I I I n, Mi :her, 8 EN. UITEB, weg 30, Gouda. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. BINNENLANDS ij 34ste Jaargang. ill FEUILLETON. GAZIJN Z)E= •steller. No. 6653. Woensdag 8 Mei 1895. I post fl.70. i Mark --f-'—f- GOODA, 7 Mei 1895. (1 - f i 1 ■’’"F- 1 j CENTEN. t gedaas, aan dezen wedstrjjd te zullen deelnemen i want rt aan Nederland ERREÜS, Bosch. v. B. bracht i Inzending van Advejtentiën tot 1 uur des midd. SKE beste Kaih- en Co., GEN. zittende Kat. Trommeltjes ►pers. t gebruikt Trommel anaf 190. en 140, DEELEN. ►velend, jnen 48 pag I kolommen Homans, sche Ver- *lei,Raad- en»., voor ENT per 3 (dllIMIIE CO [RAM’ De prjjzen jjn door den I Staat Jgarandeerd (neming* De Zwampierdamsebe Kiesvereeniging Bur gerplicht heeft tot candidaten gesteld de hee- ren H. Ie Conltre, burgemeester vap Bodegrave en A. Koster Mz. te Boskoop. Heden in den vroegen morgen is te Boskoop een jager met zyn paard in de Gouwe geraakt en beiden zijn verdronken. 6) Ik heb niet alleen gedacht aan uwe eer en aan die van uw geslacht, maar ook, dat wij verplicht zijn, eerlijk en niet bedriegelijk tegenover onze schuld- eischers te handelen. Volgens mijn gevoelen is het de plicht van ieder mensch, zijn eigen geluk op te offeren, liever dan te dulden, dat men het vertrou wen verbeurt, dat men hem geschonken heeft. De gravin verliet haren zoon, die aan de smarte lijkste gevoelens ten prooi bleef. Een paar dagen later liet generaal Ridderhjerta zich bij gravin Stern aanmelden. In een klein, on gemeen prachtig salon zat de jonge vrouw in smaak vol morgen-toilet. Zij beschouwde een vóór haar liggend portret van Arthur Görgey. Toen de be diende den generaal aandiende, antwoordde zij, zon der van houding te veranderen HDe generaal is welkom.*’ Spoedig daarna trad de generaal binnen. Zonder op te staan, reikte Alma hem de hand, zeggende „Op wien gelijkt dit portret?” Zij had met de andere hand den naam bedekt. ,Op Ivar I” antwoordde de generaal dadelijk. „Ja,, zoo komt het ook mij voor. Alma schoof het portret verre van zich met do woorden«On- ADVERTENTIES worden geplaatst van 15 reg-elsi A 50 Centen; iedere reg-el mear 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. (Uït het Zweedech.) MBUBG, De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De prijs per drie maanden is 1.25, franco per Afzonderlijke Nommers VU|p De amateur-photografen-vereeniging te Am sterdam organiseert eene internationale photo* grapbie-tentoonstelling in de Militiezaal te Amsterdam, vau 8 tot 22 September a. s. De internationale jury bestaat uit de heeren Ch. de Gorter te Amsterdam, Ernst Juhl te Hamburg, Jos. Maes te Antwerpen, 0. E. Mögle té Rotterdam, Walter D. Welford te Londen. Het programma vermeldt de volgende af- deelingen Beroeps-photografen. Portretten, groepen, genrebeelden, vergrootingen, momentbeelden, landschappen, reproduction, enz. Drukmethoden, formaten en aantal worden volkomen vrijgelaten. Amateur-photografen. I. Positieven op papier. Alle soorten werk; formaten en aantal vrijge laten. II. Positieven niet op papier. Lantaarn plaatjes, transparantbeelden, opaalbeelden, enz. Alle soorten werkformaten en aantal vrij gelaten. III. Stereoscophische photographie. Afdrukken op glas, papier, enz.formaten en aantal vrijgelaten. Beroeps- en amateur-pbotografen. Photogra phie in natuurlijke kleuren. Mechanische drukkers. Beelden, naar photo- graphisohe negatieven, verkregen volgens mechanische drukmethoden zooah lichtdruk, autotypie, photogravure, driekleurendruk, enz. Fabrikanten en handelaren. Toestellen en benoodigdheden voor photographie en aanver wante wetenschappen. Volgens den Haagsche kroniekschryver der >N. Gron. Ct.is eene bespreking gehouden, om een comité te vormen, om Koningin Wil helmina bij nare troonsbeklimming ais nationaal geschenk aan te bieden een zomerverblijf aan het Scheveningsche strand. Naar de >Tilb. Ct. m; meldt, zal bij gelegen heid