zouctbn den 24 Januari jl. te zamen en in vereeniging een aan de gemeente Schoonhoven toebehoo renden boom hebben weggenomen, terwyl de le bovendien eenige dagen te voren een tak van een aan die gemeente toebehoorenden boom zou hebben afgekapt. Beklaagden ontkennen het primair ten laste gelegde, de le erkent eeu tak van md boom ta hebben afgekapt om vogels te lymen. De gemeente-veldwachter bad den boom, een knotwilg, aan blokken gezaagd in de woning van den len beklaagde gevonden, terwyl de 2e beklaagde het topbout aan bnssen gebonden op zolder had liggen. Een der getuigen Van 't Hof had een gesprek me^ den len beklaagde gehad, waarin deze hem vroeg, wat by van het zaakje dacht, waarop hij ten antwoord gaf: je zult wel een maand of zes krijgen hetgeen volgens dien getuige volkomen voor de schuld van beklaagde pleit. Volgens het O. M. is uit het getuigen verhoor de schuld van het den beklaagden primair ion laste gelegde niet gebleken, wes halve ZEA. slechts tegen den len bekl. wegens het stelen van den tak een geldboete van f 10, subs. 5 dagen hechtenis eiebt. Uitspraak over 8 dagen. Dp bekende vcloaipedist Medinger is ta aanval

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1