E. CASSUTO, MARKT 154, GOUDA, No. 61 Haute Nouveauté BIN] 4 pCt. PAHDBRIEVEN Erster Sparcassa-Verein. Stollwerck’sche Borstbonbons gefabriceerd na voorschrift van den kon. Universiteits-Prof. Gehm. Hofrad Dr. Harless, Bonn, hebben sedert 50 jaren Ê-Aaker-PiiR-Expeller. kautluiMl IMNtau te wende* tegen I Ihlier-PaiiiExpeller. HAMBURGER GROOTE GELDLOTERIJ, waarin binnen korten tijd het verbazend groote kapitaal van DamesAttentie ADVERTENTIÈN. EEU Wed. BOSMAN te Gouda in PARASOLS. A. van OS, Aa, Pester Vaterfóndischer A. OSIAKOWSKI, Hamburg, VALENTIUSKAMP 84/86. Beurs van Amsterdam. f Cognac fin Beis. 34-8,te Staats-loterij Wat Bene buitengewoon gunstige gelegenheid het geluk met spoedige beslissing te beproe/en, biedt de nieuwste, door den Staat gewaarborgde, in 7 klassen verdeelde 11 Millioen, 730.795 Mark in Geld uitgeloot wordt. Waarom word ik van mijn zenuwlijden niet genezen 200, lOOO, 5000 en 10,000 Kronen, voorzien van halfjaarlijksche Coupons per 1 Maart en 1 September, en aflosbaar a pari door middel van halfjaarlijksche uitloting. WERTHEIM GOMPERTZ. -V 1 6 meer dan de helft van het aantal loten vallen prjjzen, waaronder zich bevin- 100 665 AMSTERDAM, Mei 1895. H’/s 58'A Verkrygbaar bij 80 51 Beroerte (Voorkoming en Genezing) Gouda Snelpersdruk van A. Brinkman k Zoon 138 1797 4145 276 1944 4469 379 2091 4499 467 2145 4544 526 2157 4873 534 2392 4972 570 9412 5041 577 9507 5057 599 2591 5086 606 2541 5901 884 3083 5318 965 8120 5880 1017 3141 5888 1041 8150 5893 1186 8900 5969 6716 6997 7088 7984 86V4 4l’/4 32 l8«/4 8929 11826 14714 17441 19925 9019 11846 15128 17496 19942 9144 12067 15203 17551 20001 I 9226 12078 15861 17847 20062 I 9375 12108 15527 18038 20113 9513 12354 15542 18088 20188 9614 12557 15546 18106 20289 9815 19740 15590 18513 20687 firma Wed. B 14, Gouda. De prijs post Afzondei De (Jitg met u CT2 W Vette varkens, red. aanvoer, bandel 16 ct. per half KG. Biggen iia Agentuur bij de Firma Doth zullen niet geëtaleerd worden. Kleiweg E 7373», Gouda. VAN DE OPGERICHT IN 1840. (uitgezonderd Zondags) te consulteeren van 10 tot 5 uur. TANDARTS, PUIKE OUDE SCHIEDAMMER genever Merkt NIGHTCAP GOD Uit het Ja tot zedelyke ve dat de afdeel bestuurden aar zij zal worden Gistermorgen 12 nabij bet si arbeider der Sts rentrein beide met den trein te Utrecht over 897/, 83*/. 881/W De directie di voornemens een tere voor gas werklieden. Het zijn, een meter centsstuk de levert. Voor aai sou de directie willen brengen SCHIEDAM. Loterij-Bank-Handel van De directie paald, dat hoi ook van groe hebben tot den van de daarvoo 105 68»/. 