van het bezoek der Koninginnen door de Weefschool te Tilburg een prachtig geschenk worden aangeboden, nl. het portret van Koningin Wilhelmina, ontworpen door den heer L. Meelishet moet uitmunten door juiste geljjkenis en prachtige détails. De direc teur der Weefschool en zijne leerlingen zorg den voor eene keurige uitvoering. Het portret zal in wit fluweel en passepartout in vergulde lijst met wapen geëncadreerd worden. De Hooge Raad verwierp gister het beroep in cassatie van de drie deelnemers aan de ongeregeldheden te Monster (verplaatsing van het telegraafkantoor) ieder tot 1 maand ge vangenisstraf veroordeelden dat van den gep. fuselier van het Indisch leger te Rotter dam, tot 2 jaar veroordeeld wegens oplichting voor een bedrag van 10. Te Arnhem is Zondag een wielerwedstrijd gehouden. Winners waren: 1 Eng. myl, J. Eden no. 1 en H. J. Gorter no. 2 idem Nieuwelingen, M. Kingma en J. M. N. Vrou- wes (in 2 min. 37 sec., tegen Eden in den eersten wedstrijd 2 min. 25 sec.); 3 kilo. „Oom beleedigt my.” «Bah, mijne lieve Almavan wien zult gij de waarheid dulden, wanneer het niet is vau uw ouden oom Daarom zeg ik uin uw wangunst op Con stance hebt gij haar voorrecht en de macht, die zij op de harten der mannen uitoefent, te hoog gesteld. Ivar en zij zijn als kinderen te zasaen opgegroeid en gij hebt in de genegenheid, die zy voor elkander gekoesterd hebben, de symptomen van liefde gezien; maar gij hebt u bedrogen.” „Bewys mij dit n Dadelijk Constance’s verloving met baron Stjern- burg zal aanstaanden Zondag plaats hebben.” „Gij schertst, oom I” riep Alma uit, die bij de woorden van den generaal van de plaats, waar zij zat, opsprong. „Dat ik dit niet doe, zal eene uitnoodiging uwer tante, die u nog heden bereiken zal, bewijzen.” „Maar wat bewyst dit nucog? Niets anders dan dat, ofschoon Ivar Constance beminde, zij zijne ge voelens niet gedeeld heeft.” „Hoor eeus Alma, in het werkelijke leven sterft een jong man niet aan ongelukkige liefde, dit ziet men alleen in romans. Overigens weet ik zeker, dat Ivar eene andere liefde heeft.” „Zóó maar op het bal, dat zijne moeder gaf, zag het er werkelyk uit, dat die liefde, waarop oom zinspeelt, niet bijzonder sterk was; integendeel, het was hem, in wcêrwil van alle pogingen, niet moge- lyk zijne oogan van Constance af te wenden en on getwijfeld was zijne treurigheid ontstaan uit de zekerheid, dat Constance den baron vóór hem ge trokken had.” (JPordt rwwoW.) In de zaak van de erfgename van den heer die ongeveer een jaar geleden uit der singels te Gouda verdronken werd opgehaald, tegen eene verzekering-maatschappy tegen ongelukken (zie >N. R. Ct.< van 7 April 1895 le Blad A) deed de rechtbank gister uitspraak. Zy ontzegde aan eischeres hare vordering tot uit- keering van het bedrag, hetwelk in geval van mogelijk kan er zulk eene gelijkheid in de gelaats trekken bestaan, zonder dat er ook eene zekere ge lijkheid tusschen de karakters aanwezig is. Even als Arthur Görgey’s schoon en diepzinnig gelaat slechts een masker was, waarachter zich een laag en bedrie gelijk karakter verborg, zoo kan otA Ivar’s edel en intelligent voorkomen een laag gemoed en een zwak karakter bedekken.” „Ónmogelijk. Er is geen Ridderhjerta met een zwak karakter of een laag hart,” antwoordde de ge neraal lachend. „Ik ken bovendien Ivar en weet, dat hij zwak noch slecht is.” „Oom is in deze zaak geen bevoegd beoordeelaar, dewijl gij te zeer verliefd sijt op den eenigen man- nelijken naamdrager onzer familie.” „Zoudt gij denken En gij meent zijn karakter beter te kunnen beoordeelen, gij, die slechts gedu rende een korten tijd met hem in aanraking waart, terwyl ik daarentegen hem van zijne geboorte af ken?” „Dat beweer ik niet; integendeel, hy komt mij als een raadsel voor, dat ik volstrekt niet begrijp en zeker nimmer zal begrijpen.” „En waarin ligt het onbegrypelijko? Ik vind juist, dat Ivar een opengeslagen boek gelijkt.” „Dat