Ig”. BINNENLAND. ippij 95. Nieuws- en Advertentieblad voor Gouda en Omstreken. B, Mj Vrijdag 10 Mei 1895. No. 6655. 34ste Jaargang. n m. 4.—, inderd. FEUILLETON. ?n ir precies, Ul. RIJ. ning”. L i J Inzending van Advertentiën tot 1 uur de» midd. nsterdam der reap. ration de az. enz. REMIE 1 a 50.000, Ubrlcatle uiker van u eer- p 115.000 'I i national ;eling der zend. i 250.000, ait bet al en. JRG ie», SS. fur, 3T, Voorzitter. ■0. '5. 0. eder geval vuigtni, omdat gij fiOUDSCHE OHJUNT. (Uit het Zweedach.) gebruik al uw ^t kans op u van jas en schoenen ADVERTENTIES worden geplaatst van 15 regeh a 50 Centen; iedere regel meer 10 Centen. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. De R. C. Centrale kiesvereeniging Recht ▼oor Allen te Bodegraven heeft met algemeens stemmen tot candidaten voor leden van de Pror. Staten gesteld de aftredenden, zynde de heeren J. J. Duynstee en S. van Velzen. Een buitengewone onderscheiding is ten deel gevallen aan don hoofdcond acteur (spoorwegen) Schafer te Keulen. Deze is namelyk begiftigd geworden met de Kroonorde 4de klas, omdat hy de groote zwendelary met spoorkaartjes had ontdekt op de lijn KeulenHamburg. Eenige ondernemende heeren te Bodegraven hebben het plan gevormd tot het aan leggen van een tramlyn langs de Rynstreek van Lei den tot Bodegraven. Zij hebben zich daartoe om inlichtingen tot de betrokken gemeente besturen gewend. Men schryft uit Haastrecht d.d. 7 Mei Volgens het verslag van den bibliothecaris van de bibliotheek van den Protestantenbond zijn in den afgeloopen winter (Oct.-April) aan 77 leden te zamen 347 boekdeelen ter lezing uitgereikt. De le luit. E. J. van Bel, van het 4e reg. inf. te Gouda, wordt van 26 Juli tot 3 Oct. gedetacheerd by het korps genietroepen te Utrecht. Als eene bizonderheid kunnen wy vermelden dat den 6 Mei de bouwman Leendert Rozen - boom, te Rozendaal, gemeente Haastrecht, reeds aan het hooibouwon is gegaan. onderaannemers, de heeren Ph. Romein, tim merman en Job. Prins, schilder, te Nootdorp, hebben alle eer van hun werk. GOÜDA, 9 Mei 1895. Met eenige bevreemding hebben wy het bericht ontvangen, dat voorkomt in ons num mer van gisteren omtrent een door den heer Dercksen gedaan voorstel tot wyziging van de nieuwe verordening op het gebruik van gemeente-eigendommen. Het voorstel is gedateerd 8 Mei en kan dus nog niet bij den Raad zyn ingekomen, althans de leden hebben er nog geen kennis van kun nen nemen. Sedert wanneer is het gebruike lijk het publiek het eerst in kennis te stellen met voorstellen, die men voornemens is by den Raad in te dienen. Op zyn zachtst uitge- drukt, is deze handelwijze niet heel hoffelijk. Blykbaar heeft de heer Dercksen deze aan gelegenheid aangegrepen als .een verkiezings- manoeuvre. Hy wil poseeren als de aange wezen voorvechter van de bedreigde belangen van de neringdoenden. Hij vraagt niet of de billykheid ook meebrengt, dat winkeliers als elk ander betalen voor gebruik van gemeente werken, maar tracht zich dadelyk de ontevre den stemming van sommigen ten nutte te maken. Een ander doel kan de onbescheiden mededeeling van toekomstige voorstellen aan den Raad niet hebben. Bij den landbouwer G. v. d. B. te Berken- woude is in de schuur een kalf het oor byna geheel afgesneden. Het is te hopen dat de dader ontdekc zal worden en voor deze lafhar tige daad zyne welverdiende straf niet zal ontgaan. i „Goed gesproken, mijn geliefde leermeester I hoe getroffen ben ik niet door uwe vriendschap en open hartigheid. Vergeef mij, dat ik u nu en dan aan leiding tot misnoegen geef; maar gij kent mij en weet ook, dat ik u nimmer met opzet reden geven zal, mij te beknorren.” „Een kleine twist is dra beslist, daarom zullen wy niet meer over deze zaak spreken." „En liever