901/4 96 27‘/s »7«/s 96»/4 »7«/s KONINKLIJK». -r SroO.MM RVERM HEMIM III M XSSCni pi.» 1177 3218 6006 1241 3289 6045 1252 3443 6196 1277 8461 6205 1480 3655 6207 1598 38 >2 6512 1642 3868 6585 1748 4049 6629 1755 4130 S MEI. M. PEETERS Jz. N B. Als bewijs van echtheid is I cachet en kurk steeds voor zien van den naam der Firma P. HOPPE. Vor.krs. slotkoers al"1 100«/Ie 100”/m en het Jaarverslag der 3M/„ Orergeplutst werken de opzi naar Utrecht, e dmt Gouda. 808 860 108 68 l01>/, 116 187‘/, 78'/ 108»/, 101»/, BS'/, 97 AM ÜWflAU, jriw A4UXB van de Saciéta Anonyme, woMt seleverd In venecel- fl*«aohon Tfca ■w B inkoud, voorden v jïJsssmL’--- f P. a. J. v. WANKUM P J. MJSLKÏRT, Oo.th.y.n )p meer dan Hoofdprijzen van 500.000 Mark 300.000 200.000 100.000 75.000 89"/!, «Dit zal ik u d is in de eerste pli bestrijden heb; ve de pogingen, die 1 te verschalken, do spreken en te hi voor mij koestert, wrevel. Ik ben is. Mijne tante doek al sterker vo er van bevrijd te mijn oom mij med van welke ik ten beminde, over twe 8tj«mhnrj hajyh] Constance nooit i genheid gekoesterd gevestigd had enz. op zijne gewone r< nu, wat moot ik «Niet veel. D zal, kunt gij gems worden, hetwelk 1 bovendien dewijl 1 karakter is, hetwe Heden deed vroeger door on den orgelmaker verkocht waren yoor inbeslagnei en een Kerkbes die goederen ws De Hooge deurwaarder en onrechtmatige d ie, daar al m executie van aansprakdykhek uitstrekt dan bil alleen tot dat| bevoegd is. De voorzienii worpen. als verzachtend middel tegen hoesten, heeechheid en aandoening der ademings- organen uitsteekende diensten bewezen. Bij spoedige afwisseling van warme en koude lucht is 't bijzonder aanbevelens- wardig een bonbon te gebruiken. Verpakking: Geele pakjes A 25 cent Alom verkrijgbaar. 1 prijs a 40.000 Mark 3 pryzeu» 20.000 21 10.000 56 5.000 106 3.000 1415 a 400 Mk. etc. etc. o eer uitgave thans door den Staat begonnen is, en verzend ze tegen den wettigen prijs voor de eerste klasse en wel Geheele Origineele Loten a 6 Mrk. of f 3.50. Halve a 3 1.75. Kwart a 1.50 0.90. Bestellingen voor deze verloting moeten onder toezending van het bedrag, voor 15 MEI a. s., aan mjjn adres verzonden worden. Alle opdrachten voer ik zorgvuldig en onder geheimhouding uit. Ieder besteller ontvangt van mij steeds oorspronkelijke loten met officieel trekkingsplan en onmid dellijk na iedere trekking gratis de officiëele trekkingljjst. De uitbetaling der prjj- zen geschiedt, onder waarborg van den Staat, prompt door den ondergeteekenden, van ouds bekenden 1 prijs a 79.000 Mark 1 65.000 1 60.000 1 55.000 2 prjjzen» 50.000 812 h 1000 Mk. S9‘/, nsy, ’«7. 186 188 106'/, •l’/l. M»/, 186 «47. 1087. r—101'/, Lowwo Sewot. 9p. Mij. oblig. 6 Orel Vitebek. dito oblig. 6 - - »7>/. 1017. 138'/, 183 137. 108 857. 98 817. H7s 10«7. 7»'/. 119 10871. 37 SS 883 193'/, 1091/, 1077, - 1031«/„ WSl'/u 188'/, - 186 97'/, - 44“/r. - 5e Klasse. Trekking van Donderdag 9 Mei 1895. No. 697 en 7569 ieder 1500. No. 8533, 8266, 10696, 11137, 18261 en 19565 ieder 1000. No. 18967 en 18141 ieder 400. No. 5157, 16517, 18436 en 18657 ieder 200. 