niemand kan lezen, dewijl het in eene taal geschreven is, die niemand verstaat.” „Alma, wat heeft u zoo ongunstig omtrent den armen jongen gestemd? Ik herinner mij, dat gy, niet lang geleden, u zeer voordeelig over hem uit liet.” „Heb ik dat gedaan Het is mogelijkhet zal ook wel geheel onverschillig zijn, wat ik van hem denk of gedacht heba” „Niet ico geheel, naardien hij op weg is, zyn hart als zou de dood bei gevolg zijn van een twist dien v. B. gehad zoude hebben met den koet- sipr, die hem en zyn vriend v. d. B. dien dag gereden had. De Noordbr. kan ten stelligste verzekeren dat uit het onderzoek alle» minst van een moord gebleken is. Veeleer moet worden aan genomen dat v. B., dje slecht van gezicht was, bij ongelnk in de vaart is geloopen. In den avond van Zondag 28 April zyn de personen het Ibatst gezien in de herberg van v. S. U Schyndel; dair heeft de koetsier aan een onbeduidende mishandeling tfl|ege- v. d. B. is heimelyk weggereden, zyn vriend eb den koetsier achterlatende, v. B. en de koetsier hebben bijna tegelyk de herberg van v. 8. verlatende eerste eabter is later alleen gezien circa 10 minuten verder in de richting van Heeswyk, ter herberge van zekeren H., waar hy nog een glas bier besteld doch niet gedronken heeft. De koetsier daarentegen is blijkbaar den weg naar 8t. Michiels-Gestel ingeslagen, waar dan ook zijn pet gevonden is. V. d. B. heeft in zyn verhoor verklaard zóó dronken te zyn geweest dat hy zich hoege naamd niet herinneren kanmarechaussees echter, die ter gelegenheid der Dungensche kermis aldaar surveilleerden |n een eindweegs met v. d. B. zyn medegereden, zeggen dat v. d. B. niet dronken was. Deze heeft den weg verder alleen per rytuig naar ’s-Hertogenbosch afgelegd. De koetsier is in den nacht bloots hoofds aangekomen, terwyl v. B., zooals be kend, een trenrig einde beeft gevonden. gewaarbor- r den. eel biedende ohts 115,000 0,000 Mark, a Knnn u a a ia i a aSM.lfiO na 155 14,100,98 5000 M. 8000 2000 f„ 1000 F 400 i 800 a suO.löö a 155 >V.1VV,»O 6®>f2,20 100 prezen, 4H- se bedraagt tol '55,000 i d‘^4.0 to; M.,l in d 200,000 M erent. tói e officieel is i Naar wij v*n goed ingelichte zyde vernemen is in de ontworpen kieswet de leeftyd voor de kiezers op 25 jaar gesteld. <(Arnh. Ct.)> In een tapperij in het Achterom te ’s-Gra- venhage ontstond Zondagavond tusschen twee mannen een twist, die echter in het lokaal nog werd bijgelegd. Toen een hunner zich daarna verwyderde in de richting van de Ka- pelsbrng, werd hij in den rug aangevallen door den persoon met wien hij woordenwisseling had gehad en werd hem een snede over het oor toegebracht. Hevig bloedende werd hij naar het Zieken huis gebracht. De dader, die bet hazepad bad gekozen, wordt door de politie gezocht. Numero drie. Nummer één stelde voor, om onze jonge Koningin bij haar te verwachten troonsbestijging ah nationaal geschenk een koninklyke trein aan te bieden; nummer twee beval een koninklijk jacht aan, en nu komt nummer drie het opnemen voor een vorstelyk zomerverblijf aan het Scheveningsche strand. Natuurlyk zyn we nog lang niet aan het eind. Zaterdagavond te kwart voor 91iepdeArn- bemsche socialist N. de Markt te Nijmegen op en neer en was ditmaal niet tevreden met enkel zijn blad te col portoeren. Hy meende zich ook minder gepaste uitdrukkingen aan het adres van H.H. M.M. de Koninginnen te mo gen veroorloven.^Het publiek was van een ander gevoelen burgers, infanteristen, kolo nialen en mariniers omringden hem en zouden hem misschien gelyncht hebben, indien de po litie hem niet hadde ontzet. Hij werd op bet politiebureau in veiligheid en later onder geleide van een paar agenten naar bet station ge bracht. (>Geld.