overgaan tot uw veel betoekenend „maar”, dat mij het bloed zoo warm maakte.” „En waarom? Omdat gij govoeldet, dat ik nu de teedorste snaar in uwe ziel, of liever eene zwakheid zoude treffen, welke gij niet gaarne wildet, dat door anderen opgemerkt werd.” De gravin ondersteunde het hoofd met de hand en zweeg. „Gy luisterdet niet naar mijne waarschuwingen, toen ik over uwe tante en uw oom sprak, omdat gij eene sterke en geheime genegenheid voor Ivar hadt opgevat.” Alma schrikte en zag den ouden magister aan. Zy was doodsbleek geworden. „Van waar weet gij dat?’s „Van waar? Mijn kind, behoef ik u dit te neggen, of zoudt gy meenen, dat ik, die van uw vyfde Wie naar een gezonkene duikt, heeft de meeste kans hem te vinden, door zich plat op den bodem, met de armen uitgestrekt, voort te bewegen. Een tonw zich om het lichaam te laten binden, voor dat men gaat redden, is niet laf, maar voorzichtig. Door den Nederlandsche Zwembond zyn de volgende wenken bij het redden van Drenke lingen verspreid, die wy gaarne opnemen. Spring nooit onbedachtzaam tot iemands hulp te water. Neem den tyd om te ontdoen. Maak in dien tyd, al starende op den dren keling, uw plan op. Wees niet zenuwachtig, maar tegenwoordigheid van geest. Nader den drenkeling van achter, roep hem geruststellende woorden toe, cn wacht totdat zyn spartelen verflauwt. Grijp hem dan bij haren of halskraag, laat hem op den rug liggen, met bet hoofd een weinig boven water, en zwem zelf op den rug naar het eerste het beste vaste punt. Is het om een paar slagen te doen, dan kan men den drenkeling ook voor zich uitduwen. Wie, ondanks alle voorzorg, toch door den drenkeling gegrepen wordt, en zich niet ter stond kan losrukken, late zich zakken, opdat de drenkeling door benauwdheid gedreven wordt los te laten. Op Zondag 5 Mei is te Nootdorp, door Dr. Ds. A. J. ’t Hooft, predikant aldaar, de nieuwe kerk der Nederl. Herv. gemeente plechtig in- gewyd. Het gebouw is een sieraad van *t dorp, van binnen is ’t even net afgewerkt als van buiten. De ramen zyn gothiek, bezet met katbedraalglas in lood gezet. De banken heb ben alle hoatklenr, de piedikstoel van oud eikenhout is prachtig. Het orgel is geheel vernieuwd en werd bespeeld door den heer A. N, Koopman, organist der groote kerk te ’s Gravenhage. De oude toren is gerestaureerd en een net gebouw geworden. De architect, de heer Mondt, te ’s Gravenhage, de hoofdaan- nemer, de heer C. van Tilbnrtr en de beide geruïneerd zijn.” „Zou hij tot eene laagheid in slaat zyn P” riep de gravin uit, terwijl bare wangen als in vuur stonden. „Laagheid P MQn kind, die uitdrukking is te sterk. Het behoort immers in uwen stand tot de alledaag- ache dingen, dat men door een goed huwelijk zijne zaken tracht te herstellen. Het vermogen van den adel ia meer en meer te zamengesmoiten, zoodat het in den tegenwoordigen tyd niet noemenswaard is, wanneer men het met dat der andere standen ver gelijkt. Van daar de gewoonte bij den adel om door een huwelijk met rijke burgerfamiliën de geleden verliezen te herstellen. Ivar Ridderhjerta zou zich nooit verlagen tot een huwelijk met een onadellyk meisje, maar hij zal het als zijn plicht beschouwen, door een huwelyk het aanzien en het vermogen van zyn geslacht te herstellen.” „Gij zeidet, dat hy mij niet beminde en toch heeft de generaal, zoowel als Ivars eigen moeder geen moeite gespaard, om my te overtuigen, dat zyn hart aan mijn persoon gehecht is.” „En dit heeft u aanleiding gegeven tot de verge lijking met het spinueweb?” wJa.” „Vertrouwt gij dan hunne woorden nietP” „Neen.” „Waarom niet?” „Omdat ik meende bespeurd te hebben, dat zyn hart aan eene andere gehecht was.” „Welnu, wanneer dit zoo is, dan zie ik niet in, waarom gij zeggen kunt, dat gij u ah in een