7734, 9265, 10292, 11335, 12351, 12476, Ygf MMt 4m ateeda in iedw hutegezm «^AaterfwExBeUer. Uewtea? - - - 1 Prï« K Mat, n «at m ƒ1.25 ie leech. YeeeteMUm te 4e iMMte Apeteeken en bij y. Ad. Bteittor A Oo. te Retterdnm. Te Gouda by A. WOLFF, Markt A 144b en DE LAAT en VAN SON, apotheker Markt. No. 7734, 9265, 10292, 11335, 12351, 12476, 13984 en 17481 ieder 100. Prijzen van 70. 9677 12777 15595 18563 9684 12817 15630 18685 9706 18089 15729 18867 9990 13094 15988 18984 7857 10231 18128 16017 19095 7888 10288 18340 16152 19279 7437 10339 18364 16408 19281 7660 10352 18768 16481 19381 7709 10881 18878 16518 19484 7858 10806 '3998 16854 19'01 7945 10906 14085 17169 19642 8001 11018 14188 17237 19672 8287 11259 14483 17983 19717 8468 11397 14550 17824 19759 8829 11596 14591 17429 19881 oi den J eventuëel 1 prys a 1 1 2 prijzen» 231 pryzen a 2000 Mk., 812 a 1000 Mk., 1 Ik lever niets dan slechts Origineele Loten, welk Nkdxrlakd. Gert. Ned.W. 8. 2*/i dito dito dito 8 dito dito dito S’/g Honga*. Obl. Goudl. 1881-88 4 Italiz. Inwhrjjring 1862-81 5 Oostknr. Obl. in papier 1868 5 dito in zilver 1868 5 Portugal. Oblig. met ticket 3 dito dito 3 Rusland. Obl. Ooet. 2e Serie 5 dito Geoons. 1880 4 dito bij Rothe. 1889 4 dito by Hope 1889-90 4 dito in goud. leen. 1888 6 dito dito dito 1884 5 Syanjb. Perpet. schuld 1881 4 Tubkiij. Gepr.Conv. leen. 1890 4 Gee. leaning serie D. Geo. leening serie C. ■duip-ArB.Rw. Beo. v.obl. 1892 5 Mexico. Obl. Buit. Sch. 1890 6 Venezuela. Obl. 4 onbep. 1881 Amsterdam. Obligation 1861 8l/s 100 Rotteedam. Sted. leen. 1886 8*/i Ne». N. Afr. Handelsv. aand. Avsndsb. Tab.-My. Certificaten Düii-Mjiatschappij dito Arnh. Hypotheekb. pandbr. 4 Cult.-Mij. der Voretenl. aand. ’s Gr. Hypotheekb. pandbr. 4 Nederlandsche bank aand» Ned. Handelmaatsch. dito N.-W. It Pao. Hyp. b. pandbr. 5 Rott. Hypotheekb. pandbr. 4 Utr. Hypotheekb. dito 4 Oosten*. Oost-Hong. bank aand. Rusl. Hypotheekbank pandb. 4*/f Ameuka. Equit. hypoth. pandb. 5 Maxw. L. G. Pr. Lien cert. 6 Ni». Holl.IJ.-8poorw.-Mij. aand. Mij. tot Expl. v. 8t. 8pw. aand. Ned. Ind. Spoorwegm. aand. Ned. Zuid Afrik. 8pm. aand. 6 dito dito dito 1891 dito 5 lTALïi.Spoorwl. 1887/89 A-Eobl.8 Zuid-Ital. Spwmij. A-H. obl. 8 Polen. Warschau Weenon aand.4 Rusl. Gr. Russ. Spw-Mij. aand. 5 Baltisohe dito aand. Fastowa dito aand. 5 Iwang. Dombr. dito aand. 5 Karsk Oh.Azow-Sp. kap.aand. 5 Het beste, onschadelylute en ge- 1 makkelykste poetsmiddel voor Heeren en vooral dames en Kinderschoenwerk, 103. is de Appretuur van C. M. Müller Ce. BerlfeHeath-Str. 14. Men letMgoed op naam en fabriekamerk.— Vsrkryibur by: Heer» Winkeliers Ie schoenwerk, lalantorloe, Hrofloryen enz. oei.