WMfflMSlffl E. CASSUTO, MABKT 154, GOUDA, bin: GEÏÏEVER No. 6 4 pCt. PANDBKIEVEN Erster Sparcassa-Verein. VOORDEEL E\ GEMAK. A. Brinkman Zn, Kraepelien en Holm's Quina Laroche Patent-H-Stollen 200. 1OOO. 5000 en 10,000 Kronen, voorzien van halfjaar!ijksche Coupons per 1 Maart en 1 September en aflosbaar a pari door middel van lialfjaarlijksche uitloiing. JOSEPH HECZSCHER, Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG, Duitsohland. EE I Pester Vaterlftndischer OPGERICHT IN 1840. WIT uwe plafonds en muren zelf. Doe Uitmat MEIJER’S KUNSTKALK. Prijs van NEUER'S KUN8TKALK per pak 30 cent. Verkrijgbaar bij de II.H. Drogisten, WOLF, Markt, F.' J. REVET, Oosthaven en C. J. REVET, Veerstal. NIGHTCAP TANDARTS, Is de meest Krachtige en Versterkende KIVA-WIJN, aanbevolen door'tal van binnen- en bnitenlsndscbe geneesheeren. Bekroond met EBBEN DIPLOMA en GOUDEN MEDAILLES. Verkrijgbaar in flacons a fl.90 en f 1.—. Depót te Gouda by den Heer A. H. TEEPE, Apotheker voorheen C. THIM Kraepelien Holm. Hofleveranciers, Zeist. FRANSCÏÏE STOOMVERVERU H. OPPENHEIMER, A. van OS, Az. II. Ni. van Schaik Co.’ gevestigd te rs Gravenhage. Een ware Schat KATHOLIEKE TUIVERSMAGAZIJN onder Redactie der beste Kaih- Letterkundigen. Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen omdat WERTHEIM GOHPERTZ. 11 Mlllloen 348.795 Mark gewonnen moeten worden. !&C? geluk de hand. SCHIEDAM. AMSTERDAM, Mwrt 189S. De centr. f Genezing) Goads Snelpersdruk ran A. BarvuuM A Door de po deling over d< De autirevc heid en Rèch diduten root heeren J. J. Dercksen te hoven. De (Jit| met i De priji post t Afzonde GOl Gisteren zy; geslaagd de miM, alhier. VAN DE Met éénmaal witten is het plafond en de muren hagelwit. ONGEKEND SUCCES. CT3 PUIKE OUDE SCHIEDAMMER Merkt De Entrees a 50 Cts. DER te Amsterdam zijn, zoolang de voorraad strekt, a 40 Cts. verkrijgbaar bij LANGE TIENDEWEG, D 60. Naar aanlei in odh vori| Smite kunnen Nieuws v. modernen pret het gehoor zy door wien gratis en (uitgezonderd Zondags) te consulteeren van 10 tot 5 uur. ite leering, die dzend van een en öy het Ver- Neumarkt 34, «Inderdaad, ik geloof, dat i eene reispas na gij denken, de jerte van de ge: Moeder, dit ha< «Het schijnt, doen. Ben ik w «Vergeef my moeder, terwyl «God is mijn was; maar de nur geleden be en nu «Kunt «j, de gravin hem hand. «Gy k rijkdom, uwe onzen naam 1 houden.** «En up well «Door een 1 «Een huweljj uitdrukking va; «Ja,” antwof BM Chemische WasscheriJ ▼Al 19 Kruiskade Rotterdam. Gebreveteerd door Z. M. den Koning der Belgen. Hoofddepöt voor GOUDA de Heer Specialiteit voor bet etoomen en verven van alle Heeren- en Dameegarderoben, alsook alle Kindergoederen. Speciale inrichting voor bet etoomin van pluche-mantels, veeren, bont enz. Gordynen, tafelkleeden enz. worden oaar de nieuwste en laatste méthode geverfd. Alle goederen, hetzy gestoomd of geverfd, woftlen onschudelyk voor de gezondheid en volgens staal bewerkt. Wegens uitbreiding der fabrieken zyn de prijzen 25°/0 gedaald. Te «toornen goederen als nieuw afleverbaar in 3 dagen; te verven goederen in eene week. HooMprjj» ]|en |jet 500 000 Mark. 56 prijzen a 106 prijzen a 231 pry zen a 812 pryzen a 1415 prijzen a 20 prijzen a 182 pryz. a 100,150 "K 80755 prijzen a 155 8290 p. a 184,100,98 6848 pr. a 69,42,20 totaal 57,700 prijzen, Allerwege bekroond met Eere-Diploma’s, Gouden en Zilveren Medailles, benevens Eere-Diploma Gouden Medaille en Cer tificate of Award of the World’s Hygienic Exposition, Chicago 1893, is het Wereldberoemd Druiven-Borst-Honig Extract MELIANTHE ÜIT DB Machinale Fabriek »DE HONIGBLOEM* ▼AM Geen middel is of kan worden uitgevon den welke de Melianthe overtreft, het is ONHERROEPELIJK het beste middel ter wereld, hetgeen de vele en verschillende bekroningen getuigt. Het verzacht en geneest ONMID D ELIJ K de strengste hoest en verouderde borst kwalen. Dadelyk na het gebruik der MELIANTHE doet zich de weldadige invloed gelden. Het groote debiet en de vele attesten aan de MELIANTHE be wezen, zyn de overtuiging dat hare uit nemende en genezende eigenschappen op prys worden gesteld. De MELIANTHE is verpakt in flacons van 40 cte., 70 cte. en 1.