spin- neweb gewikkeld gevoelt.” (Wordt tWWfcvM De aanleiding tot de werkstaking der steen houwers te Amsterdam was, dat de firma D. Weegewys aan het Rapenburg weigerde al hare werklieden vry te geven tot viering van den Meidag. Toch kwamen een aantal ge zellen, onder welke acht die pas in dienst waren genomen, op 1 Mei niet op het werk, en het gevolg was, dat den volgenden dag genoemde acht personen benevens een drietal der raddraaiers werden ontslagen. Zondag hiel den de gezellen een vergadering, waarin een motie van afkeuring van hei gebeurde werd aangenomen, die aan de firma Weegewys werd gezonden. In deze motie werd verlangd dat de ontslogen gezellen weder in dienst zonden genomen worden, doch de patroon meende daaraan niet te moeten voldoen. Maandagavond hielden de steenbouwersga- zellen of liever hunne vereeniging Een dracht maakt Macht weder eene vergade- dering, waar besloten word over te gaan tot een algemeene werkstaking. Aan de patroons werden de eischen medegedeeld, namelyk 3 cent verhooging van loon (het bestaande loon is 22 cent, naar ons werd medegedeeld) by een werktyd van 11 uur des winters en 9 nar des zomers. Bovendien wordt verlangd, dat de ontslagen gezellen weder in dienst zullen ge nomen worden. Eene vergadering van de patroonsvereeniging, die 12 firma’s als leden telt, besloot aan deze eischen niet toe te geven. De uitgever dezer Courant zich bezwaard gevoelende over de nieuwe belasting, wendde zich tot den Burgemeester dezer Gemeente, die hem het volgende mededeelde, waaruit blykt dat er eenig misverstand bestaat ten aanzien van dtj voorwerpen, die door de pas ingevoerde belasting getroffen worden, en wel bepaaldelyk ten aanzien van uitstallingen, r?clame- of uit hangborden, röl- of zonneschermen en balkons, een misverstand, dat wellicht zyn ontstaan te danken heeft aan het feit, dat dezer dagen van Gemeentewege wordt opgenomen en opge- teekend al wat aan den openbaren weg buiten het gevelvlak der huizen wordt aangetroffen. Die opneming geschiedt slechts met het doel om te kunnen nagaan waarvoor wel en waar voor niet zal moeten worden betaald, doch geenszins om al de zaken, welke opgeteekend worden, te belasten. Ter opheffing van dat misverstand zy me degedeeld, dat het volstrekt niet de bedoeling van het Gemeentebestuur is belasting te heffen voor uitstallingen op stoepen tot de buizen behoorende, voor reclame- of uithangborden welke tegen het gevelvlak zyn aangebracht of vastgehecht zonder öuiten dat gevelvlak (met een hoek bijvoorbeeld) uit te steken, voorrol- of zonneschermen, welke niet tevens dienen tot reclame- of uithangborden, mits zy niet buiten de vdórlyn of buitenkant van de stoep uitsteken, en voor balkons. jaar af uw aangezicht en uw karakter bestudeerd heb, door de uitwendige koelheid, waarachter gij u verschanstet, zou kunnen misleid worden? Neen, bij myne aankomst alhier, toen gij reeds langer dan een jaar in de hoofdstad waart, en ik u voor het eerst met graaf Ivar te zamen zag, wist ik, dat onder de yskorst een gloeiend vuur brandde.” De magister nam weder een snuifje en de gravin zat eene poos zwijgend. Eindelijk sprak zij, met eene mengeling van smart en scherts in hare stem „Nu jagij weet dus, hoe ziek ik bengij zult mij dan te gemakkelijker kunnen genezen.” „Hoop daarop niet, want gij zijt reeds zoo verre gekomen, dat gij wilt noch kunt genezen worden. Gij zijt stijfhoofdig, Alma, en de genegenheid, die gij eenmaal hebt opgevat, zal u door uw geheele leven volgen „’t Is mogelijk, dat gy gelijk hebtmaar wanneer ik ontdek, dat het voorwerp daarvan mijne liefde noch achting waardig is, zoudt gy dan gelooven, dat ik nog slyf en sterk in myne genegenheid zou volharden „Dat is zeer moeielijk te zeggen; maar ik vrees bet