- Qanaraal-Depot by: W.Cardemann, Araheai. marktberichten. GOUda, 9 Mei 1895. De willige stemming maakte de laatste dagen plaats voor eëue meer kalme, waardoor de pry'zen iets lager waren. Er ging echter weinig om. TarweZeeuwsche 6.10 a 6.40. Mindere dito 5.70 a 5.90. Afwykende 5.— a 5.25. Polder 5.— a 5.75. Rogge: Zeeuwsche 4.40 a 4.60. Polder f 8.75 a 4.—. Buitenlandsche per 70 k. 4.a 4.25. Gerst: Winter, 3.40 a f 3.90. Zomer. 3.25 a 3.80. Chevallier 4.50 a 5.50. Haver: per heet. 2.25 a f 8.25 per 100 kilo f 5.25 a 6.50. HennepzaadInlandsob, 8.50 a 8.75. Buitenlandsche 6.60 a 6.75. Kana- riezaad 8.50 a 9.75. Koolzaad 6.50 a 7.75. Erwten Kookerwten a Niet kokende f a Buitenlandsche voererwten per 80 Kilo: 5.10 a f 5.50. Boonen: Bruine boonen f 16.a 18.50. Witte boonen a f Duivenboonen f 5.60 a f 6.25. Paardenboonen 4.75 a f 5.40. Mais per 100 Kilo: Bonte Amerikaansche f 6.25 a 6.50. Cinquantine 7.— a f 7.25. Veemarkt. Melkvee, goede aan voer, handel en prijzen vlug. Vette varkens, red. aanvoer, handel matig, 14 a 16 ct. per half KG. Biggen voor En geland, red. aanroer, handel matig, 14 a 15 et. per half KG. Magere biggen, goede aanvoer, handel matig 0.40 a 0.70 per week. Vette schapen, weinig aanvoer, handel vlug, hooge pryzen. Wei- lammeren, goede aan voer, handel vlug, 6.a f 12.Nuchtere kalveren, goede aanvoer, handel vlug, 5. a f 9.Fokkalveren, 8.— a 16.-. Aangevoerd 102 partijen kaas. Handel vlug le. qual. 22.— a 24.—. 2e. qua). 19.— a f 21.Zwaardere, 25.a 26.Noord- Hollandsche f 22.— a 26.—. Boter, red. aanvoer, handel matig. Goeboter /0.90 a 1.05. Weiboter 0.70 a f 0.80 p. Kilo. omdat Gij tot heden het rechte pad ter genezing niet leerdet kennen Het is niet zelden, dat genezing aanbrengende middelen, toevallig ontdekt (worden, die in de handen van een bekwaam geneesheer een goed succes hebben. Was niet Priesnitz, de geleerde vestiger der waterkuur methode, wiens woonplaats een bedevaartsoord voor de lijdende menschheid geworden is een eenvoudige boer Heeft niet een Zweedsch majoor, Thure Brand genaamd, een middel tegen vrou wenziekten aan de hand gedaan, die het lancet der chirurgen reeds minder noodzakelyk heeft gemaakt en thans gemeengoed van allo geneesheeren begint te worden Ook op bet gebied ter beperking van zenuwziekten begint er licht te komen, en ook hier is een weg geopend gewerden, die op de eenvoudigste en natuurlijkste manier resultaten oplevert welke wel in staat zijn de sedert jaren onveranderd aange wende geneeskundige hulpmiddelen zoo als, by voorb.: Bromium, Yzer, Arsenicum, enz. geheel te verdrin gen. Er zijn vele menschen die noch ziek noch gezond zijn en toch klagen dat zij zich in lichaam en ziel alles behalve wel gevoelen, het geringste niet velen kunnen, od zelfs