<) In den nacht van Zaterdag op Zondag werd in het Hortusplantsoen te Amsterdam een kassiersknecht gevonden die een belangryke wonde in den buik bad en door de politie onmiddellyk naar het Israëlietisch gasthuis werd gebracht. Enkele personen wisten mede te deelen, dat de gewonde het slachtoffer was van een militair, die hem geld had willen afpersen en, toen dat niet gelukte, hem de wonde had toegebracht. De vermoedelyke dader is den volgenden morgen in hechtenis genomen. Hy had een kleine verwonding aan de hand. De toestand van den gewonde is ernstig. (>Hbi.«) f 3,50 - vangtj'buge- gehad heb- ►gslijsi. wapen van loten yen de e 7 lilassen gratis. i de prysen mpt aan de >im houding. men een- geven. iet de aan- i loten voor trekking zoo ijk tot i Bij de gisteren gehouden Kolfwedstryd ^|n denZuid-Holl- Kolfboud in de Society»Ons Genoegen werd de korpsprys behaald dooOe Kblfclub Schiedam», waarvoor afgevaardigden wiren de bh. Kleyheeg, Vincent en W$sbroak. De le pérsoneele prijs werd behaald döbr Iden heer Q. Vince,nt van Schiedam, de tweéde Ipnjs door den heer M. A. Wiegand Bruss, ivan Bolkoop, de 3de prys doqr den heer A- I Wijsbroek van j Sdhiedam, de 4de prys dpor {den N. 8. Polak van Gouda; en de 5de prijs doot den heer J. A. Verhoeff van Gopda^ die gelyk getal punten had met den heer p: IJsselstyn vap Gouda. J 1! J Vrijdagavond ten 7>/» nur zal op de boven- zaal van bet >8chaakbord« eene openbare vér- l' gadering plaats hebben, ter bespreking van 'de l’ nieuw ingevoerde belasting. Deze vergadering is uitgeschreven door de afd. Gouda van Maat- schappelyk Belang. 'J De Zwampierdamsche Kiesvereeniging Bur- dood ten gevolde van een ongeluk zou moeten zyn betaald, op grond dat eischeres het bewys dat genoemde heer door een ongeluk te water zou zyn geraakt, had moeten leveren en de door haar ten bewyze aangeboden feiten daar voor niet afdoende waren. Voor eischeres pleitte mr. Havelaar, voorde gedaagde maatschappij mr. Knottenbelt. De Rotterdamsche Wielrydersvereeniging >Thor< heeft tegen den 9 Juni a. s. een weg wedstrijd uitgeschreven van Rotterdam naar Utrecht en terug. Door den burgemeester dier gemeente, den heer ’s Jacob, is een zilveren beker beschikbaar gesteld, die twee malen achter elkander of drie keer in het ge heel moet gewonnen worden. De wedstryd is verdeeld in twee categoriên seniores en juniores. Juniores zyn zy die op den datum van den wedstrijd nog geen eerste prjjzen in een open wedstrijd gewonnen hebben. Vele buitenlanders hebben reeds toezegging te verliezen.” „Oom I” riep Alma uit en fileerde den generaal scherp„gij suit toch niet willen beweren, dat hy een hart te verliezen hoeft?” „Zeer zeker, ingeval hij het niet reeds aan uwe voeten gelegd heeft.” „Aan mijne voeten Dat is te erg, oom gy weet even goed als ik, dat Ivar zyn bari Constance Kronfeldt geschonken heeft.” De generaal was er de man niet naar, om zich door zulk een open karakter als zijne nicht bezat, te laten overrompelen. Alma had verwacht, dat hare woorden eenigo verrassing of verwarring bij haar oom zouden te weeg brengen, maar zij bedroog zichhij glimlachte slechts en antwoordde niet zon der ironie „Het is verwonderlijk te hooren, hoe de wangunst ook zelfs de verstandigste vrouw verblinden kan.” „De wangunst I Zoudt gij denken, oom! dat ik wangunstig ben vroeg Alma verontwaardigd. „Wat zou ik Constance kunnen misgunnen „Hare schoonheid, mijn kind.” De generaal wierp een zydelingschen blik op het trotsche, koele gelaat van de jonge gravin, hetwelk nu door een hoog pur perrood o vertogen werd. „Oom I” „Een oogeDblik, en gij zalt mij begrijpen. Gy ziet zeer goed, dat Constance in uiterlyke bekoorlijkheden verre boven u staat en dit kunt gij haar niet<ver- geven, dewijl niets ons ongunstiger omtrent een per soon stemt, dan wanneer deze een hooger graad van schoonheid of geest heeft dan wij zelven bezitten. En waarom niet? Dewyl wij met al ons geld ons dit voorrecht niet kunnen koopen.” Sedert het verdwynen van den jongeling F. v. B., wiens lijk Vrydag uit de Zuidwillems- vaart werd opgeviscbt, liepen allerlei geruchten 1 S

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1