haast, dewyl gy, even als alle vrouwen, u zoudt kunnen verbeelden, dat gij het voorwerp uwer liefde kunt verbeteren en veredelen. Ik heb gezien, dat verstandige en ryk begaafde vrouwen, genegenheid opvatten voor mannen, die algemeen als laag van karakter bekend stonden. Had men deze vrouwen gevraagd, wat haar aan deze mannen hechtte, het zou in dé eerste plaats de verbeelding geweest zyn, die de haar onwaardige voorwerpen met alle moge lijke goede eigenschappen uitrustte, en in de tweede plaats, het geloof» dat zy door hare liefde den af- Het automatische restaurant, dat ook op de Reistentoonstelling te Amsterdam te zien zal zyn, werkt thans te Berlyn, op de Italiaanscbe tentoonstelling. Als men er een stuktjevanlO pfg. (6 ets.) in werpt, krijgt men een broodje een glas wyn of likeur, zelfs een kopje heeto koffie. Het toestel valt zeer in den smaak, daar het alle wachten op kellners, fooien geven en dgl. overbodig maakt. Zondag werden door bemiddeling van dezen automaat 2700 broodjes, 9000 glazen wyn en 12000 kopjes koffie geleverd. De zaak van den gepensionneerden kapitein van het Indisch leger v. V., door de recht bank te ’s-Hage veroordeeld wegens diefstal van effecten, zal Donderdag 30 Mei a. t. foor het Gerechtshof behandeld worden. De appellaat beeft als verdediger in booger Inroep gekozen mr. D. Simons, advocaat te Amsterdam. De Uitgave dezer Courant geschiedt d a g e 1 ij k met uitzondering van Zon- en Feestdagen. De pr\js er drie maanden is 1.25, franco per post 1.70. Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN. gedwaalde op den rechten weg zouden kunnen bren gen iets, dat tot dato altijd mislukt is.” „Wat mij aangaat, ik geloof, dat de invloed van eene edele vrouw op den man zeer groot is.” „Ja, waarom niet, maar dan moet de man zelf iets edels in zijn karakter hebbenontbreekt hem dit, dan zal zij in zijne handen nimmer iets anders dan een speeltuig of eene slavin worden.” „Gij wilt toch niet beweren, dat Ivar zulk oen wezen is?” „Volstrekt nietgraaf Ivar is veel beter dan moe der en oom te zamen, maar „Nu, waarom houdt gij op „Omdat ik nn weder iets moet zeggen, dat n smarten zal.” De magister zag de gravin met een blik van vaderlyke teederheid aan. „Gij kunt mij niets zeggen, wat ik niet reeds weet en al kondet gij dit, dan weet mijn vroegere leer meester toch wol, dat Alma niet tot de zwakke ka rakters behoort, die door de smart ter nedergedrukt worden, God beeft mij een sterk lichaam en dito ziel gegeven.” „Maar een zeer teeder, gevoelig hart.” „Dit hart kan bloeden van smart, maar zal niet verbryzeld worden.” „Alma, gy zijt en blijft, met al uwe gebreken, de leerling, die ik lief heb.” De magister drukte de hand der gravin. „Dank voor uwe woordenlaat ons nu terugkeören tot het voelbeteekenende „maar” dal aanleiding tot uwe hartelyke noorden gaf.” „Gij hebt gelijk, gravin. Nu dan, graaf Ivar be mint u niet en wanneer hij komt om uwe hand te vragen, dan geschiedt dit, omdat hy en zyne moeder Door trein 115, die des namiddags te 5 26 m. te Den Helder aankomt, werden gisteren by den overweg in de onmiddellykc nabijheid van het station twee kinderen van den treinmachinist Wenniken, een jongetje van zes en een meisje van vier jaar aangere den, met het noodlottig gevolg, dat het knaapje oumiddellyk gedood werd en het meisje een schedelbreuk bekwam. Dokter Dryver, die spoedig ter plaatse was, verleende het meisje de eerste geneeskundige hulp, doch kon weinig hoop op herstel geven. De vader der beide ongelukkige kinderen h kort geleden naar Transvaal vertrokken, waar hij ook in dienst van eene spoorweg-maat- schappy werkzaam is, voorloopig zyne vrouw en vyf kinderen hier te lande achterlatende.

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 1