door een vlieg getergd worden en zoo zich zelven en anderen tot last zijn zonder het te willen. Vele worden geplaagd of door vreeseijka angst of door droefgeestigheid, kunnen niet slapen en worden door benauwde droomen gekweld. Dan zijn er weder andere die te kampen hebben met hoofdpyn, congestie, zwakheid van geheugen, oorsuizen en toevallen. Eindelijk lijden de ergsten onder hen aan verlamming, vitusdans en vallende ziekte. Al deze ongelukkigen die men op eiken leeftijd, onder elk geslacht en eiken stand vindt zyn zenuwziek flu min of meer de slachtoffers der loefwyze van onzen tijd. Wie tot eene dezer categoriën van lijders behoort en ingelioht wenscht te worden over de wer king eener nieuwe methode adresseere zich aap AmsterdamM. CLÉBAN Co., Heiligeweg 42. Rotterdam: F. F. van SAXTEX KOLFF, Korte Hoofsteeg 1. Itrecht: LOBItY PORTON, Oudegraoht bij de Gaardbrug F. 22, door wien een ondetriohtend geschriftje over Zenuwziekten en Beroerte (Voorkoming en Genezing) gratis en franco verkrijgbaar gesteld wordt Orel Vitebsk, dito oblig. Zuid-West dito aand. 5 dito dito oblig. 4 AM**.niA.Cont. Pao. Sp. Mij obl. 6 Qhio. k North. W.pr. O. aand. dito dito Win. 8t. Peter, obl. 7 Denver k Rio Gr. Spm. eert. v.a. Illinois Central obl. in goud 4 Louisv. k NashvilleCert.v. aand. Mexico. N. Spw. Mij. lehyp. o. 6 Miss. Kansas v. 4 pet. pref. aand. N.-York Ontario k West. aand. dito Penns. Ohio oblig. 6 Oregon. Calif. Ie hyp. in goud 5 St. Paul. Minn, k Manit. obl. 7 Un. Pae. Hoofdlijn oblig. 6 dito dite Lino. Col. le hyp. O 5 Canada. Can. South.Cert.v. aand. Vin. O. Rallw. k Nav. le h. d. c. O Amsterd. Omnibus My. aand. Rotterd. Tramweg-Maats. aand. Ned. Stad Amsterdam aand. 8 Btad Rotterdam aand. 8 Belgie. Stad Antwerpenl887 21/, Stad Brussel 1886 2*/, Hong. Theiss Regullr Gesellsch. 4 Oostenr. Staatsleening I860 5 K. K. Oost. B. Cr. 1880 3 Span». Btad Madrid 3 1868 Ver. NiD.Bez. Hyp. Spobl cert. 'Bovengenoemde Pandbrieven zyn nominaal groot De Coupons zyn thans en ook in de toekomst vrij van belasting, volgens do Wet van 1889, Art. 80 10 zij zijn, evenals de Uitgelote Pandbrieven, betaalbaar to Budapest, Weenen en te Amster dam, ton Kantore van ondergeteekenden, tot den koers van den dag. Volgons de wet van 1876, is op de gezamenlijke verpande hypotheken prioriteit der houders van Pandbrieven ingeschreven, waardoor hun het recht op de hypothecaire schuldvorderingen in de eerste plaats is gewaarborgd. De ondergeteekenden, verwyzende naar hun Prospectus van 19 Januari 1.1, Instelling over 1894, berichten, dat zij voortgaan met den Verkoop der 4 pCt. Pandbrieven van de Pester Vaterl&ndischer Erster Sparcassa-Verein, tot den koers van den dag. Hl WINKELAO

Streekarchief Midden-Holland Kranten

Goudsche Courant | 1895 | | pagina 3