—, met ge bruiksaanwyzing voorzien van ons Han delsmerk, gedeponeerd a/d Rechtbank te ‘t Gravenhagè. MT Verkrijgbaar by F.H. A. WOLFF, Drogist, Markt, Gouda. A. BOUMAN, Moordrecht. J. C. RATELAND, Boskoop B. v. WIJK, Oudtwater. Stils iclurf1 Dn linzlj Pral- Iromtrlti liscbe [Or aline uaflallch' Fihrmaen Der tjroMe Erfolg, dan ixJ(tl*JIUÏIQun»ere Patent-H- Stollen trrungen, hit Anlaat zu rsr- ichitdtntn werthloaen Nachahmungen gagebon Man kaufa daher unaara gtefn acharfen H - Stollen nur ren una dlraot, odar In aolchen tlaanhandlungan, In dance unaar Plakat (wlo nabanatahand/ auagehingt laL ZS Freialicten und Zeugniaee gratia und franco. Te Moordt rectie van c de eerste uiti Zangvereenigii kwamen voo: gemengd koor piano, viool o zer instrument in aanmerkir Januari van nen we gern «river es jatef Wel moge weinig meer t de meat door taal gedeelte N ngteren en Moordrecht ei en viel byzo bliek, zoodat goeden naam handbaafd. Na 'de uiti woord, sprak met lof over dat bet snee directeur als jjver zich toe zich gesteld h voor de ongelukkige slachtoffers der Zelf bevlekking (Ondnie) en geheime uitspat tingen is net beroemde werk TJ Dr. Retail’s Aelfbewaring. flollandsche uitgave, met 27 afb. Prijs 2 'gulden. Ieder, die aan de verschrik- kelyke gevolgen van deze ondeugd lydt moet het lezen\ de oprte&ite 1-J-~ het geeft, redt laarlyksaBuizt zekeren dood. '4 Te verkmgen lags-Magazin te Leip^J/ N franco tegen inzending van het bedrag, (ook in postzegels), en in eiken boek handel in Holland. Abonneert U op het Maandelijks verschynen 48 pag groot formaat over 2 kolommen prachtige lectuur als: Romans, Novellen, Historische Ver halen, Poësis, Allerlei, Raad sels, Logogrief, Rebus, en». ene., voor den zeer lagen prya van 66 CENT pet 3 maanden, franco per post 80 cent Goedkoopste mundscbrifl van Nederland P stokvis-watekreus, Urron.B, 's-Bokh. Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet- leerdet kennen Het is niet zelden, dat genezing aanbrengende middelen, toevallig ontdekt (worden, die in de banden van een bekwaam geneesheer een goed eucc«e hebben. Was niet Priesnits, de geleerde vettiger der waterkuur methode, wiens woonplaats een bedevaartsoord voor de lijdende menschheid geworden is een eenvoudige boort Heeft niet een Zweedsch msjoor. 'Thuro Brand genaamd, een middel tegen vrou wenziekten aan de hand gedaan, die het lancet der chirurgen reeds minder noodsakelyk heeft gemaakt en thans gemeengoed van allo geueesheeren begint te worden? Ook op het genied ter beperking van zenuwziekten begint er licht te komen, en ook hier is een weg geopend gewerden, die op de eenvoudigste en nituurlijkste manier resultaten oplevert welke wel in staat zyn de sedert jaren onveranderd aange wende geneeskundige hulpmiddelen zoo als, byvoorb.: Bromium, Yzer, Arsenicum, enz. geheel te verdrin gen. Er zyn vele menschen die noch ziek noch gezond zijn en toch klagen dat zij zich iu lichaam en ziel alles behalve wel gevoelen, het geringste niet velen kunnen, eo zelfs door een vlieg getergd worden en xoo zieh «elven en anderen tot last zyn zonder het te willen. Vele worden geplaagd of door vreeseyke angst of door droefgeestigheid, kunneu niet slapen en worden door beuauwde druomen gekweld. Dan zijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpjjn, congestie, «wakheid van geheugen, oonuizen on toevallen. Eindelyk lijden de ergsten onder hen aai* verlamming, vitusdans en vallende ziekte. Al Joze oï)gelukkigen die men op eiken leeftyd, onder elk geslacht en eiken stand vindt zyn zenuwziek en min of meer de slachtoffers der leefwijze van onzen tyd. Wie tot eene dezer categoriën van lyders behoort en ingelioht we nacht te worden over de wer king eener nieuwe .methode adresseere zich aan: AmsterdamM. CLÉBAM Co., Heiligeweg 42. Rotterdam: F. E. van SANTEN KOLFF. Korte Hoofsteeg l. UtrechtLORRY <t PORTON, Oudegracht bij de Gaardbrng F. 22, eeu onderriohtend geschriftje over Zenuwziekten^ en Befoerte (Voorkomieg en franco verkrijgbaar gesteld wordt 0 Geldloterij, die volgens het plsn slechts 115,000 De hoogste prys is eventueel 500,000 Mark. 5000 M. 8000 2000 1000 K 400 800 Bovengenoemde Pandbrieven zyn nominaal groot De Coupons zyn thans en ook in de toekomst vry van belasting, volgons.de Wet van 1889. Art. 80 10; zy zyn, evenals de Uitgelote Pandbrieven, betaalbaar te Budapest, Weenen en te Amster dam, ten Kantore van oudergeteekenden, tot den koers van den dag. Volgons de wet van 1876, is op de gezamenlyke verpande hypotheken prioriteit der houders van Paudbrioveu ingeschreven, waardoor huu het recht op de hypothecaire schuldvorderingen in de eerste plaats ie gewaarborgd. De ondergeteekenden, verwyzende naar hun Prospectus van 19 Janaari 1.1. en hut Jaarverslag der Instelling over 1894, berichten, dat zy voortgaan met den Verkoop,der 4 pCt. Pandbrieven van de Pester Vaterldndischer Erster Sparcassa-Verein, tot den koers van den, dag. Verkrijgbaar hij: M. PEETERS Jz. N B. Als bewijs van echtheid is cachet en kurk steeds voor zien van den naam der Firma P. HOPPE. De pryzen zyn door den Staat gegarandeerd Uitnoodiging- tot deelneming in de Kansen, van door de den Staat Hamburg gewaarbor- de groote Geldloterij, waarin zeker De prijzen van deze veel voordeel biedende Geldloterij, die volgens het plan slechts 115,000 loten bevat, zijn de volgende p. i-- Premie v. 800,000 M 1 prys a 200,000 1 prys a 100,000 2 pryzen i 75,000 1 prys a 70,000 1 prys a 65,000 1 prijs a 60,000 1 prijs a 55,000 2 prijzen 50,000 1 prijs a 40,000 3 prijzen a 20,000 21 pryz. a 10,000 en worden deze in eenige maanden in 7 klas sen uitgeloot. De Hoofdprijs in de le klasse bedraagt Mark 50,000, stijgt in de 2e kl. tot 55,000 M., in de 3e tot 60,000 M., in de 4e tot 65,000 M., in de 5e tot 70,000 M., in de 6e tot 75,000 M., in de 7e tot 200,000 M. en met de premie van 300,000 M. event, tot 500,000 Mark. Voor de eersto prystrekking, die officieel is vastgesteld, koet een geheel origineel lot slechts f 8,50 een half origineel lot slechts - 1,75 een kwart origineel lot slechts-,90 Iedere deelnemer in de loterij ontvangt onge vraagd onmiddellyk na de plaats gehad heb bende trekking de officieele trekkingslyst. Trekkingsplan voorzien van bet wapen van den Staat, die de prijs van de loten en de verdeeling van de pryzen over de 7 klassen atfiigeeft, verzend ik op aanvrage gratis. De uitbetaling en verzending van de pryzen geschiedt door mij direct en prompt aan de winners en onder de strengste geheimhouding. Iedere bestelling kan men een» voudig per postwissel opgeven. ^eD wende rich dus met de aan- vraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelyk ot uiterlijk tot 22 MEI e. k., met vertrouwen tot

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 3